Tagiwyd fel: app Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 11:37 PM ar 21 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , app,   

  Cwmni Da ac S4C yn lansio ap Llefydd Sanctaidd ar iOS… Trafodaeth 

  Ifor ap Glyn - Llefydd Sanctaidd

  Newyddion da i bobl sy’n licio crwydro yng Nghymru. Dw i newydd gweld bod y tîm tu ôl y rhaglen teledu Llefydd Sanctaidd wedi lansio ap Llefydd Sanctaidd am ddim ar iOS:

  […] Nawr, gyda chymorth yr app arbennig hwn, fe allwch chithau gychwyn ar eich pererindod eich hunain i unrhyw un o’r 37 lle sanctaidd sy’n ymddangos yn y gyfres. Gan ddefnyddio technoleg GPS, gallwch ddarganfod sut i gyrraedd, edrych ar luniau a darllen am hanes y llefydd sanctaidd. Gyda chyfarwyddiadau, mapp a gwybodaeth i ymwelwyr mae popeth sydd ei angen arnoch cyn cychwyn am dro i gyd ar gael mewn un man cyfleus ar yr app arbennig hwn.

  Lawrlwythwch yr app heddiw am ddim o itunes.com/llefyddsanctaidd. […]

  […] Mae cynnwys Cymraeg yr app hwn wedi ei gyfieithu o lyfr Nick Mayhew-Smith, ‘Britain’s holiest places’. Mae fersiwn Saesneg o’r app yn cael ei chreu ar hyn o bryd fydd yn cynnwys 500 o fannau sanctaidd y llyfr hwnnw, a bydd ar werth am £5.49. […]

  Datganiad i’r wasg am ap Llefydd Sanctaidd

  Mae llawer o bobl yn mynegi barn am ddefnydd S4C o ddigidol. Beth bynnag yw’r diffygion, maent yn gallu comisynu APS! Ac aps brodorol ar gyfer iOS yn bennaf er bod rhai ar gyfer Android. Dw i’n chwilfrydig am yr egwyddorion tu ôl y strategaeth yma.

  1. Faint o ddefnyddwyr Cymraeg sydd ar iOS (iPad, iPhone) bellach?

  2. Pam mae prinder o brosiectau S4C ar blatfformau digidol gyda mwy o ddefnyddwyr potensial fel Android, y we, Wicipedia, ayyb? (Dw i’n defnyddio Android! Dw i heb cael siawns i brofi’r ap eto. Mae croeso i unrhyw un postio meddyliau / profiadau yn y sylwadau.)

  3. Er enghraifft, oes modd cael mwy o gynnwys amlgyfryngol ar dudalen S4C am Llefydd Sanctaidd?

  Jyst gofyn. Efallai byddai rhywun sy’n gwybod yn gallu ateb.

  Gyda llaw hoffwn i weld ystadegau am ddefnydd o aps yn y dyfodol agos – er enghraifft trwy unrhyw ap mae’n ddigon hawdd i ofyn am ganiatâd i gasglu data (dienw) am leoliad ayyb. Dw i jyst ddim yn siŵr pa mor dda rydyn ni’n deall y farchnad aps Cymraeg.

   
  • Huw Marshall 8:15 PM ar 3 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Mae na rhesymau fasnachol dros lansio ar iOS yn gyntaf, dwi’n gobeithio blogio ar y pwnc yn fuan. O ran cynnwys amlgyfryngol mae rhaid cofio bod adnoddau ariannol a dynol yn brin, dwi wrthi’n datblygu strategaeth yn S4C sy’n golygu fod rhaid targedu’r adnoddau prin yma. Mae datblygu’r Ap llefydd sanctaidd yn enghraifft o gynnwys ddigidol ychwanegol mewn cysylltiad a rhaglen, ‘swn i wrth fy modd yn cynnig mwy o adnoddau ddigidol yn gyffredinol ond diwedd y gân yw’r geiniog.

   Un enghraifft o sut mae S4C yn ehangu eu darpariaeth digidol yw ein partneriaeth â’r theatr gen ar prosiectau Y Bont a Tir Shir Gâr.

   Dwi’n gobeithio fydd ffrwythau fy llafur yn dechrau amlygu eu hunain yn y misoedd sy’n dod. Mae na lot o ddatblygiaday cyffrous ar y gweill.

  • Carl Morris 9:13 PM ar 5 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Diwedd y gân yw’r geiniog – ond beth am amcanion gwasanaeth cyhoeddus S4C?

   Fydd blog S4C sydd yn esbonio rhesymeg dros benderfyniadau digidol felly? (Gwych!)

  • Rhys 10:04 PM ar 12 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Edrychaf innau ymlaen at y blogiad hefyd (fel perchennog Android chwerw arall….. 😉 )

   Falle dan ni’n trafod graddfa, a ‘chynnyrch’ (a chyllid) cwbl wahanol fan hyn, ond difyr yw darllen polisi gov.uk am gynhyrchu apps: We’re not ‘appy. Not ‘appy at all.

  • Carl Morris 10:45 AM ar 15 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Gofyn oeddwn i, chwerw dw i ddim! 🙂

   Ie gwelais i’r cofnod am aps gov.uk – mae’r sefyllfa ychydig yn wahanol i deledu achos maent yn sôn am ddarpariaeth o wasanaethau fel iechyd. Ond mae’r egwyddor yn bwysig – mae angen ystyried lle mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr!

 • Rhys Wynne 10:53 AM ar 23 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: app,   

  App Geiriadur Lluniau i blant 

  Dw i wedi derbyn ebost gyda’r datganiad i’r wasg canlynol. Gobeithio nad ydych yn meindio i mi ei ailgyhoeddi yn ei gyfanrwydd.

  Mae’r Welsh-English Picture Dictionary App – y cyntaf o’i fath ar gyfer plant – ar werth. Am y pris rhesymol o £1.99, cewch ap sy’n gweithio’n debyg i gêm ryngweithiol. Cliciwch isod am fwy o wybodaeth:

  Cyhoeddir gan Rily, cwmni annibynnol, teuluol o ardal Caerffili, gyda chefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru, er mwyn cynnig dull hwyliog a chyffrous i helpu plant i ddysgu’r Gymraeg a’r Saesneg! Mae’r ap yma’n gysylltiedig â’r llyfr The Welsh-English Picture Dictionary  a gellir un ai ei ddefnyddio ochr-yn ochr â’r llyfr neu ar wahân fel gêm addysgol.

  Dywed Lynda Tunnicliffe, Cyfarwyddwr Rily, “Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous i ni. Ry’n ni wedi mwynhau llwyddiant mawr wrth cyhoeddi llyfrau printiedig ac yn mentro i fformatau digidol erbyn hyn. Mae’r ap yma’n dilyn yn ôl traed ap gwych Cyw S4C, ac os yw rhieni’n chwilio am anrheg Nadolig i’w plant sy’n adloniant addysgol tebyg i gêm, wedyn dyma’r union beth i chi! Os cawn ni ymateb da gan gyhoedd Cymru i’r ap yma, yna awn ati i ddatblygu ystod mwy eang o aps sy’n seiliedig ar lyfrau – dyna’r ffordd ymlaen i ni yn yr oes gyfrifiadurol gyflym sydd ohoni heddiw.”

  -DIWEDD-

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Lynda Tunnicliffe, Rily Publications, Rily House, 55 Stryd Hywel Harris, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7DN

  07912 448077  http://www.rily.co.uk

   
 • Carl Morris 12:50 AM ar 23 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Ap Geiriaduron, app, , bysellfwrdd, , , , , Literatim,   

  Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron 

  Literatim (Android)

  Yn ein pabell yn Steddfod Gen eleni cyflwynodd David Chan ei brosiect newydd, bysellfwrdd darogan Cymraeg ar Android. Mae fe wedi bod yn gweithio’n galed ar y meddalwedd fel menter annibynnol llawrydd. Roedd ambell i berson yn y pabell mis Awst yn dweud bod nhw yn fodlon symud o ffonau eraill i Android er mwyn defnyddio’r ap. Dyma gwir ystyr ‘killer ap’ (fel VisiCalc ar yr Apple II…)

  Dw i newydd dysgu taw Literatim yw enw yr ap bysellfwrdd, sef y gair Lladin am ‘llythyren am llythyren’. Dydd Mawrth bydd lansiad yr ap ar gopa’r Wyddfa! O hanner dydd ymlaen bydd yr ap ar gael yn y storfa Google Play am ddim yn ogystal ag ap geiriaduron o’r enw… Ap Geiriaduron. Mwy am Ap Geiriaduron nes ymlaen.

  Yn gyntaf dyma sut mae Literatim yn edrych ar Android os wyt ti’n defnyddio teipio darogan. Mae dros 100,000 o eiriau gan gynnwys Cymraeg anffurfiol.

  Mae nodwedd diddorol i bobl sydd ddim yn rhugl yn Gymraeg. Os wyt ti’n dechrau teipio gair yn Saesneg mae’r bysellfwrdd yn awgrymu cyfieithiadau Cymraeg. Yn yr enghraifft yn y sgrinluniau mae ‘succeed’ yn gallu cyfieithu i ‘dilyn’ (yn yr ystyr o ‘succession’)…

  …neu ‘llwyddo’ felly mae’r meddalwedd yn awgrymu’r ddau yn ogystal ag opsiynau eraill. Mae geiriadur wrth law i helpu gyda’r ystyr priodol hefyd.

  Mae’r bysellfwrdd yn gweithio gydag unrhyw ap sydd yn defnyddio’r bysellfwrdd Android, e.e. e-bost, Negeseuon SMS, WordPress, Twitter, Evernote, Facebook, ayyb.

  Mae David Chan yn haeddu clod am ddatblygu ap mor ddefnyddiol sydd yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i ddefnydd o’r Gymraeg. Beth sydd angen ydy mwy o gyhoeddusrwydd er mwyn hybu defnydd. Gobeithio fydd yr ap yn weithio yn iawn ar yr amrywiaeth o ddyfeisiau Android sydd ar gael fel ffonau Samsung, ffonau HTC, Dell ac yn y blaen.

  DIWEDDARIAD: mae David yn bwriadu rhyddhau’r cod dan y GPL hefyd, sy’n wych. Mae fe hefyd yn paratoi fersiwn Tsieinëeg!

  Literatim – rhagor o wybodaeth

  Ap Geiriaduron (Android, iPhone ac iPad)

  Mae’r lansiad dydd Mawrth yn cynnwys dau ap. Roedd rhaid i mi ddewis un i ddechrau’r cofnod, Ap Geiriaduron yw’r llall sydd yn arbennig o dda hefyd ac yn haws i esbonio – geiriadur o 100,000 gair ar dy ffôn neu tabled gan gynnwys geiriadur cyffredinol Cysgair a geiriadur termau safonol Y Termiadur Addysg.

  Bydd Ap Geiriaduron ar gael am ddim trwy storfa ap Apple, Google Play a storfa ap Amazon.

  Cwdos i Patrick Robertson, David Chan (eto), Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o’r Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

  Ap Geiriaduron – rhagfanylion

  Byddai bysellfwrdd Cymraeg a geiriadur(on) Cymraeg mewn poced yn ddefnyddiol iawn i filoedd o bobl. Gobeithio fydd y tywydd yn iawn ar gopa’r Wyddfa ar gyfer y lansiadau! Byddwn i wedi mynd am y dafarn i ddangos pa mor symudol yw’r aps felly chwarae teg, byddai’r pwynt uchaf yng Nghymru yn lle penigamp. Fydd unrhyw signal ffôn yna?!

   
  • David 8:05 AM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Carl! Anghofiais sôn am y nodwedd leiaf ond un eithaf pwysig: ers y sgrinluniau uchod, dw i wedi symud y collnod i’r prif fysellfwrdd, fel bod modd teipio pethau bach syml fel “dwi’n hoffi’r bla bla bla” heb orfod switsio yn ôl ac ymlaen rhwng dwy fysellfwrdd.

  • Iestyn Lloyd 2:40 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Bysellfwrdd yn edrych yn grêt.
   Oes na linc i lawrlwytho y Geiriadur? Fedrai’m ffeindio fo.

  • Aled 3:20 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 4:04 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Wrthi’n profi’r bysellfwrdd ar fy ffôn i deipio’r sylw hwn!

   Roedd gosodiad yn weddol syml:
   1. cer i Google Play, chwilio am LiteratIM, gosod
   2. cer i Settings | Language & Keyboard | rhoi tic ar LiteratIM
   3. cer i deipio rhywbeth rhywle, pwyso ar y sgrin er mwyn newid modd mewnbwn (input method)
   4. y tro cyntaf mae’r ap yn lawrlwytho’r geiriau i’r ffôn yn awtomatig felly mae di-wi yn syniad da

   Gwych! Mae’n braf i deipio ‘i’ pan o’n i’n arfer disgwyl ‘I’ mawr awtomatig! Heb sôn am yr acenion a’r geiriadur.

  • Iestyn Lloyd 4:13 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Aled, ond i’r iPhone.

  • David 6:30 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Smae Iestyn, yn anffodus doedd hi ddim yn bosibl creu bysellfwrdd sy’n gweithio ar iPad / iPhone — dydy Apple ddim yn caniatáu hynny. Fydd yna ap bysellfwrdd Cymraeg yn y dyfodol? Dim ond Apple sy’n gallu penderfynu (neu Lywodraeth Cymru). Mae’n ddrwg gen i am hynny!

  • Hywel 10:46 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Ardderchog. Roedd wir angen geiriadur Cymraeg (mae ap geiriadur Gwyddeleg – Get the Focal Irish Translator – wedi bod ar gael am ddim ers sbel). Mae’r bysellfwrdd i’w weld yn gweithio’n dda hefyd.

   Dyma fantais meddalwedd cod agored fel Android dros system caeedig fel un Apple, sef bod modd i bobl ddatblygu pethau y maen nhw am eu datblygu yn hytrach na dim ond beth mae cwmni mawr rhyngwladol am i ni gael.

  • Carl Morris 2:44 PM ar 24 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sgwennu adolygiadau o’r ddau ap ar Play sydd yn gyfnewid teg – oherwydd maent am ddim! Byddwn i’n annog pobl eraill i wneud yr un peth os bosib.

  • Leia 6:14 PM ar 26 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Fendigedig i weld y bysellfwrdd yn cael eu rhyddhau! Defnyddiol dros ben!

  • Richard 9:33 PM ar 4 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Bendigedig. Yn sgil dy flogpost nes i fewnosod yr ap ac mae’n gweithio’n dda, ond am un peth bach, h.y. mae’r bysellfwrdd yn cuddio’r bowtm ‘tweet’ yn fy ap Twitter (Twicca). Yn bendant nai gario mlaen gyda fe gan ei fod mor ddefnyddiol a chyflym.

  • Carl Morris 12:26 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, dw i wedi anfon dolen i dy sylw i David Chan.

  • Rhys Wynne 12:42 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Problem arall Twitteraidd dwi newydd darganfod ydy dim botwm ‘underscore’ sy’n codi reit aml mewn cyferiiadau Twitter. Fel arall, ap ardderchog.

  • David 1:06 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, yn fersiwn 1.1 (sydd bellach ar gael o Google Play) dw i wedi ychwanegu opsiwn “cuddio” pan wyt ti’n pwyso’r botwm “cog”, felly dylai fod hi’n hawdd pwyso “tweet” wedyn. Gobeithio fod hynny’n helpu – gad i mi wybod!

  • Gruff 4:13 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae David hefyd wedi ychwanegu llythrennau acennog (fel á, ï, ô, ŵ etc.) i’r bysellfwrdd. Gallwch eu hychwanegu drwy bwyso’n hir ar y llythyren briodol ac yna dewis yr acen o’r ddewislen sy’n ymddangos. Diolch David!

  • Sion 6:22 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   OK, sori ond dwi’n gweld hwn yn hollol frustrating. Dwi wedi ei lawrlwytho dros mis yn ol ond yna dileu’r linguabeth bynnag ydy’r enw. Doedd e ddim yn gweithio o ran rhagsgwennu, unig beth oedd yn neud oedd peidio rhoi I i fi yn lle i, Dwi wedi ceisio ei lawrlwhytho eto ond wedi rhoi give-up.

   1. Mae’n amhosib i rhywun nad sy’n dallt y dalltings i ddod o hyd i hwn. Ddim modd ei ffeindio yn Play Store heb fod rhywun yn gwybod enw’r blincin app. Teipio fewn ‘predictive texting + Cymraeg’ heb weithio i fi.

   2.Datganiad sydd ar y we jyst yn son am fod ar ben y Wyddf a pha mor hanesyddol ydy’r peth, Dwi jyst eisiau dolen syml i’r app yn esbonio beth mae’n feddwl. Doedd dim blincin dolen syml i’r app arno. Des i hyd i’r ddolen ar gwefan haciaith.cymru – faint o bobl sydd am wneud hynny?

   3.Dwi ddim yn gwybod pa fath o ffon sydd gen i.HTC o rhyw fath.Ydy’r app yn gwehthio i bob math o HTC neu ddim?

   4.Dwi wedi ceisio ei lawrlwytho eto – ar ol gorfod mynd i’r wefan yma i ffeinidio’r dolen.Mae hynny’n golygu fod take up hwn lot lot lot llai na galle fod.

   5.Wedi ei lwytho (dwi’n meddwl) ond yn cael neges fel ‘this imput methos may enable you to collect all the text you type, including personaldata like pass wordsand credit card numbers …’. So, na, dwi ddim arwyddo i hwn!

   Hoffwn arwyddo a gwneud i 2 ffon arall sydd gan fy mhlant (sydd bythnyn textio’n Saesneg).Ond mae’n rh drafferthus,wnaeth e ddimgweithio pan wnes i e i gychwyn mis yn ol, a nawr dwi ddimam arwyddo rhag i rhyw gwmni cael fy holl manylion. Yn fras, mae’r gwaith yn wych.Dwi eisiau ei ddefnyddio ond dwi methu a gwna i ddim.Mae’n rhy gymleth.

  • Carl Morris 7:55 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   1. Enw’r ap ydy Literatim.
   3. Dylai’r ap gweithio ar unrhyw HTC gydag Android.

  • David 2:22 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Smae Sion,

   Sori bod pethau mor rhwystredig! Dw i’n ymddiheuro fod gosod bysellfwrdd ar Android mor gymhleth: byddwn i’n falch pe tasen nhw’n streamleinio’r broses.

   Dylai’r ap weithio ar dy ffôn di; gwna yn siŵr dy fod ti’n dilyn http://troi.org/literatim.html yn ofalus, gan gynnwys y sgrinluniau efo saethau mawr coch.

   Os dw i’n teipio “Predictive texting + Cymraeg” mewn i Google Play yna mae’r ap yn dod yn gyntaf i mi. Beth sy’n dod yn gyntaf i ti? Rhyw ap arall, dw i’n cymryd …

   Mae’r neges am rifau cerdyn credyd yn frawychus on’d ydy! Mae’n dod i fyny os wyt ti’n gosod *unrhyw* fysellfwrdd newydd ar dy ffôn. Mae’n dweud, mewn theori, y gallai ap bysellfwrdd drwg logio popeth rwyt ti’n ei deipio a’i anfon ymlaen at ladron mewn crysau-T streipiog. (Yn yr un ffordd, gallai unrhyw ap drwg ar dy luniadur ddwyn dy rif cerdyn credyd … sgeri!) Yr ateb tymor hir yw i’r llywodraeth fynnu bysellfwrdd Cymraeg/Saesneg ar bob ffôn newydd. Ond yn y cyfamser na i wenu mewn ffordd gredadwy 🙂

   Eniwe, sori am y profiad rhwystredig, ond dw i’n ffyddiog bydd yr ap yn gweithio ar dy ffôn Android di. Wyddi di beth, os wyt ti’n dilyn y cyfarwyddiadau ar fy ngwefan (uchod) yn berffaith, a dydy’r ap dal ddim yn gweithio, yna gwna i brynu peint i ti a dau ffrwt shwt i’r plant. Trust me, I’m a software engineer 😉

   A diolch am dy adborth!

  • David 2:59 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Sion, dw i wedi newid y testun yn Google Play i fod yn fwy clir am y rhifau cerdyn credyd a’r camau gosod. Dw i’n siŵr bydd pobl eraill efo’r un cwestiynau, felly gobeithio bydd hynny yn helpu. Diolch eto!

  • Sion 10:53 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   David – diolch. Meddwl fod popeth yn iawn nawr, diolch. Am geisio lawrlwytho’r app I ffons fy mhlant.

   Un broblem dwi’n gael ydy defnyddio’r collnod – i’r, a’r, y’r etc. Mae’r app yn cynnig ‘r etc ond mae’n rhaid teipio fewn y collnod er mwyn i’r dewis ddod ar y dewislen,mae rhywun wedyn yn teipio ‘r ac yn cael dau gollnod – a”r neu i”r etc.Sut mae dod dros hyn?

  • Iestyn Lloyd 10:14 AM ar 5 Mehefin 2014 Dolen Barhaol

   Unrhyw gobaith fydd y bysellfwrdd yn dod i iOS 8 rwan eu bod nhw yn ei gefnogi? http://www.engadget.com/2014/06/02/ios-8-keyboards-on-the-way/

 • Rhys Wynne 2:58 PM ar 9 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , app, Coleg Llandrillo, , , gweithdy, , Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan y Môr   

  Myfyrwyr Smart Pen Llŷn a gweithdai app #steddfod2012 

  Dyma stori wedi ei chymryd o adran newyddion gwefan Coleg Llandrillo:

  Myfyrwyr Smart

  Yn ddiweddar, treuliodd grŵp o ddisgyblion blwyddyn naw Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Botwnnog ddiwrnod ar gampws Coleg Meirion- Dwyfor ym Mhwllheli yn cymryd rhan mewn gweithdy technoleg unigryw.

  Cafodd y myfyrwyr ddysgu am hanfodion creu apiau ar gyfer ffonau a thabledi smart, a chawsant roi cynnig ar greu rhai eu hunain.

  Dywedodd Eifion Owen, Pennaeth Astudiaethau Galwedigaethol ym Mhwllheli:

  “Roedd cynnal gweithdy apiau yn ffordd ryngweithiol o gyflwyno un yrfa bosibl yn y sector technoleg gwybodaeth i ddisgyblion ysgol. Yn sgil y datblygiadau parhaus a welir mewn ffonau a thabledi smart, roedd yn rhaid i’r diwydiant addasu ac ymateb. Mae Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth yn ddiwydiant cyffrous i weithio ynddo, ac mae’r newidiadau a’r datblygiadau newydd yn ei wneud yn faes hynod ddiddorol o safbwynt gyrfa. Hoffem ddiolch i’r cynllun Ymgyrraedd yn Ehangach am y cymorth ariannol i gynnal y gweithdy ac am y cyfle i roi profiad newydd i’r disgyblion ysgol.”

  Mae’n dda clywed bod cyfleoedd fel hyn yn cael eu cynnig i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr addysg bellach yng Nghymru. Byddai’n wych cael gwybod beth oedd ffrwyth y gweithdy.

  Dyma gyfle hefyd i mi roi plyg i’r gweithdy creu app sy’n cael ei gynnal bore fory (Dydd Gwener 10fed o Awst) ym mhabell Cefnlen ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym mro Morgannwg. Bydd gweithdy gan Mei Gwilym (manylion y gweithdy yma) ac hefyd cyflwyniad gan David Chan am yr apiau ffôn symudol sy wrthi’n eu datblygu gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

   
 • Carl Morris 12:39 PM ar 2 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: app, , ,   

  Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam 

  http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2012/04/02/wrexham-s-looking-local-app-fails-to-set-internet-on-fire-55578-30671980/

  COUNCIL bosses are urging the public to overcome their app-athy and use smart phones and iPads to report problems.

  The authority’s Looking Local app was trumpeted by Wrexham Council last year as a great way to report a range of social issues via the web.

  But although there have been a few reports trickling into the council, local feeling is the app has so far failed to spark the public’s interest.

  Downloading the app makes it easier to report litter, dog fouling, fly tipping, pot holes and road repairs and anti-social behaviour – residents can also send photos as evidence.

  However this particular technological revolution may be in need of a cyber jump-start, though the council insists it is popular. […]

  Mae dolen i’r app iPhone yma. Os wyt ti’n chwilio am yr app Android mae’n rhaid mynd i’r tudalen Saesneg am ryw reswm.

  Dau problem gyda’r strategaeth yma:

  1. Mae potensial i’r syniad o app symudol yn enwedig os mae rhywun eisiau adrodd problem tra bod nhw yn crwydro’r strydoedd (mewn theori). Ond mae platfform gyda lot mwy o bobol nag iPhone ac Android, sef Y WE. Ac mae’r we yn symudol hefyd i ryw raddau trwy 3G a fersiynau symudol. Mae’n rhaid ystyried app ar y we (web app) yn sgil apps symudol brodorol. Yn y cyd-destun yma byddwn i byth yn lansio app symudol brodorol cyn app ar y we. Ond byddwn i drio rhywbeth syml fel cyfeiriad ebost cyn ystyried app, sy’n ddrud.

  2. Mae’r cyngor yn defnyddio Looking Local, sef system Prydeinig, felly does dim fersiwn Cymraeg ar gael. Oh diar.

   
  • Rhys Wynne 2:04 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Sgwn i faint yn union sy wedi defnyddio’r gwasanaeth. Mae’n ymddangos bod Cyngor Wrecsam wedi derbyn 212 o adroddiadau drwy wefan FixMyStreet, a hynny heb unrhyw hyrwyddo gan y cyngor, ac mae modd i bod ddefnyddio’r gwasanaeth hyn drwy unrhyw ffon symudol ac Y WE. Hefyd mae’r gwasanaeth yma am gael ei leoleiddio i’r Gymraeg (yn araf…*ahem!*)

  • Carl Morris 5:23 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Yn union.

   Tybed os maen nhw yn ffafrio rhywbeth sydd wedi cael ei chomisiynu gan bobol fewnol…

   Bydd help Cyngor Wrecsam i leoleiddio FixMyStreet yn dda. Wedyn mae unrhyw gyngor yng Nghymru yn gallu ei defnyddio. Mae’r rhan fwyaf o broblemau yn dod dan y categorïau FixMyStreet ac mae croeso iddyn nhw addasu’r system hefyd.

  • Rhodri ap Dyfrig 9:40 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Ma Ushahidi / Crowdmap (a Ble Mae’r Gymraeg? de!) yn cynnig tri ffordd syml i adrodd a mapio pethau: sms, ebost a tweet gyda hashtag. Mae na app hefyd sydd efo profiad mwy cyfoethog (ychwanegu llun, gps ac ati) ond faswn i’n tybio taw’r tri cynta fasa lot o bobol yn defnyddio o’u ffon symudol cyn agor app.

   Fwyfwy mae na apps sy’n cael eu lawrlwytho, agor unwaith, a byth yn cael eu cyffwrdd eto dwi’n teimlo. Beth sydd haws o ran mynediad i’r gynulleidfa fwyaf? Onid yr hyrwyddo sy’n bwysig yn y pen draw? Ymwybyddiaeth o’r gallu i adrodd am rywbeth.

  • Carl Morris 6:23 PM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen lot o gynhwysion i lwyddo: hyrwyddo yn sicr ond mae’n rhaid cynnig platfformau mor eang a phosib fel y we ac efallai SMS.

   Hefyd mae’n rhaid meddwl am gymhelliant – pam fydd pobol yn adrodd problemau? Mae’r cwestiwn yn dyfnach na marchnata achos maen nhw yn gofyn pobol i gyfranogi i rywbeth, i bwrpas – sydd yn wahanol i’r pwrpas o safbwynt y cyngor.

   Does ‘na ddim hud mewn app ar ei ben ei hun. Maen nhw yn gallu newid yr app er mwyn iterato ond efallai mae’n rhy hwyr.

 • Carl Morris 9:30 AM ar 28 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , app, , Flash, html5, ,   

  Newyddion tech gorau y mis yn fy nhŷ i:

  SlideShare, the website for sharing PowerPoint presentations and other documents, has had a major makeover. The company has ditched Adobe Flash technology entirely, and rebuilt its website using the HTML5 markup language […]

  This means that SlideShare is now viewable on every kind of mobile device, from iPads to iPhones to Android devices and beyond. Another perk is that the website is now 30 percent faster and its files take up 40 percent less space than they used to. Search engines can now read the content within SlideShare slides. […]

  SlideShare initially set out to build its mobile experience by making individual apps for the Apple store, the Android marketplace, and others, but quickly realized that in the long term such a strategy would not be sustainable. […]

  http://gigaom.com/2011/09/27/slideshare-html5/

  Gobeithio fydd mwy o bobol yn mabwysiadu HTML5 – yn hytrach nag apps ar blatfformau dan gwmniau. Mae’r we a safonau agored mor bwysig. Beth sy’n dda yn yr enghraifft yma ydy’r manteision eraill: platfform niwtral, cyflymder, SEO.

  Nawr dw i’n trio dychmygu pob app fel gwasanaeth ar y we trwy HTML5.

  Rhaglenwyr: os wyt ti eisiau dysgu sut i adeiladu apps efallai dylet ti ystyried HTML5 (yn lle!).

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:06 PM ar 23 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: app, ,   

  “Dwi’n mynd o iSteddfod i iSteddfod…” 

  Mae Golwg360 yn adrodd bod Ambrose ac Edryd yn awyddus iawn i ddatblygu yr app iSteddfod, a bod dros 1,000 o bobol wedi ei lawrlwytho.

  Mae’n rhaid cyfaddef fod y ffigwr yna yn eitha syfrdanol, a llongyfarchiadau iddyn nhw am wneud cystal. Yn sicr dyna’r app Cymraeg (yn hytrach na dysgu Cymraeg) cyntaf i gyrraedd cynulleidfa fel yna. Byddai’n ddiddorol gwybod faint ddefnyddiodd o ar y maes ei hun.

  Sgwn i a fydd yna fersiwn Android y flwyddyn nesa?

  Yn sicr, roedd yn app gwerth yr arian, os am y map yn unig. Roedd rhai elfennau yn ddibynnol ar gyswllt data, oedd yn amharu braidd oherwydd y diffyg oedd yna yng Nglyn Ebwy. Mae’n siwr o fod yn dipyn cryfach yn ardal Wrecsam, os nad cyswllt 3G, fydd yn gwella’r profiad.

  Oes na bethau hoffech chi weld arno?

   
  • Rhys Wynne 2:45 PM ar 23 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dywedodd Ambrose Choy wrth Golwg360 eu bod nhw eisiau marchnata’r rhaglen yn well cyn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam.

   “Dw i’n meddwl y bydd yr Eisteddfod yn gwneud mwy fyth o waith marchnata’r flwyddyn nesaf,” meddai cyn dweud eu bod yn cyfarfod gyda threfnwyr yr ŵyl ym mis Medi er mwyn trafod y dyfodol.

   Newyddion da, er beth fyddai’n fuddiol yw petai’r cyfarfod yma’n un agored (ac yn cael ei hysbysebu) gan y gall fod o ddiddordeb i ‘ddarpar-ddarparwyr’ newydd ddod i wybod pa fath o wybodaeth o flae llaw sydd gan yr Eisteddfod a allant ei ddefnyddio, ac i nodi pa wasnaaethau gallant ddarparu.

   Mae ffaith bod 1,000 wedi ei lawrlwytho yn ffigwr reit uchel o’i gymharu a faint sy’n ymweld â’r ‘Steddofd ei hun.

  • hywel 3:21 PM ar 23 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Llongyfarchiadau iddyn nhw am do figwr fast o lawrlwyddo

 • Rhodri ap Dyfrig 2:12 PM ar 1 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: app,   

  “Lliwiau” – meddalwedd Cymraeg newydd i blant ar gael ar gyfer yr iPhone ac iPad 

  http://itunes.apple.com/en/app/lliwiau/id387586254?mt=8

  “Dysgwch y lliwiau yn Cymraeg”

  Edrych mlaen i’w lawrlwytho…ond ma angen treiglo’r C i G fan’na bois…

   
  • cwmwl 2:41 PM ar 1 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Cymraeg -> yn Gymraeg. Reit… update nesaf 🙂

  • Ieithgi 4:04 PM ar 1 Medi 2010 Dolen Barhaol

   A’r fannod os am fod hyd yn oed fwy cywir… 😉

 • Rhodri ap Dyfrig 11:39 AM ar 24 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: app, , , , , Learn Welsh, Peblig, SeiberCofis   

  Fideos Hacio’r Iaith: app iPhone ‘Learn Welsh’ a SeiberCofis 

  Hacio’r Iaith: Neil Taylor gan Rhodri ap Dyfrig ar Vimeo.

  Hacio’r Iaith: SeiberCofis gan Rhodri ap Dyfrig ar Vimeo.

   
  • Dafydd Tomos 9:29 PM ar 24 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch am rhein. Mae Seibercofis yn brosiect da ond mae tipyn o brosiectau tebyg o gwmpas ers nifer o flynyddoedd. Cyn symud swyddfa yn 2007 fe aeth llawer o’n hen gyfrifiaduron ni (+monitors CRT) i brosiect fel hwn yng Nghaerdydd sy’n ei ail-gylchu ar gyfer pobl ddi-freintiedig yn y cymoedd.

   Ddim yn siwr os wnaeth hyn ei grybwyll (mae’n anodd clywed y gynulleidfa) – fe ddylai John edrych ar Ghost for Linux er mwyn gallu gosod delwedd Ubuntu yn syth i’r ddisg galed.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:56 AM ar 25 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch am dy sylw Dafydd. Na’i basio fo mlaen at John.

   Mae’r sain ar gyfer sylwadau am fod yn broblem ar bob fideo yn anffodus. Doedd ganddon ni ddim roving mic. Tro nesa…

  • Rhys Wynne 11:09 AM ar 26 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Heb wrando ar y cyflwyniad ar Cybercofis eto, ond des ar draws cynllun Free Geeks yn Portland, UDA sy’n rhoi hyfforddiant o bobl yn ogystal a darparu cyfrifiaduron ac hefyd sydd a siop yn gwertthu darnau ail law. Hoffwn weld lot o bethau fel hyn er mwyn help cael gwared o hen PC ayyb o’r cartref a’r gweithle.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel