Tagiwyd fel: golwg360 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 5:08 PM ar 14 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Bryn Salisbury, golwg360,   

  Cyfres @Bryns ar dechnoleg ar flog Golwg360 

  Mae cyfaill Hacio’r Iaith Bryn Salisbury wedi dechrau sgwennu cyfres ddifyr iawn o erthyglau ar flog Golwg360 am dechnoleg.

  Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu llawer o bethau yno yr hoffwn i eu darllen.

  Mae’n rhoi’r agraff, nid ar bwrpas dwi’n siwr, bod y cofnodion blog yn eilradd rywsut er eu bod nhw llawn cystal darlleniad (os nad gwell!) na llawer i erthygl sy’n cyrraedd y dudalen flaen.

  Plis G360 – allwch chi roi mwy o degwch i’ch blogiau!

   
  • Rhys 9:41 AM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Wow, dw i’n ymweld a gwefan G360 yn ddyddiol fwy neu lai, weithiau sawl gwaith mewn diwrnod, ond byth wedi gweld dim un o’r cofnodion hyn.

   O glicio ar ei enw o restr cyfranwyr blogiau: http://www.golwg360.com/blog/bryn-salisbury mae wedi sgwennu sawl cofnod ddiddorol, ac wedi bod wrthi ers mis Mehefin!

   Ond stwff da iawn, a diolch i G360.

   Oes modd tynnu RSS allan o’r URL at gyfraniadau Bryn a’u gosod yn y golofn dde yma?

  • Rhodri ap Dyfrig 11:43 AM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Mae modd cael ffrwd RSS o awduron WordPress fel arfer drwy roi /feed/ ar ddiwedd yr URL sydd yn dangos holl gofnodion yr awdur, ond efallai achos bod y blog wedi ei ymgorffori mewn i URL G360 bod hyn ddim yn gweithio. Dwi’n siwr bod modd gwneud yn weddol syml os fasan nhw’n mynd mewn i’r côd.

  • Ifan Morgan Jones 12:41 PM ar 15 Awst 2012 Dolen Barhaol

   “Un peth sy’n biti mawr efo blog Golwg ydi bod dim un o’r cofnodion yn gwneud y dudalen flaen felly dwi’n amau os ydi llawer o’r darllenwyr cyffredinol yn eu gweld nhw. Dwi’n sicr yn methu llawer o bethau yno yr hoffwn i eu darllen.

   Mae’n rhoi’r agraff, nid ar bwrpas dwi’n siwr, bod y cofnodion blog yn eilradd rywsut er eu bod nhw llawn cystal darlleniad (os nad gwell!) na llawer i erthygl sy’n cyrraedd y dudalen flaen.”

   Y broblem yw mai dim ond hyn a hyn allet ti ei wasgu i mewn i’r dudalen flaen. Os wyt ti’n rhoi blogiau rywle ar y brig fel bod pobol yn eu gweld nhw, ti’n gwthio pethau eraill oddi yno. Yn anffodus dyw lot o bobol ddim yn crwydro tu hwnt i’r dudalen flaen ac felly dydyn nhw ddim yn gweld yr holl gynnwys arall sydd ar y wefan.

   Mae’r dudlen flaen wedi ei drefnu yn ol pa gynnwys sy’n tueddu i ddenu’r mwyaf o ddarllenwyr, a pa adrannau sy’n tueddi i fod mwyaf bywiog o ran cynnwys, felly Cymru > newyddion gweddill y byd > stwff celfyddydau > stwff chwaraeon.

   Mae yna lot o bobol yn darlen blogs unigol, ond oherwydd bod prif ffocws staff y wefan ar yr ochor newyddion does dim cymaint a hynny o flogiau’n cael eu cyhoeddi,* felly isel iawn yw nifer darllenwyr yr adran blogiau yn ei gyfanrwydd o;i gymharu gyda’r adrannau mwy bywiog (alet ti ddadlau bod hyn yn ryw fath o Catch-22, ond dyna ni mae’n rhaid blaenoriaethu rhwyle!). Byddai unrhyw adran blogiau ar y dudalen flaen yn eitha statig. Dyna pam bod angen gwefan arall sy’n canolbwyntio ar stwff barn yn unig a sydd heb ei ariannu’n gyhoeddus (fel bod mwy o le i fod yn cheeky a gofyn am gyfraniadau am ddim), a gadael i Golwg ganolbwyntio ar y newyddion yn llawn amser, yn fy nhyb i.

   *Mae’r blog wedi bod yn eitha prysur dros yr wythnosau diwethaf, ond mae’n gallu bod yn eitha marwaidd ar adegau!

  • Carl Morris 12:11 AM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 5:30 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw mae’n braf i weld gymaint o fideos Golwg360 ar y blog eleni. Mae 10 fideo o’r Steddfod dw i’n meddwl. Ond mae angen hyrwyddo nhw!

  • Rhodri ap Dyfrig 9:54 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n anghytuno yn eitha sylfaenol efo dy awgrym y dylia Golwg360 ganolbwyntio ar newyddion yn unig. Mae barn yn rhan bwysig o bob darpariaeth newyddion. Mae pobol yn prynu a darllen am y colofnwyr yn aml iawn. Teimlo i fi fel bod G360 yn methu tric mawr iawn. A pham bod rhaid cael un wefan barn? Faswn i’n deud bod lle i G360 wneud *a* chael gwefan barn ar wahan. Mae’n nhw am roi lle i farn gwahanol.

   Os gall ddarparwyr newyddion eraill fel y Guardian, BBC, roi dolenni i flogiau a cholofnau ar eu tudalen flaen yna dwi ddim yn meddwl taw real estate sgrin yw’r broblem. Mater o ddylunio ia ddim?

  • Dafydd Tomos 10:50 PM ar 16 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Fe ddylai Golwg360 hyrwyddo cofnodion blog o’r dudalen flaen a peidio gwahaniaethu rhyngddynt a “erthyglau” newyddion (mae’n anodd galw eitemau tri paragraff yn newyddion ond dyna ni). Dyma be mae wefan y BBC yn wneud gyda eu erthyglau ‘cylchgrawn’ wythnosol. Yn amlwg does gan Golwg ddim cyfrannwyr cyson, proffesiynol i’r blog, felly os nad oes cofnodion blog yn yr wythnos ddiwethaf, fase dim angen dolen.

   Mae’n dda cael y fideos, ond does dim gair o esboniad na cyflwyniad yn y cofnodion hynny. Dim ond un neu ddau baragraff sy eisiau.

  • Ifan Morgan Jones 7:39 PM ar 20 Awst 2012 Dolen Barhaol

   “Dwi’n anghytuno yn eitha sylfaenol efo dy awgrym y dylia Golwg360 ganolbwyntio ar newyddion yn unig.”

   Sori nawr dw i’n gweld dy ymateb. Dw i’n cytuno y byddai yn wych petai modd i Golwg 360 fuddsoddi mewn mwy o stwff barn. Yn anffodus ychydig iawn o adnoddau sydd gan Golwg 360 o’i gymharu gyda e.e. y BBC a’r Guardian. Mae’r holl adnoddau bron yn cael eu gwario ar yr ochor newyddion (sydd, fel y mae DT yn ei agwrymu uchod, angen mwy o adnoddau os rywbeth). Os fydden nhw’n penderfynu buddosoddi mwy mewn stwff barn byddai rhaid buddsoddi llai yn y stwff newyddion. O ystyried yr adnoddau sydd ar gael i’r cwmni, dw i’n credu ei fod yn well ceisio sicrhau gwasanaeth newyddion o safon na ‘taenu’r menyn yn rhy denau’ wrth geisio gwneud ychydig o bopeth, a gwneud hynny’n wael.

  • Carl Morris 12:19 AM ar 21 Awst 2012 Dolen Barhaol

   O ran buddsoddiad, o’n i’n meddwl bod y blogwyr gwadd yn gwirfoddoli?

  • Ifan Morgan Jones 3:47 PM ar 21 Awst 2012 Dolen Barhaol

   Mae rhai blogwyr yn gwirfoddoli, mae rhai yn disgwyl taliad. Ond prynu amser mae’r buddsoddid, yn fwy na’r arian i dalu cyfranwyr. Hyd yn oed os oes rhywun yn fodlon cyfrannu am ddim mae angen rhywun i drefnu i gysylltu ag o i ofyn am flog a dewis y pwnc a ballu / golygu’r deunydd / sortio llun / ei gyhoeddi, ayyb. Does gan olygydd sy’n delio efo 30+ o straeon y dydd, a gohebwyr sy’n gwneud 10+ straeon y dydd, ddim amser i fod yn hel cyfrannwyr i’r blog drwy’r dydd. Roeddwn i’n arfer sgwennu lot o flogiau pan oeddwn i yno, ond hynny yn ystod yr awr ginio gan amlaf, gan nad oedd amser fel arall!

 • Rhodri ap Dyfrig 9:00 AM ar 21 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , golwg360,   

  “A oes data?” “…data?!” 

  Am ryw reswm dwi wedi cael rhyw chwilen yn fy mhen am ddarllen barddoniaeth yn ddiweddar. Dwi rioed wedi o’r blaen, ond mae prinder amser a wedi arwain fi i ddechrau chwilota. Fy mhroblem i ydi, a dwi di cael yr un broblem gyda jazz o’r blaen, ydi bod darganfod beth dwi’n lecio chydig yn annodd. Mi allwn i holi Twitter am argymhellion, ond mae’n rhaid bod na ffyrdd gwell o wneud hynny, efallai gan ddefnyddio algorithmau.

  Ond wrth feddwl am hyn, nesh i feddwl oes na’r data ar gael i wneud rhedeg unrhyw algorithm yn werth chweil? Oes data gan Gwales efallai am bryniannau? Oes data gan S4C am Clic? Oes data gan Golwg360 am ddarllenwyr? Dwi’n amau taw na yw’r ateb gan nad oes gan yr un (heblaw falle Gwales?) systemau sydd yn tracio dewisiadau defnyddwyr.

  Nid yn unig byddai hyn o werth wrth feddwl am ba gynnwys sy’n gweithio, mae’n hollbwysig ar gyfer personoleiddio cynnwys. Mae data defnyddwyr yn rhan greiddiol o strategaeth Channel 4, a’r BBC trwy BBC ID.

  Gan nad oes neb wedi cymryd cam i’r cyfeiriad hwn eto, beth am gynnig syniad: be am gael rhyw fath o system defnyddwyr (fel OpenID efallai) sydd yn gallu cael ei osod fel dull mewngofnodi ar draws y we Gymraeg. Byddai wedyn ffordd o gael data meintiol mawr am ddefnyddwyr, a fyddai nid yn unig yn arf marchnata grymus (faint o bobol sydd ddim yn prynu deunydd Cymraeg am nad ydyn nhw wedi ffeindio’r peth ma nhw isio?), ond yn bwysicach yn arf ar gyfer hybu diwylliant drwy ffeindio ffyrdd newydd o gael pobol at be ma nhw isio.

  Be chi’n feddwl? Breuddwyd ffwl?

   
  • Nudd 10:59 AM ar 21 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Rhodri,

   Rwy’n credu dy fod ti wedi rhoi dy fys ar real sanctaidd marchnata digidol! Y data hyn yw’r celloedd coch yng ngwaed Amazon, Yahoo, Google ac ati – h.y. ystadegau am dueddiadau ac arferion defnyddwyr sy’n caniatáu iddyn nhw ychwanegu gwerth at eu data ffeithiol drwy bersonoleiddio profiad y defnyddiwr ar un llaw, a thargedu hysbysebion atynt ar y llaw arall.

   Gymaint ag y byddwn i’n hoffi gweld dy syniad di’n casglu momentwm, rwy’n ofni fod hyd yn oed cwmnïau Cymru yn rhy fasnachol i fuddsoddi mewn systemau i gasglu’r data hyn ac yna ei rannu’n gyhoeddus.

  • Owain Schiavone 9:48 AM ar 22 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Data ynglyn a defnyddwyr ti’n meddwl yn hytrach na gwybodaeth gyffredinol ynglyn a pha dudalennau mae pobl yn eu darllen ia (h.y. yng nghyd destun G360)?

   Fel mae’n digwydd rydan ni wedi bod yn sbio ar Open ID yn ddiweddar ac yn gobeithio ei gyflwyno fel rhan o gynllun ehangach (newyddion lleol a ballu).

  • Rhodri ap Dyfrig 12:38 AM ar 23 Mai 2012 Dolen Barhaol

   @Nudd faswn i ddim o reidrwydd isio i’r cwmniau ei rannu’n gyhoeddus – dim ond efo’i gilydd! Ella bod hynny r’un mor annodd 😉

   @Owain Ia, data ynglyn â defnyddwyr o’n i ar ei ol. Arferion darllen, gwylio, prynu yn gymysg efo data dyfnach demograffyddol. Falch bod chi’n ystyried rhyw fath o gyfrifon defnyddwyr. Mae S4C hefyd dwi’n meddwl. Fasa hi ddim yn braf gallu cael cyfrifon sydd yn gweithio ar draws G360, S4C a chyrff eraill Cymraeg sy’n derbyn nawdd cyhoeddus? Fasa’n broffidiol i chi gyd dwi’n meddwl.

  • Owain Schiavone 12:21 PM ar 23 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n meddwl mai Open ID neu debyg ydy’r cyfle gorau i gasglu’r math yma o wybodaeth – mae pobl yn fwy parod y rannu gwybodaeth bersonol ar gyfryngau fel Facebook a Twitter. Rydan ni hefyd yn edrych ar apps Open Graph Facebook i weld os ydy’n werth i ni ystyried mynd ar ol hyn.

  • Marc Thomas 8:24 PM ar 23 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae gwefan Lleol.net wedi yn caniatau mewngofnodi drwy ddefnyddio Open ID. Efallai dylswn ni ychwanegu neges yn esbonio’r gwasanaeth yma. Fyddai’n braf cydweithio gyda gwefannau eraill er mwyn gwneud rhyw fath o hysbysebu’r rhwydwaith yma ar y cyd.

 • Carl Morris 6:49 PM ar 14 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: golwg360,   

  Tyllau mawr yn @Golwg360 fel mis Ionawr 2011. Ble mae’r straeon? 

  Mwy na mis yn ôl yr ail-lansiad, mae tyllau mawr yn yr archif straeon Golwg360. Mae llawer o straeon o’r adran newyddion cyn 26 mis Ionawr 2011 ar goll.
  Cer i http://www.golwg360.com a chwilia o gwmpas.

  Un o’r manteision mawr am newyddion ar-lein yw’r archif o straeon trwy amser… dolenni, cyfeiriadau ar bethau fel Wicipedia Cymraeg, ymchwil, hanes, mwy o dudalennau am hysbysebion, ayyb.

  Rydyn ni’n hoffi Golwg360. Gawn ni’r newyddion yn ôl plis?

  Enghreifftiau
  “Dogfennau’r Holocost yn mynd ar-lein” (26 mis Ionawr 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=19466
  pen taith am y dolen: adre
  chwilio am y teitl: dim canlyniad

  “Cyhuddo Prifysgol Bangor o ‘wahaniaethu yn erbyn y Gymraeg’” (26 mis Ionawr 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=19457
  pen taith am y dolen: adre
  chwilio am y teitl: dim canlyniad

  “Jo Yeates: Cadw dyn yn y ddalfa” (24 mis Ionawr 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=19399
  pen taith am y dolen: adre
  chwilio am y teitl: dim canlyniad

  Problem wahanol, dyw hen ddolenni ddim yn gweithio o gwbl.

  Enghraifft
  “Carwyn Jones wedi ei ‘synnu a’i siomi’ gan honiadau” (30 mis Medi 2011)
  dolen: http://www.golwg360.com/UI/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=16258
  pen taith am y dolen: adre
  Dychmyga, rydyn ni wedi dilyn y dolen o flog neu gwefan fel Wicipedia. Rydyn ni’n bwriadu gadael nawr achos mae’r tudalen adre yn hollol amherthnasol ond os rydyn ni’n chwilio o gwmpas mae’r stori i gael!
  http://www.golwg360.com/archif/28483-carwyn-jones-wedi-ei-synnu-ai-siomi-gan-honiadau

   
  • Rhys 9:37 PM ar 14 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Mae’r mwyafrif o’r (21) dolen dolen at Golwg360 o Wicipedia yn gweithio yn ffodus, ond ddim i gyd.

   Chwarae teg, mae rhywun wedi cael job gont yn glanhau i fyny ar ôl llanast rhywun arall, ac yn edrych fel bod nhw’n gwneud job go dda arni. Y drwg ydy, mae pob adnodd prin sy’n cael ei wario ar ‘welliant’ y wefan ond yn mynd at ddod ar wefan i’r safon isaf posib ddylai fod ar y cychwyn, ac felly sdim lot o gyfle i wneud gwellianau mwy arwyddocaol (ee RSS unigryw i’r gwahanol adrannau).

  • Carl Morris 9:28 PM ar 15 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Rwyt ti angen rheswm eithriadol i beidio defnyddio meddalwedd cod agored dyddiau yma. Fel arfer mae cod agored yn dod gyda safonau agored a rhydd hefyd.

   Pa ffrydiau RSS wyt ti eisiau achos rydyn ni’n gallu trio eu creu fel project?

  • Rhys Wynne 9:30 AM ar 16 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Pa ffrydiau RSS wyt ti eisiau achos rydyn ni’n gallu trio eu creu fel project?

   Meddwl mwy ar gyfer ‘Pwy all fod eisiau ffrydiau RSS’ ydw i.

   dyma rai enghreifftiau o wefannau a allai fod a diddordeb danogs ffrwd RSS adran neu is-adran penodol:

   Cwlwm Busnes Caerdydd > http://www.golwg360.com/newyddion/arian-a-busnes
   Gwefan Pethe/Cyngor Celfyddydau Cymru…. > http://www.golwg360.com/celfyddydau
   Gwefan Y Selar > http://www.golwg360.com/celfyddydau/roc-a-phop
   Yr Eisteddfod Genedlaethol/ Cymdeithas Eisteddfodau lleol… > http://www.golwg360.com/celfyddydau/eisteddfodau
   Tu Chwith > http://www.golwg360.com/celfyddydau/llen
   Cochion Caerdydd (cefnogwyr Wrecsam) > http://www.golwg360.com/chwaraeon/pel-droed (neu gwell fyth http://www.golwg360.com/chwaraeon/pel-droed/wrecsam)
   UCAC, CBAC > http://www.golwg360.com/newyddion/addysg
   Cyngor Cefn Gwlad. FUW, NFU Cymru, Ffermwyr Ifanc Cymru > http://www.golwg360.com/newyddion/cefn-gwlad
   haciaith.cymru > http://www.golwg360.com/newyddion/gwyddoniaeth-a-thechnoleg
   BlogMenai / Hen Rech Flin, IWA (Jôc!), StrataMatrix… > http://www.golwg360.com/newyddion/gwleidyddiaeth

   Petai http://www.golwg360.com/newyddion/cymru hefyd gyda is-adran pellach ar gyfer sir (neu hyd yn oed tref, byddai Awdurdodau lleol, Mentrau Iaith, Gwefannau hyper-lleol, Guardian Cardiff (?). Papurau Bro efallai eisiau ychwanegu ffrwd i’w gwefan nhw

   Mond syniadau ydy’r rhain a gymerodd dau fynud i fi feddwl amdanynt. Dof yma i ychwnaegu mwy mae’n siwr. mwy.

  • Dafydd Tomos 8:04 PM ar 17 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Mae fy archif i yn cynnwys pob stori fyny at yr ail-ddyluniad (wel falle ddim popeth, ond yn sicr dy enghreifftiau di). Y gwahaniaeth wrth gwrs yw mod i ddim yn dileu pethau. Roedd tueddiad yn yr hen wefan i ddileu hen stori er mwyn creu fersiwn newydd gyda ID newydd.

   Er enghraifft, wrth chwilio yn fy archif i mae 26 stori am ‘Jo Yates’ ond 20 yn Golwg360.

   Ond mae un stori wedi ei gofnodi tri gwaith yn fy archif, wrth i’r stori ddatblygu:

   “Mae dyn 32 oed wedi ei arestio heddiw ar ddrwgdybiaeth o lofruddiaeth Joanna Yeates”

   “Mae dyn 32 oed sy’n cael ei amau o lofruddio Joanna Yeates yn cael ei holi gan yr heddlu”

   “Mae dyn 32 oed wedi ei gyhuddo o lofruddio Joanna Yeates.”

   Dwi’n gobeithio fydd y broblem yna ddim yn digwydd yn y wefan newydd.

 • Carl Morris 5:23 PM ar 10 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , golwg360, , , ,   

  Golwg360, Y Cymro, @umapcym a newyddion ar-lein… meddyliau @VaughanRoderick 

  Dyn dewr fyddai’n camu mewn i ffrae rhwng Angharad Mair a Cris Dafis ac rwy’n gobeithio na fyddaf yn pechu’r naill neu’r llall o golofnwyr Golwg trwy wneud hynny!

  Fe fydd darllenwyr y cylchgrawn yn ymwybodol bod y ddau wedi bod yn ffraeo rhiw faint ynghylch pwysigrwydd datblygiadau diweddar ar y we i ddyfodol y Gymraeg.

  Roedd Cris yn gweld datblygiad UMAP Cymru, y safle sy’n dod a thrydarwyr Cymraeg ynghyd, fel cam tuag at greu rhyw fath o rith-gymuned Gymraeg. Roedd Angharad yn gweld dim byd mwy na lot o glebran gwag. Mae’n gwbwl bosib i’r ddau fod yn gywir wrth gwrs.

  Yn sicr mae’r safle ynghyd a chyfres o ddatblygiadau eraill wedi rhoi hwb sylweddol i’r we Gymraeg oedd wedi dechrau teimlo fel lle cymharol sglerotig yn ystod y blynyddoedd diwethaf…

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/vaughanroderick/2011/03/rhithfyd.html
  am fwy

  Sgwenna dy sylw ar y cofnod gwreiddiol neu isod.

   
  • Carl Morris 2:05 PM ar 11 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Meddyliau…

   Mae cystadleuaeth yn newyddion neu cynnwys ar-lein yn wahanol iawn i gystadleuaeth yn farchnadoedd o stwff cyffyrddadwy all-lein, yn enwedig trwy’r iaith Gymraeg.

   Golwg360 / Y Cymro:
   1. Maen nhw dau yn cynnig darpariaethau newyddion am ddim.
   2. Maen nhw dau gyda’i gilydd yn cystadlu gyda digonedd o newyddion/cynnwys Saesneg.
   3. Rydyn ni angen rhwydwaith a chymunedau gwell o bobol Cymraeg ar y we
   4. Mae newyddion wedi cael ei dadfwndelu – ar-lein pob stori yw clic i ffwrdd

   Felly mae Golwg360 a’r Cymro yn gallu tyfu’r farchnad am ei gilydd. Wrth gwrs maen nhw yn gallu cystadlu am scoops ayyb. Ond dylen nhw siarad am ffyrdd i gyd-weithio yn sicr. Does dim pwynt copïo cynnwys os mae’r pethau i gael yn barod.

   e.e. dychmyga: mae Golwg360 yn ffeindio stori gyntaf, dylai’r Cymro rhoi ffocws ar elfen unigryw gyda dolen i’r stori ar Golwg360. A vice-versa.

   Mae Google yn dy anfon di i lefydd eraill, yn gynnwys Yahoo a Facebook. Ti’n dod yn ôl i rywle ddefnyddiol.

 • Rhodri ap Dyfrig 12:50 PM ar 9 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Cwmni Da, golwg360,   

  Cyfleoedd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth 

  Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn falch o gyhoeddi dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y Cyfryngau Digidol. Cyllidir y ddwy ysgoloriaeth drwy gynllun KESS (Knowledge Economy Skills Scholarships) fel a ganlyn:

  Datblygiad Naratifau Clyweledol Aml-blatfform mewn cydweithrediad â chwmni teledu Cwmni Da (http://www.cwmnida.tv); a

  ‘Cynhyrchu a Dosbarthu Cynnwys Aml-Gyfryngol Ar-lein mewn Cyd-destunau Lleol a Hyper-Lleol yn yr iaith Gymraeg’ mewn cydweithrediad â Golwg360 http://www.golwg360.com.

  Mae’r ddwy ysgoloriaeth yn gyfleon ardderchog i archwilio’r meysydd heriol hyn drwy brosiectau ymchwil doethuriaethol wedi eu cyllido, gyda’r gwaith ymchwil wedi ei leoli’n gadarn yn yr economi ddigidol Gymreig. Rhaid i’r ymgeisyddion fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn gweithio ar y prosiectau ymchwil hyn. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar yr Ysgoloriaeth ar 1 Ebrill 2011. Manylion pellach (yn Gymraeg yn unig)http://www.aber.ac.uk/cy/tfts/prospective-students/prosp-pg/phd-mphil/ neu cysyllter ag Elin Haf Gruffydd Jones (Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Sefydliad Mercator). Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 19 Chwefror 2011.

   
 • Carl Morris 9:32 PM ar 16 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , golwg360,   

  Golwg360 yn lansio blog newydd 

  Mae’r gwasanaeth newyddion ar-lein Cymraeg, Golwg360, wedi lansio blog newydd sbon o’r enw ‘Blog Golwg360’! Bwriad y blog yw i roi llwyfan canolog i newyddiadurwyr y gwasanaeth ysgrifennu darnau sy’n mynegi eu barn ar faterion y dydd.
  Yn ogystal a hyn, mae Golwg360 yn gobeithio recriwtio cyfranwyr eraill o faesydd amrywiol i gymryd mantais o’r cyfle i ddweud eu dweud ar y blog newydd…

  mwy yma
  http://www.maes-e.com/viewtopic.php?p=384174#p384174

   
 • Carl Morris 11:39 AM ar 29 March 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: clickonwales, golwg, golwg360   

  Cytundeb Golwg360 a clickonwales.org, pam? 

  Cylchgrawn newydd:

  A new online news magazine has been launched by the Institute of Welsh Affairs today. The website – clickonwales.org – will contain daily analysis and commentary on the Welsh economy, politics, culture and wider public policy questions. The site will draw on the wide range of experts that currently contribute to the IWA’s highly regarded print magazine Agenda.

  Maen nhw wedi newid yr enw ac enw parth yr hen blog IWA. Chwarae teg, braf i weld ffynhonnell newyddion/barnau arlein i Gymru.

  The IWA has also agreed a partnership arrangement with the Welsh language online site Golwg360.com run by the publishers of the Welsh language magazine Golwg. Golwg360.com will carry Welsh language translations of clickonWales material on its site, with direct links between the two.

  Iawn. Ond cwestiwn yw: pam?

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:24 PM ar 8 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: golwg360, , llennatur, meddal.com, , ,   

  Gwrandwch ar rai o sesiynau Hacio’r Iaith 

  Gallwch chi nawr wrando ar dri o’r sesiynau a gynhaliwyd yn Ystafell 1 yn ystod Hacio’r Iaith. Dim ond un recordydd mp3 oedd ganddon ni yno, a mic ‘built-in’ felly maddeuwch os ma’r sain yn isel yn ystod rhai darnau. Bydd fideo o Ystafell 2 yn dod cyn bo hir.

  Hacio’r Iaith: Sesiwn Golwg360 gan nwdls

  Hacio’r Iaith: Sesiwn Meddal.com / SALT Cymru gan nwdls

  Hacio’r Iaith: Sesiwn Llennatur.com gan nwdls

   
  • Rhys Wynne 4:55 PM ar 9 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch am y rhain.. Wedi manteisio i wrando ar sgwrs Owain a fethais ar y dydd. Rhai sylwadau difyr ganddo am gyfeiriad y gwasanaeth.

  • Rhodri ap Dyfrig 9:50 PM ar 9 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dwi wedi newid y widget Soundcloud fel bo pawb rwan yn gallu lawrlwytho’r mp3s uchod i’w gwrando ar eich dyfais symudol. Jest cliciwch ar y saeth bach sy’n pwyntio am i lawr.

  • Carl Morris 11:28 PM ar 18 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Gyda llaw, dw i newydd wedi ffeindio mwy o fideos Hacio’r Iaith!
   http://www.youtube.com/user/SionedAnnEdwards

 • Rhodri ap Dyfrig 11:21 AM ar 30 January 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: bore, dechrau, golwg360, masnacheiddio   

  Hacio’r Iaith wedi cychwyn! 

  Wel, am llawer wedi cyrraedd, di cael paned ac wedi gosod eu syniadau am sesiwn ar y grid. Dwi rwan yn eistedd yn ystafell 1 yn gwrando ar drafoddaeth eang iawn oedd wedi dechrau am Golwg360 ond sydd rwan wedi mynd i son am fod yn fasnachol yn y Gymraeg yn fwy cyffredinol.

  Un broblem fach allai godi ydi bod y cyswllt Ethernet ar gyfer y podlediad yn methu cysylltu ar hyn o bryd…falla fydd raid mynd ar y WiFi, fydd dipyn mwy flaky. Cawn weld!

  Gobeithio bydd pobol yn twinio men i’r trfodaethau a chymryd rhan eu hunain trwy twitter ac ati. Cofiwch roi sylwadau ar y blog yma hefyd!

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel