Tagiwyd fel: microsoft Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 7:06 AM ar 29 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: Kodu, , microsoft   

  Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows 

  koduCymro sy’n gweithio i Microsoft ydy Stuart Ball. Mae fe wedi postio cofnod ar flog Microsoft i athrawon i ddatgan bod Kodu bellach ar gael yn Gymraeg mewn cydweithrediad a chyfieithwyr ifanc yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

  O’n i ddim yn gwybod beth yw Kodu a dweud y gwir.

  Mae hi’n iaith cyfrifiadurol a phlatfform datblygu integredig ar Xbox360 a Windows sy’n hygyrch i blant.

  Yn ôl y sôn mae’r plant yn creu eu gemau eu hunain i’w chwarae a rhannu. (Mae lot wedi newid ers Logo yn fy ysgol i yn amlwg.)

   
  • Leia 1:08 PM ar 29 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Dw i wedi chwarae gyda Kodu weithau gyda fy myfywyr i. Mae’n hwyl! Defnyddio i ddysgu pobl ifanc cysyniadau rhaglenni symyl. Mae TechnoCamps yn deffnyddio fe weithau hefyd.

  • Carl Morris 6:33 PM ar 30 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Leia, ahh diolch. Wyt ti’n sgwennu’r rhaglen yn Gymraeg bellach neu ydyn nhw yn siarad am y rhyngwyneb yn unig?

 • Aled Powell 11:00 PM ar 10 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , microsoft,   

  Porth Ieithoedd Microsoft: Adnodd terminoleg Cymraeg 

  Os ydych yn cyfieithu unrhyw beth ym maes TG neu jyst eisiau gwybod beth yw gair neu derm technegol yn Gymraeg, Saesneg neu un o ddwsinau o ieithoedd eraill, gall Porth Ieithoedd Microsoft fod o gymorth mawr i chi.

  http://www.microsoft.com/Language

  Mae’r adnodd ar gael ers peth amser, ond does dim sôn wedi bod amdano yma ar Hacio’r Iaith a dim ond yn ddiweddar dw i wedi dod ar ei draws. Mae’n eich galluogi i…

  • chwilio am gyfieithiad o eiriau a thermau gydag enghreifftiau o’u defnydd
  • lawrlwytho ffeil .tbx o’r holl derminoleg Cymraeg sydd gan Microsoft
  • lawrlwytho ffeiliau iaith rhaglenni wedi eu lleoleiddio os ydych yn tanysgrifio i Microsoft Developer Network (MSDN) neu i Microsoft TechNet
  • cael mynediad at API o’r gronfa terminoleg er mwyn defnyddio’r data mewn rhaglen neu ap
  • lawrlwytho canllaw arddull Cymraeg Microsoft

  Un o’r geiriau cyntaf i mi edrych i fyny ynddo oedd ‘supported‘ (e.e. This device is not supported.). Canfuwyd dros 900 o enghreifftiau o’r term yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith Gymraeg gan Microsoft. Ar frig y rhestr mae ‘cydnaws’ (Windows 7) a ‘cefnogwyd’ (hefyd Windows 7). Mae’n ymddangos bod Windows 8 yn defnyddio ‘cefnogwyd’. Hefyd yn Windows 7, ceir ‘does dim modd delio â X’ ar gyfer ‘X not supported’.

  I mi, ac eraill sy’n cyfieithu, efallai’r peth mwyaf defnyddiol yw’r canllaw arddull Cymraeg’:

  This Style Guide is intended for the localization professional working on Microsoft products. It is not intended to be a comprehensive coverage of all localization practices, but to highlight areas where Microsoft has preference or deviates from standard practices for Welsh localization.

  Mae’r ddogfen PDF ar gael o http://www.microsoft.com/Language/en-US/StyleGuides.aspx

   
 • Alun Eurig 3:11 PM ar 18 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: microsoft,   

  Windows 8 ar dabled: Fel dy dad mewn clwb nos 

  Os buaswn yn gallu disgrifio Windows 8 ar cyfrifiadur tabled, dychmygwch dyn canol oed yn dawnsio mewn clwb nos. Er ceisiai ei orau, nid yw’n gallu dal fyny gyda rhai mwy ifancach ac ystwyth. Chyn bo hir, fe wneith niwed ei hyn a chael ei gario allan o’r clwb. Yn syml, Windows 8 yw eich tad mewn clwb nos.

  Mi brynais rhai wythnos yn ol Samsung 500T gyda fersiwn diweddaraf o Windows 8. Onni di bod yn meddwl ers rai misoedd pa un i brynu. Roedd gennai lygad am yr Asus Infinity ar ol bod yn berchen ar Google Nexus. Ond roeddwn yn eitha dryw i Windows, felly roedd y fersiwn diweddaraf yn ateb i’n holl ofynnion.

  Mae yna pethau positif amdano. Mi fedrwch mwynhau defnyddio apiau diweddaraf tra’n gallu dibynnu ar yr hen meddalwedd clasurol. Mae na hyblygrwydd hefyd ar sut mae defnyddio y system fel cyfrifiadur neu fel tabled, dyma peth oedd yn apelio amdanaf fi. Yn lle prynu gliniadur a tabled, buaswn yn gallu cyfuno’r ddau.

  Mae na sgrin sydd yn dangos llun clir a batri sydd yn gweithio am oriau hir. Mae hefyd yn ysgafn iawn gyda digon o opsiynau ar sut i cysylltu pwyntiau allanol fel llygoden, swn a cofau bach yn arbennig.

  Ond mae ‘na broblemau hefyd. Dyw’r tabled Samsung ddim yn slotio yn dda fewn i’w lle, does dim ‘clic’. Dim ond gobaith ei fod wedi cysylltu. Ar dop hynny, os symudwch y tabled yn ei le osod weithiau’r mae’r cyswllt yn mynd a’r goll. Arwenai wedyn at adegau lle nad yw llygoden ddim yn gweithio’n gywir.

  Ar Windows ceir arbedwr sgrin sydd yn cloi y cyfrifiadur. Byddwch yn gallu ei ail agor drwy llusgo’r eich bys cyn llenwi’r ffurflen cyfrinair. Ond weithiau, mae’r sgrin wedi cloi yn iawn a nid ydych yn gallu ail agor. Dwi ddim yn siwr pam bod yn hyn yn digwydd, felly mae’n arwain i mi ail-gychwyn y cyfrifiadur. Mae Microsoft hefyd wedi cael gwared a’r botwn ‘cychwyn’, felly does dim man i chi chwilio a chychwyn rhaglenni. (Roedd rhaid i mi chwilio am ffeil html er mwyn cychwyn Internet explorer’)

  Y broblem wrth defnyddio y system fel tabled yw bod yr eiconau yr apps yn rhy fawr i gymharu a google neu apple. Gyda rheinau, mi fedrwch trefnu eich apps i fod yn ar un sgrin yn unig. Nid yw hyn yn bosib ar Windows 8. Ar dop hynny, mae’n glir bod y pwer tabled Samsung yn cael ei hi’n anodd i prosesu a gweithio system mor gynhwysfawr a Windows 8.

  Ceisiai Steve Balmer a’i griw ryw fath o system weithredu hyblyg a fydd yn apelio tuag defnyddwyr PC traddodiadol ond hefyd rhai sydd yn defnyddio cyfrifiadur tabled. Ond yn y pendraw, nid yw’n gweithio i’r ddau.

   
 • Carl Morris 4:11 PM ar 5 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , microsoft,   

  Heriau i Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol 

  Mae Gwyn Llewelyn Williams wedi ysgrifennu darn am heriau i Microsoft Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol. Diolch yn fawr iawn i Gwyn.

  Ers blynyddoedd bellach mae Microsoft wedi bod yn darparu pecyn rhyngwyneb iaith Cymraeg ar gyfer eu system weithredu Windows – o Windows XP, i Vista, i 7 a rwan i Windows 8. Mae hyn wedi galluogi miloedd o bobl i drin eu cyfrifiadur yn y Gymraeg, ar eu cyfrifiaduron adref, ond hefyd yn eu gwaith. Er enghraifft, mae Cyngor Gwynedd wedi gosod y meddalwedd ar bob un o’u 2500 cyfrifiadur.

  Ond, mae’r newid mawr sydd wedi bod ym myd TG corfforaethol yn ddiweddar yn golygu bod argaeledd Windows yn y Gymraeg o dan fygythiad, ac mae rhaid i Microsoft addasu i’r newid yma os am barhau gyda’u hymrwymiad i ddarparu Windows yn y Gymraeg yn y gweithle yn ogystal ag yn ein cartrefi. A dim ondgwaethygu gwneith y sefyllfa fel mae’r diwydiant yn parhau i esblygu.

  Er mwyn egluro’r bygythiad yma, mae rhaid egluro’r esblygiad ym myd TG corfforaethol. Tan yn ddiweddar, mae staff mewn cwmnïoedd mawr wedi bod â chyfrifiaduron ar eu desgiau, sy’n cysylltu i wahanol weinyddion ar gyfer mynediad i adnoddau, megis ffeiliau neu raglenni. Golygai hyn lawer o fuddsoddiad mewn caledwedd, trwyddedau Windows ac Office ar ochr y cleient (y defnyddiwr), a chostau trydan o oddeutu 80W pob cyfrifiadur – heb sôn am y gost i adrannau TG y cwmnïau wrth gynnal a chadw’r holl gyfrifiaduron.

  Ond mae datblygiadau sylweddol mewn rhithwirio gweinyddion (server virtualization) dros y blynyddoedd diwethaf, a gostyngiad yng nghostau’r caledwedd, yn golygu bod bellach ffordd llawer mwy effeithlon o ymdrin â’r sefyllfa. Er enghraifft, cwmni sydd â 300 o staff – o’r blaen lle buasai’r cwmni wedi gorfod archebu 300 o gyfrifiaduron, 300 trwydded Microsoft Windows, 300 trwydded Microsoft Office, ac oriau o waith yn gosod popeth i fyny arnynt, rwan mae modd cael 2 weinydd, a chreu 15 gweinydd rhithwir oddi fewn iddynt. Buasai’r 300 o staff wedyn yn medru mewngofnodi i’r gweinyddion rhithwir, wedi eu gwasgaru’n hafal drostynt, fel bod tua 20 yn defnyddio pob gweinydd rhithwir ar yr un pryd.

  Er mwyn galluogi hyn, yn hytrach na chael cyfrifiadur ar bob desg, y cwbl sydd angen yw dyfais o’r enw cleient tenau (thin client device). Wrth gwrs, mae dal angen llygoden, bysellfwrdd, a sgrîn, ond mae cost cleient tenau tua thraean o bris cyfrifiadur, ac mae’n defnyddio 10 gwaith llai o drydan. Swyddogaeth y cleient tenau wedyn yw cysylltu i sesiwn ar un o’r gweinyddion rhithwir, felly’r gweinydd yma (yn hytrach na chyfrifiadur ar eich desg) sy’n darparu’ch desgfwrdd – h.y. eich eiconau, eich rhaglenni, a.y.b. Ond buasech chi ddim callach o hyn, achos mae desgfwrdd a ddarparwyd gan Windows Server yn edrych yn union yr un peth a desgfwrdd a ddarparwyd gan y Windows cyffredin. Gan fod y gwaith prosesu i gyd yn digwydd ar ochr y gweinyddion, yn hytrach nag ar y cleient tenau, buasai dyfais cleient tenau yn para 10 mlynedd cyn bod angen ei gyfnewid am fodel newydd, o’i gymharu â 4-6 mlynedd ar gyfer cyfrifiaduron – felly mae hyn yn arbediad pellach.

  Ond – a dyma ble mae’r pecyn iaith yn dod i mewn i’r drafodaeth – i rai sy’n defnyddio system o’r fath, nid pecyn rhyngwyneb iaith i Windows sydd angen bellach, yn hytrach, un ar gyfer Windows Server. Ond does dim un o’r fath yn bodoli, ac mae Microsoft hyd yma wedi gwrthod ymrwymo i greu un. Felly mae unrhyw berson sy’n defnyddio cleient tenau yn eu gwaith yn cael eu gorfodi i wneud hynny drwy gyfrwng y Saesneg, yn hytrach na bod ganddynt y dewis. Yr opsiwn arall wrth gwrs yw rhoi cyfrifiadur cyffredin iddynt yn ei le – ond felly mae rhywun yn gorfod dewis – un ai arbed ynni a chost i’ch cyflogwr neu ddefnyddio Windows yn Gymraeg – nid oes modd cael y ddau yn absenoldeb y pecyn iaith yma. Wrth gwrs, enghraifft ydy’r ffigyrau uchod, ond y mwyaf y cwmni y mwyaf yr arbediad drwy symud drosodd i system o’r fath. A phan mae cwmnïau neu gyrff cyhoeddus â miloedd o aelodau o staff, mae symud drosodd yn anochel, yn enwedig yn sgil sefyllfa ariannol echrydus y Deyrnas Unedig, yn ogystal â’r ddyletswydd sydd arnom oll i arbed ynni.

  Gan fod Windows Server 2008 R2 bellach yn bum mlynedd oed, dwi’n credu ei bod hi’n ormod i ofyn iddyn nhw fuddsoddi mewn pecyn iaith ar gyfer hwn, ond mae Windows Server 2012, ar y llaw arall, yn stori wahanol. Fel mae technoleg cleient tenau yn mynd yn fwyfwy poblogaidd (ac felly mae’r tueddiad byd-eang) ac yn mynd fwy o fewn cyrraedd cwmnïau llai, mae diffyg pecyn rhyngwyneb iaith i Windows Server yn mynd yn fwy o rwystr i gael Windows drwy’r Gymraeg yn y gweithle. Bûm yn pwyso ar yr hen Fwrdd Iaith am ddwy flynedd yn eu rhybuddio am hyn, ac fe ddaru nhw ymdrech o ryw fath i bwyso ar Microsoft i greu pecyn iaith, ond yn ofer. Rwyf hefyd wedi pwysleisio’r angen am y pecyn iaith yma wrth Reolwr Busnes Microsoft dros Sector Cyhoeddus Cymru, ond eto, ofer bu fy ymdrechion. Mae felly angen cynyddu’r pwysau ar Microsoft yn sylweddol, a’r unig ffordd o gyflawni hyn yn fy marn i yw os yw gyda help y Cynulliad, ac yn benodol Leighton Andrews.

  Mae Windows Server 2012 eisoes ar gael mewn 36 iaith, ond yn anffodus nid yng Nghymraeg…

  Heb hyd yn oed grybwyll y sector breifat, mae’r Gwasanaeth Iechyd, a phob un o’r chwe chyngor sir yng Ngogledd Cymru wedi ymrwymo i fynd i lawr y trywydd cleientiaid tenau yn y dyfodol agos, gyda Gwynedd, er enghraifft, eisoes wedi gosod 500 ohonynt i’w staff.

  gan Gwyn Llewelyn Williams

   
 • Carl Morris 6:11 PM ar 24 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Bing, llefydd, , , microsoft,   

  ‘Dolgelley’? ‘Carnarvon’? BBC Map 3G 

  Sgwrs am BBC Map 3G newydd:

  #iaithrage yn dod fyny! Map 3G y BBC yn deud “DOLGELLEY”, blydi hell, be di hi, nainteen-o-scratch?! http://t.co/iXFF7mu #haciaith

  @llef

  Sioned Mills

  A “CARNARVON”?! BBC SORTIA FO ALLLAAAAAN! Cranci rwan! http://t.co/DhTD5fn #HACIAITH

  @llef

  Sioned Mills

  @ mapiau Bing, run peth a tywydd s4c. Llwyth o gachu.

  @dafyddt

  Dafydd Tomos

  Mae Microsoft yn eithaf da fel arfer gyda darpariaeth Cymraeg ar Windows, nawr gawn ni termau llefydd safonol ar Bing?

  Neu oes angen defnyddio rhywbeth amgen fel Google Maps neu OpenStreetMap yn lle? Mae’n dibynnu ar y cytundeb rhwng BBC a Microsoft sbo.

  DIWEDDARIAD 25/08/2011: Mae Dave Coplin o Microsoft wedi ateb:

  @ Wow, not sure there’s much excuse for being 53 years behind. It will be a Navteq thing as we get data from them, let me look into it

  @dcoplin

  Dave Coplin

   
  • Rhys Wynne 8:27 AM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’r map yn gwbl random, mae’n nhw’n rhoi enw Cyrmaeg a Saeseng Yr Wyddgrug/Mold, ond mond Denbigh a Ruthin., a wedyn mae’r ddau enghraifft uchod, + Port Dinorwic (Y Felinheli) – sut ar y ddaear wnaeth y rheini wneud eu ffordd ar y map!

   Ond os defnyddyddio OpenStreetMap, dylid defnyddio’r OpenStreetMap Cymraeg.

  • Carl Morris 12:55 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae Dave Coplin o Microsoft wedi ateb – gweler cofnod

  • Llefenni 1:28 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Ymddiheuriadau am y gwaeddi gwirion uchod, ond ges i chydig o sioc. Yn amlwg do’n i heb sbio digon agos o’r blaen!

  • Dafydd Tomos 2:42 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Wnes i gwyno i Bing am hyn yn ddiweddar (ddim posib cael ateb ganddyn nhw chwaith). Mae’n bach o cop-out son am Navteq. Mae’r wybodaeth ddiweddar gan Navteq ( fan hyn) yn gwbl gywir felly mae MS yn cymryd rhyw hen hen gopi ganddyn nhw.

  • Dave Coplin 4:45 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   I know some of you may feel the Navteq thing feels like a cop-out, and I get that they show an updated version on their site. But the truth is we get our map data from Navteq, we provide a platform for the maps, but we don’t make the map data. Regardless, I’ll get to the bottom of the problem and report back as soon as I hear. Feel free to tweet me if you have more feedback. Cheers

   Dave

  • Rhys Wynne 9:31 AM ar 26 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’r wybodaeth ddiweddar gan Navteq ( fan hyn) yn gwbl gywir felly mae MS yn cymryd rhyw hen hen gopi ganddyn nhw.

   Mae Caernarfon, Dolgellau a’r Felilnheli bellach yn dangos eu ffurfiau cywir, ond tydy’r map yna rwan ddim yn dangos enwau Cymraeg pan mae gan le enw gwahanol yn y ddwy iaith. Os chwiliwch am ‘Dinbych’, ‘Yr Wyddgrug’ a ‘Treffynnon’, mae o yn mynd a chi i ‘Denbigh’, ‘Mold’ neu ‘Holywell’, ond os chwiliwch am ‘Rhuthu’ aiff o didm a chi i ‘Ruthin’. Heb chwilio am lefydd eraill.

  • Dafydd Tomos 1:06 PM ar 26 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Ydi, ond mae hynny yn wir am Google a cwmniau mapio eraill. Mae nhw’n gwybod sut i fapio yr enwau Cymraeg i Saesneg ar y cyfan ond ddim yn dangos hynny ar y map. Dwi ddim yn siwr o le mae’r wybodaeth hynny’n dod. Dwi’n amau mai rhestrau o’r awdurdodau lleol sy’n penderfynu hynny. Mae nifer o strydoedd Caerdydd yn dangos enwau dwyieithog ar Google er enghraifft ond does dim cysondeb.

 • Carl Morris 2:01 PM ar 22 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , microsoft   

  Microsoft ac Ysgol Gyfun Gwynllyw 

  http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=4000008238

  trwy hywelm / MicrosoftCE

   
 • Carl Morris 12:04 PM ar 8 June 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cysgliad, microsoft,   

  Diweddariad Cysgliad ar gael ar gyfer Windows 7 (Cysill / Cysgeir) 

  http://murmur.bangor.ac.uk/?p=103

  Cysill
  Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

  Cysgeir
  Rhaglen arall sydd i’w chael o fewn Cysgliad yw Cysgeir, sef casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig cyfleus. Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i’r cofnod perthnasol yn gyflym diolch i’w ryngwyneb clyfar, cyfeillgar.

   
  • Alan Chamberlain 12:14 PM ar 9 Mehefin 2010 Dolen Barhaol

   Beth sy wedi digwydd i Cysgliad i’r Mac, oedd e’n am ddim yn wreiddiol?

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel