Tagiwyd fel: technoleg Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , , , , , , technoleg,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , technoleg   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:31 PM ar 16 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: arloesedd, , technoleg   

  Cyfle i enill £1000 yng nghystadleuaeth arloesedd yr Eisteddfod 

  Ma hwn yn ddiddorol iawn. Dwi’n siwr y byddai nifer fawr o bobol sydd yn ymwneud ag ymddiddori yn Hacio’r Iaith â diddordeb mewn cystadlu:

  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadleuaeth arbennig i hybu arloesedd, a fydd yn cychwyn eleni yn Eisteddfod Sir Gâr.

  Bwriad y gystadleuaeth hon yw annog Cymry o bob oed i arloesi ac i gynnig a chyflwyno syniadau fel rhan o gystadleuaeth newydd, sy’n cynnig gwobr o £1,000.

  Meddai Swyddog Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Robyn Wheldon-Williams, “Yn syml, rydan ni’n chwilio am syniad cyffrous – unrhyw beth sy’n arloesol ac yn torri tir newydd. Gall fod yn syniad neu ddyfais hollol newydd, neu yn brosiect sydd eisoes wedi’i gwblhau. Neu, fe allai’r cais fod yn cynnig ateb i broblem sy’n bodoli mewn unrhyw faes, fel yr amgylchedd, amaethyddiaeth, meddygaeth, technoleg, peirianneg ac yn y blaen. Yn syml, rydym am glywed am unrhyw brosiect, gynllun neu syniad arloesol.

  “Hoffwn dalu teyrnged i un o gefnogwyr mawr gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Beryl Williams, sef noddwr y gystadleuaeth hon. Mae Beryl, o ardal Trawsfynydd, wedi bod yn ladmerydd cyson dros ein gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei haelioni a’i chymorth. Roedd Beryl yn awyddus i weld rhagor o sylw’n cael ei roi i arloesedd yng Nghymru, a gobeithio’n arw y bydd nifer fawr o geisiadau’n ein cyrraedd fel rhan o’r gystadleuaeth newydd hon.”

  Gellir cynnig cais fel unigolyn neu mewn grwp, ac mae angen anfon cais o hyd at 1,000 o eiriau sy’n amlinellu’r syniad i Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Ebrill. Rhaid i’r cais gael ei gyflwyno yn y Gymraeg. Ceir rhagor o fanylion ar wefan yr Eisteddfod, http://www.eisteddfod.org.uk, drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 400. Mae manylion hefyd ar gael yn Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, sydd ar gael i’w lawr lwytho’n rhad ac am ddim o wefan yr Eisteddfod.

   
 • Hywel Jones 12:25 AM ar 25 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: technoleg   

  META-NET: astudiaethau o sefyllfa technoleg iaith 30 o ieithoedd Ewrop 

  Mae cyfres o adroddiadau wedi cael eu cyhoeddi gan META-NET, yn edrych ar sefyllfa 30 o ieithoedd Ewrop o ran technoleg iaith. Mae Basgeg, Catalan a Gwyddeleg yn eu plith ond dydy’r Gymraeg ddim gwaetha’r modd.
  Dyma’r canlyniadau allweddol: http://www.meta-net.eu/whitepapers/key-results-and-cross-language-comparison

  Gellir llwytho copïau o’r adroddiadau unigol llawn o: http://www.meta-net.eu/whitepapers/index_html

   
 • Rhodri ap Dyfrig 5:08 PM ar 14 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Bryn Salisbury, , technoleg   

  Cyfres @Bryns ar dechnoleg ar flog Golwg360 

  Mae cyfaill Hacio’r Iaith Bryn Salisbury wedi dechrau sgwennu cyfres ddifyr iawn o erthyglau ar flog Golwg360 am dechnoleg.

  Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu llawer o bethau yno yr hoffwn i eu darllen.

  Mae’n rhoi’r agraff, nid ar bwrpas dwi’n siwr, bod y cofnodion blog yn eilradd rywsut er eu bod nhw llawn cystal darlleniad (os nad gwell!) na llawer i erthygl sy’n cyrraedd y dudalen flaen.

  Plis G360 – allwch chi roi mwy o degwch i’ch blogiau!

   
  • Rhys 9:41 AM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Wow, dw i’n ymweld a gwefan G360 yn ddyddiol fwy neu lai, weithiau sawl gwaith mewn diwrnod, ond byth wedi gweld dim un o’r cofnodion hyn.

   O glicio ar ei enw o restr cyfranwyr blogiau: http://www.golwg360.com/blog/bryn-salisbury mae wedi sgwennu sawl cofnod ddiddorol, ac wedi bod wrthi ers mis Mehefin!

   Ond stwff da iawn, a diolch i G360.

   Oes modd tynnu RSS allan o’r URL at gyfraniadau Bryn a’u gosod yn y golofn dde yma?

  • Rhodri ap Dyfrig 11:43 AM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Mae modd cael ffrwd RSS o awduron WordPress fel arfer drwy roi /feed/ ar ddiwedd yr URL sydd yn dangos holl gofnodion yr awdur, ond efallai achos bod y blog wedi ei ymgorffori mewn i URL G360 bod hyn ddim yn gweithio. Dwi’n siwr bod modd gwneud yn weddol syml os fasan nhw’n mynd mewn i’r côd.

  • Ifan Morgan Jones 12:41 PM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   “Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu llawer o bethau yno yr hoffwn i eu darllen.

   Mae’n rhoi’r agraff, nid ar bwrpas dwi’n siwr, bod y cofnodion blog yn eilradd rywsut er eu bod nhw llawn cystal darlleniad (os nad gwell!) na llawer i erthygl sy’n cyrraedd y dudalen flaen.”

   Y broblem yw mai dim ond hyn a hyn allet ti ei wasgu i mewn i’r dudalen flaen. Os wyt ti’n rhoi blogiau rywle ar y brig fel bod pobol yn eu gweld nhw, ti’n gwthio pethau eraill oddi yno. Yn anffodus dyw lot o bobol ddim yn crwydro tu hwnt i’r dudalen flaen ac felly dydyn nhw ddim yn gweld yr holl gynnwys arall sydd ar y wefan.

   Mae’r dudlen flaen wedi ei drefnu yn ol pa gynnwys sy’n tueddu i ddenu’r mwyaf o ddarllenwyr, a pa adrannau sy’n tueddi i fod mwyaf bywiog o ran cynnwys, felly Cymru > newyddion gweddill y byd > stwff celfyddydau > stwff chwaraeon.

   Mae yna lot o bobol yn darlen blogs unigol, ond oherwydd bod prif ffocws staff y wefan ar yr ochor newyddion does dim cymaint a hynny o flogiau’n cael eu cyhoeddi,* felly isel iawn yw nifer darllenwyr yr adran blogiau yn ei gyfanrwydd o;i gymharu gyda’r adrannau mwy bywiog (alet ti ddadlau bod hyn yn ryw fath o Catch-22, ond dyna ni mae’n rhaid blaenoriaethu rhwyle!). Byddai unrhyw adran blogiau ar y dudalen flaen yn eitha statig. Dyna pam bod angen gwefan arall sy’n canolbwyntio ar stwff barn yn unig a sydd heb ei ariannu’n gyhoeddus (fel bod mwy o le i fod yn cheeky a gofyn am gyfraniadau am ddim), a gadael i Golwg ganolbwyntio ar y newyddion yn llawn amser, yn fy nhyb i.

   *Mae’r blog wedi bod yn eitha prysur dros yr wythnosau diwethaf, ond mae’n gallu bod yn eitha marwaidd ar adegau!

  • Carl Morris 12:11 AM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 5:30 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw mae’n braf i weld gymaint o fideos Golwg360 ar y blog eleni. Mae 10 fideo o’r Steddfod dw i’n meddwl. Ond mae angen hyrwyddo nhw!

  • Rhodri ap Dyfrig 9:54 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n anghytuno yn eitha sylfaenol efo dy awgrym y dylia Golwg360 ganolbwyntio ar newyddion yn unig. Mae barn yn rhan bwysig o bob darpariaeth newyddion. Mae pobol yn prynu a darllen am y colofnwyr yn aml iawn. Teimlo i fi fel bod G360 yn methu tric mawr iawn. A pham bod rhaid cael un wefan barn? Faswn i’n deud bod lle i G360 wneud *a* chael gwefan barn ar wahan. Mae’n nhw am roi lle i farn gwahanol.

   Os gall ddarparwyr newyddion eraill fel y Guardian, BBC, roi dolenni i flogiau a cholofnau ar eu tudalen flaen yna dwi ddim yn meddwl taw real estate sgrin yw’r broblem. Mater o ddylunio ia ddim?

  • Dafydd Tomos 10:50 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Fe ddylai Golwg360 hyrwyddo cofnodion blog o’r dudalen flaen a peidio gwahaniaethu rhyngddynt a “erthyglau” newyddion (mae’n anodd galw eitemau tri paragraff yn newyddion ond dyna ni). Dyma be mae wefan y BBC yn wneud gyda eu erthyglau ‘cylchgrawn’ wythnosol. Yn amlwg does gan Golwg ddim cyfrannwyr cyson, proffesiynol i’r blog, felly os nad oes cofnodion blog yn yr wythnos ddiwethaf, fase dim angen dolen.

   Mae’n dda cael y fideos, ond does dim gair o esboniad na cyflwyniad yn y cofnodion hynny. Dim ond un neu ddau baragraff sy eisiau.

  • Ifan Morgan Jones 7:39 PM ar 20 Awst 2012 Dolen Barhaol

   “Dwi’n anghytuno yn eitha sylfaenol efo dy awgrym y dylia Golwg360 ganolbwyntio ar newyddion yn unig.”

   Sori nawr dw i’n gweld dy ymateb. Dw i’n cytuno y byddai yn wych petai modd i Golwg 360 fuddsoddi mewn mwy o stwff barn. Yn anffodus ychydig iawn o adnoddau sydd gan Golwg 360 o’i gymharu gyda e.e. y BBC a’r Guardian. Mae’r holl adnoddau bron yn cael eu gwario ar yr ochor newyddion (sydd, fel y mae DT yn ei agwrymu uchod, angen mwy o adnoddau os rywbeth). Os fydden nhw’n penderfynu buddosoddi mwy mewn stwff barn byddai rhaid buddsoddi llai yn y stwff newyddion. O ystyried yr adnoddau sydd ar gael i’r cwmni, dw i’n credu ei fod yn well ceisio sicrhau gwasanaeth newyddion o safon na ‘taenu’r menyn yn rhy denau’ wrth geisio gwneud ychydig o bopeth, a gwneud hynny’n wael.

  • Carl Morris 12:19 AM ar 21 Awst 2012 Dolen Barhaol

   O ran buddsoddiad, o’n i’n meddwl bod y blogwyr gwadd yn gwirfoddoli?

  • Ifan Morgan Jones 3:47 PM ar 21 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Mae rhai blogwyr yn gwirfoddoli, mae rhai yn disgwyl taliad. Ond prynu amser mae’r buddsoddid, yn fwy na’r arian i dalu cyfranwyr. Hyd yn oed os oes rhywun yn fodlon cyfrannu am ddim mae angen rhywun i drefnu i gysylltu ag o i ofyn am flog a dewis y pwnc a ballu / golygu’r deunydd / sortio llun / ei gyhoeddi, ayyb. Does gan olygydd sy’n delio efo 30+ o straeon y dydd, a gohebwyr sy’n gwneud 10+ straeon y dydd, ddim amser i fod yn hel cyfrannwyr i’r blog drwy’r dydd. Roeddwn i’n arfer sgwennu lot o flogiau pan oeddwn i yno, ond hynny yn ystod yr awr ginio gan amlaf, gan nad oedd amser fel arall!

 • Rhodri ap Dyfrig 1:07 PM ar 5 July 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , techcy, technoleg   

  Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael 

  Mae’r fideos wedi caeleu rhoi arlein o’r 5 cyflwyniad a roddwyd i ddechrau trafodaethau yn y seminar technoleg a’r Gymraeg gynhaliwyd gan y Llywodraeth fis dwetha. Dwi ddim yn meddwl bod y sleids i’w gweld ar y fideos yn anffodus ond gallwch chi lawrlwytho nhw fan hyn.

  Leighton Andrews

  Marc Webber

  Sioned Roberts

  Huw Onllwyn Jones

  A fi…

   

   
  • Carl Morris 12:04 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Rhod, unrhyw siawns ti’n gallu rhannu dy sleidiau tybed plis? Efallai ar Slideshare? Does dim sleidiau yn y fideo ac mae dy gyflwyniadau di yn weledol iawn. Diolch.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:53 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Mae nhw ar gael fel pdf ar y ddolen i wefan y Llywodraeth ond mae nhw yma hefyd: http://www.slideshare.net/rhodriapdyfrig/

 • Rhodri ap Dyfrig 2:49 PM ar 7 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Ada Lovelace Day, , Elin Rhys, gwyddioniaeth, technoleg, Telesgôp   

  Fy newis ar gyfer Diwrnod Ada Lovelace: Elin Rhys 

  Dwi’n credu bod diwrnod Ada Lovelace yn syniad gwych, a dwi di blogio am ddwy ddynes o Gymru sydd wedi bod yn ddylanwadol ym myd technoleg Cymru o’r blaen: Elen Rhys a Delyth Prys. Tro ma dwi’n mynd i sôn am Rhys arall; rhywun sydd yn ysbrydoliaeth ym myd gwyddoniaeth yn ogystal â thechnoleg.

  Mae Elin Rhys yn haeddu sylw heddiw oherwydd ei pharhad di-flino i ddathlu a hyrwyddo gwyddoniaeth yng Nghymru a thu hwnt. P’un ai trwy raglenni teledu a radio neu trwy siarad yn gyhoeddus, mae hi wastad yn ceisio rhoi llais i wyddoniaeth mewn cyd-destun Cymreig sydd yn aml â gogwydd gref tuag at y celfyddydol. Mae’r erthygl hon ganddi ar Dr. Eirwen Gwynn yn enghraifft dda dwi’n meddwl.

  Er iddi adael gweithio fel gwyddonydd gyda Dŵr Cymru ym 1984, mae wedi parhau i fod yn weithgar yn y maes, a hynny’n dod trwodd yn amlwg yn ei gwaith teledu yn cyflwyno ac yn nes mlaen gyda Telesgôp, y cwmni sefydlodd hi ym 1993. Mae nifer fawr o’r rhaglenni mae hi wedi eu cynhyrchu yn dod o berspectif gwyddonol, yn aml o berspectif addysgu, esbonio a thynnu’r dirgelwch o wyddoniaeth.

  O’r ongl dechnoleg mae gwasanaethau fel Ffermio.tv yn dangos ei gweledigaeth flaengar a bod technolegau newydd yn rhywbeth sydd fod o ddefnydd i bawb, ac nid yn rhywbeth elitaidd.

  Bob tro dwi wedi cyfarfod Elin mae hi wastad â diddordeb mewn pobol eraill ac mae ei brwfrydedd gonest yn trosglwyddo i rywun rywsut. Dwi’n siwr bod hi wedi ysbrydoli nifer fawr o bobol ond dwi’n meddwl bod ei rôl hi gyda gwyddoniaeth yng Nghymru yn arbennig o bwysig o ystyried cyn lleied o fenywod sydd yn cael sylw yn y maes.

  Mewn cyfweliad Twitter gyda’r Western Mail yn 2010 mae hi’n nodi tamaid o gyngor gafodd hi gan ei bos tra’n gweithio gyda Dŵr Cymru:

  if you want to see your name on the map, publish your own map.

  Cyngor da – ond dwi’n meddwl bod ti di cyhoeddi sawl map! Diolch Elin.

   
  • Carl Morris 2:32 PM ar 11 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Ac mae’r rhesymeg tu ôl yr enw Telesgôp yn glir i fi nawr!

 • Carl Morris 9:54 PM ar 12 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: davewiner, dyfyniad, , her, technoleg   

  Dyfyniad da gan Dave Winer heddiw 

  I think history has shown over and over, that you must rise to the challenge of new technology, or be marginalized by it.

  Mae Dave Winer yn siarad am y diwydiant newyddion yma ond wrth gwrs dw i’n meddwl amdanom ni.
  http://scripting.com/stories/2010/10/12/allTheNewsThatsFitToPrint.html#p2692

   
 • Carl Morris 9:02 PM ar 11 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , technoleg   

  Amserlen OpenTech 2010 yn Llundain 

  Ces i amser da iawn yn OpenTech, Llundain llynedd.

  Ewch i glywed areithiau am dechnoleg, gwleidyddiaeth a chymdeithas eleni!

  http://www.ukuug.org/events/opentech2010/schedule/

   
 • Carl Morris 8:45 PM ar 24 March 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ald10, , technoleg   

  Diwrnod Ada Lovelace 2010 

  Cofnodion heddiw
  http://metastwnsh.com/diwrnod-ada-lovelace-holi-sioned-edwards/
  http://quixoticquisling.com/2010/03/diwrnod-ada-lovelace-danah-boyd/

  Unrhyw beth arall yn Gymraeg? Unrhyw ffefrynnau yn ieithoedd eraill?

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel