Tagiwyd fel: hyperleol Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 1:20 PM ar 20 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hyperleol   

  Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360 

  Os ydych chi’n arbenigo mewn WordPress mae cyfle i chi geisio am dendr i ddatblygu i gwmni Golwg360 a’i brosiect newyddion lleol Bro360. Dw i eisoes wedi blogio am hyn.

  Ewch i GwerthiwchiGymru am ragor o fanylion am y cyfle, sydd bellach yn fyw.

   
 • Carl Morris 9:07 PM ar 27 December 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hyperleol   

  Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro 

  Mae straeon am brosiect newydd Bro360 eisoes wedi bod ar Golwg360 a BBC Cymru Fyw.

  Dyma neges wrth gwmni Golwg am y prosiect newyddion cymunedol, a chyfle i rywun gydweithio gyda’r cwmni fel datblygydd meddalwedd.

  Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.


  Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 – 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.


  Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r botensial.


  Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan ganolog sy’n ddeinamig ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y cynllun. Prif rôl ein partner digidol fydd i ddatblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun ar sail yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld.


  Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmniau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.

  Fe fydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar wefan Gwerthwch i Gymru fel galwad ffurfiol am geisiadau tendr yn y flwyddyn newydd. E-bostiwch Owain Schiavone os ydych chi am dderbyn neges atgoffa pan fydd yr alwad am dendrau yn fyw.

  Dw i’n ceisio bod yn dryloyw bob amser wrth flogio felly hoffwn i ddatgan fy mod i’n gweithio gyda Golwg ar elfennau o brosiect Bro360, fel ymgynghorydd meddalwedd.

   
 • Carl Morris 5:16 PM ar 26 October 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: hyperleol,   

  Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad 

  Pwy a ŵyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg?

  Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf

  Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim angen trafod cynnwys y stori yn fanwl yma.

  Yn hytrach, hoffwn i drafod y model mae’r Tab yn defnyddio. Dw i’n credu bod ‘na syniad neu gyfle yma i ni yn y Gymraeg. Efallai taw dyna’r peth mwyaf diddorol a defnyddiol i ni am y stori yma os ‘dŷn ni’n gallu anwybyddu cynnwys y stori am funud.

  Mae The Tab yn groesryw o wefan Brydain gyfan a gwefan hyper-leol ar yr un pryd.

  Dyma enghraifft o stori gyffredinol i Brydain gyfan, beth sy’n digwydd i’ch ffioedd £9000 y flwyddyn am brifysgol. Ac wrth gwrs mae straeon am brifysgolion penodol.

  Dyma sut maen nhw yn disgrifio eu hunain:

  The Tab is a platform for the most talented young journalists to report and write, professionally and independently.

  We are a new kind of news network – a bottom-up organization that favours originality over rehashed content, reporting over lists, and realises that newspapers and TV networks suck so much at reporting on young people that young people now deserve to do it themselves.

  Our coverage is run by young editors locally and backed up by our newsrooms in London and New York.

  Founded at Cambridge University in 2009 by three students, we now have teams at more than 80 universities in America and the UK, as well as staff writers covering life in London. Tab reporters have broken national stories and write for some of the most engaged audiences in journalism.

  Mae’r system yn eithaf syml: mae tudalen hafan sy’n dangos straeon Prydeinig, Mae modd dewis categori fel Nottingham, Caerdydd, Aberystwyth, ayyb. (mae dim ond dwy brifysgol yng Nghymru ar The Tab hyd yn hyn). Dyna fe – fel o’n i’n dweud, syml iawn. Maen nhw yn dosbarthu dolenni i straeon ar gyfrifon Twitter a Facebook, fesul lle.

  Mae’r math yma o fodel yn edrych fel rhywbeth sy’n bosib yn y Gymraeg.

  Hynny yw, o ran newyddion i fyfyrwyr mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr mewn lle penodol (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llambed ac ati) ac mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr yn gyffredinnol.

  Nid fi yw’r person i ddechrau prosiect o’r fath ond dylai rhywun wneud e!

  Mae’r model yn addas i unrhyw wefan newyddion, nid myfyrwyr yn unig.

  Pe taswn i’n creu’r wefan byddwn i’n rhoi’r straeon cyffredinol yn y ffrwd leol – ar hyn o bryd mae angen ymweld â’r dau le ar wahan – Prydain a Chaerdydd yn fy achos i – ond mater bach ydy hynny.

  Hefyd pe tasai mwy o leisiau Cymraeg ar y we efallai fyddan ni ddim yn poeni gymaint am y rhagfarn, dw i ddim yn gwybod. (Dw i’n cydnabod bod ‘na problemau eraill i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd eisiau gweld a chlywed y Gymraeg.)

  Oedd y stori yn siom i mi oherwydd nid yn unig y safbwyntiau rhagfarnllyd sy’n cael eu mynegi ond y teimlad o ddiffyg rheolaeth dros y cyfryngau a’r diffyg lleisiau yn Gymraeg ar y we.

  Yn enwedig mae prinder o ‘nodweddion’ i’w darllen, y math o erthygl rydym yn gweld ar The Atlantic, Vice, BBC, Guardian ac yn y blaen.

  Rydym yn y byw yn yr ‘oes ddigidol’ pan mae modd dechrau mentrau newyddion cenedlaethol a rhyngwladol yn rhatach nag erioed o’r blaen.

   
 • Carl Morris 3:05 PM ar 21 October 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , hyperleol   

  Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014 

  Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn esbonio isod pam mae mor bwysig bod corff deddfu Cymru yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r llwyfannau digidol newydd. […]

  Mae mwy am y digwyddiad ar flog Diffyg Democratiaeth gan y Cynulliad. Gofynnwch iddynt am ragor o fanylion.

   
 • Carl Morris 11:34 AM ar 30 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: hyperleol,   

  Papur Dre ar y we 

  Mae Papur Dre a Chwmni Da wedi ennill lle ar brosiect Nesta o’r enw Destination Local. Maen nhw yn derbyn arian a chefnogaeth er mwyn datblygu newyddion lleol. Rhagor o wybodaeth:
  http://talkaboutlocal.org.uk/destination-local-winners-announced-by-nesta/
  http://www.nesta.org.uk/blogs/creative_economy_blog/ten_destination_local_projects_announced

  Gwych. Edrych ymlaen i weld y canlyniadau.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:59 AM ar 19 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hyperleol, , nesta   

  Cyfle am hyd at £50k gan NESTA ar gyfer peilot hyperleol amlblatfform Cymraeg? 

  http://www.nesta.org.uk/events/assets/events/destination_local_wales

  Ymddiheuriadau am y testun Saesneg, ond does dim ar y wefan…

  Date: 23.04.2012 12:30 – 16:30

  Location: Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL

  Join us at the Wales Millennium Centre in Cardiff for an information and networking event around two new funding competitions for Hyperlocal media projects from the Technology Strategy Board and Nesta.

  The Technology Strategy Board and Nesta have announced two complementary programmes worth over £1million for innovators working on next generation, hyperlocal cross-media platforms and enabling technologies that will drive new service offerings, reach out into communities and provide conduits for public services. The joint programme is called Destination Local.

  This session is in partnership with the Welsh Government and will provide an opportunity for potential applicants to learn more about the programme and how to apply to it.

  Credu byddai cyfle da iawn am gais cryf ar gyfer abrawf mewn hyperleol Cymraeg fama. Pwy sydd am drio?

   
  • Rhys Wynne 9:02 AM ar 23 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Byddai’n dda iawn ( aphwysig) cael cais Cymraeg, ond dw i ddim yn siwr gan bwy.
   Sut siap sy ar gynlluniau/rhaglen beilot Golwg360 ar gyfer cyfryngau lleol sgwn i?

  • Colin Nosworthy 9:08 AM ar 23 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   A fyddai rhyw fersiwn o Sianel 62 yn addas i wneud cais?

  • Carl Morris 9:40 AM ar 23 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Colin, dylet ti fynd prynhawn yma!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel