Tagiwyd fel: creative commons Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , creative commons, , , , , , , , ,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Carl Morris 3:08 PM ar 18 September 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: creative commons, ,   

  Coleg Cenedlaethol Cymraeg a thrwydded Creative Commons 

  Mae hi’n braf i weld bod rhai o adnoddau Coleg Cenedlaethol Cymraeg ar gael o dan Creative Commons er mwyn hwyluso ailddefnydd, e.e. adnoddau a dogfennau gloywi iaith.
  http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/cy/myfyrwyr/adnoddau/

  Dw i ddim yn siwr pam maent wedi rhoi ‘NC’ (anfasnachol yn unig). Mae SA (share-alike – ‘rhannu tebyg’?) yn cael yr un effaith i bron bob pwrpas. Beth yw’r ots os fydd rhywun eisiau defnyddio adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gydag arian cyhoeddus mewn ffordd masnachol eniwe? Jyst gofyn.

   
  • Carl Morris 2:57 PM ar 20 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Dyma erthygl am rannu deunydd rhwng prifysgolion yng Nghymru ond does dim sôn am un o’r elfennau pwysicaf, sef y drwyddedau.

  • Rhys 6:18 AM ar 27 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Aha – diolch am hyn. O’n i wedi clywed sïon y byddai’r CCC yn gwneud mwy â CC yn y dyfodol.

   Felly beth yw’r gwahaniaeth ymarferol rhwng NC-SA ac SA yng nghyd-destun prifysgolion?

  • Carl Morris 3:03 PM ar 30 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Mae SA yn debyg i ‘copyleft’ yn y GPL.

   Er mwyn addasu’r deunydd (testun, llun, fideo, awdio, beth bynnag) a’i dosbarthu, mae’n rhaid pasio’r un rhyddid ymlaen.

   Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dosbarthu gwaith newydd sy’n seiliedig ar rhywbeth o dan SA rhannu eu gwaith newydd nhw o dan SA hefyd. Ar hyn o bryd does dim lot o gwmniau masnachol sy’n fodlon rhyddhau pethau o dan Creative Commons o unrhyw fath. Does dim lot o sefydliadau hyd yn oed. Dyma pam mae’r cymal yn actio fel NC iddynt. Mae’n digon i stopio nhw rhag addasu’r cynnwys heb sôn am NC.

   Os ydyn nhw (cwmniau cynhyrchu, cyhoeddi, cerddoriaeth, ayyb) yn fodlon mabwysiadu trwydded SA neu addasu pethau o dan SA maent yn gyfrannu at gynnwys rhydd.

   Ar hyn o bryd byddai pethau anfasnachol fel Wicipedia Cymraeg, blogwyr annibynnol ayyb yn gallu manteisio ar gynnwys o dan SA. Ond yn y dyfodol pe tasai cwmniau neu sefydliadau yn fodlon derbyn yr SA byddan nhw yn gyfrannu at gynnwys rhydd beth bynnag.

   Efallai mae prinder o Gymraeg yn y byd yn fwy o broblem nag ychydig o ddefnydd masnachol. (Sy’n cynyddu’r swm o gynnwys rhydd yn Gymraeg.) Dweud ein bod ni’n creu crys-t neu lyfr neu hyd yn oed cwrs masnachol sy’n seiliedig ar ddelwedd(au)/ddeunydd o archif Goleg Cenedlaethol – oes ots? Mae ‘busnes’ nhw yn seiliedig ar bethau eraill fel enw da, arbenigedd, y profiad wyneb-i-wyneb ayyb. Dw i’n siarad am hawlfraint yma yn hytrach na nodau masnach.

   Gellid dweud bod angen ehangu cyfleoedd i fentrau masnachol! Pwy sydd wedi talu am y cynnwys gwreiddiol? Yn aml iawn, ti, fi a ni trwy’r pwrs cyhoeddus!

   Ac mae trafodaethau ymhlith pobl Creative Commons am gael gwared â’r opsiwn NC am rai o’r rhesymau blaenorol.

  • Robin Owain 11:47 AM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Papur gwerth chweil yn fama:
   http://www.wikimedia.de/images/1/15/CC-NC_Leitfaden_2013_engl.pdf

   Yn fyr: mae CC-NC yn caniatau i’ch cynnwys / ffeiliau gyrraedd tua 20% o’r byd. Mae CC-BY (neu CC-BY-SA) yn ei ledu dros y byd cyfan: “am ddim i bawb”.

   Mae’r cyfyngiad “Non Commercial” yn dwyllodrus: y weithred sy’n ei wneud yn fasnachol neu beidio. Er enghraifft: ydy ysgol fonedd yn fasnachol? Ydy. Dim hawl defnyddio’r drwydded NC. Ydy ysgol sirol yn fasnachol? Nac ydy… Ond: os yw’r ysgol sirol honno’n gwerthu Prospectws neu Lyfryn arall sy’n cynnwys ffotograff CC-NC yna mae’r weithred yn fasnachol, ac mae’r ysgol felly’n torri’r drwydded a gellir ei herlyn mewn llys. Disgrifio’r weithred mae’r C yn NC ac nid y corff.

   Mae rhoi trwydded CC-NC ar ffeiliau yn feiopic iawn, a dyna mae’r Amgueddfa Genedlaethol (ac eraill) wedi’i wneud yn cyfrannu eu lluniau i Gasgliad y Werin. Chaiff gweisg na siroedd na cholegau Cymru ddim defnyddio’r cynnws, na gwefannau megis Wicipedia. Dw i’n sylwi hefyd fod y Llywodraeth (yn ddifeddwl mae’n debyg) wedi mynd am “yr opsiwn hawdd” yma yn ddiweddar efo’r lluniau maen nhw’n ei uwchlwytho ar Flickr gyda thrwydded CC-NC. Trist iawn.

   Agorwch y ffenestri bobl!

 • Carl Morris 6:20 PM ar 29 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , creative commons, , , ,   

  Dysgu yn y Gymru ddigidol – adroddiad 

  Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i’w arwain. […]

  Adroddiad: Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol (PDF) a datganiad heddiw

  Efallai bydd lot o’r argymelliadau o ddiddordeb i bobol Hacio’r Iaith. Beth mae pobol yn meddwl?

  Ym mhersonol es i yn syth i weld pa fath o strategaeth cynnwys Cymraeg sydd gyda nhw. Dyma fy hoff ddarn sy’n sôn am mynediad agored i rai o’r cynnwys:

  Ni fydd llawer o’r adnoddau yn y casgliad wedi’u cyfyngu at ddefnydd gan athrawon a dysgwyr sy’n gysylltiedig â darparwyr dysgu yng Nghymru; oni fydd, er enghraifft, trwyddedau yn gwahardd hynny, byddan nhw ar gael i unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu, naill ai mewn lleoliad ffurfiol, fel coleg, neu mewn ffordd llai ffurfiol. Felly bydd y casgliad yn gweithredu fel llyfrgell adnoddau ac offer gyhoeddus fawr bydd unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu, ni waeth beth fo’i oedran, cefndir na chymhelliant, yn gallu ei defnyddio.

  Ond dyw e ddim yn glir pam fydd angen trwydded newydd ar gyfer rhai o’r cynnwys:

  Paratoi cyfres o drwyddedau safonol ar ffurf debyg i Creative Commons i’w cymhwyso i’r adnoddau hyn, a thrwy hynny annog pobl i’w defnyddio a’u hailddefnyddio at ddibenion addysgol.

  Gweler Joi Ito ar y broblem o drwyddedau anghydnaws. A pham ‘dibenion addysgol’ yn unig?

  O ran y casgliad enfawr bydd angen system rheoli cynnwys cryf a chyfeillgar. Mae sôn am ddefnydd o ‘ffynhonnell agored’ (sef cod agored) yn yr adroddiad ac mae sefydliadau o gwmpas y byd wedi dosbarthu systemau tebyg dan GPL neu hyd yn oed OGL. Gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn dewis cwmniau Cymreig i gynnal y system ac yn ail-dosbarthu unrhyw addasiadau dan drwydded cod agored (fel y mae alphagov wedi bod yn ei wneud).

  Wel, beth mae pobol yn meddwl?

  Efallai dylwn i lanlwytho’r peth i Skdadl, mae’r ffeil adroddiad wedi cael ei cyfansoddi ar gyfer print – does dim modd sgwennu dolen dwfn i adrannau penodol mewn PDF.

   
 • Carl Morris 2:12 PM ar 1 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , creative commons   

  Rhyddhau thesis PhD yn Gymraeg dan Creative Commons 

  Rhys Llwyd yn siarad am ei thesis Cenedlaetholdeb R. Tudur Jones:

  Dwi wedi gwneud y penderfyniad, dewr efallai, i gyhoeddi fy thesis PhD yma ar y wefan dan drwydded Creative Commons. Dyma rai o’r rhesymau tu ôl y penderfyniad […]

  Thesis llawn ar gael o: http://blog.rhysllwyd.com/?p=2001

  Crynodeb:

  Yr hyn a drafodir yn y traethawd hwn yw cenedlaetholdeb R. Tudur Jones yn ei gyd-destun
  hanesyddol a diwinyddol. Byddwn yn ystyried twf cenedlaetholdeb yng Nghymru gan roi
  sylw arbennig i gyfraniad rhai Cristnogion i’r mudiad gan holi i ba raddau yr oedd R. Tudur
  Jones yn rhan o draddodiad a ddadleuir y perthynai gwŷr fel Michael D. Jones, Emrys ap
  Iwan a J. E. Daniel iddo. Gwerthusir cyfraniad R. Tudur Jones i’r mudiad cenedlaethol drwy
  ei waith o fewn rhengoedd Plaid Cymru ac hefyd ei gefnogaeth i ymgyrchoedd Cymdeithas yr
  Iaith Gymraeg. Yn ogystal, fe drafodir i ba raddau y bu i’w ddiwinyddiaeth ddylanwadu ar ei
  wleidyddiaeth a llywio ei weithgarwch gwleidyddol. Yn olaf, fe drafodir asesiad R. Tudur
  Jones ei hun o’r Gymru gyfoes a holi i ba raddau y gwelai’r frwydr ysbrydol a gwleidyddol a
  wynebai Gymru erbyn diwedd yr Ugeinfed Ganrif fel un frwydr mewn gwirionedd.

   
 • Carl Morris 2:05 PM ar 5 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , creative commons, , ,   

  Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons 

  Mae Martin Weller, academydd sydd yn byw yng Nghaerdydd, newydd rhyddhau ei llyfr The Digital Scholar dan Creative Commons (NC, anfasnachol) gyda’r cwmni Bloomsbury Academic (braich o’r un cwmni cyhoeddi sydd yn rhyddhau llyfrau JK Rowling).
  http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/would-you-buy-a-book-from-this-man.html

  Weller yw’r athro Technoleg Addysgol yn y Brifysgol Agored. Mae’r llyfr yn trafod sut mae teclynnau digidol ac arferion agored yn creu cyfleoedd i ymchwil ac addysg. Mae fersiynau papur a digidol ar gael.

  Blog Martin Weller

  MWY: cyfweliad (2008) gyda Frances Pinter o Bloomsbury Academic

   
 • Carl Morris 6:32 PM ar 17 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , creative commons,   

  Addysg: Prifysgol Stanford yn rhyddhau deunyddiau cyrsiau dan CC 

  Cyrsiau technoleg, cyfrifiadureg a pheirianneg ar y we – rhydd (ac am ddim)
  Pethau fel nodiadau, fideos, awdio, ‘handouts’
  http://see.stanford.edu/see/courses.aspx
  Dw i newydd ffeindio’r stwff yma (dw i ddim yn gwybod pryd naethon nhw ddechrau rhyddhau stwff yn rhydd).

  Maen nhw wedi dewis Creative Commons-BY sy’n rhydd iawn. Mewn geiriau eraill, mae unrhyw sefydliad, ysgol, cwmni, llyfr, person (ti neu fi) yn gallu eu ailddefnyddio nhw. Does dim lot o amodau ond maen nhw yn gofyn am credit i Stanford (BY yn golygu ‘attribution’) fel amod.

  Wrth gwrs mae lot o brifysgolion yn licio cadw pethau yn ecscliwsif ac yn nerfus am rhannu stwff. “Beth am y gystadleuaeth a chopio?” “Rydyn ni’n gwerthu’r nodiadau, ble fydd ein busnes os fyddan ni’n rhannu?”

  Wel dyma’r manteision:

  • mae pob ailddefnydd yn rhoi credit ac yn cyfrannu at enw da Stanford
  • presennoldeb Stanford o gwmpas y byd
  • maen nhw yn annog rhannu o wybodaeth
  • hygyrch i bobol o wledydd tlawd, yn Saesneg neu cyfieithiadau
  • mae’n haws i’r myfyrwyr i ffeindio’r nodiadau ar-lein ar y we agored yn hytrach na chofio cyfrinair ayyb

  Dyma beth sydd dal yn wir:

  • mae myfyrwyr dal eisiau mynd i Stanford er mwyn cael gradd o fri gyda phrifysgol o fri
  • mae Stanford yn gwerthu’r profiad – amser gydag athrawon proffesiynol a chyd-myfyrwyr
  • mae Stanford yn gwerthu mynediad i offer
  • ti’n methu copio’r profiad Stanford, mae’n unigryw

  Dw i wedi bod yn meddwl am Y Porth, sef yr adran ar-lein o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd e’n wych os maen nhw yn gallu rhannu deunyddiau cyrsiau yn Gymraeg ar y we agored dan drwydded rhydd fel Creative Commons. Pam lai?

  Mae manteision eraill i’r Gymraeg:

  • helpu safoni termau arbennig
  • mwy o gynnwys Cymraeg ar y we
  • mwy o werth o’r buddsodiad
  • dangos bywyd y sefydliad a chyfleoedd bosib i gyd-weithio gyda sector preifat / byd tu allan
  • datblygu addysg Gymraeg a dyfodol yr iaith fel ‘cymuned’
  • DIWEDDARIAD 19/08/2011: gweler pwynt Rhys yn y sylwadau am ddangos enghreifftiau da o ddefnydd o Gymraeg mewn addysg

  DIWEDDARIAD 24/08/2011: Sgwrs da iawn yn y sylwadau. Newydd ffeindio gwerslyfrau agored o bob math – yn Saesneg wrth gwrs

   
  • Huw 11:59 PM ar 17 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dim syniad beth ydy’r trwydded efo rhein http://courses.csail.mit.edu/ ond mae hwn yn arbennig o dda http://courses.csail.mit.edu/6.006/spring11/resources.shtml

  • Carl Morris 6:54 PM ar 18 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae rhai ar MIT yn CC-BY-NC-SA yn ôl http://courses.csail.mit.edu/6.042/fall11/ sy’n dda ond ddim mor dda â CC-BY!

  • Rhys Wynne 12:39 PM ar 19 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Rhywbeth arall, sy’n berthnsol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw y gallai fod o helo yn darbwyllo darpar fyfyrwyr i’r CCC bod deunydd dysgu Cymraeg yn safonol ac yn bwysicach fyth yn ddealladwy.

   Pan roeddwn i’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor (1996-1999), ro’n i’n ffodus iawn i allu dilyn fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd yr adran (hen adran o’r Coleg Normal gynt) yn cynnig pop un o’u pedwar neu bump cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Beth synnodd fi oedd, bod y myfyrwyr o Arfon a Phenllyn (Cymry Cymraeg wrth reswm) yn dewis mynychu’r darlithoedd Saesneg a cyflwyno eu aseiniadau’n Saenseg. Dw i’n meddwl mai diffyg hyder yn eu Cymraeg ysgrifenidig eu hunain oedd y rheswm, yn hytrach na amheuaeth am safon y nodiadau a’r handouts – er, a heb fod yn gas, prin oedden nhw’n medru sarad Saesneg (!)

   Byddai dangos y nodiadau a fidoes o ddarlihoedd efallai’n cynorthwyo i ddangos y byddant yn deall y Gymraeg sy’n cael ei ddefnyddio. Mae’n siwr mai hwn yw un o sialensau fwyaf y CCC.

  • Carl Morris 11:33 PM ar 21 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Pwynt da iawn Rhys, rheswm arall pam ddylen nhw fod mor agored â phosib gyda’r stwff – yn fy marn i

  • Dafydd Trystan 8:59 AM ar 23 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gyfeillion

   Diolch am eich sylwadau. Rwy’ wrthi’n llunio paper ar gyfer y digwyddiad sy’n cael ei nodi isod – er dwi ddim yn siwr faint o ddiddordeb fydd yn y Coleg Cymraeg yn Teeside! Be’ sy’n ddiddorol yw fod diddordeb mawr yn natblygiadau’r Coleg ac adnoddau sy’n cael eu rhannu – fel enghraifft o’r hyn y gellir ei wneud ar yr ochr Saesneg. Y drafferth ry’n ni’n ei gwynebu ar adegau yw materion hawlfraint, sy’n arwain at fwy o gyfyngiadau na buaswn i’n hoffi yn ddelfrydol. Os oes gennych unrhyw sylwadau / awgrymiadau cadwch mewn cysylltiad.

   http://csapopencascade.wordpress.com/2011/07/19/strictly-come-cascading%E2%80%A6at-teesside-university-16-september-2011/

  • Carl Morris 7:27 PM ar 23 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dafydd – pa fath o drafferth gyda ‘materion hawlfraint’?

   Diolch am y sylw.

  • Carys Underdown 11:46 PM ar 23 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Un problem hawlfraint posibl yw gyda gwaith ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi mewn cylchgrawn academaidd sydd yn y tu ôl i ‘firewall’ ac yn gwrthod caniatad i’r awdur hyd yn oed ei gyhoeddi ar ei wefan ei hun. Dyna broblem sydd yn wynebu ffrind imi sy’n credu mewn pethau fel Creative Commons ac Open Source, ond mae’r cylchgronau pwysicaf yn ei faes yn cyfyngu ar fynediad yn y ffordd hon.

  • Rhys Wynne 8:58 AM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   @Carys Galla i ddeall yr anhawster mewn achos felly. (Er petawn i’n academydd, baswn i eisiau i g7ymaint o bobl a phosib weld ffrwyth fy ngwaith, yn yn dweud wrth y cylchgrawn academaidd ble i fynd a chyhoedid’r peth arlein fy hun!)

   Beth am nodiadau darlith a fideos ‘ta? Ydy’r Coelg neu’r darlithydd yn hawlio hawlfriant dros y rhain? Os ydynt, allan nhw ddim newid eu telerau, fel mae Stanford ac MIT yn amlwg wedi ei wneud?

   Os mai darlithwyr eu hunain sy’n hawlio’r hawlfraint dros y gwaith maen nhw wedi ei baratoi, mae’r un pwyntiau ynglyn a ‘hyrwyddo’ yn berthnasol iddyn nhw – bydd yn ategu eu henw da ac o gymorth iddynt os ydynt am ddatblygu eu gyrfa.

  • Annette Strauch 11:33 AM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Wedi defnyddio rhai o gyrsiau gan y Prifysgol Stanford, Carl.

  • Carl Morris 2:27 PM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Annette – wyt ti wedi ei addasu i Gymraeg?! Rhannwch!

  • Annette Strauch 2:44 PM ar 31 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dim yn barod eto, Carl….Byddaf!

  • Dafydd Trystan 8:49 AM ar 1 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Gyfeillion

   Diolch i chi am eich sylwadau. O ran hawlfraint mae’n rhaid i’r defnydd gan y Coleg fod yn gyfystyr a ‘fair use’ am ddeunyddiau mae’r Coleg yn ei osod ar y Porth. Mae hyn yn caniatau defnyddio eitermau wedi eu cydnabod ar gyfer pwrpasau addysgol – ond rhannau yn unig o gyhoeddiadau a ganiateir. Felly er y gallai darlithydd daearyddiaeth dyweder defnyddio siart o lyfr, neu ddiagram; ni fyddai darlithydd drama yn gallu digideiddio drama cyfan sydd allan o brint (heb ganiatad y deilydd hawlfraint). Mae modd gwneud cais am ganiatad o’r fath, ond yn aml rydym yn cael yr hawl i gyhoeddi am gyfnod penodedig ac yn gaeedig ar gyfer myfyrwyr ar fodiwl neu gwrs penodol.

   Parthed nodiadau darlith a fideos, os yw’r Coleg yn ariannu datblygiad y cwrs rydym yn gosod amod fod y cwrs ar gael ar y Porth a’r rhagdybiaeth fod hynny ar gael mor agored a phosib (gan nodi rhai o’r heriau uchod). Yn ymarferol mae rhai o’r darlithwyr mwyaf blaengar yn defnyddio cyflwyniadau aml-gyfryngol bellach i gyflwyno testunau.

  • Rhys Wynne 12:26 PM ar 5 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am ddod yn ol ag ateb mor fanwl, Dafydd. Mae’n dda gwybod bod CCC yn rhoi cymaint o ystyriaeth a phwyslais ar rannu deunydd drwy Y Porth.

   Yn y cyfamser, dw i hefyd wedi dod ar draws cyfres o nodiadau CAD and Digital Tutorials gan Ysgol Bensaerniaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd (ar Issuu). Neis.

 • Carl Morris 9:45 PM ar 7 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: creative commons, , ,   

  Cynnig: newid trwydded Hedyn 

  Mae Hedyn wedi bod yn dda dan Creative Commons BY-NC-SA ond hoffwn i awgrymu trwydded arall, rhywbeth mwy rhydd, sef CC-BY. Mewn geiriau eraill dw i eisiau colli’r cyfyngiad anfasnachol a’r cyfyngiad ‘Share Alike’…

  Darllena mwy: http://hedyn.net/wici/Sgwrs:Hafan#Cynnig:_newid_trwydded_Hedyn

  Plis ychwanega unrhyw sylwadau ar y dudalen uchod hefyd.

   
 • Carl Morris 12:37 PM ar 16 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: creative commons, ,   

  Cynulliad Cymru yn rhyddhau lluniau dan Creative Commons 

  http://quixoticquisling.com/2011/02/cynulliad-cymru-yn-rhyddhau-lluniau-dan-creative-commons/

  Dw i ddim yn hyrwyddo pob cofnod ar fy mlog ond mae hwn yn wych.

  Gofynna rhywun yn y sector cyhoeddus am dy etifeddiaeth ddeallusol heddiw!

   
 • Carl Morris 5:23 PM ar 4 November 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: creative commons, , , ,   

  David Cameron a hawlfraint 

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11695416

  Popeth yn dda, mae hawlfraint wedi torri (sa’ i’n siwr iawn am y system yn USA chwaith!). Dw i’n croesawi yr ymchwil a sylwadau Jim Killock.

  Be mae hwn yn golygu?

  Speaking at an event in the East End of London, at which he announced a series of investments by IT giants including Facebook and Google, Mr Cameron said the founders of Google had told the government they could not have started their company in Britain.

  He said: “The service they provide depends on taking a snapshot of all the content on the internet at any one time and they feel our copyright system is not as friendly to this sort of innovation as it is in the United States.

  Pam?

  Gyda llaw, meddyliau am y term eiddo deallusol

  YCHWANEGOL 13/11/2010: Mwy gan Glyn Moody

   
 • Carl Morris 1:16 AM ar 3 November 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: creative commons, delweddau,   

  Google: chwilio am ddelweddau dan Creative Commons 

  http://images.google.com/advanced_image_search

  mwy o wybodaeth
  http://creativecommons.org/weblog/entry/15691

  YCHWANEGOL 5/11/2010: tagiau RDFa am chwilio Google a Creative Commons (diolch Rhys, tro nesaf jyst postia dolen!)

   
  • Rhys 9:08 AM ar 4 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Waw, do’n i ddim yn gwybod am hynna. Diolch. Defnyddiol iawn rwan wrth chilio am lunioau i’w rhoi ar Wicipedia.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel