Tagiwyd fel: swyddi Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:06 PM ar 19 January 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , swyddi   

  SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Cyfryngau Digidol ar hyn o bryd:

  Cyflog £26,321 – £35,735 (Band Rheoli 2)

  • Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer.

  Diben y swydd:

  Rôl y swydd hon yw helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu digidol arloesol, dynamig ac amlblatfform i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo Uwch-reolwr y Cyfryngau Digidol i sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn dangos esiampl o ran mentrau fel e-ddemocratiaeth, i helpu i annog pobl i ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd.

  Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Golygydd y Wê i sicrhau bod ein presenoldeb ar-lein yn ddifyr, yn berthnasol, yn hygyrch ac yn briodol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd targed, ac yn adlewyrchu ymrwymiad strategol y Cynulliad Cenedlaethol i fod yn agored, yn dryloyw ac yn hygyrch.

  Bydd angen i ddeiliad y swydd ddeall potensial technoleg ddigidol newydd a thechnoleg ddigidol y dyfodol i fod yn gyfryngau ar gyfer cyfathrebu â chynulleidfaoedd allweddol a sut maent yn gweithio fel rhan o strategaeth gyfathrebu ehangach.

  Bydd y rôl yn datblygu sgyrsiau a chymuned i gysylltu â chynulleidfa ledled Cymru a thu hwnt i feithrin a chynnal cydberthnasau. Mae’r Cynulliad am wella ei allbwn cyfryngau cymdeithasol drwy sefydlu ymgysylltiad llawn yn hytrach na dim ond bod yn sianel ddarlledu arall.

  Patrwm gwaith:

  Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad eu diwallu.

  Dyfynnwch gyfeirnod AC/055/14

  Dyddiad cau: 10:00 30 Ionawr 2015

  Mae’r manylion i gyd ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

   
 • Carl Morris 9:05 PM ar 7 July 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ITV, , , swyddi   

  ITV Cymru/@Hacio i lansio cynllun newyddion ar-lein newydd 

  Mae’n rhaid dweud fy mod i’n chwilfrydig am gynlluniau Hacio ar ôl gweld y hysbyseb swydd yma, yn enwedig am sut mae’r newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ifanc.

  Ond os ydych chi am geisio am y swydd dw i’n credu eich bod chi’n rhy hwyr yn anffodus!

  Newyddiadurwr Ar-lein – ITV Cymru Wales
  Lleoliad – Caerdydd
  Llawn amser
  Cytundeb: 6 mis

  Cyfle cyffrous i ddatblygu newyddiaduraeth yn y Gymraeg ar-lein.

  Mae criw Hacio ar fin cyhoeddi cynllun newydd i annog pobol ifanc i fwydo eu cynnwys newyddiadurol eu hunain i’r we. Yn y swydd yma, byddwch yn gyfrifol am greu cysylltiadau gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau, yn eu hysbrydoli i greu cynnwys ac yn sicrhau fod y deunydd yn gywir ac yn addas i’w gyhoeddi ar wefan Hacio.

  Bydd gennych frwdfrydedd am newyddiaduraaeth yn yr iaith Gymraeg, gwybodaeth eang am faterion cyfoes Cymru a’r byd, a bydd eich bys ar byls y digwyddiadau sydd o bwys i bobol ifanc. Bydd angen syniadau arloesol a’r dewrder i dorri tir newydd.

  Byddwch yn gyswllt cyson gyda S4C ac yn aelod allweddol o dîm fydd yn mynd ar daith i ysgolion Cymru i gynnig hyfforddiant technegol a newyddiadurol.

  Byddwch yn gyfathrebwr da ar lafar ac mewn print, a bydd angen y gallu a’r parodrwydd i weithio dan bwysau. Cewch y cyfle hefyd i weithio ar raglenni Y Byd ar Bedwar a Hacio.

  Mae ITV yn le gwych i weithio. Os os oes gennych chi ddoniau technegol a chreadigol a’r awydd i wynebu her newydd bob dydd, cysylltwch â ni.

  Dyddiad cau: Gorffennaf 7fed 2014

   
  • Colin Nosworthy 10:33 PM ar 24 Gorffennaf 2014 Dolen Barhaol

   Ie, cyffrous iawn.

 • Iwan Stanno 2:31 PM ar 18 March 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: swyddi   

  SWYDD: Datblygydd Gwe, Rondo Media 

  Mae cwmni teledu Rondo, sy’n gyfrifol am raglenni fel Sgorio, Rownd a Rownd, Gwlad yr Astra Gwyn a Gwefreiddiol, yn chwilio am ddatblygydd gwe i weithio o’u swyddfa yng Nghaernarfon.

  Rhaglennydd/Datblygydd Gwe

  I ymuno ag adran ddigidol ac aml-gyfryngol Rondo. Byddai profiad o HTML, CSS, PHP a SQL yn ddelfrydol.

  Cytundeb blwyddyn i gychwyn Ebrill 2014. Anfonwch CV at Liz Lewis, Rondo, Lôn Cae Ffynnon, Caernarfon LL55 2BD neu liz@rondomedia.co.uk.

  Mae’r dyddiad cau fory! (19 Mawrth).

   
 • Carl Morris 3:17 PM ar 24 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , swyddi,   

  SWYDD: Cydlynydd Wicipedia, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

  Cydlynydd Wicipedia
  Yn dilyn cytundeb cydweithio rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia DU y mae’r Coleg yn dymuno penodi Cydlynydd Wicipedia fydd yn adrodd i swyddogion a Bwrdd Academaidd y Coleg ar sut orau y gellir rhannu adnoddau addysgol ar lwyfannau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, o dan drwyddedau priodol. Bydd gennych gefndir academaidd gadarn, dealltwriaeth dda o faterion yn ymwneud â hawlfraint ac eiddo deallusol a dealltwriaeth o genhadaeth a gweithgareddau Wikimedia a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae profiad o waith trefnu a chydlynu, cynnig hyfforddiant a chymorth i staff academaidd yn ogystal a golygu deunydd ar safleoedd Wici yn angenrheidiol.
  Dyddiad Cau: 12 Chwefror 2014
  Cyswllt: Catherine Rees

  Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion

   
 • Rhys Wynne 10:28 PM ar 16 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , swyddi, ,   

  SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia) 

  Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

  Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

  Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

  Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

  Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

  Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

  Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
  ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

  Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

  Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

  Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:21 PM ar 28 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , swyddi   

  SWYDD: Datblygwr Meddalwedd (Prosiect ITV Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru) 

  http://www.llgc.org.uk/index.php?id=1189&L=1

  Ma Archif Sgrin a Sain Cymru yn derchrau ar brosiect newydd gyda Archif ITV Cymru. Bydd hon yn swydd ddifyr iawn dwi’n siwr.

   
 • Carl Morris 4:35 PM ar 21 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , swyddi   

  SWYDDI: swyddog masnachol i’r tîm comisiynu S4C / chydlynydd cynnwys digidol S4C 

  Swyddog Masnachol i’r Tîm Comisiynu http://www.s4c.co.uk/swyddi/c_commercial_officer.shtml
  Cydlynydd Cynnwys Digidol http://www.s4c.co.uk/swyddi/c_cydlynydd_cynnwys_digidol.shtml

  Plîs gofynna yn uniongyrchol os oes gyda ti unrhyw gwestiynau.

   
 • Carl Morris 1:28 PM ar 16 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , swyddi   

  SWYDD: Llywodraeth Cymraeg: Uwch-reolwr Datblygu Busnes – Cyfryngau Digidol 

  Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi camau allweddol a sicrhau eu bod yn cael eu cymryd er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu potensial economaidd diwydiannau’r Cyfryngau Digidol yng Nghymru. Swydd strategol yw hon a fydd yn ei gwneud yn ofynnol gweithio ar draws nifer o feysydd allweddol i sicrhau’r canlyniadau gorau i’r economi greadigol yng Nghymru, gan gynnwys: elwa’n fasnachol, datblygu sgiliau, arloesi, mewnfuddsoddi, datblygu masnach, cydweithredu academaidd a darparu cymorth ariannol arbenigol i fusnesau a’u helpu i reoli cysylltiadau yn y sector.

  Mae’r swydd yn cynnwys bod yn rheolwr llinell ar yr ymarferwyr datblygu busnes yn y tîm a sicrhau ansawdd holl waith y tîm.

  Mae’r swydd hefyd yn cynnwys darparu adborth ar sail tystiolaeth i Bennaeth y Sector, Panel y Sector Diwydiannau Creadigol a’r Gweinidogion ynglŷn â materion gweithredol a strategol.

  Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli cysylltiadau lefel uchel â rhanddeiliaid y sector y tu mewn a’r tu allan i’r Llywodraeth.

  Mae tair swydd Uwch-reolwr Datblygu Busnes yn y tîm Diwydiannau Creadigol, ac mae deiliaid y swyddi hynny yn canolbwyntio ar: Darlledu, Cyhoeddi a Ffilmio; Cyfryngau Digidol; a Chelfyddydau, Dylunio a Cherddoriaeth.

  Cytundeb: Parhaol
  Cyflog: £44,000
  Sgiliau Cymraeg: Dim Angen

  https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTE5NTQzNiZ2dF90ZW1wbGF0ZT0xMTMxJm93bmVyPTUwMjMzNjgmb3duZXJ0eXBlPWZhaXImYnJhbmRfaWQ9MCZyZXFzaWc9MTMxMzQ5NzQ2NS0yMTZhYjc1ZTdjMTZjOWJhNGE1YzQ0NThlZTM1YWI5ZmNlZDc4ODM3

  http://jobs.guardian.co.uk/job/4344675/senior-business-development-manager-digital-media/

   
 • Carl Morris 11:22 PM ar 28 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , swyddi   

  Swydd: Rheolwr Cynnwys y We Adrannol, adran ystadegau, Llywodraeth Cymru 

  Hoffem benodi unigolion brwdfrydig sy’n llawn cymhelliant ac sydd â gwybodaeth a sgiliau ym maes y cyfryngau digidol, rheoli gwefannau a marchnata digidol.

  Eich prif gyfrifoldeb fydd datblygu a gwella’r cynnwys sydd ar ein gwefan gorfforaethol a’n micro safleoedd. Byddwch hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r defnydd o’r cyfryngau digidol er mwyn cysylltu â phobl Cymru a rhanddeiliaid.

  Byddwch yn aelod allweddol o dîm cyfathrebu Llywodraeth Cymru ac yn arwain wrth gynghori staff o fewn rhai o’n hadrannau allweddol ynghylch defnyddio’r cyfryngau digidol yn effeithiol er mwyn hybu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a datblygu strategaethau cyfathrebu ar-lein ar gyfer polisïau, mentrau neu ymgynghoriadau allweddol.

  Byddwch yn gweithio’n unol â brand corfforaethol a chanllawiau Llywodraeth Cymru, a byddwch yn gyfrifol am gomisiynu, drafftio, golygu a phrawfddarllen cynnwys ar gyfer y we, a sianeli ar-lein. Byddwch hefyd yn rheoli datblygiad micro safleoedd a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Byddwch yn gyfrifol am ddadansoddi data ac am ymateb yn gyflym i anghenion ein defnyddwyr.

  Bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu da a byddwch yn gyfrifol am ddatblygu dealltwriaeth dda o feysydd polisi y byddwch chi’n gyfrifol amdanynt, cynnal cysylltiadau â’ch cydweithwyr, awduron cynnwys a rhanddeiliaid allanol.

  mwy https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTE5MTQxMiZ2dF90ZW1wbGF0ZT04NTkmb3duZXI9NTAyMzM2OCZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnJlcXNpZz0xMzA5MjgwNzE3LTY4N2VlN2U1MTdjM2FmYjkzOWU3NmIzMDBhMDFjODZjYjI4M2NlZTY=

  plis cysyllta yn uniongyrchol, yn amlwg

   
 • Carl Morris 4:20 PM ar 8 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Deddf Iaith, , swyddi   

  SWYDD: Comisiynydd yr Iaith Gymraeg 

  Stori BBC:

  Nod y llywodraeth yw penodi Comisiynydd Iaith yn yr hydref.

  Daw’r cyhoeddiad yn dilyn pasio’r mesur iaith yn y Cynulliad fis Rhagfyr diwethaf.

  Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Gweinidog Addysg sydd â gofal dros yr iaith, Leighton Andrews, ei fod yn bwriadu hysbysebu am y swydd fis Gorffennaf gyda’r gobaith o benodi yn yr hydref.

  Datganiad ysgrifenedig gan Llywodraeth Cymru

  Teitl: Comisiynydd y Gymraeg
  Dyddiad: 08 Mehefin 2011
  Gan: Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

  Hoffwn hysbysu Aelodau o’r datblygiadau diweddaraf parthed penodi Comisiynydd y Gymraeg (“y Comisiynydd”).

  Ar 1 Mehefin, gosodais gerbron y Cynulliad Reoliadau Comisiynydd y Gymraeg (Penodi) 2011 sy’n gosod allan manylion y broses ar gyfer penodi’r Comisiynydd. Mae copïau dwyieithog o’r rheoliadau a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig ynghlwm wrth y datganiad hwn.

  Mae’r rheoliadau yn gwneud darpariaeth ynghylch aelodaeth y panel dethol a fydd yn gyfrifol am gyfweld ymgeiswyr a gwneud argymhellion i Brif Weinidog Cymru ynghylch y penodiad.

  Pan fu’r Cynulliad yn craffu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (“y Mesur”), mynegwyd dymuniad gan Aelodau’r Cynulliad i fod yn rhan o’r broses benodi. Yn unol â hynny, mae’r rheoliadau yn darparu bydd y panel dethol yn cynnwys: Aelod Cynulliad a enwebir gan un o bwyllgorau’r Cynulliad; aelod o staff Llywodraeth Cymru; asesydd annibynnol a pherson sydd â phrofiad o hybu defnydd o’r Gymraeg a/neu iaith arall.

  Bydd y broses benodi yn seiliedig ar egwyddorion sydd wedi’u sefydlu dros amser, sef tryloywder a didueddrwydd, gyda phenodiad ar sail teilyngdod. Mae’r rheoliadau yn gosod dyletswydd ar Brif Weinidog Cymru, wrth benodi’r Comisiynydd, i ddilyn egwyddorion cyfrifoldeb Gweinidogion; teilyngdod; craffu annibynnol; cyfle cyfartal; uniondeb; didwylledd a thryloywder; a chymesuredd gan gymryd i ystyriaeth y disgrifiad o’r egwyddorion hynny yng Nghod Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus ar gyfer Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus.

  O ystyried y cyd-destun ar gyfer gwaith y Comisiynydd a’r achos y bydd yn eiriolwr drosto, mae’n bwysig bod gan y Comisiynydd y sgiliau ieithyddol sydd eu hangen i gyflawni ei ddyletswyddau yn effeithiol. O dan y rheoliadau hyn rhaid bod Prif Weinidog Cymru wedi ei fodloni bod gan y person wybodaeth ddigonol o’r Gymraeg a hyfedredd digonol ynddi i arfer swyddogaethau’r Comisiynydd. I’r perwyl hwn mae’r rheoliadau yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r panel dethol asesu gwybodaeth pob ymgeisydd o’r Gymraeg a’i hyfedredd ynddi, a chynnwys yr asesiad yn ei argymhellion i Brif Weinidog Cymru. Bydd yr asesiad hwn o gymorth i roi’r sicrwydd y mae gofyn i Brif Weinidog Cymru ei chael er mwyn iddo deimlo’n fodlon bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu arfer ei swyddogaethau’n effeithiol.

  Gallaf gyhoeddi ein bod yn anelu i hysbysebu swydd y Comisiynydd ym mis Gorffennaf gyda’r bwriad o wneud cyhoeddiad parthed yr ymgeisydd llwyddiannus yn yr hydref. Rwy’n awyddus i benodi’r Comisiynydd cyn gynted â phosib fel ei fod yn cael cyfrannu at y gwaith pwysig sydd i’w wneud – gan gynnwys yr angen i sicrhau ein bod yn symud yn gyflym o’r drefn bresennol o gynlluniau iaith o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 i’r drefn newydd o safonau iaith a gyflwynir o dan y Mesur. Bydd penodiad cynnar hefyd yn caniatáu i’r Comisiynydd gael mewnbwn i’r broses o sefydlu ei swyddfa – mater sydd eisoes yn destun paratoadau yn sgil trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

  Bydd cyfle i drafod y reoliadau hyn yn y Cyfarfod Llawn, sydd wedi’i amserlennu ar gyfer 28 Mehefin. Yn y cyfamser, edrychaf ymlaen at gydweithio gydag Aelodau’r Cynulliad i benodi Comisiynydd yr Iaith Gymraeg cyn gynted â phosib ac i gefnogi’r Comisiynydd wrth iddo fynd i’r afael â’r rôl allweddol hon o sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i ffynnu, sydd ynddo’i hun yn amcan pwysig gan Lywodraeth Cymru.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel