Tagiwyd fel: ymchwil Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:05 PM ar 25 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ymchwil   

  Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg: Newid Ymddygiad Ieithyddol 

  Mae Prifysgol Caerdydd yn hysbysebu PhD diddorol ar hyn o bryd:

  Ysgoloriaeth PhD: Newid Ymddygiad Ieithyddol – Cynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai

  Mae’n bleser gan Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer y ddoethuriaeth cyfrwng Cymraeg uchod. Ariennir y ddoethuriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd 2:1 neu ddosbarth cyntaf mewn pwnc addas, ac wedi cwblhau’n llwyddiannus gwrs ôl-radd wedi ei addysgu cyn 31 Gorffennaf 2013.

  Bydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar ddulliau newid ymddygiad ieithyddol, a hynny yng nghyd-destun defnyddio’r rhyngwynebau cyfrifiadurol Cymraeg sydd ar gael. Bydd yr ymchwil yn cael ei chyfarwyddo gan Dr Jeremy Evas a’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost. Dyma gyfle i ennill cymhwyster gwerthfawr mewn ysgol academaidd fywiog, ac i greu tystiolaeth gadarn i seilio polisi arni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â chriw o ymchwilwyr tebyg yn yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio, a hynny o dan ofal yr Athro Colin H. Williams.

  Telir yr holl ffioedd dysgu ar ran yr ymgeisydd llwyddiannus. Cynigir hefyd fwrsariaeth o £13,726 y flwyddyn a hyd at £500 y flwyddyn tuag at gostau teithio ayb.

  Dechrau: 1 Hydref 2013

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Gorffennaf 12, 2013

  Am ragor o wybodaeth ac er mwyn derbyn ffurflen gais cysylltwch â Ceren Roberts, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, +44(0)29 2087 4843, RobertsC1@caerdydd.ac.uk.

  Os oes gyda chi ddiddordeb cysylltwch yn uniongyrchol.

   
  • Aled 3:02 PM ar 25 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Pwnc diddorol, pwysig a’r ateb yn werthfawr, gobeithio.

   Oes rhywle/rhywun gydag ystadegau neu hyd yn oed jyst amcan niferoedd lawrlwytho/gosod/defnyddio meddalwedd gyda rhyngwyneb Cymraeg? Dw i wedi gofyn yn uniongyrchol i ambell sefydliad ond neb yn gallu dweud am un rheswm neu’r llall.

  • Jeremy Evas 9:25 AM ar 26 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Helo Aled,
   Anodd iawn darparu hyd yn oed amcangyfrif lled wyddonol gan nad oes modd tracio’n uniongyrchol ar draws pob system. O wneud arolwg (sydd bellach wedi hen ddyddio), roedd lleiafrif bach iawn yn defnyddio rhyngwynebau Cymraeg systemau gweithredu a swyddfa (gweler: http://orca.cf.ac.uk/42541/) ond pwysleisiaf fod yr arolwg yn hen iawn bellach. Mae cynnwys gwefannau llawer yn haws ei fesur, wrth gwrs.

   Mae’r cwbl yn dibynnu ar sut mae’r dewis yn cael ei gynnig, hyder yr unigolyn, ymwybyddiaeth o’r dewis, canfyddiadau o farn pobl eraill amdanom yn manteisio ar y dewis ac yn y blaen (ac mae llawer o elfennau eraill ar waith). Dyna’r rheswm dros yr Ysgoloriaeth a diolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei noddi! Dyw hyn ddim yn llawer o ateb i chi, ond dyma’r gorau y gallaf ei gynnig!
   Jeremy

 • Rhodri ap Dyfrig 1:06 PM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyswllt, gwe cymdeithasol, ymchwil   

  Digwyddiad yn Aberystwyth: Targedu’r cyhoedd trwy’r We – sut mae pobl Cymru yn amsugno gwybodaeth heddiw? 

  Digwyddiad wythnos nesaf yn Aberystwyth sydd efallai o ddiddordeb i gymuned Hacio’r Iaith:

  Targedu’r cyhoedd trwy’r We – sut mae pobl Cymru yn amsugno gwybodaeth heddiw?

  Lleoliad: Swyddfa FBA, Aberystwyth.

  Dyddiad: Dydd Iau, 31 Mai 4:30y.h

  Manylion Cwrdd: Derbynfa FBA am 4:30y.h

  Yn dilyn nifer o brosiectau, bydd cwmni ymchwil blaengar Beaufort yn trafod ei ymchwil ddiweddaraf gan roi blas ar ymchwil yn y maes cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol yng Nghymru.

  Fel rhan o’r digwyddiad bydd aelodau yn derbyn deg pwynt ar ffyrdd o dargedu’r cyhoedd yng Nghymru.

  RSVP: Rhaid cadarnhau eich bod yn mynychu’r digwyddiadau trwy e-bostio cyswllt@fbagroup.co.uk Cofiwch mai’r cyntaf i’r felin gaiff falu!

  Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: Meilyr Ceredig ar meilyr@fbagroup.co.uk

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:00 PM ar 7 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , ymchwil   

  Fideo: Defnydd Iaith ar Twitter gan Grŵp Dwy-Lythrennog Cymraeg-Saesneg (Ian Johnson) 

   
 • Carl Morris 2:21 PM ar 30 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , marchnata, ymchwil,   

  Seminar (Caerdydd) ar ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol yng Nghymru 

  Mae gwahoddiad yn cael ei ddanfon heddiw i fynychu ein seminar brynhawn rhad ac am ddim ar 19fed o Hydref, sy’n trafod ein darganfyddiadau ymchwil newydd ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol defnyddwyr yng Nghymru. Hwn yw’r diweddaraf o seminarau Beaufort sydd wedi ei arwain gan ymchwil gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar dueddiadau allweddol agweddau defnyddwyr yng Nghymru.

  Mae data diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos cynnydd nodedig mewn defnydd o gyfryngau cymdeithasol dros y flwyddyn diwethaf ar draws y DU. Yn 2011, am y tro cyntaf erioed, mae dros hanner o oedolion wedi bod ar wefan cyfrwng cymdeithasol, gan ddangos pwysigrwydd rhwydweithio cymdeithasol ym mywyd oedolion Prydeinwyr.

  Felly beth yw’r sefyllfa yng Nghymru? Gan ddefnyddio data perchnogol wedi ei gasglu drwy arolwg Omnibws Cymru Beaufort gyda sampl gynrychioladol o oedolion yng Nghymru, a’r ychwanegiad o dechnegau ansoddol sydd wedi ei cynllunio i ddeall yn well gymhelliant defnyddwyr, byddwn yn ateb cwestiynau megis:

  • pwy sy’n defnyddio gwefannau rhwydweithio yng Nghymru?
  • pam ydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol mwy a mwy?
  • pa rôl sydd gan rhwydweithio cymdeithasol ym mywyd pobl?
  • pwy yw’r defnyddwyr mwyaf rheolaidd o gyfryngau cymdeithasol yng Nghymru?
  • sut mae siaradwyr Cymraeg yn defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol?
  • sut mae Cymru’n wahanol i weddill y DU?

  mwy o fanylion / archebu dy le
  http://www.beaufortresearch.co.uk/index.php/site/news/social_media_use_in_wales_seminar_launched/

   
  • Rhodri ap Dyfrig 2:34 PM ar 30 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am bostio’r ddolen. Swnio’n wych. Sdim llawer o ystadegau yn ôl iaith. Dyw Ofcom ddim yn cyhoeddi breakdown o’u ffigyrau adroddiadau marchnad yn ol iaith, er aparyntli eu bod yn eu casglu, sydd yn biti mawr.

 • Carl Morris 2:05 PM ar 5 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , ymchwil   

  Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons 

  Mae Martin Weller, academydd sydd yn byw yng Nghaerdydd, newydd rhyddhau ei llyfr The Digital Scholar dan Creative Commons (NC, anfasnachol) gyda’r cwmni Bloomsbury Academic (braich o’r un cwmni cyhoeddi sydd yn rhyddhau llyfrau JK Rowling).
  http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/would-you-buy-a-book-from-this-man.html

  Weller yw’r athro Technoleg Addysgol yn y Brifysgol Agored. Mae’r llyfr yn trafod sut mae teclynnau digidol ac arferion agored yn creu cyfleoedd i ymchwil ac addysg. Mae fersiynau papur a digidol ar gael.

  Blog Martin Weller

  MWY: cyfweliad (2008) gyda Frances Pinter o Bloomsbury Academic

   
 • Carl Morris 8:46 AM ar 16 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ymchwil   

  Ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter – cofnod gan @rhysjj o Brifysgol Abertawe 

  Neges gan Rhys Jones:

  Helo,

  Mae Carl wedi gofyn i fi sgrifennu pwt am y gwaith yr ydyn ni (sef y fi o Brifysgol Abertawe, Daniel Cunliffe o Brifysgol Morgannwg, a Courtenay Honeycutt o Brifysgol Indiana Bloomington) yn ei wneud ar hyn o bryd, sef ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter.

  Y prif bennawd yw: mae holiadur gyda ni. Os ydych chi’n defnyddio Twitter ac yn deall hwn – sylwch, does dim rhaid i chi fod yn defnyddio Twitter yn Gymraeg – plîs llenwch yr holiadur. Llai na 10 munud o amser, cyfle i ennill tocyn Amazon gwerth £30. Fe fydden ni’n eich caru chi am byth am wneud. Wir.

  Pam gwneud y gwaith hwn? Wel, mae’n ffaith amlwg bellach fod yr iaith Gymraeg yn gymharol gryf ar Twitter. Agos iawn at 350000 o ddiweddariadau trwy gyfrwng yr iaith, yn ôl Kevin Scannell a chriw Indigenous Tweets. Dros 2750 o drydarwyr Cymraeg, yn ôl Rhodri ap Dyfrig o’r plwyf hwn.

  Ond pam y cryfder hwn? Dyna’r cwestiwn syml i’w ofyn, ond anodd i’w ateb. Ei ateb, fodd bynnag, yw’n her ni, a diolch i chi am eich help. Trwy’r arolwg, rydyn ni’n gobeithio gweld pam fod siaradwyr yr iaith wedi heidio i Twitter yn y fath niferoedd. Ry’n ni’n bwriadu mapio hefyd pa effaith mae Twitter wedi ei gael ar ddefnydd y Gymraeg mewn meysydd eraill ar-lein: oes posib, er enghraifft, rhoi ffigurau ar dranc maes-e, ac a yw Rhys Llwyd yn iawn i ddweud mai Twitter sydd wedi mynd â bryd y digerati Cymraeg yn lle’r wefan honno?

  Dyna ofyn digon o gwestiynau. Atebion sydd angen arnom, ac fe allwch chi’n helpu ni gyda’r atebion hynny. Llenwch yr arolwg, rhowch eich adborth, a rydyn ni’n addo adrodd yn ôl ymhen rhyw fis neu ddau, pan fyddwn ni’n medru taflu rhyw ychydig o oleuni ar ymgom yr adar Cymraeg.

   
  • Rhys 9:18 AM ar 16 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Diolch yn fawr am gyhoeddi hwn, Carl! Un peth yr anghofiais i ei ddweud yw bod cyfrif Twitter gan y project hefyd, sef @ymchwilcymraeg: croeso i bawb ein dilyn ni, wrth gwrs.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel