Diweddariadau Carl Morris Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 10:45 AM ar 18 May 2020 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , QGIS   

  Sut i greu mapiau o ystadegau – fideo gan @DafyddElfryn 

  Diolch Dafydd – difyr

   
 • Carl Morris 2:37 PM ar 30 April 2020 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Peintio’r byd technoleg yn Gymraeg: gwahoddiad wrth Gymdeithas yr Iaith 

  Dyma wahoddiad i chi fynychu trafodaeth ymarferol ar y Gymraeg yn y byd(oedd) technoleg:

  • newid polisïau’r corfforaethau mawrion
  • rhyngwynebau Cymraeg
  • meddalwedd Gymraeg
  • platfformau
  • apiau
  • a mwy

  Y nod yw i gytuno ar weithredoedd ymgyrchu penodol tuag at gael mwy o Gymraeg yn y technolegau rydych chi’n defnyddio bob dydd.

  Mae croeso cynnes i bawb gymryd rhan. Nodwch argaeledd yma os gwelwch yn dda.

  Cyfarfod o’r Is-grŵp Digidol ydy hyn – i drafod y materion penodol uchod, a materion cysylltiedig.

  (Nodwch fod y prif grŵp yn canolbwyntio ar ddarlledu a chyllid ar gyfer cynnwys darlledwyr yn bennaf, ac mae pwyslais yr Is-grŵp fel yr uchod.)

   
 • Carl Morris 3:03 PM ar 21 January 2020 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth 

  Es i i’r Hacathon Hanes diwethaf ac roedd hi’n diwrnod ardderchog ac ysbrydoledig – o ddatblygwyr, pobl data, haneswyr, ymchwilwyr, pobl chwilfrydig, ac eraill yn dod at ei gilydd i geisio canfod dulliau o ddarganfod a chyfleu hanes mewn ffyrdd newydd.

  Mae trefnwyr yr Hacathon Hanes wrthi eto, yn Aberyswyth y tro hwn, ac wedi gofyn i mi basio’r neges isod ymlaen.

  Bydd yr Hacathon Hanes yn ddiwrnod hacio sy’n canolbwyntio ar ailddefnyddio data hanesyddol am bobl Cymru o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae hyn yn cynnwys miloedd o gofnodion bywgraffyddol, delweddau portread, cofnodion llongau, data daearyddol a thestun OCR o’r casgliadau. Rydym yn arbennig o awyddus i weld defnydd o ddata iaith Gymraeg.

  Gall hacio gynnwys rhaglenni, visualisations, gamification, defnyddio creadigol ac artistig a llawer mwy!

  Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn a bydd lluniaeth, cinio a bag o bethau da i’r holl gyfranogwyr!

  Mae modd cofrestru ar Tocyn.Cymru.

  Am unrhyw holiadau cysylltwch yn uniongyrchol.

   
 • Carl Morris 12:50 PM ar 9 May 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Common Voice, adnabod lleferydd, cyfieithu a mwy… Gweithdy ar y Porth Technolegau Iaith 

  Bydd rhai eisoes wedi gwylio’r rhaglen ddifyr ar S4C DRYCH: Achub Llais John am un o brosiectau’r Uned Technolegau Iaith ym Mangor. Gwyliwch y rhaglen os nad ydych chi wedi cael siawns eto.

  Dyma ddigwyddiad difyr yn Aberystwyth mae’r uned yn trefnu ym mis Mehefin – at sylw unrhyw un sydd eisiau cael profiad o ddefnyddio rhai o’r technolegau neu’n ymddiddori mewn defnyddio adnoddau’r Porth mewn cynnyrch cyfrifiadurol Cymraeg ac amlieithog.

  Gweithdy Ymarferol ar y Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru 18 Mehefin 2019

  Annwyl Pawb

  Fe’ch gwahoddir i weithdy ymarferol ar sut i wneud defnydd llawn o adnoddau’r Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 18 Mehefin, 2019.

  Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer datblygwyr meddalwedd, hacwyr, ieithwyr cyfrifiadurol, athrawon cyfrifiadureg, gwirfoddolwyr technoleg iaith, a phawb sy’n ymddiddori mewn defnyddio adnoddau’r Porth mewn cynnyrch cyfrifiadurol Cymraeg ac amlieithog.

  Byddwn yn ceisio cynnal gweithdai i ateb diddordebau penodol y rhai fydd yn bresennol. Y themâu dan sylw yw:

  • Adnoddau Adnabod lleferydd
  • Adnoddau Testun i leferydd
  • Gwasanaethau API ac ategynion (Vocab, Cysill Ar-lein, Termau, Lemateiddiwr)
  • Adnoddau Cyfieithu Peirianyddol
  • Cyfrannu i Common Voice

  Bydd y gweithdai yn cael eu rhedeg gan staff yr Uned Technolegau Iaith a’u partneriaid. Ariennir y gweithdy hwn gan yr ESRC drwy Gronfa Cyflymu Effaith Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

  Cofrestrwch yma:-

  https://tocyn.cymru/cy/event/ec034710-9e5c-4a29-ab01-1a79e906b2ab

  A fyddech cystal ag anfon yr e-bost hwn at eich rhwydweithiau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb.

  Cofion Cynnes

  Stefano Ghazzali

  Cysylltwch yn uniongyrchol â Stefano fel trefnwr am ragor o wybodaeth. (Dw i wedi cael caniatâd i gyhoeddi’r gwahoddiad yma.)

   
 • Carl Morris 8:56 AM ar 26 April 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Swydd: Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG 

  Mae Menter a Busnes wedi gofyn i mi rannu’r cyfle isod. Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

  Mae Menter a Busnes yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau TG ym Mangor, Llanelwy, Aberystwyth neu Gaerdydd

  Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbyseb ar wefan y cwmni.

   
 • Carl Morris 3:58 PM ar 5 March 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: drupal, dylunio   

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan 

  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am ddylunydd gwefan sydd yn gallu creu neu addasu thema ar gyfer gwefan Drupal.

  Am ragor o fanylion am y cyfle hwn cysylltwch trwy’r manylion sydd yn yr hysbys ar wefan y Gymdeithas.

   
 • Carl Morris 1:20 PM ar 20 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360 

  Os ydych chi’n arbenigo mewn WordPress mae cyfle i chi geisio am dendr i ddatblygu i gwmni Golwg360 a’i brosiect newyddion lleol Bro360. Dw i eisoes wedi blogio am hyn.

  Ewch i GwerthiwchiGymru am ragor o fanylion am y cyfle, sydd bellach yn fyw.

   
 • Carl Morris 2:54 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: deallusrwydd artiffisial, , sgwrsfotiau   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn ar sgwrsfotiau 

  Sesiwn gan Maredudd

  Sgwrsfotiau yn gyfle i wella gwasanaeth sefyliad neu gwmni. (Defnydd mewn dysgu ieithoedd a meysydd eraill hefyd?) Teipio ar hyn o bryd, ond mae llais ar y ffordd.

  Rhagor am deallusrwydd artiffisial.

  Termau sgwrsfotiau:

  • Gweithred
  • Bwriad
  • Endidau

  Angen mewnbynnu data sy’n cynnwys slang/bratiaith, e.e. ‘beth sydd i wotsho ar y teledu’, ‘pa raglen ti’n recomendo’ yn ogystal â Chymraeg safonol. Wrth deipio dydy defnyddwyr ddim yn atalnodi yn aml.

  Peryg bydd safon sgwrsfotiau Cymraeg yn wael a thocenistaidd (os oes cefnogaeth o gwbl) – felly mae angen datblygu’r maes ymhlith datblygwyr Cymraeg.

  Mae’r rhai Saesneg wrth Google/Apple ayyb yn generig ofanadwy achos maen nhw yn gyffredinol.

  Dyma rai dolenni am adeiladu sgwrsfot Cymraeg… Dim lot o drefn, dim ond dolenni am y tro (trio gwrando a nodi ar yr un pryd!)

   
 • Carl Morris 5:21 PM ar 4 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews 

  Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?

  Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook.

  Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda.

  • Sut ddaethoch chi’n rhan o’r prosiect i gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?
  • A oedd hyn yn rhan o ymgyrch bwriadol neu a wnaethoch chi ymuno fel unigolyn?
  • Pa gysylltiad fu rhyngddoch chi â Facebook ei hun?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio eich ymwneud â Facebook?
  • A oedd Facebook yn cydymdeimlo â’ch amcanion?
  • Beth yw’r fantais o gael wyneb-ddalen Gymraeg ar Facebook?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio effaith Facebook ar yr iaith Gymraeg?
   
 • Carl Morris 9:07 PM ar 27 December 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro 

  Mae straeon am brosiect newydd Bro360 eisoes wedi bod ar Golwg360 a BBC Cymru Fyw.

  Dyma neges wrth gwmni Golwg am y prosiect newyddion cymunedol, a chyfle i rywun gydweithio gyda’r cwmni fel datblygydd meddalwedd.

  Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.


  Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 – 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.


  Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r botensial.


  Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan ganolog sy’n ddeinamig ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y cynllun. Prif rôl ein partner digidol fydd i ddatblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun ar sail yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld.


  Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmniau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.

  Fe fydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar wefan Gwerthwch i Gymru fel galwad ffurfiol am geisiadau tendr yn y flwyddyn newydd. E-bostiwch Owain Schiavone os ydych chi am dderbyn neges atgoffa pan fydd yr alwad am dendrau yn fyw.

  Dw i’n ceisio bod yn dryloyw bob amser wrth flogio felly hoffwn i ddatgan fy mod i’n gweithio gyda Golwg ar elfennau o brosiect Bro360, fel ymgynghorydd meddalwedd.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel