Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod

Datganiad y wasg:

Comisiwn y Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog ac yn cadarnhau ei ymrwymiad i wasanaethau dwyieithog

Heddiw, cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad ei ymrwymiad i fod yn sefydliad dwyieithog drwy gytuno ar fframwaith newydd a fydd yn rheoli ei wasanaethau dwyieithog.

Rhan hanfodol o’r ymrwymiad hwnnw yw Bil Cynulliad drafft, a fydd yn rhoi sail statudol gadarn i ddyletswyddau’r Comisiwn i ddarparu gwasanaethau dwyieithog, ac a fydd yn cyflwyno’r trefniadau ar gyfer llunio Cynllun Ieithoedd Swyddogol newydd o dan y fframwaith ddeddfwriaethol arfaethedig.

Yn ogystal, penderfynodd y Comisiwn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog o drafodion cyfarfod llawn y Cynulliad o fis Ionawr 2012.

Bwriedir cyflawni hyn drwy ddefnyddio systemau cyfieithu peirianyddol a sgiliau arbenigol cyfieithwyr i brawfddarllen a golygu’r gwaith.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg: “Rwyf yn hynod falch fod y Comisiwn wedi cadarnhau’r ymrwymiad a wnaed ym mis Gorffennaf eleni.”

“Rwyf o’r farn fod y ddeddfwriaeth arfaethedig a’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn cadarnháu ein hawydd i sicrhau bod y Cynulliad yn gosod esiampl yn y maes hwn.

“Drwy ddefnyddio technoleg ar y cyd â chyfieithwyr proffesiynol, rydym yn hyderus y gallwn ddarparu Cofnod o safon o drafodion y Cyfarfod Llawn mewn modd effeithiol a chynaliadwy.

“Bydd y model rydym yn ei ddatblygu hefyd o fudd i sefydliadau eraill sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Drwy ddefnyddio technoleg i gyfieithu’r Cofnod, byddwn yn cynyddu cof y system a fydd ar gael i sefydliadau ac unigolion eraill ei ddefnyddio.

“Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau bwriad Comisiwn y Cynulliad i barhau i ddatblygu gwasanaethau dwyieithog i sicrhau bod gwaith y Cynulliad yn hygyrch i bobl Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg.”

Yn y cyfarfod heddiw, bu’r Comisiynwyr yn ystyried yr ymatebion a ddaeth i law dros y tri mis diwethaf fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar wasanaethau dwyieithog Comisiwn y Cynulliad.

Mae’r darpariaethau eraill yn y Bil drafft yn cynnwys:

  • Diffinio mewn cyfraith mai Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol y Cynulliad;
  • Gofyniad i’r cynllun ymgorffori gweithdrefn ar gyfer mynd i’r afael â chwynion bod y Cynulliad yn mynd yn groes i egwyddorion y cynllun;
  • Darpariaeth ar gyfer cynhyrchu adroddiadau monitro blynyddol a fydd yn cael eu gosod gerbron y Cynulliad.

Nodiadau i’r Golygyddion

2) Gellir trefnu cyfweliadau â Rhodri Glyn Thomas AC drwy ffonio’r Swyddfa Cyswllt â’r Cyfryngau ar 02920 898646.

  • Bydd Cofnod cwbl ddwyieithog o’r trafodion yn cael ei gyhoeddi fis Ionawr 2012;
  • Bydd yn cael ei ddarparu o fewn pum niwrnod gwaith ar ôl y Cyfarfod Llawn;
  • Bydd trawsgrifiad cwbl ddwyieithog o drafodion y Cyfarfodydd Llawn a gynhaliwyd rhwng mis Medi 2010 a mis Rhagfyr 2011 yn cael ei gwblhau pan fydd amser a chyllidebau’n caniatáu hynny, yn ystod y toriad yn bennaf;
  • Bydd y Cofnod yn cael ei ddarparu am gost o £95,000 neu ratach;
  • Cytunodd y Comisiwn hefyd i roi £2 filiwn a glustnodwyd ar gyfer costau’r etholiad, ond nas gwariwyd, yn ôl i Floc Cymru. O ganlyniad, bydd yr arian hwn ar gael i Lywodraeth Cymru dalu am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Poeni am y defnydd o ‘gyfieithu peirianyddol’. Ydyn nhw yn sôn am gof cyfieithu (cof o dermau, dim problem) neu cyfieithu peirianyddol go iawn (drwg iawn)?

Mae’r brawddeg yma yn awgrymu cof cyieithu: “Drwy ddefnyddio technoleg i gyfieithu’r Cofnod, byddwn yn cynyddu cof y system a fydd ar gael i sefydliadau ac unigolion eraill ei ddefnyddio.”

Gwnaf i drio ymchwilio.