Tagiwyd fel: eisteddfod2012 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 2:58 PM ar 9 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Coleg Llandrillo, , eisteddfod2012, gweithdy, , Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan y Môr   

  Myfyrwyr Smart Pen Llŷn a gweithdai app #steddfod2012 

  Dyma stori wedi ei chymryd o adran newyddion gwefan Coleg Llandrillo:

  Myfyrwyr Smart

  Yn ddiweddar, treuliodd grŵp o ddisgyblion blwyddyn naw Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Botwnnog ddiwrnod ar gampws Coleg Meirion- Dwyfor ym Mhwllheli yn cymryd rhan mewn gweithdy technoleg unigryw.

  Cafodd y myfyrwyr ddysgu am hanfodion creu apiau ar gyfer ffonau a thabledi smart, a chawsant roi cynnig ar greu rhai eu hunain.

  Dywedodd Eifion Owen, Pennaeth Astudiaethau Galwedigaethol ym Mhwllheli:

  “Roedd cynnal gweithdy apiau yn ffordd ryngweithiol o gyflwyno un yrfa bosibl yn y sector technoleg gwybodaeth i ddisgyblion ysgol. Yn sgil y datblygiadau parhaus a welir mewn ffonau a thabledi smart, roedd yn rhaid i’r diwydiant addasu ac ymateb. Mae Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth yn ddiwydiant cyffrous i weithio ynddo, ac mae’r newidiadau a’r datblygiadau newydd yn ei wneud yn faes hynod ddiddorol o safbwynt gyrfa. Hoffem ddiolch i’r cynllun Ymgyrraedd yn Ehangach am y cymorth ariannol i gynnal y gweithdy ac am y cyfle i roi profiad newydd i’r disgyblion ysgol.”

  Mae’n dda clywed bod cyfleoedd fel hyn yn cael eu cynnig i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr addysg bellach yng Nghymru. Byddai’n wych cael gwybod beth oedd ffrwyth y gweithdy.

  Dyma gyfle hefyd i mi roi plyg i’r gweithdy creu app sy’n cael ei gynnal bore fory (Dydd Gwener 10fed o Awst) ym mhabell Cefnlen ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym mro Morgannwg. Bydd gweithdy gan Mei Gwilym (manylion y gweithdy yma) ac hefyd cyflwyniad gan David Chan am yr apiau ffôn symudol sy wrthi’n eu datblygu gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

   
 • Carl Morris 12:56 PM ar 5 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , eisteddfod2012,   

  Steddfodwyr… Dere i’r Cefnlen am yr Ŵyl Dechnoleg… #steddfod2012 

  Helo Steddfodwyr…

  Dere i’r Cefnlen am yr Ŵyl Dechnoleg Gymraeg gyda Hacio’r Iaith!

  • Gweithdai
  • Rhannu gwybodaeth
  • Fideo ar-lein
  • Blogwyr Bro – straeon amgen o’r Steddfod
  • Wicipedia Cymraeg – y wefan mwyaf poblogaidd yn Gymraeg
  • Hwyl
  • Di-wifr
  • Trydan

  Ble? Cer i mewn i’r maes, mynd heibio’r Pabell Len, syth ymlaen at y Cefnlen (1201-1203 ar y map). Edrycha am y logo Hacio’r Iaith.

  Darllena’r amserlen

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:40 AM ar 13 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , eisteddfod2012   

  Hacio’r Iaith yn rhan o Ŵyl Dechnoleg yr Eisteddfod Gen 

  Dwi’n falch bod y cyhoeddiad swyddogol wedi cael ei wneud am y bartneriaeth gyda’r Eisteddfod Gen eleni. Mae’n argoeli i fod yn wythnos wych a chyffrous a chyfle i gyfarfod llwythi o bobol newydd sydd efo diddordeb mewn pob math o agweddau ar dechnoleg yn y Gymraeg.

  Dyma’r gofnod ddiweddaraf ar y blog yn trafod ein amserlen drafft. Plis ewch draw a chyfrannwch eich syniadau. Mae dal amser i wneud newidiadau, neu roi awgrymiadau pellach.

  Byddwn ni hefyd isio cymuned Hacio’r Iaith i wirfoddoli i fod o gwmpas yn rhai o’r slotiau os yn bosib. Mae’n debgy y byddwn ni’n gallu darparu rhywfaint o docynnau i’r maes am eich amser.  Bydd yna dudalan drafod fanylach ar hedyn.net cyn bo hir hefyd.

  Dyma’r  datganiad i’r wasg gan yr Eisteddod yn rhoi rhai manylion:

  GŴYL DECHNOLEG GYMRAEG I’W CHYNNAL AR FAES EISTEDDFOD 2012

  Heddiw (12 Mehefin), cyhoeddwyd manylion prosiect cyffrous a fydd yn rhoi llwyfan cenedlaethol i dechnoleg Gymraeg ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg eleni.

  Gan weithio gyda phrosiectau Hacio’r Iaith a Chasgliad y Werin, bydd yr Eisteddfod yn cynnal Gŵyl Dechnoleg Gymraeg y Maes, sef wythnos o sesiynau sy’n debygol o ddenu’r rheini sydd â diddordeb mewn technoleg a’r iaith Gymraeg, yn ogystal â’r rheini sydd heb roi tro arni eto. Bydd y sesiynau yn gymysgedd o weithdai, sesiynau galw draw a thrafodaethau.

  Bydd cyfle i flogio am eich profiadau Eisteddfodol, defnyddio technoleg er mwyn ymarfer a gwella’ch Cymraeg, a bydd hefyd yn gyfle i gael cyngor ac i roi tro ar dechnolegau gwahanol yn ystod yr wythnos.

  Un a fu’n rhan greiddiol o’r trafodaethau o’r cychwyn yw Llywydd Anrhydeddus Eisteddfod 2012 a Chadeirydd y Pwyllgor Llenyddiaeth, Euryn Ogwen Williams, sydd ei hun wedi bod yn arloesi ym maes technoleg a’r Gymraeg am flynyddoedd lawer.  Meddai, “Gyda miloedd o ymwelwyr yn flynyddol, pa le gwell sydd i ni fod yn siarad a thrafod technoleg a’r iaith na Maes yr Eisteddfod?  Mae’r Maes yn hwb o gyfathrebu eisoes, ac mae’r Ŵyl newydd hon yn gyfle i ni ddatblygu’r elfen hon ac i roi hyder a’r sgiliau angenrheidiol i lawer mwy o bobl fynd ati i ddefnyddio technoleg yn y Gymraeg.

  “Rwy’n hynod falch bod y bartneriaeth hon rhwng yr Eisteddfod a Hacio’r Iaith yn arbennig wedi dwyn ffrwyth a’r gobaith yw y bydd nifer fawr o bobl yn mynd ati i flogio a rhannu’u profiadau am Eisteddfod y Fro ar y Maes ei hun ac ar ôl mynd adref.  Yn ogystal â sesiynau ffurfiol ac anffurfiol, bydd cyfle hefyd i bobl alw mewn i flogio ar ddiwedd y dydd, i fynegi barn am enillwyr y prif seremonїau efallai, neu i rannu profiadau diwrnod ar y Maes.  Bydd yr Ŵyl newydd hon yn gaffaeliad mawr i’r Eisteddfod.

  “Mae’r gwaith mae Hacio’r Iaith wedi bod yn ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf yn eithriadol o bwysig i’r Gymraeg ac i dechnoleg newydd drwy gyfrwng yr iaith, ac rwy’n hynod falch ein bod yn creu’r bartneriaeth hon eleni i adlewyrchu’r rôl bwysig sydd gan Hacio’r Iaith, Casgliad y Werin a’r Eisteddfod ei hun i’w chwarae yn hybu technoleg a’r Gymraeg.”

  Noddir gweithgareddau Hacio’r Iaith gan Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, ac fe’u cynhelir ym mhabell Cefnlen, rhwng Y Lle Celf a’r Babell Lên.  Noddir Cefnlen gan gwmni Imaginet o Gaerdydd, sydd wedi darparu gwasanaethau gwe i’r Eisteddfod ers nifer fawr o flynyddoedd, ac wedi bod yn rhan hollbwysig o ddatblygiad technegol presenoldeb yr Eisteddfod ar y we.

  Ychwanegodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’r Eisteddfod wedi bod ar flaen y gad ym maes technoleg a’r iaith yn y gorffennol.  Y Brifwyl oedd un o’r sefydliadau cyntaf i gael gwefan ddwyieithog, ac yna bu cryn arbrofi gyda thechnoleg ‘Bluetooth’ cyn i iSteddfod – un o’r apps dwyieithog cyntaf – gael ei lansio ddwy flynedd yn ôl.  Felly, rydym yn falch iawn o gyhoeddi manylion Gŵyl Dechnoleg Gymraeg y Maes heddiw, ac o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Hacio’r Iaith a Chasgliad y Werin.

  “Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi datgan eu hymroddiad i hybu technoleg a’r iaith, a rydym ni’n gweld yr Ŵyl hon ym mhabell Cefnlen fel rhywbeth y gellir ei ddatblygu ymhellach yn ystod y blynyddoedd nesaf i ymateb i anghenion ein marchnad ac unrhyw ddatblygiadau pellach ym myd technoleg a’r Gymraeg.”

  Cyhoeddir amserlen Cefnlen: Gŵyl Dechnoleg Gymraeg y Maes cyn diwedd Mehefin, a bydd y manylion i gyd ar gael ar wefan yr Eisteddfod, http://www.eisteddfod.org.uk.

  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg ar hen faes awyr Llandw ger Y Bontfaen a Llanilltud Fawr o 4-11 Awst.  Am ragor o fanylion ewch i’r wefan.  Am ragor o wybodaeth am Hacio’r Iaith ewch i https://www.haciaith.cymru.

  -diwedd-

   
  • Carl Morris 4:21 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n digwydd!

   Newydd meddwl… Mae ‘gŵyl’ yn haeddu pethau arbennig. Perfformwyr, gwisg ffansi, asyn, seindorf vuvuzela…

 • Rhodri ap Dyfrig 1:18 PM ar 4 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: eisteddfod2012,   

  Prosiect blogwyr bro/newyddiaduraeth y Maes 

  Edrych fel bod prosiect blogwyr bro / newyddiaduraeth y dinesydd Steddfod yn GO! Manylion i ddilyn… allwch chi feddwl am enw bachog am y blogwyr? Rhywbeth ar hyd llinellau ‘Beat blogger’ ella?

   
  • Rhys Wynne 1:45 PM ar 4 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae o’n warthus o crap, ond i gael y bel i rolio: Gwasg y Maes, Maesflogiwr…

   (A’i nol fy nghot)

   [ON angen teitl i’r cofnod i greu URL iddo]

  • Carl Morris 4:09 PM ar 4 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Blogwyr

  • Dafydd Tomos 12:57 AM ar 5 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Brogwyr.

  • Rhodri 11:26 PM ar 8 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Felly o gymryd bydd Brogwaod isio brogio, sut bysan ni’n annog nhw, a be fysa ni’n darparu, a be fasa’r canllawiau? Dyma sut nath pobol drefnu’r gweithgarwch adeg Gemau Gaeaf Vancouver 2010: http://truenorthmediahouse.com/ Dwi’n meddwl bod na lot y gallen ni ddefnyddio ein hunain fanna.

 • Rhys Wynne 8:30 AM ar 2 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , eisteddfod2012   

  Hacio’r Iaith Eisteddfod Bro Morgannwg: trafodaeth am amserlen bosib gweithgareddau 

  Mae Hacio’r Iaith wedi cael cynnig slotiau ar gyfer cynnal gweithgareddau yn y babell Cefnlen yn Eisteddfod Genedlaethol eleni.

  Isod mae tabl yn dangos slotiau sydd ar gael i ni mewn gofod penodedig ar Faes yr Eisteddfod  Genedlaethol. Yn fras, hoffem gynnal sgyrsiau yn y bore, efallai rhyw fath o sesiwn a phethau ymarferol yn slotiau’r prynhawn.

  Dyma fersiwn drafod o’r amserlen gyda phopeth wedi ei ploncio mewn heb lot o feddwl. Mae hwn yn drafft llwyr er mwyn annog trafodaeth ac mae popeth yn agored i newid gan gynnwys scrapio sesiynau yn llwyr. Mae’n bosib hefyd bydd angen rhannu ambell un o’r slotiau gyda sefydliadau eraill felly rhyw fath o wish list ydi hwn hefyd!

  Mae croeso i chi awgrymu syniadau eraill am sgyrsiau neu weithgaredau ymarferol megis gweithdau er enghraifft yn y sylwadau. Hefyd, nodwch os hoffech chi fod yn rhan o drefnu sesiwn benodol a pha ddyddiau y byddech ar gael a wnawn ni ychwanegu chi at y drafodaeth ebost.

  Mae’n siwr bydd tocynnau maes ar gael i gydlynwyr sesiynau. Rydyn ni’n trafod y posibiliad o wneud prosiect cyfryngau sifig / blogwyr bro yn rhan o’r gweithgareddau hefyd.

  Diwrnod 09.00 – 12.00 12.00 – 15.00 15.00 – 18.30
  Sadwrn Sgwrs: ?? ddim ar gael Gweithdy Blogwyr Bro Steddfod 2012
  Sul ?? Ddim ar gael Cymorth cyfryngau cymdeithasol –
  Llun Sgwrs: deunyddiadau addysgol Cymraeg – mynediad agored i gyd? Ddim ar gael Gweithdy Sianel 62 / cynhyrchu fideo ar gyfer y we?
  Mawrth Ddim ar gael Ddim ar gael Hacio’r Iaith – sesiwn agored amlgyfrannol ar dechnoleg, y Gymraeg a phopeth yn y canol
  Mercher Sgwrs: e-lyfrau Ddim ar gael Wicipediwch! – sesiwn ymarferol ar gyfrannu at y gwyddoniadur rhydd
  Iau Ddim ar gael Ddim ar gael Hacio’r Iaith – sesiwn agored amlgyfrannol ar dechnoleg, y Gymraeg a phopeth yn y canol
  Gwener Gwella dy Gymraeg di drwy
  blogio/trydar/wneud podlediad
  Ddim ar gael Gweithdy addasu lluniau (pwy sydd am wneud hwn?)
  Sadwrn Sgwrs: Gwneud pr€$ digido£, y we Gymra€g ma$na¢ho£ Haclediad – recordiad byw o’r podlediad sy’n trafod technoleg ?

  Roedd golygathon Wicipedia, trafod codau QR, sesiwn gemau, sesiwn gymorth meddalwedd cymraeg / cyfryngau arlein dyddiol, rhywbeth cerddorol, sesiwn ar ffonau Android Cymraeg yn syniadau eraill hefyd sydd ddim wedi eu rhoi yn y grid.

  Beth chi’n feddwl ta? Trywydd iawn? Neu oes syniadau gwell?

   
  • Carl Morris 4:17 PM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwych. Cyffroi!

   Gaf i jyst dweud hefyd: rydyn ni’n trio ymchwilio pa mor fawr fydd y pabell. e.e. ydy mwy nag un sesiwn yn bosib ar yr un pryd?

  • Rhodri ap Dyfrig 4:19 PM ar 2 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ie, dwi’n meddwl taw jest cael y sgwrs am y syniadau sydd bwysica ar y pwynt yma a thrio hogi be da ni eisiau ei wneud yn y slotiau. Mae’n ddigon posib gallen ni gael cymorth meddalwedd Cymraeg / dechrau blogio / trydar ayyb yn anffurfiol yr un pryd a sesiynau eraill.

  • Marc Webber 10:12 AM ar 3 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwaith da bobl. Ychydig o bwyntiau. Faint o bobl (yn enwedig bobl syn rhedeg cwnmniau/ dod o sector busnes) yn mynd i’r Eisteddfod ar Dydd Sadwrn? Wi’n credu mae’n well i gael sesiwn ‘arian’ yn ystod yr wythnos achos mae ‘na lot o gwmniau efo ddidordeb mewn codi arian arlein ar y maes yn ystod yr wythnos.

   Dwi’n dal i gredu dylen ni gael ‘lunch and learn’ – sesiwnau bach ar gyfer pobol normal dod mewn a dysgu sut i lawrlwytho apps cymraeg, neu defnyddio MS Office yn gymraeg etc. Ac mae’n bwysig i gael lefydd am bobl i warae efo kit.

   Cwestiwn olaf, sut alla i helpu? Wyt ti isio fi ffeindio gwobrau ar gyfer cystadlaeth (iPad, Kindle etc?) Wyt ti isio fi cael sgwrs efo Golwg, Samsung ac ati?

  • Rhys Wynne 10:54 AM ar 3 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Gwobrau: Do’n i heb feddwl am hynna (er, dweud y gwir, dan ni Hacio’r Iaithwyr yn griw sy’n mynd yn hollol groes i’r syniad eisteddfodaidd o gystadleuaeth!) Fe allem falle gynnal gweithdy cyflym ac yna cystadleuaeth i bobl ddefnyddio eu smarthphones i wneud cyfweliad byr/ffilmio rhywbeth, a chynnig camera fflip (neu beth bynnag sy’n boblogaidd dyddiau hyn!) i’r sawl sy’n gwnued yr un gorau? Yn amlwg, byddai rhaid i’r camera fod yn well ansawdd/spec na beth gei di ar ffon iddo fo fod werth ei ennill. Syniad arall oedd Ffotomarathon ar y maes – falle byddai camera digidol yn synad fel gwobr petai ni’n cynnig hynny.

   Mae ambell i gwmni cynhyrchu (Cwmni Da a Telesgop yn dod i’r meddwl) yn llwytho cynnwys ychwanegol ar YouTube ar ben beth sy’n ymddangos ar y rhaglenni, sy’n get yn fy marn i – falle gallwn dynnu nhw i mewn i sesyinau creu fideo hefyd (gofyn am fenthyg offer, cynnig cyngor ar ffilmio a golygu a falle uwchlwytho ar eu gwefannau/cyfrifon YouTube a Vimeo). Cyfle da iddyn nhw ffeindio darpar staff a chyfle iddyn nhw noddi.

   Pwynt da am sesiwn ‘gwneud arian’, er faswn i ddim eisiau pandro gormod i bobl sy ond y troi i fyny Llun-Gwener achos bod gwaith yn talu a wedyn bygro ffiwrdd! – os ydy rhywbeth yn mynd i fod o fudd iddyn nhw yny pendraw (e.e. yn ariannol), yna siawns gallant aberthu eu dydd Sadwrn. Wedi dweud hynny, mae slot bore Sadwrn yn reit ‘premium’ faswn i’n ddychmygu, felly dylem ei ddefnydio’n ofalus.

   Ni heb gael y manylion am set-up y gofod eto i weld os yw’n ymarferol cynnal sesiynau ‘lunch and learn’ ar yr un pryd a sesiwn arall (h.y. oes digon o le i ddau beth yr un pryd).

  • Rhodri ap Dyfrig 9:32 AM ar 4 Mai 2012 Dolen Barhaol

   @marc diolch yn fawr am dy sylwadau!

   – sesiwn arian – cytuno. Sdim problem symud hwn i ddiwrnod arall.
   – lunch and learn – does dim modd defnyddio’r lle dros ginio, ond dwi’n meddwl gallwn ni wneud hwn fel rhywbeth sydd yn digwydd rhwng 11-12 ac ochr yn ochr â’r sdwff ymarferol pnawn. Bod o’n un agwedd o’r sdwff sydd yn gyson.
   – os galli di ffeindio gwobrau ar gyfer cystadleuaeth byddai hynny’n WYCH. Unrhywbeth i ddenu pobol draw. Os gallwn ni gael benthyg chydig o ffonau, tablets, ayyb ar gael i wneud demos efo nhw (a ffidlan efo Android ac ati) yna gorau oll. Go forth and blag! 😉

   @rhys

   dwi chydig yn bryderus am drefnu ffotomarathon / fideomarathon achos mae’n nhw’n lot o waith trefnu a bosib dylen ni ganolbwyntio ar y sdwff sydd yn digwydd yn y Gefnlen. Gallwn ni wneud cystadleuaeth sydd yn denu pobol i ddod i siarad – e.e. rhaid i rywun sgwennu cofnod blog/trydar/Flickr/creu erthygl Wici neu gymryd rhan mewn gweithdy er mwyn bod yn y ‘draw’. Incentive i gael pobol i gynhyrchu rhywbeth yn y stondin.

  • Rhys Wynne 9:49 AM ar 4 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Cytuno, eisio rhoi cyn lleied o bwysau trefnu arnom a phosib a chadw pethau’n syml.

   Gallwn ni wneud cystadleuaeth sydd yn denu pobol i ddod i siarad – e.e. rhaid i rywun sgwennu cofnod blog/trydar/Flickr/creu erthygl Wici neu gymryd rhan mewn gweithdy er mwyn bod yn y ‘draw’. Incentive i gael pobol i gynhyrchu rhywbeth yn y stondin.

   Dw i’n licio hwnna’n fawr, hefyd at y rhestr yna cynnwys y stori Storify orau, ar destun agored ond annog canolbwyntio ar bwnc penodol, (eg gig yn Maes B, dilyn cyffro y coroni/cadeirio, pobl yn cwyno/canmol y parctio/tywydd/bwyd , ymated i’r Lle Celf)

  • Huw Marshall 12:51 PM ar 5 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A mae croeso i chi benthyg fy Macbook pro sydd a final cut arno ar gyfer unrhyw gweithdai sy’n ymwneud a fidio.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel