Tagiwyd fel: cynulliad Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:06 PM ar 19 January 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad,   

  SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Cyfryngau Digidol ar hyn o bryd:

  Cyflog £26,321 – £35,735 (Band Rheoli 2)

  • Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer.

  Diben y swydd:

  Rôl y swydd hon yw helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu digidol arloesol, dynamig ac amlblatfform i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo Uwch-reolwr y Cyfryngau Digidol i sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn dangos esiampl o ran mentrau fel e-ddemocratiaeth, i helpu i annog pobl i ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd.

  Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Golygydd y Wê i sicrhau bod ein presenoldeb ar-lein yn ddifyr, yn berthnasol, yn hygyrch ac yn briodol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd targed, ac yn adlewyrchu ymrwymiad strategol y Cynulliad Cenedlaethol i fod yn agored, yn dryloyw ac yn hygyrch.

  Bydd angen i ddeiliad y swydd ddeall potensial technoleg ddigidol newydd a thechnoleg ddigidol y dyfodol i fod yn gyfryngau ar gyfer cyfathrebu â chynulleidfaoedd allweddol a sut maent yn gweithio fel rhan o strategaeth gyfathrebu ehangach.

  Bydd y rôl yn datblygu sgyrsiau a chymuned i gysylltu â chynulleidfa ledled Cymru a thu hwnt i feithrin a chynnal cydberthnasau. Mae’r Cynulliad am wella ei allbwn cyfryngau cymdeithasol drwy sefydlu ymgysylltiad llawn yn hytrach na dim ond bod yn sianel ddarlledu arall.

  Patrwm gwaith:

  Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad eu diwallu.

  Dyfynnwch gyfeirnod AC/055/14

  Dyddiad cau: 10:00 30 Ionawr 2015

  Mae’r manylion i gyd ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

   
 • Carl Morris 3:05 PM ar 21 October 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad, ,   

  Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014 

  Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn esbonio isod pam mae mor bwysig bod corff deddfu Cymru yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r llwyfannau digidol newydd. […]

  Mae mwy am y digwyddiad ar flog Diffyg Democratiaeth gan y Cynulliad. Gofynnwch iddynt am ragor o fanylion.

   
 • Carl Morris 7:30 AM ar 8 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynulliad, ,   

  Data: 9.9% o areithiau yn y Cynulliad yn Gymraeg 

  Mae Kevin Donnelly wedi dadansoddi’r Cofnod er mwyn cyfrif pa ganran o sylwadau ac areithiau a anerchwyd yn Gymraeg. Y ganran yn y trydydd Cynulliad? Dim ond 9.9%.

  Mae rhagor o wybodaeth yn ei gofnod blog yn ogystal â’i gorpws a pheriant chwilio o’r enw Kynulliad3.

  Pam mae’r ganran mor isel? Oes gwleidydd Cymraeg o gwmpas sydd yn fodlon esbonio – gan gynnwys y Gweinidog newydd dros y Gymraeg efallai? Ydy’r aelodau sy’n medru’r Gymraeg yn rhy awyddus i weld eu clipiau byrion yn Saesneg ar Wales Today gyda’r nos? Gofynnwch eich Aelod Cynulliad efallai.

   
  • donnek 10:55 AM ar 28 Awst 2013 Dolen Barhaol

   ‘Mond yn y gyd-destun o faint o aelodau sy’n siarad Gymraeg (ac, mwy bwysig, faint sy’n teimlo’n gyfforddus yn yr iaith) y gallen ni ddadansoddi’r ffigur, cofiwch. Os bydd aelodau rhugl yn y Gymraeg yn dewis siarad yn Saesneg, bydd hynny’n broblem go iawn. Gobeithio wneud yr un peth ryw dro am Kynulliad2 a’r presennol Kynulliad4, ac wedyn bydd ffigyrau cymharol ar gael ….

 • Carl Morris 7:15 AM ar 11 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad, ,   

  Digwyddiad: Diffyg Democrataidd yng Nghaerdydd wythnos yma #diffygnewyddion 

  Mae’r Cynulliad wedi gofyn i mi basio’r manylion isod ymlaen. Mae nifer cyfyngedig o lefydd i gael ar hyn o bryd.

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  Diffyg Democrataidd Sesiwn 2

  Lleoliaeth – achubiaeth datganoli?

  Ar adeg pan fo’r cyfryngau cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru yn methu’n gyson i ymgysylltu pobl Cymru â gwaith y Cynulliad Cenedlaethol, dymuna Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, eich gwahodd i gymryd rhan mewn trafodaeth ar rôl y cyfryngau rhanbarthol a hyperleol.

  Bydd y sesiwn ar ffurf trafodaeth o gwmpas y bwrdd lle gallwch fynegi eich barn ar nifer o sianelau cyfathrebu â chynulleidfaoedd yng Nghymru sy’n newydd ac yn dod i’r amlwg ynghyd â mentrau lleol mwy traddodiadol.

  Defnyddir canlyniadau’r sesiwn hon i lunio adroddiad ar sut gall y Cynulliad Cenedlaethol weithio gyda phob rhan o’r cyfryngau yng Nghymru er mwyn annog rhagor o bobl i fod yn ddinasyddion gweithgar. Daw’r digwyddiad hwn ar ôl cynhadledd Prifysgol Caerdydd ar newyddiaduraeth gymunedol, a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

  Dyddiad: Dydd Mercher 12 Mehefin 2013
  Amser: 17.00 – 19.00
  Lleoliad: Y Pierhead
  Bydd te a choffi ar gael.

  I sicrhau lle, anfonwch e-bost at:
  Archebu@cymru.gov.uk
  neu ffoniwch 0845 010 5500
  #diffygnewyddion

   
  • Aled 1:36 PM ar 18 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n berchen ar ypapur.com ers blynyddoedd, wedi dychmygu creu papur newydd y gall darllenwyr ledled Cymru cyfrannu iddo ac iddyn nhw weld straeon yn berthnasol i’w ardal a’i diddordebau. Does dim yr amser na’r gallu gennyf i i greu’r fath beth, ond mae’n swnio’n fel mai rhywbeth tebyg fydd poblcaerdydd.com (Dylen nhw hefyd gofrestru pobolcaerdydd.com, gyda llaw, fel bod *pobl* fel fi ddim yn gweld neges “Heb ganfod gweinydd”.) Rolio fo allan dros Gymru i gyd os yw’n gweithio.

   O ran y sesiwn uchod, mae fideo o’r cadeiryddion yn siarad eisoes ar YouTube, ond os ydych yn disgwyl clywed Carl yn siarad, siom sydd o’ch blaenau – mae ‘na lais dynes drosto yn cyfieithu i Saesneg! http://www.youtube.com/watch?v=sW6DwoPUlKM

  • Carl Morris 2:13 PM ar 19 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

 • Carl Morris 10:36 AM ar 10 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad, , ,   

  Adroddiad Cynulliad: Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru 

  Dyma’r adroddiad newydd, ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru.

  Dw i ddim wedi cael siawns i’w brosesi eto, beth mae pobol yn meddwl?

   
  • Luke Nicholas 10:33 PM ar 15 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Adroddiad meddal.

 • Carl Morris 11:38 AM ar 19 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cynulliad, , gwartheg,   

  Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad 

  Mae cofnod Cymraeg o drafodaethau llawn y Cynulliad wedi cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf ers Gorffennaf 2010. […]

  http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/63138-cyhoeddi-cofnod-cymraeg-cyntaf-y-cynulliad-ers-2010

  (Ond methu gweld e ar y wefan ar hyn o bryd. http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm )

  […] Ond ym mis Tachwedd y llynedd fe gyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad y byddai’r gwaith o gyfieithu’r Cofnod yn ail-ddechrau o fis Ionawr eleni.

  Bydd y cofnod yn cael ei gyfieithu drwy dechnoleg Google Translate o hyn ymlaen, gyda chyfieithwyr proffesiynol yn adolygu’r gwaith cyn ei gyhoeddi. […]

  Sut mae Google Translate yn gweithio? Wel, mae’r peiriant ystadegol yn cael ei bwydo gyda fersiynau o ddogfennau mewn ieithoedd gwahanol. Un o’r ffynhonnellau oedd/yw’r Cofnod, mae’n debyg. Dw i wedi mynegu pryder fan hyn o’r blaen a dw i dal yn poeni am fwydo’r gwasanaeth gyda’i allbwn ei hun.

  Cofia pan oedd gwartheg yn sâl yn eu meddyliau achos roedd ffermwyr drwg yn bwydo nhw gyda’u rhieni? Fydd y dull Google Translate yma yn achosi rhyw fath o Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg ieithyddol?

  Ydyn nhw wir yn defnyddio Google Translate. Allai rhywun esbonio sut mae’r cynllun yma yn syniad da?

   
  • Ifan Morgan Jones 11:54 AM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O be ydw i’n ei ddeall mae’r Seasneg yn cael ei fwydo i mewn i GT ac yna mae cyfieithwyr proffesiynol yn ei olygu. Fe allai fod yn beth da i GT mewn ffordd gan smwddio lot o’r gwallau iaith sydd ynddo. Ond o ystyried safon cyfieithiadau’r meddalwedd ar hyn o bryd dwn i ddim faint o amser y bydd yn ei arbed i’r defnyddwyr. Efallai y byddai ryw dechnoleg cof cyfieithu proffesiynol yn gwneud jobyn gwell?

  • Ifan Morgan Jones 11:56 AM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Mae rywfaint o’r Cofnod wedi ei gyfieithu i’w weld fan hyn: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=229391&ds=1/2012

   Safon y Gymraeg i weld yn OK.

  • Rhodri 12:57 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Carl: Alli di esbonio chydig mwy am y broblem o fwydo’i hun ar ei hun a sut bydd hyn yn llygru algorithmau Google Translate? Ges ti ymateb gan y Cynulliad i dy ebost atyn nhw, gyda manylion y dull? Os naddo, pam?

  • Dewi 2:32 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O’r adeg cyhoeddodd bod Google yn cau eu Translate API, roedd yr erthygl yma :

   http://www.fastcoexist.com/1678153/language-isnt-a-firehose-james-joyce-and-the-future-of-computerized-translation-bloomsday-ed

   yn esbonio’r rhagor am beryglon o ‘Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg’ ieithyddol.

  • Rhys Wynne 2:50 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Ond os yw’r cyfieithiad o’r cofnod wedi cael ei wirio a’i olygu gan gyfieithwyr dynol cyn ei gyhoeddi ar y we, yna siawns mai gwella ansawdd GoogleTranslate fydd hyn, nid ei waethygu? Dim ond petai’r Cynulliad wedi bod digon dwl i gyhoeddi cyfieithiad gwallus (gan Google Translate ei hunan) bydda yna beryg o ‘Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg’ ieithyddol, nage ddim?

  • Ifan Morgan Jones 3:11 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   “Ond os yw’r cyfieithiad o’r cofnod wedi cael ei wirio a’i olygu gan gyfieithwyr dynol cyn ei gyhoeddi ar y we, yna siawns mai gwella ansawdd GoogleTranslate fydd hyn, nid ei waethygu?”

   Dyna sut ydw i’n deall pethau hefyd. Mae i gyd yn dibynnu ar lwyth gwaith y cyfieithwyr – ydyn nhw’n mynd i wirio’n camgymeriadau mawr yn unig a gadael rhai o man-wallau Google Translate neu ydyn nhw’n mynd i wirio popeth. Mae’r talp o’r cyfnod roeais i ddolen iddo uchod yn awgrymu fod y cyfieithiad yn eithaf caboledig.

  • Huw 3:52 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n gweld hyn fel ffordd peryglus, sydd wedi cael ei nodi fel Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg uchod.

   Byswn i’n cymharu’r peth i be maent yn ei wneud gyda Masnachu Amlder Uchel. Yn Llundain ac Efrog Newydd etc. gyda Dow Jones a’r FTSE, maent yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fasnachu fel mae unigolion ar y llawr yn ei wneud, gan redeg modelau oddi ar algorithmau (patrymluniau / rheolau pendant). Fel pob model gwyddonol, mae’r model yn ffitio ar y cyfan ond nid yn berffaith, sy’n golygu bod angen cyflwyno rhywbeth sy’n atgyweirio hyn fel ei fod yn dilyn bywyd go iawn.

   Problem sy’n digwydd yn aml gyda’r uwch-gyfrifiaduron enfawr a drud ma yw cwympoedd, sydd fel arfer yn cael eu cadw’n ddistaw. Mae algorithm yn edrych am amodau penodol cyn ymateb. Pe bai achos o ryw amod yn digwydd dro ar ôl tro sy’n golygu bod y model am werthu cyfranddaliadau drosodd a throsodd, mae’n arwain at gwymp bach. Nid yw pobl yn disgwyl hyn, ond mae’n digwydd. Mae’n ryw fath o gyseiniant.

   Gall yr union un peth ddigwydd gyda Google Translate. Mae Google yn defnyddio patrymlun neu set o reolau. Mae’n edrych am un peth cyn ymateb gyda’i awgrymiad. Pe bai ryw gamgymeriad bach yn cael ei fethu yn y prawf-ddarllen, mae’n cael ei dderbyn a’i fwydo’n ôl i system Google. Y tro nesaf, bydd y cymagymeriad yn gallu bod yn fwy.

   O’m mhrofiad personol, petawn i’n ysgrifennu rhywbeth yn gyflym gyda’r bwriad o fynd yn ôl a’i ail ysgrifennu/strythuro mae’n anodd iawn. Mae’r testun gwreiddiol yn fy rhoi mewn trap o ryw fath, gan ei wneud hi’n anodd dychmygu sut i’w ysgrifennu’n wahanol. Sut ydym yn gwybod na fydd cyfeitihiwyr yn cael yr un broblem?

   Pwynt arall: mae’n WARTH. Dibynnu am wasanaeth am ddim sydd wedi ei sefydlu gan ychydig o playboys yng Nghaliffornia i greu dogfennau cyfrieithiol Cymraeg?!

   Be ma i’r Gynulliad (dene be dio os maent yn gneud penderfyniadau felly – siambr cyngor tref) gweithredu trwy’r Gymraeg, a wedyn defnyddio Google Translate i’w gyfeitihu i’r Saesneg?

 • Carl Morris 10:21 PM ar 24 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad,   

  Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod 

  Datganiad y wasg:

  Comisiwn y Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog ac yn cadarnhau ei ymrwymiad i wasanaethau dwyieithog

  Heddiw, cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad ei ymrwymiad i fod yn sefydliad dwyieithog drwy gytuno ar fframwaith newydd a fydd yn rheoli ei wasanaethau dwyieithog.

  Rhan hanfodol o’r ymrwymiad hwnnw yw Bil Cynulliad drafft, a fydd yn rhoi sail statudol gadarn i ddyletswyddau’r Comisiwn i ddarparu gwasanaethau dwyieithog, ac a fydd yn cyflwyno’r trefniadau ar gyfer llunio Cynllun Ieithoedd Swyddogol newydd o dan y fframwaith ddeddfwriaethol arfaethedig.

  Yn ogystal, penderfynodd y Comisiwn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog o drafodion cyfarfod llawn y Cynulliad o fis Ionawr 2012.

  Bwriedir cyflawni hyn drwy ddefnyddio systemau cyfieithu peirianyddol a sgiliau arbenigol cyfieithwyr i brawfddarllen a golygu’r gwaith.

  Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg: “Rwyf yn hynod falch fod y Comisiwn wedi cadarnhau’r ymrwymiad a wnaed ym mis Gorffennaf eleni.”

  “Rwyf o’r farn fod y ddeddfwriaeth arfaethedig a’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn cadarnháu ein hawydd i sicrhau bod y Cynulliad yn gosod esiampl yn y maes hwn.

  “Drwy ddefnyddio technoleg ar y cyd â chyfieithwyr proffesiynol, rydym yn hyderus y gallwn ddarparu Cofnod o safon o drafodion y Cyfarfod Llawn mewn modd effeithiol a chynaliadwy.

  “Bydd y model rydym yn ei ddatblygu hefyd o fudd i sefydliadau eraill sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Drwy ddefnyddio technoleg i gyfieithu’r Cofnod, byddwn yn cynyddu cof y system a fydd ar gael i sefydliadau ac unigolion eraill ei ddefnyddio.

  “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau bwriad Comisiwn y Cynulliad i barhau i ddatblygu gwasanaethau dwyieithog i sicrhau bod gwaith y Cynulliad yn hygyrch i bobl Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg.”

  Yn y cyfarfod heddiw, bu’r Comisiynwyr yn ystyried yr ymatebion a ddaeth i law dros y tri mis diwethaf fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar wasanaethau dwyieithog Comisiwn y Cynulliad.

  Mae’r darpariaethau eraill yn y Bil drafft yn cynnwys:

  • Diffinio mewn cyfraith mai Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol y Cynulliad;
  • Gofyniad i’r cynllun ymgorffori gweithdrefn ar gyfer mynd i’r afael â chwynion bod y Cynulliad yn mynd yn groes i egwyddorion y cynllun;
  • Darpariaeth ar gyfer cynhyrchu adroddiadau monitro blynyddol a fydd yn cael eu gosod gerbron y Cynulliad.

  Nodiadau i’r Golygyddion

  2) Gellir trefnu cyfweliadau â Rhodri Glyn Thomas AC drwy ffonio’r Swyddfa Cyswllt â’r Cyfryngau ar 02920 898646.

  • Bydd Cofnod cwbl ddwyieithog o’r trafodion yn cael ei gyhoeddi fis Ionawr 2012;
  • Bydd yn cael ei ddarparu o fewn pum niwrnod gwaith ar ôl y Cyfarfod Llawn;
  • Bydd trawsgrifiad cwbl ddwyieithog o drafodion y Cyfarfodydd Llawn a gynhaliwyd rhwng mis Medi 2010 a mis Rhagfyr 2011 yn cael ei gwblhau pan fydd amser a chyllidebau’n caniatáu hynny, yn ystod y toriad yn bennaf;
  • Bydd y Cofnod yn cael ei ddarparu am gost o £95,000 neu ratach;
  • Cytunodd y Comisiwn hefyd i roi £2 filiwn a glustnodwyd ar gyfer costau’r etholiad, ond nas gwariwyd, yn ôl i Floc Cymru. O ganlyniad, bydd yr arian hwn ar gael i Lywodraeth Cymru dalu am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

  Poeni am y defnydd o ‘gyfieithu peirianyddol’. Ydyn nhw yn sôn am gof cyfieithu (cof o dermau, dim problem) neu cyfieithu peirianyddol go iawn (drwg iawn)?

  Mae’r brawddeg yma yn awgrymu cof cyieithu: “Drwy ddefnyddio technoleg i gyfieithu’r Cofnod, byddwn yn cynyddu cof y system a fydd ar gael i sefydliadau ac unigolion eraill ei ddefnyddio.”

  Gwnaf i drio ymchwilio.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 10:26 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Cof cyfieithu ddwedodd rhywun ar y radio gynnau. Newyddion da. Dwi ddim yn poeni gormod na fydd cofnod ysgrifenedig ar gael yn hwyrach na’r un Saesneg. Y gynffon hir sy’n bwysig gyda’r cofnod.

   Sgen i os gymeran nhw’r cyfle i ddwygio’r dull mae’r cofnod yn cael ei gyhoeddi arlein fel ei fod yn XML neu rywbeth hygyrch ar gyfer adeiladu arno? Werth holi am hynny rwan dwi’n meddwl. Ydi’r grwp trafod MySociety yna’n dal i fynd? Be fase’r anghenion ar gyfer cael cofnod sydd yn hygyrch?

  • Carl Morris 10:33 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   “Y gynffon hir sy’n bwysig gyda’r cofnod. ” O safbwynt corpws, wir. Ond mae’n dibynnu ar dy ddefnydd. Mae rhai o bobol eisiau darllen beth sydd wedi cael ei thrafod a defnyddio dyfyniadau Cymraeg. “A week is a long time in politics” – Harold Wilson. Dw i’n siwr bydd mwy o syniadau hefyd.

   XML – pwynt da, gwnaf i ofyn

  • Carl Morris 10:55 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   ERRRRRM.. o ran y cyfieithu mae Golwg360 yn sôn am Google Translate. Ie, Google Translate. Gobeithio fod Golwg360 yn rong?

  • Carl Morris 11:35 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

  • Rhodri ap Dyfrig 11:51 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ma hyn bach o mess cyfathrebu dydi. Be yn union ma nhw’n feddwl?

  • Carl Morris 12:22 AM ar 25 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Dw i wedi ebostio pobol yn y Cynulliad.

   Bwydo Google Translate gyda corpws o Google Translate yw B.S.E. deallusol.

 • Carl Morris 9:42 PM ar 4 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad, , ,   

  Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod 

  Ym mhersonol dw i’n credu bod yr ymgyrch yma i sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y Cofnod yn bwysig iawn. Dw i’n defnyddio’r tag ycofnod o gwmpas y we (neu #ycofnod ar Twitter).

  “Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleideisio am ragor o bwerau. Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed ar ysgwyddau gwleidyddion ein corff democrataidd i ddangos a ydynt o ddifrif am brif-ffrydio’r Gymraeg i bob agwedd ar fywyd y Cynulliad ai peidio. Byddai gwyrdroi penderfyniad y trydydd Cynulliad a sicrhau fod y Cofnod llawn ar gael yn y Gymraeg yn dangos gweledigaeth ac yn symbol clir o naratif Cynulliad Cymru ar gyfer y dyfodol. Pe na baent yn gwyrdroi’r penderfyniad, byddent yn tramgwyddo hawliau iaith pobl Cymru ar lefel gwbl sylfaenol. Byddai parhau â’r sefyllfa fel ag y mae yn gosod cynsail peryglus iawn ar gyfer y dyfodol, ac yn gwbl groes i’r datganiad fod gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru yn dilyn pasio Mesur y Gymraeg, 2011.” (Catrin Dafydd)

  Stori BBC am yr ymgyrch
  Stori Golwg360 am yr ymchwiliad Bwrdd yr Iaith (mis Medi 2010) (Methu ffeindio unrhyw stori newydd ar Golwg360)
  Meddyliau ar fy mlog dan tag ycofnod

  Bydd Cofnod Cymraeg yn buddsoddiad technolegol, sy’n helpu defnyddwyr Cymraeg a phobol di-Gymraeg yn y pen draw, ac mae’r blog Hacio’r Iaith ‘ma yn blog technolegol.

  Felly dyma rhai o’r rhesymau technolegol.

  * 1 Chwilio
  * 2 Cynnwys
  * 3 Newyddion, barn a’r wasg
  * 4 Aildefnydd am democratiaeth
  * 5 Aildefnydd am rhesymau eraill
  * 6 Cyfieithu peirianyddol
  * 7 Termau

  Mwy o fanylion ar Hedyn yma.

  Sgwennais i’r rhan fwyaf o’r tudalen yma yn 2010 (ar yr hen fersiwn Hedyn ar blatfform DokuWiki). Os oes gyda ti unrhyw bwyntiau, manylion, gwybodaeth neu dolenni eraill, plîs golyga’r tudalen neu gadawa sylw isod.

   
 • Carl Morris 12:14 PM ar 25 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad,   

  Aelodau Cynulliad ar Facebook / Twitter / e-bost 

  PDF yn unig ar hyn o bryd:

  enw / llun / plaid / logo / cyfeiriad / e-bost / rhif(au) ffôn / Facebook / Twitter / gwefan
  http://www.allwalespeople1st.co.uk/pdfdownloads/conactyourassemblymember.pdf

  Postia sylw os oes gyda ti fformat gwell na PDF. Diolch

   
 • Carl Morris 7:10 PM ar 22 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cynulliad,   

  #senedd2011 Democratiaeth yn ein hoes rwydweithiol. Digwyddiad yng Nghaerdydd 

  Mae’r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Elis-Thomas AC yn eich gwahodd chi i ddigwyddiad yn y Pierhead ar 30 Mawrth.

  Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i flogwyr, rheolwyr cymunedau ar-lein ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio cyfryngau digidol i archwilio goblygiadau defnyddio technolegau newydd ar gyfer y broses ddemocrataidd, yng nghyd-destun Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Bydd y gynhadledd yn gofyn sut yr hoffai pobl ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd yng Nghymru, gan ddefnyddio offer a phlatfformau digidol cymdeithasol ar-lein.

  Bydd y siaradwyr yn cynnwys David Babbs (38 Degrees), Dr Andy Williamson (Hansard), Marc Webber (Dipping Bridge) ac Alison Preston (Ofcom).

  Bydd llefydd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Darperir cinio.

  Pierhead, Y Neuadd

  30.03.2011 – 10.30 – 15.00

  RSVP Geraint.Huxtable@cymru.gov.uk / 029 2089 8201

  http://www.cynulliadcymru.org/gethome/get-events/get_involved-senedd2011.htm

  Paid ag anghofio’r RSVP

   
  • Huw 8:24 PM ar 22 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Byse cael y gofnod yn y Gymraeg yn gam cyntaf da, os ydym am son am y cyfryngau digidol agored…

  • Carl Morris 12:59 PM ar 23 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Huw, efallai dylet ti mynd a gofyn

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel