Diweddariadau Diweddar Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 5:39 PM ar 9 March 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 66: Iâ Iâ Baby 

  Y tro yma ar yr Haclediad rhewllyd, bydd Bryn, Iest a Sions yn gwirioni dros Waze Cymraeg, smart sbecs sy’n edrych yn union fel rhai Bryn ac Elon Musk yn fflingio mwy o bethau i’r gofod. Plis sdiciwch adolygiad yn iTunes os gewch chi 5 munud fyd, ffankiw!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 2:29 PM ar 5 March 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW 

  Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock heddiw yng Nghaerdydd

  Dewch i siarad yn anffurfiol â chyfarwyddwr Grŵp Hawliau Agored Jim Killock heddiw (5ed o Fawrth) am faterion hawliau digidol yng Nghymru a thu hwnt:

  Tiny Rebel
  25 Stryd Westgate
  Caerdydd
  CF10 1DD

  5:30pm – 8:00pm

  Bydd rhai ohonoch chi yn nabod Jim o ddigwyddiadau Hacio’r Iaith dros y blynyddoedd.

  Croeso cynnes i bawb!

   
 • Sioned Mills 11:56 PM ar 8 February 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed 

  Croeso i bennod cyntaf 2018 – yr un lle mae Bryn, Iestyn a Sioned yn cael mynd i’r byd go iawn. Croeso i bennod ang-nghynhadledd Hacio’r Iaith! Byddwn ni’n siarad efo llwyth o bobl go iawn am vlogio, myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, trolls, mapio a peints. Cofiwch pingio neges draw os da chi’n gwrando, neu well fyth gadwch adolygiad ar iTunes!

  Dolenni

   
  • Carl Morris 3:10 PM ar 14 Chwefror 2018 Dolen Barhaol

   Diolch i’r tîm am bennod hynod ddiddorol o’r Haclediad. Ardderchog.

   (Dim ond nawr ydw i wedi cael siawns i wrando!)

 • Carl Morris 12:17 PM ar 2 February 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , ofcom   

  Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018 

  Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld:

  Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD
  Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018
  6:30pm – 8:30pm
  Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau cyfathrebu a bod y farchnad yn darparu dewis, dibynadwyedd a gwasanaethau arloesol i ddefnyddwyr.

  Maent yn awyddus i ryddhau mwy o ddata agored er mwyn gweld pa arloesedd a mewnwelediad gall hynny ysgogi.

  Mae Ofcom eisoes yn cynhyrchu ystod hynod arbennig o ddata – cryfder signal symudol a band llydan, data technegol telegyfathrebu, ymwybyddiaeth gyfryngol a llawer mwy – sydd yn faes parod i’w ddadansoddi a datblygu. Dymunant gyflawni llawer mwy. Gallwch chi helpu llywio rhyddhau setiau o ddata agored y dyfodol, neu ddefnyddio data agored i greu gwasanaeth i gwsmeriaid, neu ddylunio ap i hysbysu defnyddwyr am eu telegyfathrebu fel bod ganddynt ddewis go iawn o wasanaethau.

  Ymunwch gyda ni ar Nos Fawrth 13eg Chwefror 2018 yn Indycube Lôn Trade St, 6.30yh-8.30yh ar gyfer y sesiwn agored olaf ynglŷn ag arloesi gyda data Ofcom,

  Bydd hi’n sesiwn anffurfiol ble bydd syniadau a chwestiynau pawb yn cael eu parchu a’u nodi ar ddogfen Google y gallwn ni gyfeirio ati eto yn y dyfodol. Rydym yn gweithredu mewn modd hollol agored, felly bydd yna groeso i bobl nad sydd yn gallu mynychu ychwanegu eu mewnbwn nhw hefyd. Beth bynnag eich diddordeb yng nghyfathrebu’r cyfryngau, mae’n sicr bod gennych farn a mewnbwn gwerthfawr i gynnig felly buasem ni wrth ein bodd yn eich gweld chi yn un o ddigwyddiadau Ofcom.

  Cofrestrwch am y digwyddiad.

  Cysylltwch ag Ofcom neu’r Sefydliad Data Agored yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

   
 • Leia Fee 11:04 PM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Mwy o fenywod? Sut? 

  Yn y sesiwn olaf Hacio’r Iaith eleni siaradais i am nifer y ‘hacwragedd’ oedd yno. Trwy ddyfalu gyda llygad oedd tua 20-30% sy’n well na’r diwydiant TG yn gyffredinol ond lle i wella. Oedd sgwrs ddiddorol a lot o amser cyn y un nesa i drio pethau i wella…

  Felly dyna syniadau (dim mewn unrhyw drefn o gwbl)

  • Marchnata’r digwyddiad i grwpiau sy’n anelu at fenywod mewn tech/STEM fel WISE, Chwarae Teg, Rhaglen Technocamps Computer Clubs for Girls (sydd wedi cyfieithu ei holl adnoddau i’r Gymraeg)
  • Pan marchnata mae rhai tystiolaeth o prosiects STEM i godi nifer of menywod yn dweud bod lluniau sy’n dangos merched/menywod yn gwneud gwahaniaeth. Felly os oes dewis o luniau i farchnata – defnyddio digon sy’n ddangos menywod.
  • Cadw trac drwy’r flywddyn o fenywod sy’n trydari am tech yn Gymraeg – ac gofyn yn arbennig os mae nhw’n dod, ac yn gyfrannu
  • Os ti’n dyn sy’n arwain sess a ti’n nabod merch/menyw sy’n gwybod lot am y pwnc beth am ofyn iddi rhannu’r sess?

  Nid rhoi pwysau ar bobl ond ‘nudge’ ddylai’r ddau syniad olaf ‘na yn fod wrth gwrs!

  Mae lot o bobl yn nerfus am arwain sess os nad ydyn nhw’n gwneud y fath beth gynt ac mae lot o fenywod yn TG yn diodde’ rhyw fath o ‘Imposter Syndrome’ sy’n gallu gwneud y syniad o sefyll i fyny am y tro cyntaf yn waeth. Mae lot o bethe sy’n helpu gyda hyn i ffitio gyda’r holl gysyniad o ANgynhadledd beth bynnag – fel y “rheol dwy droed” (dim yn ‘judgy’ os mae rhywun yn adael), does dim ots faint o bobl yn dod i’r sesiwn ayb – rhaid pwysau ar yr elfennau hyn.

  Un peth sy’n rhwystro menywod yn y diwydiant TG i gyd nid jest Hacio’r Iaith ydy diffyg gofal plant, felly nes i ddechrau meddwl am sut i drwsio hwn, falle drwy rhyw fath of rhaglen ochr-wrth-ochr am blant… Syniadau am hap…

  • Yn y marchnata am y peth rhaid gwneud yn glir mae croeso i ddod a’r plant
  • Pethau bach fel rhoi llwyth o Lego mewn cornel un o’r gweithdai, neu ddeunydd crefft a chelf, neu lyfrau/gemau/teganau arall – mae’r rheini yn gallu ymuno mewn i’r brif raglen tra mae plant yn chwarae.
  • Meddwl am ba sesiynau yn addas i blant ymuno mewn – (fy sess i ar ffuglen ddigidol basai wedi bod yn haws gyda phlant i daflu syniadau ata i siŵr o fod!) ac mae plant hŷn yn gallu dysgu sut i greu fideo neu podlediad neu animeiddio hefyd os sesiynau o’r fath…
  • Falle rhai sesiynau ‘plant’ yn addas i oedolyn hefyd – dw wedi dysgu’r TCP/IP stack i fy mhentisiau lefel 4 i gyda’r adnoddau “playground computing”/CSUplugged!), ac wedi cyflwyno’r Scratch neu eToys iddyn nhw i ddysgu fel fordd o ddysgu’r cysyniadau codio ar wahân i’r syntax…
  • Gemau retro hefyd yw rhywbeth mae’r plant ac oedolyn yn gallu rhannu. Cwpl o RetroPis yn rhyw gornel rhywle? Mae un gyda fi.
  • Neu gemau bwrdd/cerdyn Cardiau Brwydro Y Mabinogi yn hyfryd ac mae gemau geiriau neu ddweud stori gyda fi yn Gymraeg hefyd.
  • Falle mae’n werth siarad gyda phobl o’r Mudiad Meithrin neu/a’r Urdd hefyd – pobl sydd yn gwybod unrhyw logistics/gwaith papur/syniadau eraill…

  O… a… bwyd ar gael sy’n addas am blant pici-eater hefyd, wrth ochr y bwfe posh 😉

  Rhywbeth i feddwl amdano beth bynnag? Beth am drio fe? Gallwn ni rhedeg “Haciaith Bach i’r Teulu cyn y gynhadledd lawn nesa? Falle pan mae’r steddfod yng Nghaerdydd? Rhoi sylw!

   
 • Gareth Morlais 9:54 AM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg 

  Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its.
  O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt.

  8 sylw

  • Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau yn cofio eich dewis iaith trwy gydol eich amser ar y rhyngrwyd; y Gymraeg yn gyntaf lle bo angen; ystyried dewis iaith o’r cam cyntaf; y dewis o Gymraeg yn amlwg i’r defnyddiwr; cynnwys cyfeiriad at wasanaeth Cymraeg, hyd yn oed wrth hysbysebu yn Saesneg; cynnig cynnwys YouTube, iPlayer yn rhagweithiol; tudalen gartref yn Gymraeg yn gyntaf (e.e. cbac.co.uk); diwylliant cofio dymuniad iaith

  6 sylw

  • Llais i destun; technoleg adnabod lleferydd gall gael ei ddefnyddio fory; Siri; Alexa

  5 sylw

  • Hybu a nid gorfodi’r Gymraeg; wrth hyrwyddo mae angen hybu PAM y dylid defnyddio’r gwasanaeth yn Gymraeg yn hytrach na “achos ei fod o’n Gymraeg”; cyhoeddusrwydd ar beth sydd ar gael; cydnabyddiaeth o’n gofynion; cynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddigidol
  • Ethos data agored gyda hwb rhannu canolog; trwyddedu’n agored ar mwyn cael gwared ar yr her o hawlfraint yn rhwystro datblygiadau; blaenoriaethu offer cod agored gyda’r rhyddid i leoleiddio

  4 sylw

  • Sgiliau codio – datblygu meddalwedd a rhaglenni yn Gymraeg; darlunio; adnoddau hyfforddi ar gael i bawb
  • Rhwydwaith symudol a gwe band eang cyflym iawn dros Gymru gyfan
  • Predictive/autocorrect text Cymraeg

  3 sylw

  • Rhoi popeth am ddim; e-lyfrau am ddim i bawb fel yn Norwy; Cyhoeddi llenyddiaeth arlein
  • Gwella cyfieithu peirianyddol; mae busnesau Cymru yn parhau i ddefnyddio y cyfieithu peirianyddol heb gael pobl i wella hynny; gwella’r berthynas rhwng geiriaduron safonol a chyfieithu peirianyddol
  • Adnoddau addysg a hyfforddiant DA yn Gymraeg; adnoddau pwrpasol Cymraeg i tech gwyb, nid tro i’r Gymraeg wedyn

  2 sylw

  • YouTube Cymraeg gydag algorithm Cymraeg ar gyfer YouTube (auto-play fideo Cymraeg eto nesaf)
  • Trydar, Instagram, a gwefannau cymdeithasol
  • Rhoi mwy o bres a swyddi i dechnoleg Cymraeg
  • Addysgu’r genhedlaeth hŷn am y byd digidol; annog y genhedlaeth hyn i rannu eu hamser, cyfoeth a gwybodaeth arlein

  1 sylw

  • Android Cymraeg
  • Cael mwy o arbenigwyr a datblygwyr sy’n siarad Cymraeg
  • Calendr digwyddiadau cyhoeddus
  • Cymraeg safonol ond yn hygyrch a dealladwy
  • Datblygu rhwydwaith hyrwyddo poblogaidd ar Facebook
  • Ffôn symudol Cymraeg gyda darparwyr symudol sy’n gweithio’n ddwyieithog
  • Geiriaduron: un porth i chwilio am bethau
  • Gwell dealltwriaeth caledwedd
  • Gwella ymwybyddiaeth y darparwyr eu hunain o’u gwasanaeth Cymraeg ar bob lefel y cwmni
  • Ffordd mwy cynaliadwy na dibynnu ar wirfoddolwyr i leoleiddio gwasanaethau ac offer (Scratch, WordPress, ayb)
  • Mae cynnwys y Gymraeg yn rhoi hwb i’r economi
  • Mwy o arloesi yn y sector annibynnol
  • Normaleiddio / gorfodi meddalwedd a rhyngwynebau Cymraeg yn yr ysgolion a chlybio codio Cymraeg
  • Papurau bro i fwydo papur(au) cenedlaethol Cymraeg
  • Pob un yn y sector cyhoeddus i ddod i arfer a gofyn am adnoddau Cymraeg
  • Polisi comisiynu clir; cydlynu elfennau i osgoi dyblygu ac annog cydweithio
  • Safonau iaith
  • Sicrhau ansawdd a chysondeb gwasanaeth
  • Technoleg adnabod enwau ar gyfer meddygfeydd
  • Teganau llafar
  • Termau technoleg / cyfrifiadureg safonol
  • Vocab ar bopeth
  • Ymchwil tymor hir
  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Wedi eu cyhoeddi yma ar wefan Hacio’r Iaith, bydd Jeremy Evas a Gareth Morlais yn rhannu’r ymatebion gydag aelodau Bwrdd Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyngor i Weinidog y Gymraeg ar strategaeth technoleg Cymraeg, ar ffurf drafft Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg newydd.

   

   
  • Carl Morris 12:43 PM ar 30 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Diolch am rannu’r casgliadau Gareth.

   O’n i ddim yn gallu mynychu’r sesiwn yma yn anffodus.

   Os gaf i, byddwn i’n ychwanegu:

   • cynhyrchu cynnwys, fideo, erthyglau nodwedd (neu greu amodau sy’n arwain at hyn, e.e. cymorth treth i gynhyrchwyr annibynnol/cymunedol/Cymraeg?)
   • creu gemau / pethau ‘cyffrous’
   • defnydd o dechnoleg i fynd i’r afael â rhai o broblemau dyrys fel yr economi, cartrefi, amaeth cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy
 • Carl Morris 2:48 PM ar 28 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon 

  Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe!

  Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod!

  Pigion

  Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod).

  Mae Rhys Wynne wedi gwneud job ardderchog o grynhoi rhai o’r sesiynau.

  Mae hefyd llwytho o bethau Twitter ar yr hashnod #haciaith.

  Cadwch y ddydiad: Celtic Knot 2018

  I’r rhai sydd eisoes yn meddwl am y digwyddiad tech ieithyddol nesaf mae Jason Evans ac eraill yn trefnu cynhadledd Celtic Knot, Aberystwyth, 5-6 Gorffennaf 2018 sydd yn debygol o denu pobl o sawl cefndir ieithyddol yn Ewrop (nid dim ond pobl ‘Celtaidd’). Fe fydd rhagor o fanylion nes ymlaen. Yn y cyfamser ewch i wefan Celtic Knot sydd yn cynnwys galw am bapurau academaidd newydd.

   
 • Rhys Wynne 4:55 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1) 

  Cynnwys i blant

  Rhodri ap Dyfrig a Sioned Mills ar lwyfan i gynnwys Cymraeg

  A ddylid, fel yn Denmarc, cyhoeddi ar lwyfannau sydd ddim ar gyfer plant? Cynnwys anaddas sy’n ymddangos ar YouTube yn ddiofyn ymysg fideos i blant (e.e. ffilmiau Pepa Pinc gwyrdroedig, hefyd gweler Weird Video’s for kids and gaming the algorithms)

  Ar hyn o bryd mae rhaglenni Cyw ar i-Player, ond ddim ar i-Player kids

  Hacwragedd

  Leia. O’r farn bod cyfran uwch o gyfranogwyr Hacio’r Iaith yn ferch o gymharu a digwyddiadau technolegol yn gyffredinol.

  proporti.onl – pa ganran o’r bobl rydych yn eu dilyn eich dilynwyr ar Twitter sy’n ferched/dynion

  Sut i wella hyn

  Grwpiau

  Girls in code

  Technocamps

  Diwrnod Ada Lovelace

   

   
 • Rhys Wynne 4:10 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , hiharhebion,   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1) 

  Dihareb y dydd

  Gareth Morlais

  Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion.

  Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter

  Archif Ddarlledu Genedlaethol

  Illtud Daniel

  Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter)

  Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim lle i storio’r holl dapiau. Y tapiau wedi’u digideiddio ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael y ffeiliau sain. Mae modd cael mynediad iddynt ar dir y Llyfrgell Genedalethol ac i fannau yn Wrecsam, Caerdydd a Chaerfyrddin.

   
 • Rhys Wynne 3:12 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , , PSVR, Wici Caerdydd   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2) 

  Arloesi ar Lawr Gwlad

  Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru)

  Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd.

  Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid.

  5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050:

  Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol

  Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn dod a chymeriadau hwynagerddi.

  Abertawe – ap lles

  Caerdydd – Wici Caerdydd. Cyfers o olygathons are themâu arbennig, gan gynnwys yn ystod Tafwyl, Eisteddfod 2018 a mynd at grwpiau lleol/clybiau ieuenctid.

  RhCT – gêm antur episodig

  Caerffili – (gweler isod)

  Clwb Gemau Fideo, Menter Iaith Caerffili

  Morgan yn ymhelaethu mwy am y grwpiau.

  Sefydlu clwb gemau fideo dwy flynyedd yn ôl, ac yna sefydlu sianel YouTube

  Plant ifanc: Tegannau- Fideos dadfocsio teganau.

  Plant cynradd/uwchradd: Gemau Retro – Disgyblion 6ed dosbarth yn gwirfoddoli yn y grwpiau gemau fideo a golygu fideos, ac mae hyn yn mynd tuag at eu cwrs BAC.

  Creu fideos PSVR.

  Pobl ifanc 16+: YnChwarae. Noson gemau, YouTube, Twitter darlledu’n fyw ar YouTube Gaming a Twitch. Llinell sgwrsio Discord # sgwrs-gyffredinol_cymraeg

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel