Diweddariadau Rhodri ap Dyfrig Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 3:05 PM ar 9 May 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  #creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol 

  Dwi yng nghynhadledd #creadigidol yng Nghaernarfon heddiw (ond mae ar y we ac yng Nghaerdydd hefyd). Dwi newydd gyflwyno ar y pwnc uchod felly meddwl baswn i’n postio dolenni i’r cyflwyniad yma.

  Mae wedi bod yn ddiwrnod diddorol iawn a dwi’n falch iawn o weld bod lot o’r pryderon oedd gen i yn y cyflwyniad wedi eu hateb neu’n dechrau cael eu hateb gan S4C. Dyddiau cyffrous yn sicr, a dwi’n siwr bydd lot o sdwff da’n dod allan dros y blynyddoedd nesaf.

  http://www.apdyfrig.com/wp-content/uploads/2013/05/SWOT-digidolcymraeg.docx

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:32 PM ar 17 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Hysbys: cwrs HTML/CSS i Ddechreuwyr (Caerdydd – 26 Ebrill) 

  CWRS NEWYDD – 26 Ebrill 2013 (Caerdydd)

  Angen cael gwybodaeth o HTML/CSS i’ch rhoi ar ben ffordd?

  Eisiau’r gallu i greu gwefannau syml?

  Cwrs undydd perffaith fydd yn rhoi i chi’r hyder i fynd a chreu ar gyfer y we!

  (cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn)

  Lleoliad: Caerdydd

  Manylion llawn:
  http://www.cyfle.co.uk/home/shortCoursesDetails/html-csscym

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:25 AM ar 21 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , sgwrs,   

  Cyfieithu Disqus 

  Fel rhywun wnaeth gyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Disqus yn y gorffennol, ges i ebost ganddyn nhw heddiw’n dweud eu bod wedi newid gwefannau/widgets ac angen cyfieithu o’r newydd.

  Dwi’n gweld mwy o flychau sylwadau Facebook na rhai Disqus dyddia ma felly dwn i ddim faint o flaenoriaeth ydi hwn mewn gwirionedd. Ond dyma’r ddolen os oes unrhyw gyfieithgwn isio rhoi tro arni.

   
  • duw 7:42 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu Disqus ac mae nawr yn fyw. Yn anffodus, nid oes unrhyw sylw ‘cyd-destun’ o dan y teclyn cyfieithu, felly posib bod sawl gwall yn bodoli. Felly, plis ewch ati a chyfrannu os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau ac ati.

  • Carl Morris 10:18 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Da iawn! Dw i newydd galluogi Disqus Cymraeg ar Y Bydysawd fel prawf. Plis gadawa sylw ar eitem newyddion neu rhaglen teledu i’w brofi.

  • Carl Morris 10:31 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw dw i newydd postio diweddariad ar Y Bydysawd.

 • Rhodri ap Dyfrig 2:55 PM ar 19 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cyfrifiadureg, , Prifysgol Aberystwyth   

  SWYDD: Darlithydd Peirianneg Meddalwedd Cyfrwng Cymraeg (Prifysgol Aberystwyth) 

  Dwi’n andros o gyffrous bod y swydd yma wedi dod i Aberystwyth. Unrhyw bobol haciaith efo diddordeb? Nabod rhywun arall? Pasiwch yr wybodaeth ymlaen plis.
  Dyma’r manylion oddi ar dudalen swyddi’r Brifysgol:

  Darlithydd mewn Peirianneg Meddalwedd – Adran Cyfrifiadureg

  (Cyfnod penodol o 5 mlynedd yn y lle cyntaf)

  Graddfa 7/8 (£33,230-£36,298; £37,382-£44,607) yn ddibynnol ar brofiad

  Dymuna’r Brifysgol benodi darlithydd i ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Peirianneg Meddalwedd yn yr Adran Cyfrifiadureg.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn sydd wedi cwblhau, neu sydd bron â chwblhau, PhD mewn maes perthnasol neu sydd â phrofiad proffesiynol yn y maes; sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol; a sydd â chefndir ac agenda ymchwil sy’n berthnasol i’r maes ac a fyddai’n cryfhau portffolio ymchwil yr Adran a’r Brifysgol.

  Ariennir y swydd drwy Gynllun Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n darparu cyllid i Sefydliadau Addysg Uwch Cymru er mwyn cyflogi staff academaidd a meithrin darlithwyr o’r radd flaenaf sy’n adnabyddus am flaengarwch a rhagor

  iaeth ym maes dysgu ac ymchwil. Byddy Coleg Cymraeg yn darparu £1m yn flynyddol am gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf er mwyn cefnogi swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg. Rhagwelir y bydd y cynllun hwn yn arwain at gyllido dros 100 o swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg erbyn blwyddyn academaidd

  Mae’r Adran Cyfrifiadureg wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau nawdd ar gyfer un o’r swyddi hyn. Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a thrwy Gymru sydd yn gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Bydd gan y deiliad swyddogaeth greiddiol wrth gyflawni cynlluniau cenedlaethol y Coleg ar gyfer y maes hwn ac wrth helpu i gyrraedd y targedau a osodwyd yn y pwnc hwn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a niferoedd myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg.

  Ac o’r disgrifiad manylach:

  Mae tua 10% o israddedigion yr Adran Cyfrifiadureg dros y blynyddoedd diweddar yn siaradwyr Cymraeg. Mae cyflogwyr yn aml yn cynnig cyfleoedd am swyddi mewn diwydiant am flwyddyn gyda’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn hanfodol neu’n ddymunol, ac mae rhychwant o swyddi ym maes TG a meysydd cyffelyb yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn gofyn am y gallu i ddefnyddio’r Gymraeg.

  Fodd bynnag, ceir tystiolaeth yn y Brifysgol a chan gyflogwyr lleol sy’n awgrymu bod diffyg siaradwyr Cymraeg mewn meysydd cyfrifiadurol. Mae’n hanfodol bod graddedigion yn cael eu hyfforddi i ddiwallu’r angen am siaradwyr Cymraeg yn y maes hwn, ac er mwyn mynd i’r afael â’r galw mae’r Adran Cyfrifiadureg wedi cyflwyno modiwlau cyfrwng Cymraeg i bob blwyddyn yn ei chynlluniau gradd. Nod y swydd hon felly yw ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg o fewn yr Adran, ac mae’n cynnig cyfle cyffrous i ddarlithydd brwdfrydig ddatblygu darpariaeth arloesol a blaengar mewn maes sy’n gymharol newydd i astudio drwy’r Gymraeg.

  Edrych mlaen i gael cydweithio gyda nhw!

   
  • Carl Morris 3:32 PM ar 20 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Cwrs cyfrwng Cymraeg neu feddalwedd cyfrwng Cymraeg neu’r ddau?!

  • Carl Morris 3:32 PM ar 20 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n gwybod yr ateb rili

  • Rhodri ap Dyfrig 9:31 AM ar 21 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Os dwi wedi deall yn iawn fydd dim modd cael y cwrs i gyd yn Gymraeg eto oherwydd ystod modiwlau ayyb. Ond bydd y person yn gyfrifol am ddatblygu modiwlau Cymraeg, seminarau Cymraeg a ballu, ac felly cynyddu canran y cwrs sydd ar gael yn Gym. Mae’r swydd yn eithaf eang o be dwi’n weld, a siwr o fod bod rhyddid i ddylunio a chyflwyno modiwlau newydd.

 • Rhodri ap Dyfrig 12:12 PM ar 27 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: backups, ,   

  Da chi mor iwsles a fi am wneud backups o wefannau WordPress? 

  Falle bod http://updraftplus.com/ yn ateb. Mae modd cadw copiau werth gefn yn awtomatig i Dropbox neu Google Drive. Ossym!

  (diolch i Aran Jones am y tip!)

   
  • Carl Morris 1:08 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Edrych yn dda.

   Roedd rhywun yn gofyn i mi am hyfforddiant WordPress.org ddoe ond gwnes i berswadio fe i fynd am WordPress.com achos mae’n lot haws ac mae llai o ymrwymiad i fod yn weinyddwr system!

  • Mei 2:05 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Hefyd yn opsiwn: http://wordpress.org/extend/plugins/backwpup/

   Gellir anfon i FTP, Dropbox, Amazon S3 neu sawl gwasanaeth cwmwl arall.

  • Rhodri ap Dyfrig 3:34 PM ar 27 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch Mei. Ie, sgen i ddim dymuniad bod yn weinyddwr system. Mae Dreamhost yn edrych ar ôl upgrades i fi sydd yn help mawr. One-click installs FTW!

 • Rhodri ap Dyfrig 11:51 AM ar 26 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Dau ddiwrnod ar ol i ymateb i gynlluniau Nominet ar gyfer .cymru a .wales 

  Ymysg y cwestiynau ddylen ni fel pobol sydd eisiau datblygu’r Gymraeg arlein ymateb iddyn nhw ydi:

  A ddylai rhywun sy’n prynu .cymru gael .wales yn awtomatig wedi ei gysylltu? (cwestiynau 1-6)

  Ddylai .cymru fod â gofynion iaith? h.y. bod rhaid i bob gwefan sydd eisiau defnyddio .cymru fod â chynnwys Cymraeg. (cwestiynau 23 a 24)

  Ond yr un darn pwysig iawn lle *nad* oes lle i ymateb ydi ar sut mae Ymddiriedolaeth Nominet yn dosbarthu elw sy’n dod o’r fenter. Dyma eu blyrb:

  Caiff unrhyw arian dros ben sy’n cael ei greu gan ofod parth .uk ei ail-fuddsoddi yn y gymdeithas ehangach trwy Ymddiriedolaeth Nominet, elusen annibynnol sy’n cefnogi mentrau sy’n defnyddio’r rhyngrwyd i ysgogi gweithredu cymdeithasol cadarnhaol ar lefel llawr gwlad. [3] Bydd unrhyw arian dros ben sy’n cael ei greu wrth weithredu parthau .cymru a .wales yn cael ei neilltuo a’i roi i achosion elusennol er budd y gymdeithas Gymreig.

  Mae Ymddiriedolaeth Nominet wedi datblygu profiad ac arbenigedd sylweddol yn ei gwaith i gefnogi prosiectau yn y gymuned; ein bwriad felly yw gofyn i’r Ymddiriedolaeth fod yn brif ddull dosbarthu ar gyfer unrhyw arian dros ben o’r parthau newydd. Bwriad yr Ymddiriedolaeth fydd datblygu ei phresenoldeb yng Nghymru, naill ai’n uniongyrchol neu trwy sefydliad partner, er mwyn sicrhau bod eu gwaith yn elwa ar wybodaeth leol yn ogystal ag arbenigedd yr Ymddiriedolaeth.

  Bydd y cyfraniadau cyffredinol i achosion elusennol yn dibynnu ar lefel ymgymeriad y parthau; os cânt eu mabwysiadu’n gyflym ac yn eang, yna bydd costau Nominet yn cael eu talu’n gynt a bydd arian dros ben ar gael yn gynharach. Os na chânt eu mabwysiadu’n gyflym, yna bydd yn cymryd mwy o amser i greu arian dros ben. Os yw proses lansio’r parthau newydd yn creu arian annisgwyl sylweddol, yna bydd Nominet yn gwneud cyfraniad cynnar i’r Ymddiriedolaeth i adlewyrchu hyn.

  Mae’n andros o bwysig bod mentrau Cymraeg arlein yn cael cynrychiolaeth sylweddol yn hyn o beth gan bod y ddarpariaeth fel ag y mae hi mor wan. Os nad oes blwch ymateb dylen ni efallai ebostio nhw ar cymru.wales@nominet.org.uk

  Gallwch ymteb arlein ar: http://www.domainforwales.org.uk/cy/content/dweud-eich-dweud

  Rhaid gwneud hyn erbyn 28 Chwefror!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:23 AM ar 31 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , gymraeg, , tiki toki,   

  Casglu hanesion y we Gymraeg – beth ydi dy hanes di? 

  Efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld gwefan hanesywegymraeg.com yn barod ond dyma bostio cofnod amdano ar haciaith.cymru er mwyn gwneud yn siwr bod pawb wedi ei weld.

  Mae hanesywegymraeg.com ymdrech i gasglu hanesion, cerrig milltir, digwyddiadau allweddol a phrofiadau personol o’r hyn sydd wedi digwydd yn natblygiad y we Gymraeg o 1991 hyd 2012.

  Hanes y We Gymraeg

  Y bwriad yw gwneud yr hanes yma yn un torfol, gan ddefnyddio nodweddion y we ei hun er mwyn efallai codi ambell stori na fuasai’n dod trwodd drwy hanes un awdur. Gobeithio y bydd yn sbarduno trafodaeth, codi ambell gwestiwn, ac efallai’n sail i hanes mwy cyflawn o’r Gymraeg arlein yn nes ymlaen.

  Gall unrhyw un felly ychwanegu cofnod at y llinell amser a rhoi pwt am y prosiectau roedden nhw’n gweithio arnyn nhw neu oedd wedi cael dylanwad ar nyn nhw mewn rhyw ffordd.

  Er mwyn gosod cofnod eich hunain ewch i’r llinell amser a rhowch “rhithfro” fel y cyfrinair yn y blwch ‘Edit Timeline’.

  Byddaf yn cyflwyno’r canlyniadau mewn darlith ddydd Mercher y 6ed Chwefror yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth a’n cau’r llinell amser i gyfraniadau newydd am 5pm ar ddydd Gwener yr 8fed.

  Mae yna 80 cofnod yno erbyn hyn efo llwyth o ddeunydd diddorol. Dwi’n gobeithio gyrhaeddwn ni 100 erbyn dydd Mercher.

  Os oes cywiriad ganddoch chi, neu eisiau ychwanegu pwt yna gadwch neges yn y sylwadau neu ebostiwch fi: rla@aber.ac.uk

  Os oes rhywun o griw Haciaith awydd sgwennu cofnod mwy nac mae lle iddo ar y llinell amser fel mae ambell un am wneud yn barod, yna anfonwch neges ac mi wna i roi gwahoddiad i chi fod yn gyfrannwr ar y blog.

  Fel arall, mewynhewch drip lawr lôn atgofion!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , cymorth, , , nudge theory, uchelgais, y we gymraeg   

  Sesiwn 2a : Gareth Morlais – Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg 

  Wedi ei groesbostio o flog Gareth:

  1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein

  2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’

  3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael (gweler traethawd Jeremy Evas ar Nudge Theory)

  4. Cynnig cymorth neu rhoi pwysau ar gwmniau pan nad oes mynediad i’r Gymraeg.

  5. Gwersi ac adnoddau codio drwy gyfrwng y Gymraeg.

  6. Mwy o wefannau Cymraeg.

  Nodiadau o’m cyflwyniad yn Hacio’r Iaith #haciaith 2013 https://haciaith.cymru/

  Beth hoffech chi ei weld?

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:46 AM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol  

  Blog byw(ish) Sesiwn 1b: ymgyrchu / lobio arlein 

  Y Ffrynt Ddigidol

  A fydda modd cynnull grwp neu collective fydda’n gallu dod at ei gilydd i wneud prosiectau mwy arlein sydd wedi eu trefnu’n well i gyrraedd amcanion gwleidyddol trwy wahnaol ffyrdd, subversive falle,

  gemau gwleidyddol? arlein neu apps?

  map rhyngweithiol am ystadegau mewnlifiad?

  technoleg i ddangos data ac i gynyddu ymwybyddiaeth?

  Wikileeks Cymraeg?

  casglu tweets / deunydd y wasg gwrth Gymreig?

  Man i roi syniadau ar y we, ac hefyd i recriwtio pobol gyda sgiliau gwahanol i weithio arno – dylunwyr, rhaglennwyr, pobol marchnata, pobol cynnwys (sain, fideo, copywriters)

  Un syniad gwneud gwefan – cyflwyno dysgwyr i Gymry Cymraeg – efallai ffyrdd o ariannu hwnna drwy gronfa ddigidol

  Pwll sgiliau y gallai pobol gynnig amser a sgiliau mewn maesydd gwahanol y gallai pobol ddefnyddio i rwydweithio

  Oes angen creu rhwydwaith newydd? Defnyddio Hacio’r Iaith?

  Cynllunio prosiect yn bwysig iawn er mwyn adnabod pa sgiliau sydd eu hangen.

  Os mae nhw’n brosiectau mawr mae angen

  Collective Ema? Pobol yn sgwennu’n Saesneg ac  ymaeteb i wrth-Gatalaniaeth neu erthyglau gwael (collectiuemma.com)

  Beth am wneud incubators dros benwythnosau? Penwythnosau hacio Cymraeg ar gyfer pobol ifanc – bosib gyda’r Urdd?

  Falle na fyddai’r Llywodraeth yn cymryd pethau technoleg o ddifri – angen y lobio positif i wneud yn siwr y byddai

  Lobio

  Lobio gan Wicipedia ar gyfer syniadau, ond dim digon o gefnogaeth. All Hacio’r Iaith fagu dannedd a chefnogi hyn?

  Oes ffordd i gael Hacio’r Iaith i fynd i lobio?

  Oes angen i Hacio’r Iaith fod yn lais gwleidyddol dros?

  Ydi HI ddim byd ond siop siarad? Beth yw’r pwynt os nad oes cydweithio i gyrraedd amcanion penodol? Neu ydi hacio’r iaith yn well fel grwp llac o bobol sydd yn gallu esgor ar grwpiau eraill os ydyn nhw’n dymuno?

   
  • Aled Griffiths 12:31 PM ar 19 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Efallai byddai hi’n syniad datblygu grŵp tebyg i society.org yn Gymraeg. Rhywbeth sy’n galluogi pobl i ymgyrchu a.y.b.

 • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 2 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: consoles, , genmau fideo, , trawsgyfieithu, , trawsgynhyrchu   

  Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael? 

  Dwi wedi bod yn pendroni am y pwnc yma neithiwr felly dyma ambell drydariad yn rhoi fy meddyliau lawr. Beth ydach chi’n feddwl am y pwnc? Ydi o’n hanfodol? Ydi o’n bosib? Be ma gwledydd eraill wedi llwyddo i’w wneud? Sut mae nhw wedi gwneud hynny a gyda pha fesur op lwyddiant?

  Ma’n faes sydd heb ei gyffwrdd bron o ran trafodaeth gyhoeddus heblaw ambell waith yn dilyn rhyddhau sawl gêm “gyntaf yn Gymraeg” ar iphones. Mi fasa’n dda clywed gan Gruff Prys hefyd! Galw Gruff!

  "A Brief History of [video] Game Localisation" by Miguel Á. Bernal-Merino http://t.co/5BhxM9Za #haciaith #ymchwil
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Unrhywun yn gwybod lle faswn i'n ffeindio gwybodaeth am gemau console sydd wedi eu lleoleiddio i lawer o ieithoedd? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Cafodd Tintin (Ubisoft) ei leoleiddio i'r Gatalaneg yn 2012. Dyma erthygl wych ar leoleiddio i Catala http://t.co/onkntNri #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Allai cronfa dechnoleg Gymraeg @ gynnig arian i Ubisoft i wneud fersiwn Gymraeg o'u gêm nesa? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Dechreuwch y drafodaeth yma! Rhowch sylw isod yn dweud eich dweud os da chi’n gamer, yn riant, yn ddatblygwr neu’n gynllunydd iaith.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel