Tagiwyd fel: llywodraeth Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 10:28 PM ar 16 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , llywodraeth, , , ,   

  SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia) 

  Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

  Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

  Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

  Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

  Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

  Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

  Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
  ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

  Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

  Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

  Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:24 PM ar 22 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hwb, llywodraeth   

  ‘Hwb’ ar ei ffordd i addysg yng Nghymru 

  Chydig o newyddion gan y Llywodraeth am ddatblygiadau defnydd technolegau newydd ym myd addysg Cymru:

  Ym mis Mawrth 2012, cyhoeddwyd adroddiad y grŵp (Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth), ‘Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol’, a oedd yn cynnwys deg argymhelliad pwysig.

  Er mwyn sicrhau bod strategaeth TGCh integredig a chydlynol yn sail i ddysgu ac addysgu yng Nghymru, rydym yn cymryd nifer o gamau, gan gynnwys:

  • lansio rhith-amgylchedd dysgu i Gymru gyfan (Hwb) ym mis Rhagfyr 2012;
  • lansio sianel iTunes U i Gymru o’r enw Addysg Cymru ym mis Rhagfyr 2012;
  • cynnal Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol ym mis Mehefin 2013;
  • cyflwyno rhaglen datblygu proffesiynol, a ariennir yn ganolog, ar gyfer athrawon ac aelodau perthnasol eraill o staff, o fis Medi 2013.

  Gallwch chi weld manylion pellach am Hwb a’r Sianel iTunes ar y ddogfen PDF yma sydd ar gael o’r dudalen newyddion hon.

  Dyma’r disgrifiad byr o Hwb:

  Beth yw Hwb?

  Platfform dysgu ar-lein yw Hwb. Mae’n seiliedig ar dechnoleg Learning
  Possibilities, LP+, sydd wedi ennill gwobrau. Trwy ddefnyddio Hwb,
  bydd pob athro a dysgwr 3-19 yng Nghymru yn gallu manteisio ar
  gyfoeth o ddeunyddiau addysgu a dysgu sydd wedi’u caffael gan
  Lywodraeth Cymru.

  Prif fantais y wefan yw ei gallu i hwyluso cydweithio o fewn ysgolion,
  awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol a hefyd rhwng y
  sefydliadau hyn. Bydd deunyddiau a allai fod yn batrwm i eraill yn cael
  eu nodi a’u rhannu ar draws Cymru gyfan.

  Fasa’n ddiddorol gwybod beth mae addysgwyr haciaith yn meddwl o’r datblygiadau. Fyddan nhw’n gwneud gwahaniaeth i addysg yn eich ysgolion chi?

   
  • Leia 1:25 PM ar 23 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Dw i’n credu bydd yr un problem gyda Hwb, fel pob VLE – y problem o wneud e mwy na jest “lle i rhoi pethau…” Mae mwy na digon o ‘leyfeydd i rhoi pethau’ arlein yn barod (a mae nifer fawr am ddim ac yn agor!) Dw i’n disgwyl yn hyderus i weld tua 10% neu llai o athrawon yn defnyddio yr amrywiaeth llawn o offer rhyngweithiol ac yn cyfrannu cynnwys, gyda ‘falle 50% arall yn defnyddio fe fel “lle i gael pethau i gadw y plant yn brysur pan dyn ni’n yn yr ystafell TGCh” ac y gweddill yn anwybyddu ar ôl y Dydd Inset cyntaf.

   Hoffwn i bod yn anghywir, ond…

  • Rhys Wynne 3:57 PM ar 23 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Yr union beth y mae Leia newydd ddweud aeth drwy fy meddwl innau. Mond ychydig ddyddiau’n ôl y postiodd NIc Dafis am ei brofiad o, er ei bod yn ddyddiau cynnar, o drio cael cyfranwyr cynnwys at Y Bont, sef gwefan i diwtoriaid a myfyrwy Cymraeg i Oedolion – er, tydi’r ffaith mai Moodle yw’r platffrom ddim yn help yn yr achos hynny! Mae yna lot o stwff defnyddiol ar wefan GCaD Cymru, jyst bod o ddim yn hygyrch ofnadwy.

   O ddarllen y manylion ar y PDF, roedd yn ddiddorol darllen am Microsoft Office 365:

   Mae Hwb yn caniatáu i aelodau o staff a disgyblion ddefnyddio gwasanaethau sydd ar gael ar y rhyngrwyd fel Microsoft Office 365. Mae hynny’n darparu fersiynau ar-lein o OneNote a Lync a Word, PowerPoint ac Excel Microsoft Office, gan sicrhau bod cyfleusterau
   Microsoft Office ar gael i bob aelod o staff a phob disgybl p’un a yw’r cyfleusterau hynny wedi eu gosod ar ei gyfrifiadur ai peidio.

   Sy’n golygu na fydd rhaid i bawb fod efo’r fersiwn diweddaraf o MS adre ar eu cyfrifiadur neu ddim copi o gwbl hyd yn oed, sy’n amlwg yn beth da! Ond wedi darllen linell gyntaf erthygl Wikipedia am Microsoft 365, sef:

   Office 365 primarily denotes a set of subscription based software services that require monthly or periodic payment of fees to Microsoft Corporation

   Ydy hynny felly’n golygu y bydd rhaid i Lywodraeth y Cynulliad dalu am drwydded Microsoft dros pob disgybl ac athro drwy Gymru os ydynt ei ddenfyddio neu beidio sgwn i?

  • John Shimmin 9:47 AM ar 25 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   System talu am ddefnyddwyr cydamserol, falle? Dyma’r ffordd dan ni’n prynu e-gyfnodolion o ran dewis. Ond, oni fydd y rheini’n defnyddio Office am ddim hefyd felly? Dwi’m yn credu bydd MS yn hapus efo hynny…

  • Rhodri ap Dyfrig 3:32 PM ar 26 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Ie, dwi’n edrych ar MOOCS (dyma farn Shirky ar MOOCS – h.y. ma’r academi’n ffycd!) a VLEs efo dos iach o amheuaeth. Fy unig brofiad ydi o ddefnyddio Blackboard sydd yn ryngwyneb mor ofnadwy o anhylaw a hyll ma’n gneud i fi feddwl os oes na unrhyw waith dylunio UI neu UX wedi mynd mewn iddo. Ta ydyn nhw’n trio dylunio nhw’n brofiadau boring, rhwystredig?

   Ar y cefndir hwn mae darlithoedd yn y cnawd am barhau i fod yn ffyrdd da o ddod â gwybodaeth a dysg yn fyw am beth amser eto.

  • Carl Morris 5:04 PM ar 26 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Er bod i’n cytuno taw darlithoedd (a seminarau, sesiynau eraill) yn ddull effeithiol mae angen ystyried pa mor gynaliadwy yw’r costau cyrsiau i fyrfyrwyr achos dyma beth sydd yn bwysig. Y her gyntaf i brifysgolion yw’r cyrsiau ymarferol/galwedigaethol lle does dim gymaint o werth yn yr enw. Os oes modd dysgu’r un gwybodaeth tu allan i’r brifysgol ac os oes cyflogwyr yn fodlon ystyried pobl heb radd pam fydd unrhyw un ar y cyrsiau galwedigaethol eisiau treulio gymaint o amser?

   Pan dw i’n gweld rhywbeth fel Udacity dw i eisiau gweld rhywbeth tebyg yn y Gymraeg er mwyn gwneud cymhariaeth deg. Oes cwrs llawn trwy gyfrwng y Gymraeg – unrhyw pwnc – ar y we unrhyw le, unrhyw beth sydd yn edrych fel un o’r cyrsiau ar Udacity?

  • Carl Morris 11:24 PM ar 28 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae Udacity yn cynnig cyfieithu torfol bellach.

  • Hywel 1:07 AM ar 29 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Rwyf wedi dilyn dau gwrs MOOC hyd yn hyn (a’u gorffen) drwy Coursera (https://www.coursera.org/) ac wedi edrych ar rai Udacity. O’r ddau gwrs a wnes gyda Coursera, roedd un (a ddarparwyd gan Stanford) yn wych, a’r llall (gan John Hopkins) yn eitha da. Roedd y ddau ohonynt yn well na llawer o gyrsiau eraill rwyf wedi eu dilyn yr oedd yn rhaid talu’n ddrud amdanynt. Er na ches gymhwyster swyddogol cydnabyddiedig, teimlaf yn sicr fy mod wedi ymelwa’n fawr o gwrs Stanford. Rwy’n ffan mawr o MOOCS felly. Gellwch ddilyn eich diddordebau, am ddim, ar adegau cyfleus i chi (ond mae angen fod yn hunan-ddisgybledig iawn i ddilyn cwrs i’w ben). Os yw’r cwrs yn anniddorol, gellwch roi’r gorau iddo’n ddi-gost.

   Gyda chyrsiau Udacity, does dim hyd yn oed rhaid i chi gofrestru ar-lein yn swyddogol. Gellwch weld y cwrs i gyd, gwylio’r fideos sydd o ddiddordeb, a cheisio’r profion hyd yn oed. Os yw’r cwrs yn hawdd i chi, gellwch rasio drwyddo heb gael eich dal yn ôl gan rywun arall; os yw’n anodd gellwch symud mor araf ag y dymunwch, heb ddal neb arall yn ôl. Ffantastig.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:26 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Bydd MOOCS yn siwtio rhi mathau o wybdoaeth yn well nac eraill yn sicr. Bosib taw adrannau cyfrifiadureg fydd yn cael eu heffeithio waethaf i ddechrau – ond dwi’n enghraifft o berson sydd angen amgylchedd addysg i weithio ar fy ngorau. Mae’n rhoi disgyblaeth well gan fod elfen o gyd-ddysgu a dysgu oddi wrth eich gilydd. Faint o hyn allwch chi gael o MOOCS sgwn i? Wn i ddim chos dwi heb wneud un (ond dwi wedi rhoi’r gorau i ddysgu Javascripy ar Code Academy – sdim extrinsic motivation gen i, a dim digon o intrinsic!).

   Dyma ongl arall ar MOOCS o flog O’Reilly: http://radar.oreilly.com/2012/12/the-mooc-movement-is-not-an-indicator-of-educational-evolution.html

   Cwestiynu ai MOOCS sydd yn arloesi mewn ffurfiau newydd o addysgu neu eraill?

  • David 4:07 PM ar 28 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Dydy o ddim yn ymddangos bydd modd newid iaith y rhyngwyneb. “Cwestiynau Cyffredin Hwb”, tudalen 33:

   “A fydd Microsoft Office 365 ar gael yn Gymraeg?

   Bydd. Bydd angen i ysgolion benderfynu ar yr adeg darparu pa iaith a ddefnyddir ar gyfer Microsoft Office 365. Nid oes swyddogaeth togl ar hyn o bryd ym Microsoft Office 365, felly unwaith y bydd defnyddiwr yn dewis iaith benodol, ni ellir addasu’r dewis hwn.”

   Mae hynny’n “show-stopper” mewn gwlad ddwyieithog. Bydd Saesneg yn cael ei dewis “rhag ofn”. Rhag ofn bydd angen help technegydd di-Gymraeg. Rhag ofn bydd angen gweithio gyda person di-Gymraeg. Rhag ofn bydd rhyw derm technegol anghyfarwydd yn y fersiwn Cymraeg … ayb.

   Dolen:

   https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A3=ind1211&L=WALES-LTF&E=base64&P=711474&B=–_005_0219E08D3E5AD34F915466470BC857532337C585D4exchangeserve_&T=application%2Foctet-stream;%20name=%22Welsh%20Government%20Hwb%20FAQs%20November%202012%20Welsh%20Version.pdf%22&N=Welsh%20Government%20Hwb%20FAQs%20November%202012%20Welsh%20Version.pdf&attachment=q&XSS=3

  • Carl Morris 11:54 PM ar 29 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Cytuno. Pa mor anodd yw ‘newid iaith’ fel nodwedd meddalwedd erbyn hyn?!

 • Carl Morris 1:26 PM ar 13 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , llywodraeth   

  RIP Directgov Cymraeg. Ond beth nesaf? 

  Mae’r wefan Directgov sydd yn cynnig gwasanaethau fel:

  • treth car
  • pasbortau
  • swyddi
  • gwybodaeth a mwy

  ar ran Llywodraeth DU yn dod i ben cyn hir. Mae’n debyg bod y rhan fwyaf o ymwelwyr i’r cofnod yma wedi defnyddio Directgov unwaith o leiaf. O 17eg mis Hydref 2012 ymlaen bydd gwasanaethau Llywodraeth ar gael trwy wefan newydd sbon o’r enw GOV.UK

  Mae datganiad ar y fersiwn Saesneg o Directgov heddiw:

  Ond does dim sôn eto ar y fersiwn Gymraeg:

  Mewn gwirionedd does dim llawer o eitemau newyddion eraill chwaith:

  (Ond mae cyfle i fynegi adborth fel y mae’r sgrinlun uchod yn ddangos.)

  Er bod diffygion ar Directgov fel y mae, roedd ymdrech i gynnig gwasanaethau a gwybodaeth Cymraeg. Beth am y wefan newydd GOV.UK?

  Bydd GOV.UK yn ‘simpler, clearer, faster’ yn ôl y sôn ond does dim opsiwn Cymraeg ar y beta. Gofynnais i ym mis Chwefror eleni ac mae’r cyfrif Twitter GOV.UK wedi addo Cymraeg. (Gweler hefyd.)

  Does dim cyfeiriad i’r iaith ar y beta chwaith, dim gair ar hyn o bryd.

  Fydd y ddwy iaith ar gael ar GOV.UK mewn mis ar 17eg mis Hydref 2012? Bydd llawer iawn o wasanaethau trwy’r gwefan. Heb sôn am y polisi ‘digital by default’, diolch i Francis Maude

  Bydd Cymry ac efallai’r Comisiynydd y Gymraeg eisiau gwybod beth fydd y cynllun o ran cydraddoldeb ar y gwefan hwn.

   
  • Dafydd Tomos 7:24 PM ar 13 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ond mae’r wefan yn defnyddio techneg datblygu Agile felly fe allen nhw ychwanegu’r nodwedd fory, ei brofi dros y penwythnos a’i ryddhau yn y build ddydd Llun, wrth gwrs.

  • Carl Morris 8:53 PM ar 13 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r busnes Agile ‘ma yn swnio’n grêt.

   Dylai dy ffrindiau Debian ei mabwysiadu e hefyd!!

  • Dafydd Tomos 10:46 PM ar 13 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae gan Debian fersiwn Agile mae nhw’n alw’n ‘sid’.. mae pecynnau’n diweddaru bob dydd, yn torri a wedyn cael eu trwsio. Dda ar gyfer datblygwyr ond ddim yn arbennig o addas i systemau byw!

  • RWW 10:52 AM ar 16 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Mae https://www.gov.uk/cymraeg yn bodoli bellach (dolen reit ar waelod y hafan y fersiwn Saesneg). Mae’r mwyafrif o’r dolenni wedi torri neu’n mynd ar dudalenau Saesneg Directgov (hyd yn oed pan mae rhai Cymraeg yn bodoli), ond efallai bydd hyn yn newid.

   Dw i ddim yn gwybod beth i’w wneud o’r neges sy ar waelod yr hafan Cymraeg:

   Erbyn diwedd 2012, bydd gan GOV.UK gynnwys Cymraeg ar amrywiaeth o wasanaethau a gwybodaeth gan y llywodraeth, ee gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, adnewyddu treth eich cerbyd a deall yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

 • Rhodri ap Dyfrig 1:07 PM ar 5 July 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , llywodraeth, techcy,   

  Seminar #techcy – fideos a sleids y cyflwyniadau nawr ar gael 

  Mae’r fideos wedi caeleu rhoi arlein o’r 5 cyflwyniad a roddwyd i ddechrau trafodaethau yn y seminar technoleg a’r Gymraeg gynhaliwyd gan y Llywodraeth fis dwetha. Dwi ddim yn meddwl bod y sleids i’w gweld ar y fideos yn anffodus ond gallwch chi lawrlwytho nhw fan hyn.

  Leighton Andrews

  Marc Webber

  Sioned Roberts

  Huw Onllwyn Jones

  A fi…

   

   
  • Carl Morris 12:04 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Rhod, unrhyw siawns ti’n gallu rhannu dy sleidiau tybed plis? Efallai ar Slideshare? Does dim sleidiau yn y fideo ac mae dy gyflwyniadau di yn weledol iawn. Diolch.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:53 AM ar 6 Gorffennaf 2012 Dolen Barhaol

   Mae nhw ar gael fel pdf ar y ddolen i wefan y Llywodraeth ond mae nhw yma hefyd: http://www.slideshare.net/rhodriapdyfrig/

 • Carl Morris 8:41 PM ar 11 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , llywodraeth   

  Llywodraeth Cymru: Seminar i drafod y Gymraeg, Technoleg a’r Cyfryngau Digidol 

  Mae rhywun o Lywodraeth Cymru wedi gofyn i fi rhannu’r digwyddiad isod.

  Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu Seminar i drafod y Gymraeg, Technoleg a’r Cyfryngau Digidol – 21 Mehefin 2012.
  Ble: Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd
  Pryd: Dydd Iau 21 Mehefin 2012
  Amser: 10:00 – 13:30 yn gorffen gyda cinio

  Rhagor o fanylion gan gynnwys agenda

  Ffurflen archebu ar Eventbrite

   
  • Leia 4:08 PM ar 18 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Bydda i yna. Oedd e’n anodd iawn i ddewis thema pan archebu!

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , llywodraeth   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:23 PM ar 20 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , llywodraeth, , sector gyhoeddus   

  Cydweithio côd rhwng sefydliadau’r sector gyhoeddus yng Nghymru? Syniad twp? 

  Dwi wedi bod yn meddwl am ein sefydliadau yng Nghymru, a’r potensial creadigol sydd wedi ei gloi tu mewn i rai ohonyn nhw.

  Wn i ddim os oes unrhyw werth i’r syniad yma ond dwi am ei wyntyllu beth bynnag:

  Beth pe bai pob sefydliad cyhoeddus yng Nghymru (Amgueddfa Gen, Llyfrgell Gen, Llywodraeth ayyb) yn rhoi cyfran o amser eu timoedd gwe ar gyfer cydweithio ar brosiectau ar y cyd.

  Gallai’r prosiectau fod yn gweithio i ddatrys cyfres o broblemau bach lle galla arbenigedd wahanol i’w maes fod yn ddefnyddiol, neu’n ateb rhyw broblem sydd gan un o’r sefydliadau ond sydd yn rhy fawr ar gyfer y tîm sydd ganddyn nhw. Gallai fod yn rhywbeth cydweithredol cwbl greadigol a thu hwnt i friff arferol datblygwyr a dylunwyr gwe sector cyhoeddus.

  O bosib trwy ddefnyddio cyfran fechan o amser blwyddyn grwp o bobol dalentog y gellid cael canlyniadau diddorol iawn, heb sôn am roi cyfle i weithwyr yn y sector gyhoeddus gael profiadau diddorol, ac i sefydliadau rannu syniadau a chlosio rywfaint.

  Mae hyn yn cymryd yn ganiataol wrth gwrs bod na ddigon o dimoedd gwe mewnol yn y sefydliadau hyn i wneud rhywbeth gwerth chweil, a bod y rhan fwyaf o’r gwaith ddim wedi ei yrru allan i gwmniau preifat. Mae’n cymryd yn ganiataol hefyd bod na brosiectau allai gael eu gwneud ar y cyd yn y dull yma, ond dwi’n siwr y byddai grŵp o bobol alluog yn gallu dychmygu hyn yn well na fi.

  Dwi jest yn gweld llawer o’r sefydliadau hyn fel eu bod mewn cystadleuaeth a’u gilydd, pan ddylai na fod llawer mwy o orgyffwrdd na’r hyn dwi’n ei weld. Mae cystadlu am ffynhonellau bychai arian sy’n edwino yn gwneud aros mewn silo yn fwy deniadol, ond efallai bod angen ffyrdd o wneud y gwrthwyneb.

  Wrth chwilio am yr enghreifftiau sector breifat o hyn fel sydd yn Intel a Google, mi ddes ar draws y term “intrapreneurship“. Bach yn buzzwordy, ond ma’r enghreifftiau o’n i’n chwilio amdanyn nhw yng ngwaelod y gofnod wiki. Faswn i’n falch o wybod os oes na engreifftiau o hyn yn y sector gyhoeddus rywle – debyg nad oes gan ei bod siwr o fod yn annodd cyfiawnhau 20% o arian y pwrs cyhoeddus ar feddwl awyr las!

  Dwi’n sylwi rwan bod Carl newydd bostio ar bwnc tebyg, ond hoffwn i glywed os yw’r syniad yn un fyddai’n bosib neu’n ddefnyddiol.

   
 • Carl Morris 2:25 PM ar 1 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , llywodraeth   

  Gov UK: cyfle @ybwrdd i adael etifeddiaeth 

  Mae’r Llywodraeth DU wedi agor ei phlatfform newydd fel prawf beta:
  https://www.gov.uk/

  (Newyddion ar BBC News heddiw)

  Hmmm. Llynedd gwnes i ofyn am ddarpariaeth Gymraeg ac yn ôl y sôn maen nhw yn siarad â Bwrdd yr Iaith a Llywodraeth Cymru.

  Yn fy marn i, o ran digidol mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle gwych i Fwrdd yr Iaith, i’r Cadeirydd dros dro a’i thîm, i sicrhau’r darpariaeth gorau yn Gymraeg ar gov.uk.

  DIWEDDARIAD: tipyn bach o sgwrs gan gynnwys addewid penodol ganddyn nhw. Llywodraeth DU yw fy hoff lywodraeth – prynhawn yma!

  @, hello. Congrats on the beta launch. Will the new site and services support Welsh language users?
  @carlmorris
  Carl Morris ☺☻
  @ prynhawn da this will be incorporated into future iterations of the site
  @ prynhawn da iawn. Diolch GovUK!
  @carlmorris
  Carl Morris ☺☻
   
  • Rhys 9:51 AM ar 4 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Siaradais a rhywun echdoe oedd yn dweud bod hwn am gael ei lawnsio yn mis Tachwedd. Sgwn i sut hwyl mae nhw’n gael ar y fersiwn Cymraeg/ieithoedd erail?

   O chwilio trwy eu blog, gwelais gyfeiriadau at y Gymraeg.
   -Trafod ffontiau ac acenion: http://digital.cabinetoffice.gov.uk/2012/07/17/webfonts-in-practice/
   Note that we’re not using this technique to serve the font to IE8 – it has a maximum base64 data size of 32k, which we will go over as we add the characters needed for Welsh and other languages.

   -Trafod ymateb i’r lansiad BETA ar Twitter, gan gynnwys trydariadau Carl: http://digital.cabinetoffice.gov.uk/2012/02/10/digital-engagement-for-the-beta-release-of-gov-uk-our-experience/
   Tweets concerning a welsh language version of the site were charmingly responded to in Welsh by Dafydd Vaughan. The geo heat map depicted that there was little interest in Ireland so out went the tweets to glean the views of Irish friends and colleagues.

 • Carl Morris 2:20 PM ar 29 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , llywodraeth   

  Llywodraeth DU yn agor data er mwyn trio hybu twf yn yr economi 

  http://gigaom.com/2011/11/29/british-government-bets-big-on-open-data-for-growth/

  Unrhyw cyfleoedd i ni yma? (Tywydd, tai…)

  Beth ddylai/allai Llywodraeth Cymru wneud hefyd?

   
 • Carl Morris 1:01 PM ar 24 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , llywodraeth, ,   

  Gwefan Comisiwn Silk yn defnyddio WordPress 

  Gwefan Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru http://comisiwnarddatganoliyngnghymru.independent.gov.uk/

  independent.gov yw’r enw parth ar gyfer cyrff hyd-braich a gwefannau dros dro eraill (nid awgrym o argymhelliad y comisiwn ar ddatganoli…)

  Cefndir gan y datblygwyr gan gynnwys nodiadau am ddefnydd o WPML er mwyn rhedeg gwefan dwyieithog http://puffbox.com/2011/11/24/small-site-big-name/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel