Tagiwyd fel: Coleg Cymraeg Cenedlaethol Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 3:17 PM ar 24 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ,   

  SWYDD: Cydlynydd Wicipedia, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

  Cydlynydd Wicipedia
  Yn dilyn cytundeb cydweithio rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia DU y mae’r Coleg yn dymuno penodi Cydlynydd Wicipedia fydd yn adrodd i swyddogion a Bwrdd Academaidd y Coleg ar sut orau y gellir rhannu adnoddau addysgol ar lwyfannau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, o dan drwyddedau priodol. Bydd gennych gefndir academaidd gadarn, dealltwriaeth dda o faterion yn ymwneud â hawlfraint ac eiddo deallusol a dealltwriaeth o genhadaeth a gweithgareddau Wikimedia a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae profiad o waith trefnu a chydlynu, cynnig hyfforddiant a chymorth i staff academaidd yn ogystal a golygu deunydd ar safleoedd Wici yn angenrheidiol.
  Dyddiad Cau: 12 Chwefror 2014
  Cyswllt: Catherine Rees

  Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:55 PM ar 19 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyfrifiadureg, , Prifysgol Aberystwyth   

  SWYDD: Darlithydd Peirianneg Meddalwedd Cyfrwng Cymraeg (Prifysgol Aberystwyth) 

  Dwi’n andros o gyffrous bod y swydd yma wedi dod i Aberystwyth. Unrhyw bobol haciaith efo diddordeb? Nabod rhywun arall? Pasiwch yr wybodaeth ymlaen plis.
  Dyma’r manylion oddi ar dudalen swyddi’r Brifysgol:

  Darlithydd mewn Peirianneg Meddalwedd – Adran Cyfrifiadureg

  (Cyfnod penodol o 5 mlynedd yn y lle cyntaf)

  Graddfa 7/8 (£33,230-£36,298; £37,382-£44,607) yn ddibynnol ar brofiad

  Dymuna’r Brifysgol benodi darlithydd i ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Peirianneg Meddalwedd yn yr Adran Cyfrifiadureg.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn sydd wedi cwblhau, neu sydd bron â chwblhau, PhD mewn maes perthnasol neu sydd â phrofiad proffesiynol yn y maes; sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol; a sydd â chefndir ac agenda ymchwil sy’n berthnasol i’r maes ac a fyddai’n cryfhau portffolio ymchwil yr Adran a’r Brifysgol.

  Ariennir y swydd drwy Gynllun Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n darparu cyllid i Sefydliadau Addysg Uwch Cymru er mwyn cyflogi staff academaidd a meithrin darlithwyr o’r radd flaenaf sy’n adnabyddus am flaengarwch a rhagor

  iaeth ym maes dysgu ac ymchwil. Byddy Coleg Cymraeg yn darparu £1m yn flynyddol am gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf er mwyn cefnogi swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg. Rhagwelir y bydd y cynllun hwn yn arwain at gyllido dros 100 o swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg erbyn blwyddyn academaidd

  Mae’r Adran Cyfrifiadureg wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau nawdd ar gyfer un o’r swyddi hyn. Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a thrwy Gymru sydd yn gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Bydd gan y deiliad swyddogaeth greiddiol wrth gyflawni cynlluniau cenedlaethol y Coleg ar gyfer y maes hwn ac wrth helpu i gyrraedd y targedau a osodwyd yn y pwnc hwn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a niferoedd myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg.

  Ac o’r disgrifiad manylach:

  Mae tua 10% o israddedigion yr Adran Cyfrifiadureg dros y blynyddoedd diweddar yn siaradwyr Cymraeg. Mae cyflogwyr yn aml yn cynnig cyfleoedd am swyddi mewn diwydiant am flwyddyn gyda’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn hanfodol neu’n ddymunol, ac mae rhychwant o swyddi ym maes TG a meysydd cyffelyb yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn gofyn am y gallu i ddefnyddio’r Gymraeg.

  Fodd bynnag, ceir tystiolaeth yn y Brifysgol a chan gyflogwyr lleol sy’n awgrymu bod diffyg siaradwyr Cymraeg mewn meysydd cyfrifiadurol. Mae’n hanfodol bod graddedigion yn cael eu hyfforddi i ddiwallu’r angen am siaradwyr Cymraeg yn y maes hwn, ac er mwyn mynd i’r afael â’r galw mae’r Adran Cyfrifiadureg wedi cyflwyno modiwlau cyfrwng Cymraeg i bob blwyddyn yn ei chynlluniau gradd. Nod y swydd hon felly yw ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg o fewn yr Adran, ac mae’n cynnig cyfle cyffrous i ddarlithydd brwdfrydig ddatblygu darpariaeth arloesol a blaengar mewn maes sy’n gymharol newydd i astudio drwy’r Gymraeg.

  Edrych mlaen i gael cydweithio gyda nhw!

   
  • Carl Morris 3:32 PM ar 20 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Cwrs cyfrwng Cymraeg neu feddalwedd cyfrwng Cymraeg neu’r ddau?!

  • Carl Morris 3:32 PM ar 20 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n gwybod yr ateb rili

  • Rhodri ap Dyfrig 9:31 AM ar 21 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Os dwi wedi deall yn iawn fydd dim modd cael y cwrs i gyd yn Gymraeg eto oherwydd ystod modiwlau ayyb. Ond bydd y person yn gyfrifol am ddatblygu modiwlau Cymraeg, seminarau Cymraeg a ballu, ac felly cynyddu canran y cwrs sydd ar gael yn Gym. Mae’r swydd yn eithaf eang o be dwi’n weld, a siwr o fod bod rhyddid i ddylunio a chyflwyno modiwlau newydd.

 • Carl Morris 3:25 PM ar 1 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Coleg Cymraeg Cenedlaethol, , Gwerddon, PDF, Skeuomorph   

  Gwerddon: cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

  Mae rhywun yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi gofyn i fi pasio’r neges isod ymlaen:

  Ron i’n gweld dy fod yn cymell pob academydd i gael gwefan fel Bobi Jones ac felly roeddwn yn meddwl efallai y byddai gennyt ddiddordeb yn http://www.gwerddon.org sef cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

  ‘Da ni’n lawnsio gwefan hollol newydd sy’n defnyddio CMS Cymraeg cwmni Terminal 4 yn yr Eisteddfod ac mae’r lawnsiad ar Ddydd Mawrth, y 7fed o Awst ym Mhabell y Coleg Cymraeg am 11.00.

  O hyn allan, yn lle ymddangos ar ffurf html, bydd erthyglau’n ymddangos mewn PDF troi-tudalen (flipping pages) ac hefyd ar ffurf ePub…mae’r penderfyniad terfynol ar hyn eto i’w wneud a dim fi (wele’r Ôl-nodyn isod) fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol!

  Bydd diwyg ac arddull y wefan newydd yn dipyn gwell (wel yn fy marn cwbl oddrychol J).

  Byddwn hefyd yn lawnsio Rhifyn dwbl (Rhifyn 10 o Gwerddon) yn yr Eisteddfod. Mae croeso i ti ddod ac i ti sôn wrth eraill am y lawnsiad!

  Os wyt ti eisiau rhagor o fanylion e-bostia gwybodaeth@gwerddon.org

  Hmm. Ydy PDF troi-tudalen ac ePub yn well na HTML? Gawn ni weld… Ym mhersonol dw i ddim yn deall y cysyniad o ‘rhifynau’ ar we chwaith. Mae troi tudalennau a rhifynau yn edrych fel ymdrech i symud terfynau y byd corfforol i’r we sydd yn fformat gwahanol. (Beth yw ‘skeuomorph’ yn Gymraeg?)

  Gyda llaw dyma fy nghofnod blog o 2011 am wefan Bobi Jones.

   
  • Rhys 9:36 PM ar 1 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae yna stwff rili da ar y wefan, a dw i ddim yn gweld beth sy’n bod ar y diwyg. Dw i’n hoffi fel mae modd clicio ar broffeil awdur y erthygl a gweld pob erthygl arall mae o neu hi wedi eu cyfranu. Unif wendid wela i ydy nod oess RSS i hysbysu am erthyglau newydd. Byddai’r gallu i adael sylw yn braf, ond deallaf na fasai’n flaenoriaeth na falle’n addas.

   O hyn allan, yn lle ymddangos ar ffurf html, bydd erthyglau’n ymddangos mewn PDF troi-tudalen

   Rhaid bod nhw’n tynnu dy goes di – ar Ebrill y 1af dderbyniaist i’r e-bost? Fydd yna URL’s unigryw wedyn ar erthyglau penodol sgwn i? Os ddim, fydd dim modd i bobl (megis blogwyr neu newyddiadurwyr Golwg360) roi dolenni o gofnodion blog/erthygl newyddion at erthygl penodol ar Gwerddon na fydd?

  • Rhys 4:45 PM ar 5 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r FlipBook yn horrible, bydd rhaid lawrlwytho’r PDF rwan os oes eisiau darllen y gwaith

   Fydd yna URL’s unigryw wedyn ar erthyglau penodol sgwn i?

   I ateb cwestiwn fy hun, na.

   Hefyd, biti na drafferthwyd creu ailgyfeiriadau at yr hen rifynnau, er mai mond naw ohonynt oedd
   http://www.gwerddon.org/9_llais_y_dysgwr-176.aspx (sydd oedd wedi cael dolen ato o sawl gwefan)

  • Rhodri ap Dyfrig 11:32 PM ar 5 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Newydd gael cip a rhaid i fi gytuno fy mod yn ffeindio meddalwedd cylchgrawn fel Flipbook yn ofnadwy ar gyfer darllen arlein. Pa mor hygyrch ydi hyn mewn gwirionedd? Mae’n debyg fod y dull ‘fflipio’ yn gweithio’n weddol drwy lywio gyda sgrin gyffwrdd, ond mae llywio tudalen fel hyn gyda llygoden neu trackpad yn boen.

   Hefyd, mae’n gwestiwn a ydi’r fformat yn gwneud dyfynnu’n fwy anghyfleus na HTML? Oni fyddai’n dda i geisio cael dolenni i gyfeirio at erthyglau, neu well fyth, allu cyfeirio at rannau o erthyglau er mwyn rhoi’r annogaeth mwya ar gyfer eu trafodaeth ehangach. Mae diffyg URL unigryw yn gwneud dyfynnu ar-lein a mewn erthyglau sydd efo dolenni byw yn llai uniongyrchol yn sicr.

   Beth yw goblygiadau’r newid hwn ar gyfer peiriannau chwilio? Ydi’r deunydd yn cael ei indecsio (mynegeio?!) gan Google yn y ffordd orau? Dwi’n gwybod bod tags h1, h2 a strwythr taclsu HTML yn helpu Google i wneud synnwyr o dudalennau er mwyn eu rancio’n well dydi. Arbenigwr SEO nid wyf cofiwch…

   Mae llawer iawn o gyfnodolion arlein yn cynnig dau opsiwn: HTML a pdf. Wrth bori mi a’i am y fersiwn HTML, ar gyfer erthygl dwi am fynd nol ato dro ar ol tro, mi a’i am y pdf.

   Dwi’n falch iawn bod cyfnodolyn Cymraeg ar gael arlein, a dwi ddim isio swnio fel gor-gwynwr achos fel na ma ymateb fel hyn am swnio ma’n debyg, ond trio cynnig sylwebaeth adeiladol er mwyn gwella’r defnydd ohono ydw i yn y bôn.

   Ond dwi dal yn casau flipbooks/issuu!

  • Carl Morris 11:40 PM ar 5 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Yn fy mhrofiad i mae sefydliadau yn bostio ffeiliau PDF fel sgil gynnyrch o broses print yn hytrach nag ymdrech difrifol i greu pethau sydd yn addas ar y we.

  • Rhys 12:10 AM ar 26 Awst 2013 Dolen Barhaol

   Er gwybodaeth, dw i newydd ddarganfod bod modd darllen pob rhifyn drwy ferswin HTML cyffredin (neu ‘basic’). Mae hyn yn ei wneud yn lot haws i’w ddarllen a’i gyrchu yn fy marn.

   Mae hefyd modd rhoi dolen at dudalennau unigryw o leiaf.

   Darganfyddais hyn wrth i rhywun osod dolen ar Wicipedia, ac fel y gwelwch, mae dolen ar y ‘Full version’ sef y flipbook yno, ond hyd y gwela i does dim dolen amlwg at y fersiwn HTML o’r fersiwn flipbook.

  • Mari 12:35 PM ar 22 Gorffennaf 2015 Dolen Barhaol

   Helo Rhys, Carl a Rhodri

   Dw i’n gweithio ar Gwerddon ac mae’ch sylwadau uchod yn ddefnyddiol dros ben. ‘Dan ni’n ystyried ailwampio diwyg y PDF dros y misoedd nesaf, ac mae angen i ni benderfynu beth i’w wneud gyda’r HTML. Os oes gennych chi amser/mynedd, beth ydy’ch barn ar y canlynol, tybed?

   1. Oes angen fersiwn HTML o’r erthyglau? Pam?
   2. Os oes, a chan gofio mai adnoddau go gyfyng sydd gan Gwerddon, pa ffurf HTML fyddai’n gweithio orau?

   ‘Dyn ni ddim am stopio defnyddio PDF am sawl rheswm, ond mae ‘na le i ystyried beth ‘dyn ni’n drio’i gyflawni (os unrhywbeth!) efo HTML.

   Mawr werthfawrogi unrhyw farn neu adborth pellach! Diolch!

   Hwyl
   Mari

  • Carl Morris 12:38 PM ar 23 Gorffennaf 2015 Dolen Barhaol

   Mari

   1. HTML yw’r fformat mae gwefannau yn defnyddio o Gynulliad Cymru i Lyfrgell Genedlaethol i’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r safonau tu ôl i HTML yn agored a chyhoeddus. Mae lot mwy o feddalwedd yn gallu darllen HTML. Mae modd darparu tudalen HTML yn ogystal â ffeiliau eraill er mwyn cynnig dyluniad ymatebol sy’n addasu ei hun i fathau gwahanol o ddyfais fel ffonau, cyfrifiaduron ayyb.

   Mae fformat HTML yn eiddo i bawb, does ‘na ddim cwmni sy’n berchyn arno fe. Ond mae PDF yn eiddo i gwmni o’r enw Adobe Systems Incorporated.

   2. Bydd angen i chi fod yn unol ag ymarfer da yn y maes gwefannau. Dylech chi ofyn i dylunydd proffesiynol am faterion cysodi/gweledol. Mae hi’n haws gwneud HTML yn hygyrch i bobl gydag anableddau megis pobl dall na fformat PDF.

   Dw i’n gobeithio bod hyn i gyd o gymorth.

  • Mari 5:01 PM ar 23 Gorffennaf 2015 Dolen Barhaol

   Help mawr Carl – digon i gnoi cil arno! Diolch yn fawr am yr arweiniad.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel