Tagiwyd fel: lleol Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 12:17 PM ar 5 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleol, , ,   

  Cyfarfod i drafod ‘Y Dinesydd 24/7’, yn Chapter, Caerdydd 7/4/13 

  Efallai i chi gofio i ni drefnu Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas ym mis Mai 2012. Roedd hi’n noson dda. I’r rhai a fynychodd y noson honno, efallai bydd y canlynol o ddiddordeb i chi:

  1. Newyddion a Chwaraeon Lleol
  2. Blogiau
  3. Adolygiadau
  4. Bwytai a Thafarndai
  5. Cymdeithasau a Mudiadau
  6. Rhwydweithiau Cymdeithasol
  7. Busnesau Lleol
  8. Digwyddiadur

  Os yw un neu fwy o’r uchod o ddiddordeb i chi, beth am ymuno â ni’n Chapter, Nos Lun nesaf, Ebrill 7 am 7.30pm

  Mae Menter Caerdydd, mewn parterniaeth â’r Dinesydd a Phrifysgol Caerdydd yn edrych i ddatblygu gwefan newydd a fydd yn hwb cymunedol i’r Brifddinas. Ein bwriad yw datblygu cymuned ar-lein a fydd yn ffynhonell o wybodaeth rhyngweithiol fywiog a pherthnasol i fywyd bob dydd yng Nghaerdydd.

  Hoffem eich gwahodd i’r cyfarfod cyntaf er mwyn casglu barn a phrofiadau cynifer o bobl a phosib, i sicrhau ein bod yn creu gwefan a fydd yn apelio at ystod eang o bobl o bob oed.

  Diolch i Betsan Powys am gytuno i arwain y cyfarfod cyntaf, felly beth am ymuno â ni i drafod a llywio dyfodol y prosiect newydd cyffrous hwn.

  Croeso i bawb.

  Sian Lewis
  Prif Weithredwr/Chief Executive

  Menter Caerdydd
  42 Lambourne Cres
  Llanishen
  Caerdydd
  CF14 2TE

  02920 689888

  Mwy am y wefan arfaethedig mewn erthygl ar Golwg360.

   
 • Rhys Wynne 9:41 PM ar 2 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: awdurdodau lleol, , , lleol   

  Yn dallt Ruby, Python a PHP ac eisiau ‘ennill’ £75? 

  Yn ôl yn 2009 daeth sawl gwefan defnyddiol i ben wrth i’r Post Brenhinol fygwth camau cyfreithiol yn eu herbyn am ddefnyddio data codau post oni bai eu bod yn talu £4,000 y flwyddyn am y data.

  Un o’r gwefannau oedd PlanningAlerts.com a oedd yn tynnu gwybodaeth am geisiadau cynllunio o wefannau awdurdodau lleol a’i cyflwyno’r data mewn modd hygyrch ac addas i’w ailddefnyddio ar wefannau eraill. Roedd hefyd yn caniatáu i chi osod hysbysydd e-bost neu RSS fel eich bod yn cael gwybod am unrhyw geisiadau cynllunio o fewn pellter penodol o’ch cymuned.

  Do’n i ddim yn ymwybodol bod y wefan wedi llwyddo i ailddechrau ers hynny, ond roedd y pwysau gwaith a’r gost o gynnal y gweinydd yn ormod i’r gwirfoddolwyr. Y newyddion da ydy bod y wefan OpenlyLocal wedi derbyn y sialens o atgyfodi’r gwasanaeth eto ac wedi derbyn ychydig o nawdd gan NESTA.

  Mae’n dasg lafurus fel mae hi, heb sôn am y ffaith bod gwahanol awdurdodau lleol yn defnyddio dulliau gwahanol o gyflwyno’r wybodaeth.

  Mae’nt yn gofyn am gymorth y gymuned i wneud hyn, a hyd yn oed yn cynnig arian (£75) i unigolion sy’n creu crafwr ar gyfer gwefannau awdurdod lleol penodol. Mae’n nhw wedi dewis rhestr o rai sy’n cyhoeddi eu data mewn ffurf anhygyrch dros ben, ac os d wi’n iawn, mae dau o Gymru ar y rhestr, sef Sir Gaerfyrddin a Sir y Fflint. Mae’n nhw wedi gosod rhai canllawiau ar sut pa fath o grafwyr maen’t eisiau. Mae gofyn bod chi’n gyfarwydd a defnyddio Ruby, Python a PHP a wefan Scraperwiki.

  (Draw ar Scraperwiki, mae crafwr ar gyfer ceisiadau cynllunio Merthyr Tudful, ond d wi ddim yn gwybod os ydy o’n weithredol)

   
 • Carl Morris 11:34 AM ar 30 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleol   

  Papur Dre ar y we 

  Mae Papur Dre a Chwmni Da wedi ennill lle ar brosiect Nesta o’r enw Destination Local. Maen nhw yn derbyn arian a chefnogaeth er mwyn datblygu newyddion lleol. Rhagor o wybodaeth:
  http://talkaboutlocal.org.uk/destination-local-winners-announced-by-nesta/
  http://www.nesta.org.uk/blogs/creative_economy_blog/ten_destination_local_projects_announced

  Gwych. Edrych ymlaen i weld y canlyniadau.

   
 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , lleol, ,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Rhys Wynne 4:15 PM ar 17 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleol   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Mai 2012 

  Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas
  Nos Lun 28ain mis Mai 2012
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.cymru

  wifi ar gael

  Dw i am dorri rheolau Hacio’r Iaith Bach rwan a threfnu noson mewn tafarn gyda thema ysgafn iddi (er bydd cyfle a chroeso i bawb sgwrsio am unrhyw bwnc arall dan haul hefyd wrth gwrs).

  Fel gwyddoch falle, dw i’n rhannol gyfrifol am wefan Ein Caerdydd, a dw i newydd bostio cofnod yna am sîn blogiau lleol Caerdydd. Liciwn i glustnodi rhan o’r noson i drafod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd a thu hwnt, yng nghyd-destun ymchwil Golwg360/Prifysgol Aberystwyth i ddyfodol newyddion lleol a newyddion hyperlleol yn gyfferdinol.

   
  • Carl Morris 8:34 PM ar 17 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwelaf i ti yna!

  • Rhys Wynne 10:45 AM ar 18 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Hwre. Mae Lowri Haf-Cooke am ddod hefyd.

   Gol. A Dafydd L.

  • Elliw Gwawr 10:58 AM ar 18 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dyle bo fi’n gallu dod draw hefyd.

  • Iwan Evans 11:52 PM ar 20 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A fi!

  • Maldwyn Pate 12:48 AM ar 21 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Fe geisia i ‘ngore I fod ‘na.

  • Sion Rich 12:56 PM ar 23 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Siom- ni fyddaf yn gallu mynychu. Oes bwriad cofnodi rhai o’r pwyntiau ar lein? Allai ymateb wedyn hefo rhai o’r sylwadau dwi wedi pigo fyny drwy fy ymchwil gyda G360 a Phrifysgol Aber.

  • Rhys Wynne 9:56 AM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   @Sion,

   Rydym fel arfer yn golygu’r cofnodion (fel hwn) yn dil;yn y digwyddiad gan roi nodyn crynodeb o beth drafodwyd. Mond rwan dw i’n gweld dy sylw di – dylwn fod wedi meddwl am ofyn am rhyw fath o grynodeb ganddot ti (petai ar gael) o beth ydy’r datblygiadau hyd yn hyn gyda’r gwaith peilot yng Nghaerdydd. Os digwydd i ti ddarllen hwn cyn heno, mae gan Rhodri ac Elin fy nghyfeiriad ebost.

  • Gareth Morlais 4:28 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n edrych ymlaen at eich gweld chi heno. Hoffwn i drafod: sut i drosi patrymlun WordPress. Ac – os yw David yn dod – Drupal.
   Dwi’n gobeithio bydd Nicki Getgood yn gallu ymuno a ni. Mae hi’n weithgar yn y byd heiprlleol / gorleol / bethbynnag a dwi’n hapus i fod yn gyfieithydd iddi ar y noson.

  • Maldwyn Pate 5:46 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Flin iawn gewnny’ bobl, fedra i ddim dod heno wedi’r cwbl oherwydd gofynion gwaith. Pob hwyl i chi.

  • Dai Lingual 5:56 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newydd weld yr atgoffeb ar fy ffon lon, yn gobeithio dod draw felly. Wyn

  • Iwan Evans 6:05 PM ar 28 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Hoffwn i holi pobl ynghylch plugins Cymraeg i WordPress ymysg pethe eraill.

 • Carl Morris 12:39 PM ar 2 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleol,   

  Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam 

  http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2012/04/02/wrexham-s-looking-local-app-fails-to-set-internet-on-fire-55578-30671980/

  COUNCIL bosses are urging the public to overcome their app-athy and use smart phones and iPads to report problems.

  The authority’s Looking Local app was trumpeted by Wrexham Council last year as a great way to report a range of social issues via the web.

  But although there have been a few reports trickling into the council, local feeling is the app has so far failed to spark the public’s interest.

  Downloading the app makes it easier to report litter, dog fouling, fly tipping, pot holes and road repairs and anti-social behaviour – residents can also send photos as evidence.

  However this particular technological revolution may be in need of a cyber jump-start, though the council insists it is popular. […]

  Mae dolen i’r app iPhone yma. Os wyt ti’n chwilio am yr app Android mae’n rhaid mynd i’r tudalen Saesneg am ryw reswm.

  Dau problem gyda’r strategaeth yma:

  1. Mae potensial i’r syniad o app symudol yn enwedig os mae rhywun eisiau adrodd problem tra bod nhw yn crwydro’r strydoedd (mewn theori). Ond mae platfform gyda lot mwy o bobol nag iPhone ac Android, sef Y WE. Ac mae’r we yn symudol hefyd i ryw raddau trwy 3G a fersiynau symudol. Mae’n rhaid ystyried app ar y we (web app) yn sgil apps symudol brodorol. Yn y cyd-destun yma byddwn i byth yn lansio app symudol brodorol cyn app ar y we. Ond byddwn i drio rhywbeth syml fel cyfeiriad ebost cyn ystyried app, sy’n ddrud.

  2. Mae’r cyngor yn defnyddio Looking Local, sef system Prydeinig, felly does dim fersiwn Cymraeg ar gael. Oh diar.

   
  • Rhys Wynne 2:04 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Sgwn i faint yn union sy wedi defnyddio’r gwasanaeth. Mae’n ymddangos bod Cyngor Wrecsam wedi derbyn 212 o adroddiadau drwy wefan FixMyStreet, a hynny heb unrhyw hyrwyddo gan y cyngor, ac mae modd i bod ddefnyddio’r gwasanaeth hyn drwy unrhyw ffon symudol ac Y WE. Hefyd mae’r gwasanaeth yma am gael ei leoleiddio i’r Gymraeg (yn araf…*ahem!*)

  • Carl Morris 5:23 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Yn union.

   Tybed os maen nhw yn ffafrio rhywbeth sydd wedi cael ei chomisiynu gan bobol fewnol…

   Bydd help Cyngor Wrecsam i leoleiddio FixMyStreet yn dda. Wedyn mae unrhyw gyngor yng Nghymru yn gallu ei defnyddio. Mae’r rhan fwyaf o broblemau yn dod dan y categorïau FixMyStreet ac mae croeso iddyn nhw addasu’r system hefyd.

  • Rhodri ap Dyfrig 9:40 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Ma Ushahidi / Crowdmap (a Ble Mae’r Gymraeg? de!) yn cynnig tri ffordd syml i adrodd a mapio pethau: sms, ebost a tweet gyda hashtag. Mae na app hefyd sydd efo profiad mwy cyfoethog (ychwanegu llun, gps ac ati) ond faswn i’n tybio taw’r tri cynta fasa lot o bobol yn defnyddio o’u ffon symudol cyn agor app.

   Fwyfwy mae na apps sy’n cael eu lawrlwytho, agor unwaith, a byth yn cael eu cyffwrdd eto dwi’n teimlo. Beth sydd haws o ran mynediad i’r gynulleidfa fwyaf? Onid yr hyrwyddo sy’n bwysig yn y pen draw? Ymwybyddiaeth o’r gallu i adrodd am rywbeth.

  • Carl Morris 6:23 PM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen lot o gynhwysion i lwyddo: hyrwyddo yn sicr ond mae’n rhaid cynnig platfformau mor eang a phosib fel y we ac efallai SMS.

   Hefyd mae’n rhaid meddwl am gymhelliant – pam fydd pobol yn adrodd problemau? Mae’r cwestiwn yn dyfnach na marchnata achos maen nhw yn gofyn pobol i gyfranogi i rywbeth, i bwrpas – sydd yn wahanol i’r pwrpas o safbwynt y cyngor.

   Does ‘na ddim hud mewn app ar ei ben ei hun. Maen nhw yn gallu newid yr app er mwyn iterato ond efallai mae’n rhy hwyr.

 • Rhys Wynne 10:31 AM ar 14 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: barnet, , , lleol   

  Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol. 

  Dan ni eisoes wedi blogio yma am Gyngor Sir Gâr yn galw’r heddlu wrth i flogwraig lleol recordio cyfarfodydd y cyngor.  Tro Cyngor Barnet, Llundain yw hi y tro hwn i ddangos i’r byd sut i beidio ag ymddwyn yn ddemocrataidd.

  Cefndir: Yn dilyn penodiad gan y cyngor ar gyfer Creation of a Change and Innovation Manager (cyflog £50K), dyma blogiwr lleol,  Mr Mustard (enw iawn Derek Dishman) yn ysgrifennu cofnod yn cwestiynu gwerth ac chymhellion y swydd. Yn yr un cofnod mae hefyd yn ailgyhoeddi gwybodaeth am y sawl a benodwyd, Jonathan Tunde-Wright, a ddaeth yn syth o wefan/blog personol y gwr hwnnw.

  Dyma Cyngor Barnet yn cwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth a honni bod Derek Dishman wedi torri’r gyfraith o dan y Ddeddf Gwarchod Data (a all olygu dirwy o hyd at £5,000) nad nad oedd wedi cofrestru fel Data Controller, a’i fod wedi “processed personal data unfairly” am nad oedd Jonathan Tunde-Wright wedi cyfeirio at ei swydd newydd ar ei wefan.

  Dyma’r Comisiynydd yn gwrthod y cwyn.

   
 • Carl Morris 4:59 PM ar 27 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleol,   

  Hwyl fawr i’r “arbrawf” Guardian Cardiff 

  Yn anffodus mae’r arbrawf Guardian Local yn gynnwys Guardian Cardiff yn dod i ben cyn hir.

  The Local project has always been experimental in both concept and implementation. We’ve learned a lot from the beatbloggers, under the expert guidance of Sarah Hartley. We have also learned from the local communities who got involved with telling their stories. And using this we have continually refined our approach over the past year.

  As an experiment in covering local communities in a new way, it has been successful and enlightening. Unfortunately, while the blogs have found engaged local readerships and had good editorial impact, the project is not sustainable in its present form.

  So over the next month or so, we’re going to be winding down the Cardiff, Leeds and Edinburgh blogs and retiring the local project. Don’t worry – nothing’s going to vanish or stop suddenly, and we’re going to integrate communities and topics into our wider site coverage wherever possible.

  http://www.guardian.co.uk/help/insideguardian/2011/apr/27/guardian-local-update

  Mae llawer o sylwadau hefyd.

  Unrhyw meddyliau?

   
  • Rhys 8:42 AM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Biti garw. O ddarllen y sylwadau, un Caerdyd sy’n cael ei grybwyll fwyaf, a dw i’n meddwl bod hyn yn rhanol gan bod yna fwy o fwlch yng Ngehaerdydd i newyddion lleol na sydd yna efallai yng Nghaeredin a Leeds, sydd a gwasg lleol cryfach a mwy amrywiol. Fel mae ambell un wedi crybwyll, mae wedi gwneud i Media Wales dynnu eu bys mas, gan ddechau YourCardiff (sy’n reit da, ond dw i ddim yn ei ddilyn am ryw reswm – ei gysylltiad gyda’r Western Mail sy ar fai falle?).

   O ran ochr ariannu, mae ambell sylw (fel hwn) yn awgrymu y basai’n well i’r Guardian golli rhai o’i nodewddion eraill i gadw’r gwefannau lleol i fynd – pethau sy’n ymddangos yn y prif bapur (neu ar-lein) sy hefyd ar gael mewn sawl papur/man arall. Ond diwedd y gan yw’r geiniog. Efallai mai gwendid Guardian Local o ran hysbysebu oedd nad oes gyda nhw gysylltiadau lleol i fynd ar ol hysbysebwyr llai/lleol – doedd hysbysebion ‘singles’ ddim yn ddigonol!

  • Carl Morris 6:29 PM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Doedd dim bwriad o werthu hysbysebion o gwbl. Siaradais i gyda nhw ar y cychwyn – roedd e’n broject arbrofol heb unrhyw gyfeiriad yn y papur a heb, dw i’n meddwl, unrhyw gyfeiriad unrhyw le ar weddill y wefan.

   Gyda llaw mae bron unrhyw un yn gallu blogio i YourCardiff. Os oes gyda ti cyfrif ti’n gallu blogio a chyhoeddi yn syth… Ond dim arian wrth gwrs. Fel Huffington Post.

  • Carl Morris 6:55 PM ar 28 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

 • Gareth Morlais 4:17 PM ar 2 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: lleol,   

  Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr… 

  Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr Atrium, Caerdydd, heddiw.
  Mae na olygyddion / cynhyrchwyr gwefannau heiprlleol dros Brydain gyfa’ yma.

  Mae RhysW a finne newydd ddod allan o sesiwn am y Gymraeg ac – ar garlam braidd –  roeddwn i am rannu rhai o’r pwyntiau:

  • bu trafodaeth am gynhadledd S4C yn Aber am ryngweithiol
  • bu ychydig o anghytuno: un rhwydwaith o wefannau lleol neu uber-safle?
  • lot o son am Bapurau Bro – rhwydwaith arbennig o bapurau heiprlleol Cymraeg sydd wedi bodoli ers y 70au
  • a fydde’r Mentau yn gallu helpu wrth gydlynnu’r hyfforddiant sydd angen i hyfforddi pobl mewn sgiliau digidol?
  • canmoliaeth i Blogiadur, Umap a Lleol.net fel aggregators
  • Hywel Wiliam AIM (gynt o OFCOM) yn son am roi fideos Cymraeg via ethernet i’r teledu yn y lolfa
  • Ed o Media Wales yn dweud y bydde’r papur yn hapus i ystyried cynnwys map  gymru gyda dotiau yn dangos gwefannau lleol Cymraeg.
  • Geoff Rogers @foomandoomian yn dangos diddordeb
   
  • Gareth Morlais 4:19 PM ar 2 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   wps. …yn dangos diddordeb mewn templedau WordPress newydd Cymraeg.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:52 AM ar 3 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Diolch Gareth. Dyma rai meddyliau:

   Dwi’n meddwl bod trio canol rhywbeth mor ddatganoledig a Phapurau Bro mewn uber-safle yn bownd o fethu. Y gorau gellid ei wneud ydi trio cael rhywun i guradu aggregator o’r straeon gorau sydd yn y rhwydwaith (pe sefydlid rhwydwaith o gwbl).

   Ydi papurau bro yn rhy wahanol i Hyperleol? Fyddai cynnwys hyperleol yn fwy gwleidyddol/newyddiadurol ei hanfod yn hytrach na diwylliannol? Dyna yw natur lot o’t gwefannau hyperleol Saesneg dwi’n weld. Mwy am fixmystreet na be wnaeth Joni yn steddfod Sir.

   Dwi bron yn meddwl weithiau bod angen anghofio am rwydweithiau papurau bro a dechrau o’r newydd gyda blogiau lleol ar-lein. Datblygu lleisiau lleol newydd. Ond dwi ddim wedi darbwyllo fy hun bod hynny’n ddoeth eto! Byddai’n biti colli cyswllt croes-genhedlaeth ac mae llawer i;w ddysgu a’i drosglwyddo. Ond eto mae na gynulleidfaoedd gwahanol ar gyfryngau gwahanol.

   Fideo efallai yn gyfrwng mwy addas ar gyfer addasu modelau papur bro? Ond lot mwy o waith cynhyrchu / hyfforddi. Annodd dyblygu mewn nifer fawr o ardaloedd.

   Dwi ddim yn meddwl bod y mentrau yn llefydd da i gydlynu hyfforddiant. Gwell ei fod yn dod gan unigolion brwdfrydig lleol sydd eisoes yn ysgrifennu ar-lein/cynhyrchu mewn rhyw ffordd. Digon o bethau eraill gallai’r Mentrau gyfrannu – cynnwys er enghraifft.

   Nnid y macro-rwydwaith yw’r peth pwysig gyda phapurau bro, ond y rhwydwith leol. Cysylltiadau rhwng pentrefi o fewn bro. Canolbwyntio ar gael hynny’n iawn cyn dechrau meddwl ar lefel genedlaethol.

   Angen ystyried: Beth yw dalgylch papurau bro? Ydi dalgylch o’r fath yn gweithio yn yr un ffordd ar gyfer hyperleol? Mae blog yn gallu gweithio ar gyfer un stryd.

   Model top down S4C yn risky. Dipyn i’w ddysgu gan ymdrechion BBC Cymru’r Byd a’u gwaith nhw gyda phapurau bro. Fideo lleol yn rili annodd i’w gynhyrchu ar lefel gyson/safon technegol darlledu heb fuddsoddiad anferth. Gwell arbrofi gyda chwpwl o lefydd i ddechrau.

   Falch bod Umap yn plesio!

  • Huw 3:25 PM ar 3 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Beth am ryw batrlymun gwefan wedi ei seilio ar system penodol? Oes modd defnyddio WordPress gyda phatrymlun wedi ei adeiladau gan e.e. Haciaith (pwy bynnag sy’n alluog ac eisio cyfrannu) a’i ddosrannu i fel gwefan penodol i bob dalgylch Papur Bro. Gall pob gwefan cael sawl awdur yn sgwennu am millti-sgwâr nhw, fel sy’n digwydd eisoes. Fel arfer, un person yn sôn am un tref, rhywun arall yn sôn am dau bentref lled agos etc.

   Unwaith bydd y fframwaith yn ei le, sef gwneud y gwaith anodd a thechnegol ar ran y rhai sydd fel arfer ddim yn hollol hyderus gyda TGCh, wedyn cael pob un yn bwydo mewn i un gwefan mawr sy’n gallu dewis pigion, neu arddangos crynodeb mewn adrannau gwahanol fel rhestr o eisteddfodau lleol, marwolaethau, priodasau, etc.

  • Rhys Wynne 2:13 PM ar 4 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Roedd tri prif gwestiwn yn y sesiwn

   1. A’i rhywdwaith ffurfiol, falle o dan syniad ‘S4C Lleol’ arfaethedig (?) neu debyg fyddai orau, yntau rhywbeth mwy llac ble mae gwefannau annibynol yn cael ei casglu mewn un man.

   Ar y diwrnod awgrmywyd, a fel mae Rhodri’n nodi yn y sylwadau, nid yw top-down yn addas i rhywbeth fel hyn, a bod peryglon ar ddibynnu ar BBC Lleol, gan y gallai crebychiad pellach mewn buddsoddiand yn y dyfodol beryglu bywyd hir dymor unrhyw brosiect. Hefyd, byddai derbyn nawdd cyhoeddwus (drwy’r Bwrdd?) yn gallu rhwystro blog lleol rhag bod yn partizan (cafodd y Bwrdd ei ferniadau am ariannu RHAG wrth iddyn nhw ymgyrchu yn erbyn y Blaid Lafur). Galwch weld cyngor/cynhorydd lleol dan y lach yn ddigon parod i godi’r peth.
   Rhoddodd Nicky Getgood (un o drefnywr yr anghynadledd) enghraifft o wefan The YamYam a wnaeth job dda o fod yn aggregator o wefannau hypel-lleol.

   2. Dod a Phapurau Bro ar-lein v’s creu gwefannau hyper-lleol o’r newydd?

   Mantais papur bro yw ei fod wedi ei sefydlu, felly mae gennych ‘brand’ (nid o anghenraid yn un positif!) a rhwydwaith prod o gyfranwyr. ‘Sdim rhaid iddo fod yn ‘FixMyStreet NEU Joni Jones yn steddfod’ – gall gynnwys y ddau.
   Anfantais paprau bro yw bod nhw yn hynnod o geidwadol o ran cynnwys a rheolaeth. Roedd un gplygydd yn cwyno nad oedd neb yn helpu/cyfrannu, felly daeth criw o bobl newydd i’r cyfarfod blynyddol a chynnig helpu, dim ond i’r golygydd anwybyddu bod awgrym a chynnig help a bwrw mlaen ar liwt ei hun. Falle byddai cael blog lleol fel cystadleuaeth yn help i gorddi pethau (er gwell).

   3. Sut mae darbwyllo/galluogi/hyfforddi pobl i greu gwefan ar-lein.

   Oes rhwystrau technolegol? Na, nid os yw eraill yn gallu creu gefannau hyper lleol. Angen ysbyrdoliaeth a enghraift o wefan hyper lleol Cymraeg da i eraill ddilyn. Rhai papurau bro a phentrefi gyda presenoldeb ar-lein yn barod. Ydy o’n haerllug o’n rhan ni i feddwl bod nhw eisiau/angen bod ar lein? Gofynais i Nicky sut mae Talk About Local yn cyrraedd grwpiau. Mae’n nhw’n cael eu gwahodd gan ganolfannau UK Online (sy, er gwaetha’r enw, ond yn gwethredu’n Lloegr!) , pan mae nhw’n teimlo bydd o fudd yn lleol ac y byddai diddordeb. Soniodd Nicky mai Learndirect falle sy’n darparu gwasanaeth tebyg yng Nghymru.
   Tra dw i ddim yn meddwl mai’r Mentrau Iaith yw’r pobl gorau i ddarparu’n hyfforddiant na chynnal/creu y gwefannau (ddim yn meddwl bod yn iawn i staff cyfogedig wneud bet ddylai fod yn wirfoddol), efallai gelli’r eu defnyddio nhw i gydlynu hyfforddiant a bod pobl o’r tu allan yn mynd yno i’w ddarparu. Mae hyn yn gyfle masnachol i rhywun, neu beth am sefydlu rhyw is-grwp o fewn Hacio’r Iaith i hyrwyddo hyn. Gallwn fapio papurau bro ar googlemaps (i weld pa rai sy a sy ddim ar-lein) a gweld lle bydd y ymateb gorau ar y cychwyn falle.

   Gol: Mwy i ddod, mwy i ddod (+ cywiro typos a gosod dolenni) – daeth sesiwn yny llyfrgell i ben.

  • Rhys Wynne 10:02 PM ar 4 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Trafodaeth ar “Ddychmygu S4C Newydd yn cyfeirio at y lleol ar flog Dyfeisgar, ac mae Carl yn cynnig meddyliau pellach, ac fel bonws bach, mae wedi dechrau tudalen ar wici Hedyn o’r enw Sut i ddechrau blog lleol – canllaw i ddechreuwyr.

  • Huw 8:35 PM ar 7 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Bosib gall hwn helpu?

   http://www.webmonkey.com/2009/07/source_code_offers_a_glimpse_of_the_magic_behind_everyblockdotcom/

   Mae’n defnyddio OpenStreetBlock sy’n defnyddio OpenStreetMap. Yn syml, mae OpenStreetMap yn fersiwn Wikipedia o Google Maps – mapiau ti’n gallu eu newid ac ychwanegu.

   Mae OpenStreetBlock yn nol gwybodaeth o OpenStreetMap via hydred/lledred a wedyn yn trosi’r wybodaeth i’r stryd agosaf h.y. rhoi gwybodaeth mwy dealladwy o rifau.

   Mae EveryBlock yn ceisio crafu gwybodaeth wedi ei leoli o fewn milltir sgwâr gan newid rhifau hydred/lledred fewn i rywbeth fel ‘Ffordd Abergele’ ym Mae Colwyn (http://www.baecolwyn.com), wedyn ceisio pigo unrhyw wybodaeth sy’n digwydd o gwmpas y stryd ene.

 • Rhys Wynne 9:04 AM ar 2 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleol,   

  Anghynhadledd Talk About Local 2011: Caerdydd, 2 Ebrill 

  Os nad ydych wedi ymweld â gwefan Talk About Local eto, yna plîs gwnewch. Amcan y prosiect yw:

  to give people in their communities a powerful online voice.  We help people communicate and campaign more effectively using the web to influence events in the places in which they live, work or play.  William Perrin talks here about how people have used the web to empower themselves in their communities.

  Mae’r wefan yn llawn syniadau gwych am sut i greu gwefannau hyper-lleol, pa fath o gynnwys i’w roi, cyngor technegol a llawer mwy.  Eleni, mae eu anghynhadledd blynyddol (#TAL11) yn dod i Gaerdydd.

  Dw i’n gobeithio daw tipyn syniadau o’r cynhadledd y gelli’r eu rhoi ar waith o fewn y we Gymraeg.  Fel sy wedi ei drafod sawl gwaith yn barod, prin yw presenoldeb gwefannau cymunedol Cymraeg a’r Papurau Bro. Mae prosiect diweddaraf Gareth Morlais, sef BaeColwyn.com yn chwa o awyr iach, ac mae wrthi’n arbrofi drwy dynnu cynnwys (a chynnwys Cymraeg ble’n bosib) o wefannau eraill i’w wefan ei hun – dyma faes hoffwn ddysgu  mwy amdano.

  Mae’r tocynnau ar gyfer #TAL11 am ddim, ac ond yn cael eu rhyddhau mewn niferoedd cyfyngedig ar y tro. Dw i wedi gwneud cais a dw i ar restr aros. Os ydych am fynd, peidiwch a’i gadael hi’n rhy hir. Gobeithio y gwela i chi yna.

  Diweddariad: Mwy  am y digwyddiad ar flog Talk About Local.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel