Diweddariadau Diweddar Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 11:46 AM ar 22 March 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018 

  Karen Leadlay 1964 - dim hawlfraint

  Helo bobl

  Pwy sydd awydd cynnal sesiwn ymarferol o:

  • raglennu
  • datblygu
  • hacio
  • dangos apiau a sgriptiau
  • cyfnewid dolenni i brosiectau?

  Rydyn ni am gael sesiwn o Anturiaethau Mewn Cod dros blatfform sgwrsio Telegram.

  Fe fydd croeso cynnes iawn i bawb.

  Sesiwn gyntaf

  Fe fydd y sesiwn gyntaf ar:
  nos Iau 29 Mawrth 2018
  7yh tan 9yh

  Dewch i sianel Hacio’r Iaith ar Telegram bryd hynny. (Dw i newydd greu’r sianel ar gyfer y sesiwn – i ddechrau.)

  Mae 7 o’r gloch yn teimlo i mi fel amser da i ddechrau, ac wedyn mynd ymlaen tan tua 9 o’r gloch. Ond mae pobl yn gallu parhau os oes rhywbeth o ddiddordeb mawr.

  Y platfform

  Os ydych chi eisiau cymryd rhan dw i’n argymell eich bod chi’n gosod Telegram ar eich peiriant.

  O’n i wedi ystyried platfformau eraill megis Slack, Discord, ayyb ond mae Telegram yn teimlo fel yr un mwyaf rydd gyda’r siawns orau o gynnig rhyngwyneb Cymraeg yn y dyfodol agos. Dw i eisoes yn aelod o gwpl o grwpiau ac mae’n gweithio’n dda. Rydyn ni’n gallu monitro pa mor addas yw e wrth fynd ymlaen.

  Rhaglennu, a phynciau eraill

  Yn Hacio’r Iaith yng Nghaerdydd eleni roedd ambell i berson wedi dweud bod nhw eisiau cyfle i wneud codio ymarferol neu rannu prosiectau fel apiau maen nhw wedi datblygu. Mae’r sesiwn yn ymdrech i gynnig y cyfle yna.

  Cofiwch fod popeth yn arbrofol y tro hwn. Croesawir cyfranogaeth, brwdfrydedd, syniadau, ac adborth!

  Wrth gwrs ni fydd y pwyslais a phwnc o ddiddordeb i bawb. Felly gad wybod os ydych chi eisiau cynnal sesiwn debyg ar bwnc arall. Fe geisiaf cynnig help!

   
  • Huw 12:29 AM ar 23 Mawrth 2018 Dolen Barhaol

   Dwi’n gobeithio bod ar hwn i rannu unrhyw bytiau o god dwi efo, ac i adolygu cod a cheisio’u gael i weithio – python, Java, SQL, R etc.

 • Carl Morris 3:23 PM ar 19 March 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: ,   

  Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth 

  Dyma wybodaeth wrth Jason Evans:

  Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd.

  Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.

  Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK. Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy’n gweithio’n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau’r berthynas rhyngddynt yn ‘gwlwm’ cadarn, a’u cynorthwyo i weithredu.

  Mae modd cyflwyno papur neu gofrestru am y gynhadledd ar wefan y digwyddiad.

  https://wikimedia.org.uk/wiki/Cynhadledd_Cwlwm_Celtaidd_2018

  (Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.)

  Llun gan Les Barker (CC-BY-SA)

   
 • Sioned Mills 5:39 PM ar 9 March 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 66: Iâ Iâ Baby 

  Y tro yma ar yr Haclediad rhewllyd, bydd Bryn, Iest a Sions yn gwirioni dros Waze Cymraeg, smart sbecs sy’n edrych yn union fel rhai Bryn ac Elon Musk yn fflingio mwy o bethau i’r gofod. Plis sdiciwch adolygiad yn iTunes os gewch chi 5 munud fyd, ffankiw!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 2:29 PM ar 5 March 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW 

  Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock heddiw yng Nghaerdydd

  Dewch i siarad yn anffurfiol â chyfarwyddwr Grŵp Hawliau Agored Jim Killock heddiw (5ed o Fawrth) am faterion hawliau digidol yng Nghymru a thu hwnt:

  Tiny Rebel
  25 Stryd Westgate
  Caerdydd
  CF10 1DD

  5:30pm – 8:00pm

  Bydd rhai ohonoch chi yn nabod Jim o ddigwyddiadau Hacio’r Iaith dros y blynyddoedd.

  Croeso cynnes i bawb!

   
 • Sioned Mills 11:56 PM ar 8 February 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed 

  Croeso i bennod cyntaf 2018 – yr un lle mae Bryn, Iestyn a Sioned yn cael mynd i’r byd go iawn. Croeso i bennod ang-nghynhadledd Hacio’r Iaith! Byddwn ni’n siarad efo llwyth o bobl go iawn am vlogio, myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, trolls, mapio a peints. Cofiwch pingio neges draw os da chi’n gwrando, neu well fyth gadwch adolygiad ar iTunes!

  Dolenni

   
  • Carl Morris 3:10 PM ar 14 Chwefror 2018 Dolen Barhaol

   Diolch i’r tîm am bennod hynod ddiddorol o’r Haclediad. Ardderchog.

   (Dim ond nawr ydw i wedi cael siawns i wrando!)

 • Carl Morris 12:17 PM ar 2 February 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , ofcom   

  Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018 

  Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld:

  Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD
  Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018
  6:30pm – 8:30pm
  Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau cyfathrebu a bod y farchnad yn darparu dewis, dibynadwyedd a gwasanaethau arloesol i ddefnyddwyr.

  Maent yn awyddus i ryddhau mwy o ddata agored er mwyn gweld pa arloesedd a mewnwelediad gall hynny ysgogi.

  Mae Ofcom eisoes yn cynhyrchu ystod hynod arbennig o ddata – cryfder signal symudol a band llydan, data technegol telegyfathrebu, ymwybyddiaeth gyfryngol a llawer mwy – sydd yn faes parod i’w ddadansoddi a datblygu. Dymunant gyflawni llawer mwy. Gallwch chi helpu llywio rhyddhau setiau o ddata agored y dyfodol, neu ddefnyddio data agored i greu gwasanaeth i gwsmeriaid, neu ddylunio ap i hysbysu defnyddwyr am eu telegyfathrebu fel bod ganddynt ddewis go iawn o wasanaethau.

  Ymunwch gyda ni ar Nos Fawrth 13eg Chwefror 2018 yn Indycube Lôn Trade St, 6.30yh-8.30yh ar gyfer y sesiwn agored olaf ynglŷn ag arloesi gyda data Ofcom,

  Bydd hi’n sesiwn anffurfiol ble bydd syniadau a chwestiynau pawb yn cael eu parchu a’u nodi ar ddogfen Google y gallwn ni gyfeirio ati eto yn y dyfodol. Rydym yn gweithredu mewn modd hollol agored, felly bydd yna groeso i bobl nad sydd yn gallu mynychu ychwanegu eu mewnbwn nhw hefyd. Beth bynnag eich diddordeb yng nghyfathrebu’r cyfryngau, mae’n sicr bod gennych farn a mewnbwn gwerthfawr i gynnig felly buasem ni wrth ein bodd yn eich gweld chi yn un o ddigwyddiadau Ofcom.

  Cofrestrwch am y digwyddiad.

  Cysylltwch ag Ofcom neu’r Sefydliad Data Agored yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

   
 • Leia Fee 11:04 PM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Mwy o fenywod? Sut? 

  Yn y sesiwn olaf Hacio’r Iaith eleni siaradais i am nifer y ‘hacwragedd’ oedd yno. Trwy ddyfalu gyda llygad oedd tua 20-30% sy’n well na’r diwydiant TG yn gyffredinol ond lle i wella. Oedd sgwrs ddiddorol a lot o amser cyn y un nesa i drio pethau i wella…

  Felly dyna syniadau (dim mewn unrhyw drefn o gwbl)

  • Marchnata’r digwyddiad i grwpiau sy’n anelu at fenywod mewn tech/STEM fel WISE, Chwarae Teg, Rhaglen Technocamps Computer Clubs for Girls (sydd wedi cyfieithu ei holl adnoddau i’r Gymraeg)
  • Pan marchnata mae rhai tystiolaeth o prosiects STEM i godi nifer of menywod yn dweud bod lluniau sy’n dangos merched/menywod yn gwneud gwahaniaeth. Felly os oes dewis o luniau i farchnata – defnyddio digon sy’n ddangos menywod.
  • Cadw trac drwy’r flywddyn o fenywod sy’n trydari am tech yn Gymraeg – ac gofyn yn arbennig os mae nhw’n dod, ac yn gyfrannu
  • Os ti’n dyn sy’n arwain sess a ti’n nabod merch/menyw sy’n gwybod lot am y pwnc beth am ofyn iddi rhannu’r sess?

  Nid rhoi pwysau ar bobl ond ‘nudge’ ddylai’r ddau syniad olaf ‘na yn fod wrth gwrs!

  Mae lot o bobl yn nerfus am arwain sess os nad ydyn nhw’n gwneud y fath beth gynt ac mae lot o fenywod yn TG yn diodde’ rhyw fath o ‘Imposter Syndrome’ sy’n gallu gwneud y syniad o sefyll i fyny am y tro cyntaf yn waeth. Mae lot o bethe sy’n helpu gyda hyn i ffitio gyda’r holl gysyniad o ANgynhadledd beth bynnag – fel y “rheol dwy droed” (dim yn ‘judgy’ os mae rhywun yn adael), does dim ots faint o bobl yn dod i’r sesiwn ayb – rhaid pwysau ar yr elfennau hyn.

  Un peth sy’n rhwystro menywod yn y diwydiant TG i gyd nid jest Hacio’r Iaith ydy diffyg gofal plant, felly nes i ddechrau meddwl am sut i drwsio hwn, falle drwy rhyw fath of rhaglen ochr-wrth-ochr am blant… Syniadau am hap…

  • Yn y marchnata am y peth rhaid gwneud yn glir mae croeso i ddod a’r plant
  • Pethau bach fel rhoi llwyth o Lego mewn cornel un o’r gweithdai, neu ddeunydd crefft a chelf, neu lyfrau/gemau/teganau arall – mae’r rheini yn gallu ymuno mewn i’r brif raglen tra mae plant yn chwarae.
  • Meddwl am ba sesiynau yn addas i blant ymuno mewn – (fy sess i ar ffuglen ddigidol basai wedi bod yn haws gyda phlant i daflu syniadau ata i siŵr o fod!) ac mae plant hŷn yn gallu dysgu sut i greu fideo neu podlediad neu animeiddio hefyd os sesiynau o’r fath…
  • Falle rhai sesiynau ‘plant’ yn addas i oedolyn hefyd – dw wedi dysgu’r TCP/IP stack i fy mhentisiau lefel 4 i gyda’r adnoddau “playground computing”/CSUplugged!), ac wedi cyflwyno’r Scratch neu eToys iddyn nhw i ddysgu fel fordd o ddysgu’r cysyniadau codio ar wahân i’r syntax…
  • Gemau retro hefyd yw rhywbeth mae’r plant ac oedolyn yn gallu rhannu. Cwpl o RetroPis yn rhyw gornel rhywle? Mae un gyda fi.
  • Neu gemau bwrdd/cerdyn Cardiau Brwydro Y Mabinogi yn hyfryd ac mae gemau geiriau neu ddweud stori gyda fi yn Gymraeg hefyd.
  • Falle mae’n werth siarad gyda phobl o’r Mudiad Meithrin neu/a’r Urdd hefyd – pobl sydd yn gwybod unrhyw logistics/gwaith papur/syniadau eraill…

  O… a… bwyd ar gael sy’n addas am blant pici-eater hefyd, wrth ochr y bwfe posh 😉

  Rhywbeth i feddwl amdano beth bynnag? Beth am drio fe? Gallwn ni rhedeg “Haciaith Bach i’r Teulu cyn y gynhadledd lawn nesa? Falle pan mae’r steddfod yng Nghaerdydd? Rhoi sylw!

   
 • Gareth Morlais 9:54 AM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg 

  Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its.
  O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt.

  8 sylw

  • Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau yn cofio eich dewis iaith trwy gydol eich amser ar y rhyngrwyd; y Gymraeg yn gyntaf lle bo angen; ystyried dewis iaith o’r cam cyntaf; y dewis o Gymraeg yn amlwg i’r defnyddiwr; cynnwys cyfeiriad at wasanaeth Cymraeg, hyd yn oed wrth hysbysebu yn Saesneg; cynnig cynnwys YouTube, iPlayer yn rhagweithiol; tudalen gartref yn Gymraeg yn gyntaf (e.e. cbac.co.uk); diwylliant cofio dymuniad iaith

  6 sylw

  • Llais i destun; technoleg adnabod lleferydd gall gael ei ddefnyddio fory; Siri; Alexa

  5 sylw

  • Hybu a nid gorfodi’r Gymraeg; wrth hyrwyddo mae angen hybu PAM y dylid defnyddio’r gwasanaeth yn Gymraeg yn hytrach na “achos ei fod o’n Gymraeg”; cyhoeddusrwydd ar beth sydd ar gael; cydnabyddiaeth o’n gofynion; cynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddigidol
  • Ethos data agored gyda hwb rhannu canolog; trwyddedu’n agored ar mwyn cael gwared ar yr her o hawlfraint yn rhwystro datblygiadau; blaenoriaethu offer cod agored gyda’r rhyddid i leoleiddio

  4 sylw

  • Sgiliau codio – datblygu meddalwedd a rhaglenni yn Gymraeg; darlunio; adnoddau hyfforddi ar gael i bawb
  • Rhwydwaith symudol a gwe band eang cyflym iawn dros Gymru gyfan
  • Predictive/autocorrect text Cymraeg

  3 sylw

  • Rhoi popeth am ddim; e-lyfrau am ddim i bawb fel yn Norwy; Cyhoeddi llenyddiaeth arlein
  • Gwella cyfieithu peirianyddol; mae busnesau Cymru yn parhau i ddefnyddio y cyfieithu peirianyddol heb gael pobl i wella hynny; gwella’r berthynas rhwng geiriaduron safonol a chyfieithu peirianyddol
  • Adnoddau addysg a hyfforddiant DA yn Gymraeg; adnoddau pwrpasol Cymraeg i tech gwyb, nid tro i’r Gymraeg wedyn

  2 sylw

  • YouTube Cymraeg gydag algorithm Cymraeg ar gyfer YouTube (auto-play fideo Cymraeg eto nesaf)
  • Trydar, Instagram, a gwefannau cymdeithasol
  • Rhoi mwy o bres a swyddi i dechnoleg Cymraeg
  • Addysgu’r genhedlaeth hŷn am y byd digidol; annog y genhedlaeth hyn i rannu eu hamser, cyfoeth a gwybodaeth arlein

  1 sylw

  • Android Cymraeg
  • Cael mwy o arbenigwyr a datblygwyr sy’n siarad Cymraeg
  • Calendr digwyddiadau cyhoeddus
  • Cymraeg safonol ond yn hygyrch a dealladwy
  • Datblygu rhwydwaith hyrwyddo poblogaidd ar Facebook
  • Ffôn symudol Cymraeg gyda darparwyr symudol sy’n gweithio’n ddwyieithog
  • Geiriaduron: un porth i chwilio am bethau
  • Gwell dealltwriaeth caledwedd
  • Gwella ymwybyddiaeth y darparwyr eu hunain o’u gwasanaeth Cymraeg ar bob lefel y cwmni
  • Ffordd mwy cynaliadwy na dibynnu ar wirfoddolwyr i leoleiddio gwasanaethau ac offer (Scratch, WordPress, ayb)
  • Mae cynnwys y Gymraeg yn rhoi hwb i’r economi
  • Mwy o arloesi yn y sector annibynnol
  • Normaleiddio / gorfodi meddalwedd a rhyngwynebau Cymraeg yn yr ysgolion a chlybio codio Cymraeg
  • Papurau bro i fwydo papur(au) cenedlaethol Cymraeg
  • Pob un yn y sector cyhoeddus i ddod i arfer a gofyn am adnoddau Cymraeg
  • Polisi comisiynu clir; cydlynu elfennau i osgoi dyblygu ac annog cydweithio
  • Safonau iaith
  • Sicrhau ansawdd a chysondeb gwasanaeth
  • Technoleg adnabod enwau ar gyfer meddygfeydd
  • Teganau llafar
  • Termau technoleg / cyfrifiadureg safonol
  • Vocab ar bopeth
  • Ymchwil tymor hir
  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Wedi eu cyhoeddi yma ar wefan Hacio’r Iaith, bydd Jeremy Evas a Gareth Morlais yn rhannu’r ymatebion gydag aelodau Bwrdd Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyngor i Weinidog y Gymraeg ar strategaeth technoleg Cymraeg, ar ffurf drafft Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg newydd.

   

   
  • Carl Morris 12:43 PM ar 30 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Diolch am rannu’r casgliadau Gareth.

   O’n i ddim yn gallu mynychu’r sesiwn yma yn anffodus.

   Os gaf i, byddwn i’n ychwanegu:

   • cynhyrchu cynnwys, fideo, erthyglau nodwedd (neu greu amodau sy’n arwain at hyn, e.e. cymorth treth i gynhyrchwyr annibynnol/cymunedol/Cymraeg?)
   • creu gemau / pethau ‘cyffrous’
   • defnydd o dechnoleg i fynd i’r afael â rhai o broblemau dyrys fel yr economi, cartrefi, amaeth cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy
 • Carl Morris 2:48 PM ar 28 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon 

  Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe!

  Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod!

  Pigion

  Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod).

  Mae Rhys Wynne wedi gwneud job ardderchog o grynhoi rhai o’r sesiynau.

  Mae hefyd llwytho o bethau Twitter ar yr hashnod #haciaith.

  Cadwch y ddydiad: Celtic Knot 2018

  I’r rhai sydd eisoes yn meddwl am y digwyddiad tech ieithyddol nesaf mae Jason Evans ac eraill yn trefnu cynhadledd Celtic Knot, Aberystwyth, 5-6 Gorffennaf 2018 sydd yn debygol o denu pobl o sawl cefndir ieithyddol yn Ewrop (nid dim ond pobl ‘Celtaidd’). Fe fydd rhagor o fanylion nes ymlaen. Yn y cyfamser ewch i wefan Celtic Knot sydd yn cynnwys galw am bapurau academaidd newydd.

   
 • Rhys Wynne 4:55 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1) 

  Cynnwys i blant

  Rhodri ap Dyfrig a Sioned Mills ar lwyfan i gynnwys Cymraeg

  A ddylid, fel yn Denmarc, cyhoeddi ar lwyfannau sydd ddim ar gyfer plant? Cynnwys anaddas sy’n ymddangos ar YouTube yn ddiofyn ymysg fideos i blant (e.e. ffilmiau Pepa Pinc gwyrdroedig, hefyd gweler Weird Video’s for kids and gaming the algorithms)

  Ar hyn o bryd mae rhaglenni Cyw ar i-Player, ond ddim ar i-Player kids

  Hacwragedd

  Leia. O’r farn bod cyfran uwch o gyfranogwyr Hacio’r Iaith yn ferch o gymharu a digwyddiadau technolegol yn gyffredinol.

  proporti.onl – pa ganran o’r bobl rydych yn eu dilyn eich dilynwyr ar Twitter sy’n ferched/dynion

  Sut i wella hyn

  Grwpiau

  Girls in code

  Technocamps

  Diwrnod Ada Lovelace

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel