Tagiwyd fel: Eisteddfod Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 11:53 AM ar 31 July 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Eisteddfod, steddfod2018   

  Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018) 

  Dewch am weithdy ymarferol lle byddwn yn trin a thrafod y cwestiynau isod:

  • Sut mae mynd i’r afael a’r llu o heriau i’r Gymraeg ar-lein ac mewn meddalwedd?
  • Beth sydd angen yn y maes technoleg Cymraeg? Beth ydyn ni am weld yn ystod y flwyddyn nesaf? Beth am y degawd nesaf?
  • Ym mha achosion ydyn ni’n dibynnu ar GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) ac eraill, a pha waith sydd yn gallu digwydd tu allan i’r cwmnïau mawrion?
  • Pa newidiadau fydd yn sicrhau bod technolegau cyfrifiadurol/symudol yn gweithio er lles y Gymraeg ac ein cymunedau yn hytrach nag yn ei erbyn?
  • Pa fentrau perthnasol sydd eisoes ar waith? Pa safbwyntiau a syniadau sydd ddim wedi eu hystyried eto? Ble mae’r cyfleoedd i gydweithio?

  Mae llawer o waith gwerthfawr yn digwydd ar draws sectorau (cyhoeddus, preifat, addysg, trydydd sector a gwirfoddol) ond mae hi’n glir bod bylchau ac mae angen gwella cydweithio.

  Rydyn ni’n credu bod gweithredoedd syml yn gallu gwella’r sefyllfa. Pe tasai pawb gyda diddordeb mewn adnoddau iaith digidol yn gallu canfod ffordd anffurfiol ac effeithiol o gydweithio rydyn ni’n gallu casglu syniadau tuag at fap ar gyfer y Gymraeg mewn cyfryngau digidol.

  Allbwn y sesiwn fydd rhestr agored ddrafft o bosibiliadau ymarferol a meysydd manwl sydd angen eu datblygu.

  Y bwriad yw i ysgrifennu’r rhestr yn ystod y sesiwn fel gweithred sydd yn annibynnol o unrhyw gorff neu sefydliad – er rydym yn ymwybodol o botensial mawr i gydweithio ar draws gymunedau, cyrff, mudiadau, a busnes.

  Nid yw’r digwyddiad hwn yn ymdrech i dynnu sylw oddi ar ymdrechion sydd eisoes ar waith, ond annog, cynorthwyo, a chyfrannu atyn nhw.

  Fe fydd croeso cynnes i unrhyw un sydd yn ymddiddori yn y pwnc, a mynediad am ddim.

  Fe fydd hwn yn ddigwyddiad ymylol yn ystod Eisteddfod Genedlaethol, sydd ddim yn rhan swyddogol o’r brifwyl.


  Indycube
  Tŷ Saint Line, Sgwâr Mount Stuart (llawr gwaelod)
  10yb tan 12 hanner dydd
  Dydd Gwener 10fed mis Awst 2018


  Cymuned o bobol proffesiynol ac amatur yw Hacio’r Iaith sydd yn trin a thrafod sut mae technoleg yn berthnasol i’r Gymraeg, sut mae’r iaith yn cael ei ddefnyddio a beth yw’r posibiliadau.

  Diolch o galon i Indycube am gefnogaeth.

   
 • Carl Morris 2:27 PM ar 25 July 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Eisteddfod   

  Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016 

  corn-pinc-1924-650

  Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016?

  Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher.

  Bydd croeso cynnes i bawb.

  Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi:

  • defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg
  • memynnau, fideo, cynnwys
  • apiau
  • gemau
  • ymgyrchu ar y we
  • ayyb

  Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016
  Dewch i’r byrddau bwyd.
  2pm ymlaen

  Pwy fydd yna? Beth yw eich diddordebau? Gadewch sylwadau isod.

  O.N. Gyda llaw dyma ragor o ddigwyddiadau tech/iaith yn ‘Steddfod eleni.

   
  • Leia 8:57 AM ar 28 Gorffennaf 2016 Dolen Barhaol

   Ffab – welwch i gyd yno!

  • Carl Morris 11:31 AM ar 28 Gorffennaf 2016 Dolen Barhaol

   Gwych iawn! Dere â robot os oes modd! (Neu fideo o robot.)

 • Carl Morris 4:11 PM ar 30 July 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Eisteddfod, eisteddfod2014   

  Dewch i bethau tech/iaith yn #Steddfod2014 

  Rydym wedi casglu rhestr o ddigwyddiadau sy’n ymwneud a thechnoleg ac iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014:

  Tech/iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014: rhestr o ddigwyddiadau

  Ar hyn o bryd mae’r rhestr yn cynnwys digwyddiadau gyda:

  • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Ffrwti
  • Hacio’r Iaith
  • Prifysgol Bangor
  • Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig

  Ewch i’r wici i ychwanegu rhagor o bethau, gadewch sylw am ddigwyddiad arall isod – neu jyst ewch i rai o’r digwyddiadau!

   
  • Dewi Fraunhofer 10:39 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Dolen Barhaol

   Ble mae stondin haciaith ar faes yr Eisteddfod eleni ?

  • Carl Morris 1:02 AM ar 27 Awst 2014 Dolen Barhaol

   Helo Dewi. Rhywsut gwnes i fethu eich sylw – mae’n flin gyda fi. Ond doedd dim stondin Hacio’r Iaith ar y maes yn 2014!

 • Rhodri ap Dyfrig 2:31 PM ar 16 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: arloesedd, Eisteddfod,   

  Cyfle i enill £1000 yng nghystadleuaeth arloesedd yr Eisteddfod 

  Ma hwn yn ddiddorol iawn. Dwi’n siwr y byddai nifer fawr o bobol sydd yn ymwneud ag ymddiddori yn Hacio’r Iaith â diddordeb mewn cystadlu:

  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion cystadleuaeth arbennig i hybu arloesedd, a fydd yn cychwyn eleni yn Eisteddfod Sir Gâr.

  Bwriad y gystadleuaeth hon yw annog Cymry o bob oed i arloesi ac i gynnig a chyflwyno syniadau fel rhan o gystadleuaeth newydd, sy’n cynnig gwobr o £1,000.

  Meddai Swyddog Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Robyn Wheldon-Williams, “Yn syml, rydan ni’n chwilio am syniad cyffrous – unrhyw beth sy’n arloesol ac yn torri tir newydd. Gall fod yn syniad neu ddyfais hollol newydd, neu yn brosiect sydd eisoes wedi’i gwblhau. Neu, fe allai’r cais fod yn cynnig ateb i broblem sy’n bodoli mewn unrhyw faes, fel yr amgylchedd, amaethyddiaeth, meddygaeth, technoleg, peirianneg ac yn y blaen. Yn syml, rydym am glywed am unrhyw brosiect, gynllun neu syniad arloesol.

  “Hoffwn dalu teyrnged i un o gefnogwyr mawr gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Beryl Williams, sef noddwr y gystadleuaeth hon. Mae Beryl, o ardal Trawsfynydd, wedi bod yn ladmerydd cyson dros ein gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei haelioni a’i chymorth. Roedd Beryl yn awyddus i weld rhagor o sylw’n cael ei roi i arloesedd yng Nghymru, a gobeithio’n arw y bydd nifer fawr o geisiadau’n ein cyrraedd fel rhan o’r gystadleuaeth newydd hon.”

  Gellir cynnig cais fel unigolyn neu mewn grwp, ac mae angen anfon cais o hyd at 1,000 o eiriau sy’n amlinellu’r syniad i Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Ebrill. Rhaid i’r cais gael ei gyflwyno yn y Gymraeg. Ceir rhagor o fanylion ar wefan yr Eisteddfod, http://www.eisteddfod.org.uk, drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 400. Mae manylion hefyd ar gael yn Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, sydd ar gael i’w lawr lwytho’n rhad ac am ddim o wefan yr Eisteddfod.

   
 • Carl Morris 11:46 PM ar 4 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Eisteddfod,   

  Dewch i helpu recordio’r Haclediad am 2YH dydd Llun ym ‘m@es’ ar y maes #steddfod2013 

  hacior-iaith-maes-eisteddfod-dinbych2013-640

  Steddfodwyr! Dewch yn llu i ‘m@es’ ar y maes i helpu recordio’r Haclediad gyda ni, sef podlediad am dechnoleg, y we, aps, symudol a’r Gymraeg
  2:00YH
  dydd Llun 5ed mis Awst 2013
  Croeso cynnes i bawb!
  Trafodaeth: #haciaith

  Recordir y 30fed pennod o’r Haclediad yng nghwmni @bryns @iestynx @llef (mewn ysbryd) ac eraill.

  Gweler hefyd: amserlen yr wythnos yn Ninbych 2013

   
 • Carl Morris 6:45 PM ar 3 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Eisteddfod, eisteddfod2013,   

  Arddangosfa Hanes y We Gymraeg #steddfod2013 

  hanes-y-we-gymraeg

  Yn ogystal â chyfres o sesiynau Hacio’r Iaith yn Ninbych eleni mae arddangosfa Hanes y We Gymraeg trwy’r wythnos yn yr un adeilad – sef ‘m@es’ ar y maes ger y brif fynedfa.

  Dewch i weld yr holl ddatblygiadau – ac i ffeindio ysbrydoliaeth am y blynyddoedd i ddod!

  Diolch yn fawr iawn i Aled Powell ac Ifan Ceinion am eu gwaith ar yr arddangosfa (dw i’n methu derbyn unrhyw glod heblaw am ychydig o waith siswrn). Syniad gwreiddiol gan Rhodri ap Dyfrig a chyfrannwyr amrywiol ar y we.

   
 • Carl Morris 5:19 PM ar 29 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Eisteddfod   

  Hacio’r Iaith yn Steddfod Gen 2013 #steddfod2013 

  hacior-iaith-maes-eisteddfod-dinbych2013-640

  haclediad-2012-llinos-lanini-640

  Pwy sy’n dod i Steddfod eleni?

  Mae Hacio’r Iaith ar y maes yn cynyddu bob blwyddyn. Cymuned agored o bobl proffesiynol ac amatur yw Hacio’r Iaith sydd yn trin a thrafod sut mae’r iaith yn cael ei ddefnyddio gyda thechnoleg a pha fath o hwyl sydd yn bosib yn y maes/meysydd.

  Enw lleoliad Hacio’r Iaith eleni ar y maes fydd rhywle o’r enw ‘M@es’ (map o’r maes ar y ffordd). Bydd yr hwyl yn dechrau pob dydd o 2YH ymlaen gan gynnwys sesiynau ymarferol, trafodaethau/dadleuon, cyflwyniadau a gweithdai.

  Sut allwn i helpu?

  Mae Aled Powell a finnau yn wirfoddoli i gydlynu’r peth ond rydym ni’n dibynnu arnoch chi yn llwyr i redeg sesiynau diddorol, addysgol, hwyl, profoclyd. Yn enwedig:

  • Mae llwyth o slotiau ar gyfer sesiynau byrion o 10 munud hefyd, hyd yn oed os ydych chi eisiau siarad am flog personol a’r pethau rydych chi wedi dysgu ayyb. Neu hyd yn oed gwefan rydych chi’n caru.
  • Rydym ni’n chwilio am bobl i gymryd cyfrifoldeb dros sesiwn yn enwedig sesiynau ymarferol neu ‘gyflwyniadau’. Rydym ni’n awyddus i gael mewnbwn mor eang â phosib yn enwedig os ydych chi’n ymddiddori yn y defnydd o’r we/digidol yn Gymraeg mewn maes penodol (theatr, llenyddiaeth, ymgyrchu, newyddion lleol, …).
  • Os ydych chi’n methu meddwl am rywbeth penodol, dewch i’r lle a dwedwch helo wrth rhywun! A chymerwch rhan rhywsut! Mae croeso cynnes i bawb.
  • Celf. Mae bwriad i roi posteri ac ‘arddangosfa’ ar y waliau. Dw i’n credu bydd lle i fwy o stwff gweledol os oes syniadau?

  Ewch i’r amserlen drafft ar wici Hedyn. Mae modd golygu’r dudalen os oes gyda chi syniad/unrhyw beth i’w ychwanegu.

  Os ydych chi’n styc gyda’r wici o gwbl, gadewch sylw isod.

  Erbyn hyn mae lot mwy o sefydliadau yn cynnal digwyddiadau am dechnoleg a’r Gymraeg ar y maes. Felly rydym ni’n gallu rhoi pwyslais ar bethau HWYL, doniol, arbrofol a DIY yn Hacio’r Iaith yn hytrach na pholisi, strategaethau di-ri a’r math yna o agenda sydd ar gael yn llefydd eraill. Does dim rheolau yma ond dw i’n siŵr eich bod chi’n gwybod beth dw i’n meddwl. Mae croeso mawr i swyddogion, gweinidogion, ayyb wrth gwrs ond byddwch yn barod i wisgo het wahanol! 🙂

  Gyda llaw bob bore cyn sesiynau Hacio’r Iaith bydd ‘syrjeris’ yn yr un lle gyda Chymunedau 2.0 pan fydd unrhywun (UNRHYWUN) yn gallu galw heibio a gofyn am wers am ddim: fideo ar-lein, WordPress, Twitter, sgiliau cyfrifiadurol ac ati. Dewch gyda rhywun o’ch teulu.

  Llun o Haclediad 2012 gan Llinos Lanini, llun o Eleri gan Carl

   
 • Rhys Wynne 2:58 PM ar 9 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Coleg Llandrillo, Eisteddfod, , gweithdy, , Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan y Môr   

  Myfyrwyr Smart Pen Llŷn a gweithdai app #steddfod2012 

  Dyma stori wedi ei chymryd o adran newyddion gwefan Coleg Llandrillo:

  Myfyrwyr Smart

  Yn ddiweddar, treuliodd grŵp o ddisgyblion blwyddyn naw Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Botwnnog ddiwrnod ar gampws Coleg Meirion- Dwyfor ym Mhwllheli yn cymryd rhan mewn gweithdy technoleg unigryw.

  Cafodd y myfyrwyr ddysgu am hanfodion creu apiau ar gyfer ffonau a thabledi smart, a chawsant roi cynnig ar greu rhai eu hunain.

  Dywedodd Eifion Owen, Pennaeth Astudiaethau Galwedigaethol ym Mhwllheli:

  “Roedd cynnal gweithdy apiau yn ffordd ryngweithiol o gyflwyno un yrfa bosibl yn y sector technoleg gwybodaeth i ddisgyblion ysgol. Yn sgil y datblygiadau parhaus a welir mewn ffonau a thabledi smart, roedd yn rhaid i’r diwydiant addasu ac ymateb. Mae Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth yn ddiwydiant cyffrous i weithio ynddo, ac mae’r newidiadau a’r datblygiadau newydd yn ei wneud yn faes hynod ddiddorol o safbwynt gyrfa. Hoffem ddiolch i’r cynllun Ymgyrraedd yn Ehangach am y cymorth ariannol i gynnal y gweithdy ac am y cyfle i roi profiad newydd i’r disgyblion ysgol.”

  Mae’n dda clywed bod cyfleoedd fel hyn yn cael eu cynnig i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr addysg bellach yng Nghymru. Byddai’n wych cael gwybod beth oedd ffrwyth y gweithdy.

  Dyma gyfle hefyd i mi roi plyg i’r gweithdy creu app sy’n cael ei gynnal bore fory (Dydd Gwener 10fed o Awst) ym mhabell Cefnlen ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym mro Morgannwg. Bydd gweithdy gan Mei Gwilym (manylion y gweithdy yma) ac hefyd cyflwyniad gan David Chan am yr apiau ffôn symudol sy wrthi’n eu datblygu gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

   
 • Carl Morris 1:49 PM ar 8 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Eisteddfod, ,   

  Cyfrannu at Wicipedia Cymraeg #steddfod2012 

  Ces i sgwrs gydag ymwelydd i’r babell Hacio’r Iaith / Gŵyl Dechnoleg Gymraeg prynhawn yma, Iolo Ceredig Jones. Tra roedden ni’n trafod Wicipedia siaradodd e am ei gyrfa fel chwaraewr gwyddbwyll rhyngwladol ar ran Cymru. Felly cawson ni’r cyfle i ddiweddaru’r dudalen amdano fe ar Wicipedia Cymraeg gyda llun o du allan i’r babell!

  Mae’r sesiwn Wicipedia Cymraeg yn dechrau prynhawn yma o 3YP ymlaen (yn y Cefnlen).

   
 • Carl Morris 1:18 PM ar 8 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Eisteddfod,   

  Blogwyr Bro – papur bro digidol o faes #steddfod2012 

  Blogwyr Bro yw papur bro digidol o faes y Steddfod 2012.

  Mae 27 stori o Steddfod hyd yn hyn: bwyd, beirdd a’r bobl. A mwy.

  Dere i stondin Hacio’r Iaith / Gŵyl Dechnoleg Gymraeg (yn y Cefnlen) os wyt ti eisiau cyfrannu stori.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel