Tagiwyd fel: meddalwedd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , , , , , meddalwedd, ,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , meddalwedd,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Carl Morris 5:52 PM ar 18 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , meddalwedd   

  Bjarne Stroustrup, dyfeisiwr C++ yn Abertawe 

  Dw i newydd clywedd am ymweliad Bjarne Stroustrup i Abertawe i siarad am C++ ddoe. Aeth unrhyw un? Sut oedd e?

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:55 PM ar 19 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cyfrifiadureg, meddalwedd, Prifysgol Aberystwyth   

  SWYDD: Darlithydd Peirianneg Meddalwedd Cyfrwng Cymraeg (Prifysgol Aberystwyth) 

  Dwi’n andros o gyffrous bod y swydd yma wedi dod i Aberystwyth. Unrhyw bobol haciaith efo diddordeb? Nabod rhywun arall? Pasiwch yr wybodaeth ymlaen plis.
  Dyma’r manylion oddi ar dudalen swyddi’r Brifysgol:

  Darlithydd mewn Peirianneg Meddalwedd – Adran Cyfrifiadureg

  (Cyfnod penodol o 5 mlynedd yn y lle cyntaf)

  Graddfa 7/8 (£33,230-£36,298; £37,382-£44,607) yn ddibynnol ar brofiad

  Dymuna’r Brifysgol benodi darlithydd i ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Peirianneg Meddalwedd yn yr Adran Cyfrifiadureg.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn sydd wedi cwblhau, neu sydd bron â chwblhau, PhD mewn maes perthnasol neu sydd â phrofiad proffesiynol yn y maes; sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol; a sydd â chefndir ac agenda ymchwil sy’n berthnasol i’r maes ac a fyddai’n cryfhau portffolio ymchwil yr Adran a’r Brifysgol.

  Ariennir y swydd drwy Gynllun Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n darparu cyllid i Sefydliadau Addysg Uwch Cymru er mwyn cyflogi staff academaidd a meithrin darlithwyr o’r radd flaenaf sy’n adnabyddus am flaengarwch a rhagor

  iaeth ym maes dysgu ac ymchwil. Byddy Coleg Cymraeg yn darparu £1m yn flynyddol am gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf er mwyn cefnogi swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg. Rhagwelir y bydd y cynllun hwn yn arwain at gyllido dros 100 o swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg erbyn blwyddyn academaidd

  Mae’r Adran Cyfrifiadureg wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau nawdd ar gyfer un o’r swyddi hyn. Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a thrwy Gymru sydd yn gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Bydd gan y deiliad swyddogaeth greiddiol wrth gyflawni cynlluniau cenedlaethol y Coleg ar gyfer y maes hwn ac wrth helpu i gyrraedd y targedau a osodwyd yn y pwnc hwn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a niferoedd myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg.

  Ac o’r disgrifiad manylach:

  Mae tua 10% o israddedigion yr Adran Cyfrifiadureg dros y blynyddoedd diweddar yn siaradwyr Cymraeg. Mae cyflogwyr yn aml yn cynnig cyfleoedd am swyddi mewn diwydiant am flwyddyn gyda’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn hanfodol neu’n ddymunol, ac mae rhychwant o swyddi ym maes TG a meysydd cyffelyb yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn gofyn am y gallu i ddefnyddio’r Gymraeg.

  Fodd bynnag, ceir tystiolaeth yn y Brifysgol a chan gyflogwyr lleol sy’n awgrymu bod diffyg siaradwyr Cymraeg mewn meysydd cyfrifiadurol. Mae’n hanfodol bod graddedigion yn cael eu hyfforddi i ddiwallu’r angen am siaradwyr Cymraeg yn y maes hwn, ac er mwyn mynd i’r afael â’r galw mae’r Adran Cyfrifiadureg wedi cyflwyno modiwlau cyfrwng Cymraeg i bob blwyddyn yn ei chynlluniau gradd. Nod y swydd hon felly yw ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg o fewn yr Adran, ac mae’n cynnig cyfle cyffrous i ddarlithydd brwdfrydig ddatblygu darpariaeth arloesol a blaengar mewn maes sy’n gymharol newydd i astudio drwy’r Gymraeg.

  Edrych mlaen i gael cydweithio gyda nhw!

   
  • Carl Morris 3:32 PM ar 20 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Cwrs cyfrwng Cymraeg neu feddalwedd cyfrwng Cymraeg neu’r ddau?!

  • Carl Morris 3:32 PM ar 20 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n gwybod yr ateb rili

  • Rhodri ap Dyfrig 9:31 AM ar 21 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Os dwi wedi deall yn iawn fydd dim modd cael y cwrs i gyd yn Gymraeg eto oherwydd ystod modiwlau ayyb. Ond bydd y person yn gyfrifol am ddatblygu modiwlau Cymraeg, seminarau Cymraeg a ballu, ac felly cynyddu canran y cwrs sydd ar gael yn Gym. Mae’r swydd yn eithaf eang o be dwi’n weld, a siwr o fod bod rhyddid i ddylunio a chyflwyno modiwlau newydd.

 • Rhodri ap Dyfrig 12:12 PM ar 27 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: backups, meddalwedd,   

  Da chi mor iwsles a fi am wneud backups o wefannau WordPress? 

  Falle bod http://updraftplus.com/ yn ateb. Mae modd cadw copiau werth gefn yn awtomatig i Dropbox neu Google Drive. Ossym!

  (diolch i Aran Jones am y tip!)

   
  • Carl Morris 1:08 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Edrych yn dda.

   Roedd rhywun yn gofyn i mi am hyfforddiant WordPress.org ddoe ond gwnes i berswadio fe i fynd am WordPress.com achos mae’n lot haws ac mae llai o ymrwymiad i fod yn weinyddwr system!

  • Mei 2:05 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Hefyd yn opsiwn: http://wordpress.org/extend/plugins/backwpup/

   Gellir anfon i FTP, Dropbox, Amazon S3 neu sawl gwasanaeth cwmwl arall.

  • Rhodri ap Dyfrig 3:34 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch Mei. Ie, sgen i ddim dymuniad bod yn weinyddwr system. Mae Dreamhost yn edrych ar ôl upgrades i fi sydd yn help mawr. One-click installs FTW!

 • Carl Morris 12:15 PM ar 20 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , meddalwedd   

  Labordy dyfeisiau agored ym Mhen-y-Bont gyda @cover_up 

  Llun gan Cover-Up

  Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau symudol. Os wyt ti’n creu aps symudol neu gwefannau ac eisiau profi dy feddalwedd ar ddyfeisiau gwahanol mae’r cwmni Cover-Up ym Mhen-y-Bont yn cynnig labordy gyda llyfrgell o dua 100 dyfais gwahanol. Hefyd maen nhw yn hapus i groesawi unrhyw un am ddim – i gyd sydd angen ydy cofrestru o flaen llaw.

  Llun gan Cover-Up

   
 • Carl Morris 12:35 PM ar 10 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , meddalwedd   

  Sut i greu ap ar y we gyda JavaScript, cwrs byr gan @meilgwilym – nodiadau 

  Diolch i Mei am sesiwn hyfforddiant gwych ar y maes!

  Cer i’r nodiadau yma os wyt ti eisiau adolygu/dysgu am y tro cyntaf.

   
 • Iestyn Lloyd 1:59 AM ar 10 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , eGyhoeddi, , , , , , meddalwedd   

  Creu eLyfrau (ePub) 

  Cefais y cyfle i siarad yn Hacio’r Iaith 2012 am sut i greu eLyfrau, roedd pawb yn dweud wrthyf ei fod wedi mynd yn grêt ond yn fy mhen i oedd y cyflwyniad dros y siop (efallai mai dyna sut mae cyflwyniadau munud olaf i fod ar ddiwrnodau fel hyn!). I neud i fyny am hyn o’n i’n meddwl byswn yn ysgrifennu erthygl i drio esbonio yn well y ffurf sydd ar gael ar y funud i greu eLyfrau.

  Beth yw eLyfr?

  Yn blwmp ac yn blaen llyfr electroneg yw eLyfr, ond yn debyg iawn i unrhyw beth electroneg mae ‘na llawer o fformatia wahanol ar gael. Y rhai mwyaf poblogaidd – oherwydd poblogrwydd yr Amazon Kindle – yw .azw .mobi a’r un newydd ers y Kindle Fire, KF8. Y brif un arall, mae bron pob darllenydd eLyfrau – heblaw am y Kindle – yn ei gefnogi yw .ePub, a dyma mae pawb yn cytuno yw safon agored eLyfrau. (Mae .pdf hefyd yn cael ei gysidro fel ffurf o eLyfr.)

  Felly sut mae creu eLyfr (ePub)?

  Y ffordd Hawdd

  Pages ‘09 – £13.99 – Apple

  Apple's Pages

  Prosesydd geiriau gan Apple yw Pages, yn y rhy’n fodd mai Word yw un Microsoft. Os ydych yn gwybod sut i ddefnyddio Word mi fyddwch yn eithaf cartrefol yn Pages.

  Yn syml, dyma rhai o bethau i gofio ar gyfer creu eLyfr yn Pages:

  • Teipiwch eich llyfr trwy ddefnyddio Blank Template
  • Ar ôl neu yn ystod teipio fformatiwch y ddogfen trwy ddefnyddio paragraph styles sydd yn cuddio o dan View / Show Styles Drawer
  • Unrhyw eiriau fyddwch yn fformatio i fod yn Heading 1 fydd penodau’r eLyfr
  • Fe allwch lusgo lluniau i mewn i’r ddogfen o unrhyw ffolder, ond i gael y llun i ymddangos yn yr eLyfr mi fydd rhaid ei wneud yn Inline (efo’r llun wedi ei ddewis mae’r botwm yn ymddangos ar y top ar y dde).
  • Os ychwanegwch lun i’r tudalen cyntaf mae modd ei ddefnyddio fel clawr y llyfr.
  • Fe allwch ychwanegu fideo a thraciau sain i mewn i’r ddogfen yn y rhy’n fodd a’r lluniau.
  • Pan fyddwch wedi gorffen ewch i File / Export a dewis ePub. Yn fan hyn fydd y dewis i newid y tudalen cyntaf i fod yn glawr.
  • A dyna ni…

  Y ffordd sydd ddim mor hawdd

  InDesign CS5.5 – £714 – Adobe

  Adobe InDesign

  Mae InDesign wedi cael ei greu gan Adobe, y rhy’n pobl y tu ôl i Photoshop. Os rydych wedi edrych ar Photoshop ac wedi meddwl pa mor gymhleth mae’n ei edrych, wel mae InDesign eithaf tebyg. Yn fy ngwaith dwi’n defnyddio InDesign bron pob dydd i greu dogfennau ar gyfer print, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dechrau troi i mewn i raglen sy’n trio creu cylchgronau a llyfrau yn ddigidol hefyd.

  Ni rwyf am fynd i mewn i lawer am y broses yn fan o greu eLyfr o InDesign gan eich bod yn gorfod dysgu’r rhaglen ei hun yn gyntaf ac yma fyswn i! Fe allwch ei ddefnyddio yn y rhy’n fodd a Pages a gosod allan eich dogfen yn blaen ac wedyn mynd i File / Export a dewis ePub. Mi gewch lawer mwy o ddewisiadau na Pages sydd yn beth da a drwg.

  Mi fydd Adobe yn dod a fersiwn newydd o InDesign allan yn y misoedd nesaf. Mae ‘na lawer o obeithion gan bobl fydd y fersiwn yma, CS6, yn neud y broses llawer haws i greu llyfrau a chylchgronau digidol (hint hint apGolwg).

  Y ffordd anodd – ond y gorau

  Côd – £AM DDIM ag i fyny

  Panic's Coda

  Os ydych o ddifri am ddechrau creu eLyfrau yn llawn amser, mae rhaid i chi ddysgu am beth sy’n gwneud ePub. Yn syml, cyfuniad o côd XHTML, XML a CSS yw ePub efo ychydig o ffeiliau eraill sy’n cyfuno nhw i gyd at ei gilydd. Y ffordd hawdd o feddwl am ePub yw fel gwefan bach. Yn y rhu’n fodd ac mae rhaglenni sydd yn gadael i chi creu gwefannau heb gyffwrdd côd yn creu côd hyll iawn, mae rhaglenni sy’n creu .ePub yn creu côd hyll iawn. Y broblem efo hyn yw ei fod yn gallu niweidio eich llyfr ac yn creu gwallau ar rhai darllenydd. Hefyd dyma’r unig ffordd, ar y funud, i allu creu eLyfr hollol unigryw â’i gael i edrych yn union fel da chi eisiau.

  I ddysgu am ‘y côd’ hyn rwyf yn argymell yn fawr iawn y llyfr darllenais i pedair blynedd yn ôl, Build Your Own Website the Right Way gan Ian Lloyd (ddim perthynas!). Mi wneith hwn ddysgu chi bron popeth y gwelwch chi y tu fewn i .ePub.

  Y rhaglen da ni’n ei ddefnyddio i greu gwefannau a rŵan ei’n eLyfrau yw Coda ond mae’n bosib gwneud y gwaith i gyd trwy ddefnyddio unrhyw raglen ‘text editor’ allan yna, hyd yn oed y rhai sy’n dod am ddim ar ei’ch cyfrifiadur.

  Gwyro’r Gwallau

  Unwaith fyddwch wedi creu eich ePub mae angen ei drio i weld os mae’n gweithio. Mi oeddwn i yn defnyddio Adobe Digital Editions i wneud hyn, ond ers i Apple ddod a’r rhaglen Book Proofer (mae rhaid bod yn aelod o iTunes Connect i gael hwn) allan rydym yn defnyddio’r iPad yn syth i weld sut mae’n edrych. (Diweddariad: Mae cwmni o’r enw TidBITS newydd ddod a darllenwr eLyfrau newydd allan i’r Mac o’r enw Bookle sydd i weld werth ei edrych arno.)

  Os oes unrhyw broblemau, neu hyd yn oed os does ‘na ddim, mae gwerth rhedeg eich .ePub trwy’r ‘ePub Validator’ i weld beth yn union sydd yn bod ar eich ffeil.

  I Gloi

  Mae hyn wedi bod y mwyaf i mi erioed teipio fel erthygl, felly rwyf am orffen yn fan hyn. Mi fyswn yn gallu mynd i mewn i sut i newid .ePub i mewn i fformat i’r Kindle, mi fyswn yn gallu dysgu chi fwy am strwythur dogfen .ePub, mi fyswn yn gallu mynd i mewn i siarad am eLyfrau ‘fixed width’. Mae gymaint i drafod yn y pwnc hwn fe allai gymered gwefan cyfan i fyny. Os ydych eisiau i mi fynd i mewn i fwy o fanylder gadewch gofnod isod.

  Mi nai orffen gyda rhestr o raglenni eraill sydd ar gael (dwi un ai heb eu defnyddio, neu yn meddwl eu bod nhw’n warthus e.e. Calibre – hyll uffernol):

  O.N. Mi rwyf yn Mac ‘biased’ gan mai dyna rwyf yn ei ddefnyddio. Sori, gennai ddim syniad am feddalwedd i Windows a Linux, unrhyw un arall yn gwybod?

   
  • Howlsedhes Services 2:11 AM ar 24 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Mae nifer o wefanna sy’n troi pdf i ePub am ddim, ac mae’m bosib hefyd i neud pdf-au gan Openoffice (meddalwedd rhydd fel MSOffice i bub llwyfan). Efallai dyna’r ffordd hawsa. Oes ‘na broblema gan hynny?

  • iestyn 10:35 AM ar 28 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Dwi heb ddefnydio y gwefannau yna, ond dwi’n siwr eu bod yn gweithio’n iawn os mai mond tecst rwyt ti’n delio efo. Unwaith mae lluniau a fideos yn dechra dod i mewn i’r llyfr fe all fynd yn fler.

 • Carl Morris 1:53 PM ar 5 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , meddalwedd   

  Raspberry Pi – cyfrifiadur £15 ar gyfer codwyr ifanc 

  It’s not much bigger than your finger, it looks like a leftover from an electronics factory, but its makers believe their £15 computer could help a new generation discover programming.

  The games developer David Braben and some colleagues came to the BBC this week to demonstrate something called Raspberry Pi. It’s a whole computer on a tiny circuit board – not much more than an ARM processor, a USB port, and an HDMI connection. They plugged a keyboard into one end, and hooked the other into a TV they had brought with them.

  The result, a working computer running on a Linux operating system for very little, and a device that will, like the kit computers of the 1970s and 80s, encourage users to tinker around under the bonnet and learn a bit of programming. And it’s a yearning to return to those days that is driving Braben and the other enthusiasts who are working to turn this sketchy prototype into a product that could be handed to every child in Britain.

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/rorycellanjones/2011/05/a_15_computer_to_inspire_young.html

  Eisiau! Mae’r stori yn fy atgoffa o arbrofion gynnar gyda fy ZX Spectrum. Newidodd y peth fy mywyd! Dw i ddim yn siwr os oes unrhyw beth debyg i bobol ifanc (neu hen) dyddiau yma, sef cynnyrch arbrofol a chwareus i ddysgu codio.

   
 • Carl Morris 10:17 PM ar 10 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amserlen, , , meddalwedd, ,   

  Rainlendar 2 yn Gymraeg – meddalwedd calendr a rheolwr tasgau i’ch bwrdd gwaith 

  http://ydiafol.blogspot.com/2011/03/rainlendar-2.html

  Mae Alan Davies newydd cyfieithu Rainlendar 2 i Gymraeg, sef meddalwedd calendr a rheolwr tasgau i dy fwrdd gwaith am Windows, Mac OSX neu Linux. Gadawa sylw ar y cofnod os ti’n gwerthfawrogi’i gwaith.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel