Tagiwyd fel: ieithoedd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:46 PM ar 2 June 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: ieithoedd   

  Ieithoedd y byd: sut mae’ch iaith yn effeithio ar eich profiad o’r Rhyngrwyd? 

  Mae’r Guardian wedi cyhoeddi dadansoddiad difyr o ieithoedd y byd ar-lein a sut mae pobl yn eu defnyddio.

  […]Some languages by their very structure mean that you interact with the platform differently.

  For example, you can say more in the 140 character limit in Chinese than you can in English.

  Research has shown that Koreans tend to use Twitter to reply to each other, while German speakers share more URLs and hashtags, and if you are tweeting in Indonesian you retweet roughly five times more than in Japanese.

  Researchers concluded that different language groups use Twitter for different reasons: some primarily for conversation and others for sharing information.

  Os ydych chi’n chwilio am gyfleoedd i wneud ymchwil mae llwythi o syniadau yna.

   
 • Carl Morris 3:57 PM ar 9 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: ieithoedd,   

  Ethan Zuckerman: Saesneg ac ieithoedd y we 

  Erthygl berthnasol gan yr ymchwilydd Ethan Zuckerman

   
 • Carl Morris 7:07 PM ar 12 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: ieithoedd,   

  Sesiwn SXSW Indigenous Tweets am ieithoedd bychain 

  Dyma Storify o sesiwn Indigenous Tweets yn South by Southwest Rhyngweithiol eleni. O’n i’n methu mynychu’r ŵyl o gwbl yn anffodus ond mae’n edrych fel trafodaeth difyr.

  Storify: Indigenous Tweets, Visible Voices & Technology

   
  • Richard Nosworthy 7:12 PM ar 12 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Sylw diddorol am broffeil Basgeg – oes pethau allen ni dysgu yng Nghymru?

  • Carl Morris 7:45 PM ar 12 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Mae gwersi o’r sefyllfa Basgeg yn bendant. Mae cyfryngau yn gryfach yna yn gyffredinol – o bapurau i deledu i wefannau/blogiau. Ac mae’r buddsoddiad call yn helpu!

 • Hywel Jones 7:53 PM ar 28 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Euskara, Frysk, Gaeilge, Gàidhlig, ieithoedd, IndigenousTweets,   

  Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com 

  Dechreuais edrych ar gofnodion IndigenousTweets.com dros y Nadolig. Mae’r wefan yn dangos manylion am hyd at y 500 trydarwr mwyaf toreithiog mewn sawl iaith. Ar ôl edrych ar y 500 trydarwr Cymraeg es i gysylltiad â Kevin Scannell, y dyn sydd yn casglu’r data, a chael ganddo ddata tebyg ond ar gyfer y 8,274 cyfan y mae e wedi eu cofnodi. Rwy eisoes wedi trydar dolen siart bybl Google grëais:  trydarwyr Cymraeg. Mae eisiau i mi egluro beth sy ar yr echelin-y ar y chwith yn hwnnw: y gymhareb o drydariadau Cymraeg: trydariadau eraill (h.y. Saesneg bron bob tro) sy yno. Felly os yw rhywun yn trydar yn Gymraeg union hanner yr amser, ei gymhareb fydd 1. Mae pawb sy â chymhareb dros un yn trydar yn Gymraeg yn amlach nag yn Saesneg felly. (Defnyddiais raddfa log fel y gellir gweld y cyfan ar y siart.) @Niapostcyntaf sydd â’r gymhareb uchaf, gan i bob un o’i 144 trydariad fod yn Gymraeg. Mae maint y cylch yn y siart yn adlewyrchu’r nifer o drydariadau Cymraeg. @newyddcymraeg, ffrwd sy’n cyfuno ffrydiau newyddion eraill, yw’r mwyaf. Mae’r siart isod yn un ffordd o ddangos eu dosbarthiad:

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 - 20 Rhagfyr 2012

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 – 20 Rhagfyr 2012

  Ymgais i ffitio dosbarthiad Zipf i’r data yw’r llinell syth. Does fawr o arwyddocâd iddo ond ei bod yn amlygu fod efallai fod tua’r 5000 trydarwr mwyaf toreithiog yn cynhyrchu mwy na’u siâr o drydariadau Cymraeg – neu, mewn geiriau eraill, y gellid fod wedi disgwyl mwy o drydariadau Cymraeg gan y gweddill. Tybed?

  Troais yn ôl at ddata y 500 ac edrych ar ychydig o ieithoedd eraill. Dyma ges i:

  Trydariadau 5 iaith

  Trydariadau 5 iaith

  Dim ond 380 sydd wedi trydar yng Ngaeleg yr Alban ond mae gan yr ieithoedd eraill mwy na 500 yr un. Bydd yn ddiddorol gweld, os caf y data, sut y maen nhw’n cymharu â’r Gymraeg. Mae’r siart isod yn crynhoi data y 500 yn unig. Gwelir bod cyfran uwch o drydariadau’r Basgiaid yn dueddol o fod yn y Fasgeg, i’w chymharu â chyfran Gymraeg y trydarwyr Cymraeg.

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

   
 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , ieithoedd, ,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ieithoedd, , ,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Hywel Jones 12:10 AM ar 15 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ieithoedd   

  Ymchwil i’r Wyddeleg gan fyfyrwraig 16 oed 

  Mae hon yn stori wych. Myfyrwyr ifainc Cymru: drosodd i chi!

  http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0113/1224310195201.html

   
  • Carl Morris 2:01 AM ar 15 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Helo Hywel. Newydd darllen dy argymelliad. Ac mae syniad yn y cofnod nesaf!

 • Rhodri ap Dyfrig 9:57 AM ar 22 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: ieithoedd,   

  Trafodaeth ar hybu ieithoedd lleiafrifol ar y rhyngrwyd gan New Tactics, Rising Voices ac Indigenous Tweets 

  Werth rhoi dolen i hwn ar ei ben ei hun dwi’n meddwl:

  http://www.newtactics.org/en/dialogue/using-citizen-media-tools-promote-under-represented-languages

  Trafodaeth ddiddorol iawn yno, gyda llawer o safbwyntiau gwahanol ar bethau fel cynnwys, cynyddu defnydd, cymunedau, lleoleiddio, orthograffi, terminoleg, ayyb ayyb.

  Dyw’r drafodaeth ond ar agor tan ddiwedd heddiw os ydych chi eisiau cyfrannu.

   
  • IfanMJ 12:07 PM ar 22 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am y ddolen Rhodri, mae yna syniadau da yno.

  • Rhodri ap Dyfrig 2:48 PM ar 22 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Croeso Ifan. Hwn ydi un o’r unig lefydd arlein dwi wedi ei weld sydd wedi ceisio cael craidd o arbenigwyr at ei gilydd i ddechrau trafodaeth. Dim ond gobeithio nad one-off fydd o achos gallai o fod yn bwysig dwi’n teimlo, pe bai’n lle i rannu’n gyson ac llae mae rhywun yn gwybod bod na bobol sydd yn gweithio ar yr ochr gymunedol, ymarferol, ac academaidd yno.

   Mae Global Voices eisiau cael rhagor o straeon o Gymru ar eu gwefan, ond dwi wedi methu a chael yr amser i gyfrannu. Fyddai gen ti ddiddordeb?

 • Carl Morris 3:57 PM ar 2 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ieithoedd,   

  Dysgu’r iaith Quechua (ar Twitter) 

  http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/11/01/languages-lets-tweet-in-quechua/

  Licio’r ffaith bod y cyfrif yn unieithog https://twitter.com/hablemosquechua/

  Does dim rhaid defnyddio Twitter chwaith, gallu bod ar blatfformau eraill

   
 • Carl Morris 12:14 PM ar 19 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ieithoedd,   

  Indigenous Tweets yn ychwanegu adran blogiau 

  Cer i’r adran blogiau ar Indigenous Tweets i weld cofnodion blog yn Gymraeg neu 49 iaith arall. Mae blogiau Blogspot yn unig yn y gronfa ar hyn o bryd, mae platfformau eraill fel WordPress.com ayyb ar y ffordd
  http://indigenoustweets.com/blogs/

  Gwybodaeth gan Kevin Scannell
  http://indigenoustweets.blogspot.com/2011/09/new-feature-indigenous-blogs.html

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel