Tagiwyd fel: lleoleiddio Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 6:13 PM ar 15 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: lleoleiddio,   

  WordPress 3.6 RC1 

  Mae WordPress RC1 ar gael nawr ar wefan cy.wordpress.org gyfer ei brofi.

  Y disgwyl yw y bydd y fersiwn terfynol ar gael ymhen rhyw bythefnos. Mwynhewch 馃檪

  Gwybodaeth bellach gan WordPress

  Sylwadau ar yr addasiad Cymraeg i post@meddal.com, os gwelwch chi’n dda.

   
  • Carl Morris 9:51 PM ar 15 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Gwych, diolch yn fawr iawn Rhos (ac eraill?).

   O’n i ddim eisiau chwarae gyda haciaith.cymru ond mae fy mlog personol yn rhedeg yr “ymgeisydd rhyddhad 3.6” eisoes. Paid 芒 phoeni, dw i wedi cymryd copi wrth gefn!

  • Carl Morris 9:52 PM ar 15 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw sut wyt ti’n cyd-weithredu gyda nhw dyddiau yma, wyt ti’n rhedeg SVN?

  • Rhos Prys 8:22 PM ar 16 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Drwy wefan GlotPress WordPress a’r wefan cy.wordpress.org. Dwi’n gwneud dim gyda’r SVN, diolch byth…
   Doedd dim gymaint i’w wneud tro ma felly nes i ddim llwytho’r ffeiliau i lawr a’u cyfieithu yn Virtaal fel dwi wedi gwneud o’r blaen. Am rhyw reswm roedd lot o Saesneg yn y 3.5, dwi’n gobeithio bod hynny wedi ei ddatrys gyda 3.6 Rhywbeth i edrych amdano wrth brofi 3.6 RC1.
   Os wyt ti eisiau help gyda Chymreigio gwefan/thema Haciaith, gad i mi wybod 馃槈

  • Carl Morris 9:56 PM ar 17 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Diolch am y ffeiliau Rhos, mae’r thema yn 100% Cymraeg bellach hyd y gwelaf i!

 • Carl Morris 4:11 PM ar 5 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: lleoleiddio, ,   

  Heriau i Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol 

  Mae Gwyn Llewelyn Williams wedi ysgrifennu darn am heriau i Microsoft Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol. Diolch yn fawr iawn i Gwyn.

  Ers blynyddoedd bellach mae Microsoft wedi bod yn darparu pecyn rhyngwyneb iaith Cymraeg ar gyfer eu system weithredu Windows – o Windows XP, i Vista, i 7 a rwan i Windows 8. Mae hyn wedi galluogi miloedd o bobl i drin eu cyfrifiadur yn y Gymraeg, ar eu cyfrifiaduron adref, ond hefyd yn eu gwaith. Er enghraifft, mae Cyngor Gwynedd wedi gosod y meddalwedd ar bob un o’u 2500 cyfrifiadur.

  Ond, mae’r newid mawr sydd wedi bod ym myd TG corfforaethol yn ddiweddar yn golygu bod argaeledd Windows yn y Gymraeg o dan fygythiad, ac mae rhaid i Microsoft addasu i’r newid yma os am barhau gyda’u hymrwymiad i ddarparu Windows yn y Gymraeg yn y gweithle yn ogystal ag yn ein cartrefi. A dim ondgwaethygu gwneith y sefyllfa fel mae’r diwydiant yn parhau i esblygu.

  Er mwyn egluro’r bygythiad yma, mae rhaid egluro’r esblygiad ym myd TG corfforaethol. Tan yn ddiweddar, mae staff mewn cwmn茂oedd mawr wedi bod 芒 chyfrifiaduron ar eu desgiau, sy’n cysylltu i wahanol weinyddion ar gyfer mynediad i adnoddau, megis ffeiliau neu raglenni. Golygai hyn lawer o fuddsoddiad mewn caledwedd, trwyddedau Windows ac Office ar ochr y cleient (y defnyddiwr), a chostau trydan o oddeutu 80W pob cyfrifiadur – heb s么n am y gost i adrannau TG y cwmn茂au wrth gynnal a chadw’r holl gyfrifiaduron.

  Ond mae datblygiadau sylweddol mewn rhithwirio gweinyddion (server virtualization) dros y blynyddoedd diwethaf, a gostyngiad yng nghostau’r caledwedd, yn golygu bod bellach ffordd llawer mwy effeithlon o ymdrin 芒’r sefyllfa. Er enghraifft, cwmni sydd 芒 300 o staff – o’r blaen lle buasai’r cwmni wedi gorfod archebu 300 o gyfrifiaduron, 300 trwydded Microsoft Windows, 300 trwydded Microsoft Office, ac oriau o waith yn gosod popeth i fyny arnynt, rwan mae modd cael 2 weinydd, a chreu 15 gweinydd rhithwir oddi fewn iddynt. Buasai’r 300 o staff wedyn yn medru mewngofnodi i’r gweinyddion rhithwir, wedi eu gwasgaru’n hafal drostynt, fel bod tua 20 yn defnyddio pob gweinydd rhithwir ar yr un pryd.

  Er mwyn galluogi hyn, yn hytrach na chael cyfrifiadur ar bob desg, y cwbl sydd angen yw dyfais o’r enw cleient tenau (thin client device). Wrth gwrs, mae dal angen llygoden, bysellfwrdd, a sgr卯n, ond mae cost cleient tenau tua thraean o bris cyfrifiadur, ac mae’n defnyddio 10 gwaith llai o drydan. Swyddogaeth y cleient tenau wedyn yw cysylltu i sesiwn ar un o’r gweinyddion rhithwir, felly’r gweinydd yma (yn hytrach na chyfrifiadur ar eich desg) sy’n darparu’ch desgfwrdd – h.y. eich eiconau, eich rhaglenni, a.y.b. Ond buasech chi ddim callach o hyn, achos mae desgfwrdd a ddarparwyd gan Windows Server yn edrych yn union yr un peth a desgfwrdd a ddarparwyd gan y Windows cyffredin. Gan fod y gwaith prosesu i gyd yn digwydd ar ochr y gweinyddion, yn hytrach nag ar y cleient tenau, buasai dyfais cleient tenau yn para 10 mlynedd cyn bod angen ei gyfnewid am fodel newydd, o’i gymharu 芒 4-6 mlynedd ar gyfer cyfrifiaduron – felly mae hyn yn arbediad pellach.

  Ond – a dyma ble mae’r pecyn iaith yn dod i mewn i’r drafodaeth – i rai sy’n defnyddio system o’r fath, nid pecyn rhyngwyneb iaith i Windows sydd angen bellach, yn hytrach, un ar gyfer Windows Server. Ond does dim un o’r fath yn bodoli, ac mae Microsoft hyd yma wedi gwrthod ymrwymo i greu un. Felly mae unrhyw berson sy’n defnyddio cleient tenau yn eu gwaith yn cael eu gorfodi i wneud hynny drwy gyfrwng y Saesneg, yn hytrach na bod ganddynt y dewis. Yr opsiwn arall wrth gwrs yw rhoi cyfrifiadur cyffredin iddynt yn ei le – ond felly mae rhywun yn gorfod dewis – un ai arbed ynni a chost i’ch cyflogwr neu ddefnyddio Windows yn Gymraeg – nid oes modd cael y ddau yn absenoldeb y pecyn iaith yma. Wrth gwrs, enghraifft ydy’r ffigyrau uchod, ond y mwyaf y cwmni y mwyaf yr arbediad drwy symud drosodd i system o’r fath. A phan mae cwmn茂au neu gyrff cyhoeddus 芒 miloedd o aelodau o staff, mae symud drosodd yn anochel, yn enwedig yn sgil sefyllfa ariannol echrydus y Deyrnas Unedig, yn ogystal 芒’r ddyletswydd sydd arnom oll i arbed ynni.

  Gan fod Windows Server 2008 R2 bellach yn bum mlynedd oed, dwi’n credu ei bod hi’n ormod i ofyn iddyn nhw fuddsoddi mewn pecyn iaith ar gyfer hwn, ond mae Windows Server 2012, ar y llaw arall, yn stori wahanol. Fel mae technoleg cleient tenau yn mynd yn fwyfwy poblogaidd (ac felly mae’r tueddiad byd-eang) ac yn mynd fwy o fewn cyrraedd cwmn茂au llai, mae diffyg pecyn rhyngwyneb iaith i Windows Server yn mynd yn fwy o rwystr i gael Windows drwy’r Gymraeg yn y gweithle. B没m yn pwyso ar yr hen Fwrdd Iaith am ddwy flynedd yn eu rhybuddio am hyn, ac fe ddaru nhw ymdrech o ryw fath i bwyso ar Microsoft i greu pecyn iaith, ond yn ofer. Rwyf hefyd wedi pwysleisio’r angen am y pecyn iaith yma wrth Reolwr Busnes Microsoft dros Sector Cyhoeddus Cymru, ond eto, ofer bu fy ymdrechion. Mae felly angen cynyddu’r pwysau ar Microsoft yn sylweddol, a’r unig ffordd o gyflawni hyn yn fy marn i yw os yw gyda help y Cynulliad, ac yn benodol Leighton Andrews.

  Mae Windows Server 2012 eisoes ar gael mewn 36 iaith, ond yn anffodus nid yng Nghymraeg…

  Heb hyd yn oed grybwyll y sector breifat, mae’r Gwasanaeth Iechyd, a phob un o’r chwe chyngor sir yng Ngogledd Cymru wedi ymrwymo i fynd i lawr y trywydd cleientiaid tenau yn y dyfodol agos, gyda Gwynedd, er enghraifft, eisoes wedi gosod 500 ohonynt i’w staff.

  gan Gwyn Llewelyn Williams

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:25 AM ar 21 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio, sgwrs,   

  Cyfieithu Disqus 

  Fel rhywun wnaeth gyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Disqus yn y gorffennol, ges i ebost ganddyn nhw heddiw’n dweud eu bod wedi newid gwefannau/widgets ac angen cyfieithu o’r newydd.

  Dwi’n gweld mwy o flychau sylwadau Facebook na rhai Disqus dyddia ma felly dwn i ddim faint o flaenoriaeth ydi hwn mewn gwirionedd.聽Ond dyma’r ddolen os oes unrhyw gyfieithgwn isio rhoi tro arni.

   
  • duw 7:42 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu Disqus ac mae nawr yn fyw. Yn anffodus, nid oes unrhyw sylw ‘cyd-destun’ o dan y teclyn cyfieithu, felly posib bod sawl gwall yn bodoli. Felly, plis ewch ati a chyfrannu os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau ac ati.

  • Carl Morris 10:18 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Da iawn! Dw i newydd galluogi Disqus Cymraeg ar Y Bydysawd fel prawf. Plis gadawa sylw ar eitem newyddion neu rhaglen teledu i’w brofi.

  • Carl Morris 10:31 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw dw i newydd postio diweddariad ar Y Bydysawd.

 • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 2 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: consoles, , genmau fideo, lleoleiddio, trawsgyfieithu, , trawsgynhyrchu   

  Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael? 

  Dwi wedi bod yn pendroni am y pwnc yma neithiwr felly dyma ambell drydariad yn rhoi fy meddyliau lawr. Beth ydach chi’n feddwl am y pwnc? Ydi o’n hanfodol? Ydi o’n bosib? Be ma gwledydd eraill wedi llwyddo i’w wneud? Sut mae nhw wedi gwneud hynny a gyda pha fesur op lwyddiant?

  Ma’n faes sydd heb ei gyffwrdd bron o ran trafodaeth gyhoeddus heblaw ambell waith yn dilyn rhyddhau sawl g锚m “gyntaf yn Gymraeg” ar iphones. Mi fasa’n dda clywed gan Gruff Prys hefyd! Galw Gruff!

  "A Brief History of [video] Game Localisation" by Miguel Á. Bernal-Merino http://t.co/5BhxM9Za #haciaith #ymchwil
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Unrhywun yn gwybod lle faswn i'n ffeindio gwybodaeth am gemau console sydd wedi eu lleoleiddio i lawer o ieithoedd? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Cafodd Tintin (Ubisoft) ei leoleiddio i'r Gatalaneg yn 2012. Dyma erthygl wych ar leoleiddio i Catala http://t.co/onkntNri #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Allai cronfa dechnoleg Gymraeg @ gynnig arian i Ubisoft i wneud fersiwn Gymraeg o'u gêm nesa? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Dechreuwch y drafodaeth yma! Rhowch sylw isod yn dweud eich dweud os da chi’n gamer, yn riant, yn ddatblygwr neu’n gynllunydd iaith.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:43 PM ar 14 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleoleiddio, Turpial,   

  Ma Merlyn Cooper yn cyfieithu y cleient Twitter ‘Turpial’ – all unrhwyun ei helpu? 

  @Hey, ro’n i bod cyfieithu “Turpial” client am Trydar. Allet ti edrych dros fy nghwaith os gwelwch yn dda?http://t.co/1fJi5IiM

  @Merlyn_Dytani

  Merlyn Cooper

  Rhowch wybod iddo

   
  • Merlyn Cooper 12:59 PM ar 14 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Hei, Mae Turpial yw clieint rhaglen am Trydar am lawer o ddosbarth Linux ( a Mac yn fuan efo mwy cynlluniau am Windows).

   Ro’n i wedi cyfieithu’r rhaglen i mewn i Gymraeg (100%) ond dw i’n angen help, unrhyw un diddordeb yn edrych dros fy nghwaith?

   http://t.co/1fJi5IiM

  • Merlyn Cooper 1:59 AM ar 15 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi cyfieithu 100 y cant o Turpial i mewn i gymraeg OND, dydw i ddim credu fy mhod i’n 100 y cant cywir. (168 cofnodion am cyfieithu)

   Ydych chi’n diddordeb yn gwirio fy nghwaith? Edrych ar y tudalen o’r dolen, dilyn y gyfarwyddiadau, cofrestru ar y wefan transifex.net. Diolch!

   Ar hyn o bryd, y rhaglen yw am Linux (llawer o dosbarthiadau) (ac yn fuan Mac ‘da cynlluniau wneud Windows hefyd).

  • Merlyn Cooper 12:00 PM ar 20 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

  • Rhys 9:15 PM ar 10 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Wedi bod trwy hwn i gyd – gweddol di-boen (y system gyfieithu a’r gwaith gwirio/cywiro!).

   Newidiais Trydar > Twitter am enw’r gwasanaeth, ond gadael ‘trydariad’ am ‘tweet’
   Wedi cael trafferth gydag ambell beth:
   Credentials (Cododd hyn tua 4/5 gwaith dwi’n meddwl)
   hashtag (unwaith)
   Redent (dwy waith)

  • Merlyn Cooper 1:05 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch!

  • Merlyn Cooper 1:21 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’t ti wedi dweud ti “wedi cael trafferth” beth wyt ti’n meddwl anghywir efo’r geiriau yna? (genuinely asking)

   Dw i’n meddwl “stwnsh” iawn am “hashtag”.

  • Merlyn Cooper 1:37 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi edrych eto defnyddio’r golygwr newydd, Gweles i y newidiadau o “Rhyswynne”. Diolch yn fawr iawn. newidiau bach ond lawer ohonon nhw, bwysig yn wir.

 • Carl Morris 12:48 AM ar 30 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio,   

  Prosiect rhyngwyneb Reddit Cymraeg 

  Mae’r platfform sgwrs/rhannu dolenni Reddit newydd lansio prosiect cyfieithu’r rhyngwyneb i sawl iaith gwahanol gan gynnwys Cymraeg.

  Os wyt ti’n chwilfrydig am Reddit ac eisiau cael profiad cyntaf mae is-reddit o’r enw Cymru.

   
  • Iestyn Lloyd 12:13 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ar 么l iddynt ei gyfieithu ella gawn nhw rhywun i ail ddylunio’r safle!

  • Rhodri ap Dyfrig 10:29 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen mawr am gymuned arall Gymraeg tu hwnt i Twitter ac sydd ddim yn rhan o Facebook. Dwi ddim yn meddwl taw Reddit fydd hwnnw, ond mae angen rhywbeth sydd yn gymuned lle mae modd rhannu a thrafod yn agored mewn ffordd mwy parhaol na Twitter, a llai caeedig a mwy hygyrch i chwilio na Facebook.

   Pwnc trafod i haciaith falle – I ble’r aeth ein rhithfro?

 • Carl Morris 9:48 AM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleoleiddio,   

  Twitter yn ychwanegu Cymraeg i'r prosiect cyfieithu rhyngwyneb 

  Heddiw mae Twitter wedi anfon negeseuon preifat i ddefnyddwyr sydd wedi gwneud cais am ryngwyneb Cymraeg.

  Mae’r prosiect ar agor i bawb gyda chyfrif Twitter sydd yn fodlon gwirfoddoli. Mae Cymraeg ar y rhestr ymhlith lot o ieithoedd eraill.

  1. Cer i http://translate.twttr.com ar dy gyfrifiadur os wyt ti eisiau cymryd rhan. (Dw i ddim yn meddwl bod modd defnyddio ff么n.)

  2. Cytuna i’r termau ac amodau (!)

  3. Dewisa ‘Welsh (Cymraeg)’

  4. Cer i ‘Translate | Twitter Glossary’

  5. Mae modd cyfieithu neu pleidleisio ar dermau sydd yna eisioes

  Ar hyn o bryd mae 5 term yn cyfrif fel tua 2%. Felly mae cyfanswm o tua 250 term yn unig. Mae lot llai o linynnau (eitemau o destun) na lot o brosiectau cyfieithu eraill. Mae pobl wedi dechrau eisoes felly bydd y gwaith ar ben cyn hir. DIWEDDARIAD: Rhodri yn dweud ‘Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i鈥檞 cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.’

  (Gweler hefyd: sgwrs am dermau Twitter.)

  Does dim modd trafod y cyfieithiadau ar y system. Felly mae croeso i bawb trafod isod.

  O fy safbwynt i, mae’r lansiad yn golygu bod Twitter wir yn barod i lenwi’r gwasanaeth gyda mwy o hysbysebion! Mae’r adran ‘Localize | Review Users’ yn gofyn am gyfrifon poblogaidd er mwyn bwydo’r rhestr o ddefnyddwyr i’w awgrymu (SUL – Suggested User List) pan mae pobl yn ymaelodi. Un problem yw’r diffyg ymwybyddiaeth o Gymru fel gwlad – ‘United Kingdom’ yw’r endid. Efallai mae’r argymelliadau cyfrifon yn rhan o strategaeth busnes Twitter hefyd achos maen nhw yn gallu cynnig pethau i’r cyfrifon hynny.

   
  • Sian 10:51 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   validation / verification
   Gweld bod “dilysu” wedi’u cynnig ar gyfer y ddau derm.

   Fyddai “cadarnhad” yn gwneud ar gyfer “validation” = Noun. A proof of accuracy and legitimacy.
   A “dilysu” (neu ffurf arno) ar gyfer “verification” = Noun. A process whereby a user’s Twitter account is stamped to show that a legitimate source is authoring the account’s Tweets.

   Anodd gwybod weithiau hefyd pryd i ddefnyddio “enw” (noun) a phryd i ddefnyddio berfenw – Mae’r Gymraeg yn fwy tueddol na’r Saesneg o ddefnyddio berfenwau

  • Dafydd 11:04 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Os ‘Sbam’ yw ‘Spam’ yn hytrach na ‘Sothach’ neu debyg yna dylai ‘Report as Spam’ fod yn ‘Nodi fel Sbam’ yn hytrach na ‘Nodi fel Sothach’. Mae engreifftiau arall tebyg.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:06 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.

  • Carl Morris 11:08 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Sian, allet ti cynnig y ddau gyda dy gyfrif? Mae gen ti enw da am gyfieithu – mwy o ‘gadarnhad’. 馃檪

   Rhodri, ah ha. Dw i wedi diweddaru’r cofnod.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:11 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na fforwm gan Twitter ar gyfer trafod cyfieithiadau, ond does dim categori ar gyfer Cymraeg eto: http://translate.twttr.com/cms/

  • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Aled Powell eisoes wedi holi am agor adran ar gyfer y Gymraeg: http://translate.twttr.com/cms/node/2679

  • Aled 12:06 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na sianel IRC (#TwitterCy) eisoes yn agored i sgwrsio ar y gweinydd irc.freenode.org – yr un mae Twitter yn defnyddio.

   I’w agor, defnyddiwr ChatZilla gyda Firefox, AndroIRC ar Android, neu cleient IRC arall.

  • Dafydd 12:37 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ai fi di’r unig berson sy’n cael problemau efo http://translate.twttr.com/phrases/22040?

   Dwi wedi gadael twitter wybod am y broblem beth bynnag.

  • Carl Morris 1:26 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dafydd, dw i’n cael problem hefyd. Mae’n ddweud bod Rhodri wedi cynnig ‘Trydariad’ ond yn gwrthod derbyn fy mhleidlais.

  • Dafydd Tomos 2:03 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych.. mae’n bosib cyfieithu Twitter 3 mlynedd ar 么l ei anterth, ac wrth iddyn ddechrau ar y gwaith o’i wneud yn amherthnasol. Synnu hefyd pa mor wael yw’r system gyfieithu ar 么l ei ddatblygu dros dair blynedd.

  • Rhodri ap Dyfrig 2:30 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ma’r system yn hollol crap o’i gymharu a rhwyddineb un Facebook.

   Rysait da am clownsourcing!! O’n i’n clywed bod y Basgiaid a’r Catalaniaid wedi bod yn anhapus iawn efo’r broses gyfieithu hefyd.

   A bod yn gwbl onest, fasa lot gwell gen i gael cyfieithu Eventbrite na Twitter, ond er pledio a phledio mae’n nhw’n dweud nad oes ‘roadmap’ ar gyfer cyfieithiadau pellach ar hyn o bryd.

  • Colin Nosworthy 9:38 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Galwch fi yn naif os liciwch chi, ond dwi’n eithaf blesed gyda’r cyhoeddiad.

  • Hedd Gwynfor 10:31 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Wedi cychwyn hwn yn gofyn iddynt ychwanegu Cymareg i’r fforwm http://translate.twttr.com/cms/node/2692

  • Hogyn o Rachub 11:38 AM ar 21 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Un peth sy ddim yn iawn ar gyfer verification/verify ydi “gwirio” ond dyma sy’n mynd 芒 hi ar y funud; a’r afiach ‘gwireddiad’!

   Sylwi bod ‘na duedd i ddefnyddio ‘ti’ – ddim yn licio hwn o gwbl, ma’n swnio’n blentynnaidd imi, a dw i’m isio gwefan yn deud ‘ti’ arna i chwaith!

  • Gerallt Roberts 4:59 PM ar 22 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Allan o ddiddordeb felly, ym mha achos ma ‘gwireddiad’ yn dderbyniol? Fel term TG dwi ‘di cael yn nysgu mai verify = gwireddu; validate = dilysu, wele manyleb TGCh Lefel A CBAC (http://www.cbac.co.uk/uploads/publications/11757.pdf – pwynt 4.14) – er dwnim faint o dryst di hi i gadw at hwnnw?

  • Carl Morris 3:21 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae cymuned o gyfieithwyr wrthi’n drafod termau Twitter ar Maes T.

   Mae ffrwd RSS yma: http://maes-t.com/rss/comments.ashx?dictId=1015

  • Carl Morris 5:26 PM ar 31 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl. Sut mae’r prosiect yma?

   Mae ambell i drafodaeth yn y fforwm…
   http://translate.twttr.com/cms/forum/94

  • Heledd 1:43 PM ar 15 Ebrill 2013 Dolen Barhaol

   Ma twitter reit anoying, ma tudalen y Robot ryn deud ‘Diolch am sylwi were mynd i atgyweriri….blahblah’ yma constantly dod popio fynnu pan dwi trio neud petha a pan dwisho postio yn y fforwm.
   Wedi sylwi hefyd bod y Ieithoedd mawr fel Sbaeneg efo pobol wedi eu cyflogi i helpu efo’r cyfieithiad.. ond dim y ieithoedd bach, twitter werth 11 biliwn, cwilydd rili bo nhw methu cyflogi un person i helpu efo hyn!

 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , lleoleiddio,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn 么l…

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , lleoleiddio,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd 鈥 byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmn茂au rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae鈥檔 gosod esiampl i gwmn茂au eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy鈥檔 cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd 芒 Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i鈥檙 genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg 鈥 y ddiweddaraf o 57 iaith 鈥 gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmn茂au fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio n么l a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn 么l am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu n么l. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal 芒’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn 么l! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim s么n o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn 么l at iaith arall am y tro.

 • Rhodri ap Dyfrig 2:36 PM ar 3 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , evernote, lleoleiddio   

  Lleoleiddio Evernote i’r Gymraeg 

  Mae Evernote yn wasanaeth cwmwl ar gyfer cymryd nodiadau, lluniau a storio dogfennau rhwng yn sydyn rhwng dyfeisiau. Dwi’n ei ddefnyddio’n achlysurol os dwi isio cymryd nodyn sydyn pan dwi allan.

  Mae Evernote wedi agor eu rhyngwyneb i gael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd ac fel dwi’n deall mae’n bosib ei leoleiddio i’r Gymraeg os oes gan unrhyw un ddiddordeb cyfrannu tuag ato.

  http://translate.evernote.com/

  (trwy DigitalInclusionWales)

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel