Tagiwyd fel: ycofnod Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:30 PM ar 28 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ycofnod   

  Cip o system cyfieithu Prifysgol Bangor gyda @gruffprys 

  image

  System yn cynnwys cyfieithu peirianyddol arbennig (nid Google) a dynol gyda chof cyfieithu a gwirydd gramadeg a sillafu

   
  • Stephen Mason 7:23 PM ar 28 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Gwirydd sillafu a gramadeg arlein? Dim ond os mae’n canwaith gwell na Gwgl Translet – angen delio ag idiomau a phopeth arall. Beth am y rhai sy’n gweithio fel cyfieithydd te?

  • Carl Morris 12:49 PM ar 29 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Stephen, o’n i’n trio rhannu cipolwg trwy fy ffôn yn ystod y sesiwn fel blas. Mae fideo o’r sesiwn sy’n esbonio lot mwy. Gwnawn ni ei phostio fan hyn rhywbryd er mwyn i ti glywed mwy o wybodaeth gadarn am y system a sut mae cyfieithwyr yn manteisio arno fe. Diolch!

  • Gareth Jones 3:42 AM ar 1 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Iest am glirio hyna i fynu. Meddwl bo fi wedi meddu rhywbeth am Apple am eiliad 🙂

 • Carl Morris 11:38 AM ar 19 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , gwartheg, ycofnod   

  Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad 

  Mae cofnod Cymraeg o drafodaethau llawn y Cynulliad wedi cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf ers Gorffennaf 2010. […]

  http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/63138-cyhoeddi-cofnod-cymraeg-cyntaf-y-cynulliad-ers-2010

  (Ond methu gweld e ar y wefan ar hyn o bryd. http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm )

  […] Ond ym mis Tachwedd y llynedd fe gyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad y byddai’r gwaith o gyfieithu’r Cofnod yn ail-ddechrau o fis Ionawr eleni.

  Bydd y cofnod yn cael ei gyfieithu drwy dechnoleg Google Translate o hyn ymlaen, gyda chyfieithwyr proffesiynol yn adolygu’r gwaith cyn ei gyhoeddi. […]

  Sut mae Google Translate yn gweithio? Wel, mae’r peiriant ystadegol yn cael ei bwydo gyda fersiynau o ddogfennau mewn ieithoedd gwahanol. Un o’r ffynhonnellau oedd/yw’r Cofnod, mae’n debyg. Dw i wedi mynegu pryder fan hyn o’r blaen a dw i dal yn poeni am fwydo’r gwasanaeth gyda’i allbwn ei hun.

  Cofia pan oedd gwartheg yn sâl yn eu meddyliau achos roedd ffermwyr drwg yn bwydo nhw gyda’u rhieni? Fydd y dull Google Translate yma yn achosi rhyw fath o Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg ieithyddol?

  Ydyn nhw wir yn defnyddio Google Translate. Allai rhywun esbonio sut mae’r cynllun yma yn syniad da?

   
  • Ifan Morgan Jones 11:54 AM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O be ydw i’n ei ddeall mae’r Seasneg yn cael ei fwydo i mewn i GT ac yna mae cyfieithwyr proffesiynol yn ei olygu. Fe allai fod yn beth da i GT mewn ffordd gan smwddio lot o’r gwallau iaith sydd ynddo. Ond o ystyried safon cyfieithiadau’r meddalwedd ar hyn o bryd dwn i ddim faint o amser y bydd yn ei arbed i’r defnyddwyr. Efallai y byddai ryw dechnoleg cof cyfieithu proffesiynol yn gwneud jobyn gwell?

  • Ifan Morgan Jones 11:56 AM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Mae rywfaint o’r Cofnod wedi ei gyfieithu i’w weld fan hyn: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=229391&ds=1/2012

   Safon y Gymraeg i weld yn OK.

  • Rhodri 12:57 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Carl: Alli di esbonio chydig mwy am y broblem o fwydo’i hun ar ei hun a sut bydd hyn yn llygru algorithmau Google Translate? Ges ti ymateb gan y Cynulliad i dy ebost atyn nhw, gyda manylion y dull? Os naddo, pam?

  • Dewi 2:32 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O’r adeg cyhoeddodd bod Google yn cau eu Translate API, roedd yr erthygl yma :

   http://www.fastcoexist.com/1678153/language-isnt-a-firehose-james-joyce-and-the-future-of-computerized-translation-bloomsday-ed

   yn esbonio’r rhagor am beryglon o ‘Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg’ ieithyddol.

  • Rhys Wynne 2:50 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Ond os yw’r cyfieithiad o’r cofnod wedi cael ei wirio a’i olygu gan gyfieithwyr dynol cyn ei gyhoeddi ar y we, yna siawns mai gwella ansawdd GoogleTranslate fydd hyn, nid ei waethygu? Dim ond petai’r Cynulliad wedi bod digon dwl i gyhoeddi cyfieithiad gwallus (gan Google Translate ei hunan) bydda yna beryg o ‘Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg’ ieithyddol, nage ddim?

  • Ifan Morgan Jones 3:11 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   “Ond os yw’r cyfieithiad o’r cofnod wedi cael ei wirio a’i olygu gan gyfieithwyr dynol cyn ei gyhoeddi ar y we, yna siawns mai gwella ansawdd GoogleTranslate fydd hyn, nid ei waethygu?”

   Dyna sut ydw i’n deall pethau hefyd. Mae i gyd yn dibynnu ar lwyth gwaith y cyfieithwyr – ydyn nhw’n mynd i wirio’n camgymeriadau mawr yn unig a gadael rhai o man-wallau Google Translate neu ydyn nhw’n mynd i wirio popeth. Mae’r talp o’r cyfnod roeais i ddolen iddo uchod yn awgrymu fod y cyfieithiad yn eithaf caboledig.

  • Huw 3:52 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n gweld hyn fel ffordd peryglus, sydd wedi cael ei nodi fel Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg uchod.

   Byswn i’n cymharu’r peth i be maent yn ei wneud gyda Masnachu Amlder Uchel. Yn Llundain ac Efrog Newydd etc. gyda Dow Jones a’r FTSE, maent yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fasnachu fel mae unigolion ar y llawr yn ei wneud, gan redeg modelau oddi ar algorithmau (patrymluniau / rheolau pendant). Fel pob model gwyddonol, mae’r model yn ffitio ar y cyfan ond nid yn berffaith, sy’n golygu bod angen cyflwyno rhywbeth sy’n atgyweirio hyn fel ei fod yn dilyn bywyd go iawn.

   Problem sy’n digwydd yn aml gyda’r uwch-gyfrifiaduron enfawr a drud ma yw cwympoedd, sydd fel arfer yn cael eu cadw’n ddistaw. Mae algorithm yn edrych am amodau penodol cyn ymateb. Pe bai achos o ryw amod yn digwydd dro ar ôl tro sy’n golygu bod y model am werthu cyfranddaliadau drosodd a throsodd, mae’n arwain at gwymp bach. Nid yw pobl yn disgwyl hyn, ond mae’n digwydd. Mae’n ryw fath o gyseiniant.

   Gall yr union un peth ddigwydd gyda Google Translate. Mae Google yn defnyddio patrymlun neu set o reolau. Mae’n edrych am un peth cyn ymateb gyda’i awgrymiad. Pe bai ryw gamgymeriad bach yn cael ei fethu yn y prawf-ddarllen, mae’n cael ei dderbyn a’i fwydo’n ôl i system Google. Y tro nesaf, bydd y cymagymeriad yn gallu bod yn fwy.

   O’m mhrofiad personol, petawn i’n ysgrifennu rhywbeth yn gyflym gyda’r bwriad o fynd yn ôl a’i ail ysgrifennu/strythuro mae’n anodd iawn. Mae’r testun gwreiddiol yn fy rhoi mewn trap o ryw fath, gan ei wneud hi’n anodd dychmygu sut i’w ysgrifennu’n wahanol. Sut ydym yn gwybod na fydd cyfeitihiwyr yn cael yr un broblem?

   Pwynt arall: mae’n WARTH. Dibynnu am wasanaeth am ddim sydd wedi ei sefydlu gan ychydig o playboys yng Nghaliffornia i greu dogfennau cyfrieithiol Cymraeg?!

   Be ma i’r Gynulliad (dene be dio os maent yn gneud penderfyniadau felly – siambr cyngor tref) gweithredu trwy’r Gymraeg, a wedyn defnyddio Google Translate i’w gyfeitihu i’r Saesneg?

 • Carl Morris 10:21 PM ar 24 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ycofnod   

  Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod 

  Datganiad y wasg:

  Comisiwn y Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog ac yn cadarnhau ei ymrwymiad i wasanaethau dwyieithog

  Heddiw, cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad ei ymrwymiad i fod yn sefydliad dwyieithog drwy gytuno ar fframwaith newydd a fydd yn rheoli ei wasanaethau dwyieithog.

  Rhan hanfodol o’r ymrwymiad hwnnw yw Bil Cynulliad drafft, a fydd yn rhoi sail statudol gadarn i ddyletswyddau’r Comisiwn i ddarparu gwasanaethau dwyieithog, ac a fydd yn cyflwyno’r trefniadau ar gyfer llunio Cynllun Ieithoedd Swyddogol newydd o dan y fframwaith ddeddfwriaethol arfaethedig.

  Yn ogystal, penderfynodd y Comisiwn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog o drafodion cyfarfod llawn y Cynulliad o fis Ionawr 2012.

  Bwriedir cyflawni hyn drwy ddefnyddio systemau cyfieithu peirianyddol a sgiliau arbenigol cyfieithwyr i brawfddarllen a golygu’r gwaith.

  Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg: “Rwyf yn hynod falch fod y Comisiwn wedi cadarnhau’r ymrwymiad a wnaed ym mis Gorffennaf eleni.”

  “Rwyf o’r farn fod y ddeddfwriaeth arfaethedig a’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn cadarnháu ein hawydd i sicrhau bod y Cynulliad yn gosod esiampl yn y maes hwn.

  “Drwy ddefnyddio technoleg ar y cyd â chyfieithwyr proffesiynol, rydym yn hyderus y gallwn ddarparu Cofnod o safon o drafodion y Cyfarfod Llawn mewn modd effeithiol a chynaliadwy.

  “Bydd y model rydym yn ei ddatblygu hefyd o fudd i sefydliadau eraill sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Drwy ddefnyddio technoleg i gyfieithu’r Cofnod, byddwn yn cynyddu cof y system a fydd ar gael i sefydliadau ac unigolion eraill ei ddefnyddio.

  “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau bwriad Comisiwn y Cynulliad i barhau i ddatblygu gwasanaethau dwyieithog i sicrhau bod gwaith y Cynulliad yn hygyrch i bobl Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg.”

  Yn y cyfarfod heddiw, bu’r Comisiynwyr yn ystyried yr ymatebion a ddaeth i law dros y tri mis diwethaf fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar wasanaethau dwyieithog Comisiwn y Cynulliad.

  Mae’r darpariaethau eraill yn y Bil drafft yn cynnwys:

  • Diffinio mewn cyfraith mai Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol y Cynulliad;
  • Gofyniad i’r cynllun ymgorffori gweithdrefn ar gyfer mynd i’r afael â chwynion bod y Cynulliad yn mynd yn groes i egwyddorion y cynllun;
  • Darpariaeth ar gyfer cynhyrchu adroddiadau monitro blynyddol a fydd yn cael eu gosod gerbron y Cynulliad.

  Nodiadau i’r Golygyddion

  2) Gellir trefnu cyfweliadau â Rhodri Glyn Thomas AC drwy ffonio’r Swyddfa Cyswllt â’r Cyfryngau ar 02920 898646.

  • Bydd Cofnod cwbl ddwyieithog o’r trafodion yn cael ei gyhoeddi fis Ionawr 2012;
  • Bydd yn cael ei ddarparu o fewn pum niwrnod gwaith ar ôl y Cyfarfod Llawn;
  • Bydd trawsgrifiad cwbl ddwyieithog o drafodion y Cyfarfodydd Llawn a gynhaliwyd rhwng mis Medi 2010 a mis Rhagfyr 2011 yn cael ei gwblhau pan fydd amser a chyllidebau’n caniatáu hynny, yn ystod y toriad yn bennaf;
  • Bydd y Cofnod yn cael ei ddarparu am gost o £95,000 neu ratach;
  • Cytunodd y Comisiwn hefyd i roi £2 filiwn a glustnodwyd ar gyfer costau’r etholiad, ond nas gwariwyd, yn ôl i Floc Cymru. O ganlyniad, bydd yr arian hwn ar gael i Lywodraeth Cymru dalu am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

  Poeni am y defnydd o ‘gyfieithu peirianyddol’. Ydyn nhw yn sôn am gof cyfieithu (cof o dermau, dim problem) neu cyfieithu peirianyddol go iawn (drwg iawn)?

  Mae’r brawddeg yma yn awgrymu cof cyieithu: “Drwy ddefnyddio technoleg i gyfieithu’r Cofnod, byddwn yn cynyddu cof y system a fydd ar gael i sefydliadau ac unigolion eraill ei ddefnyddio.”

  Gwnaf i drio ymchwilio.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 10:26 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Cof cyfieithu ddwedodd rhywun ar y radio gynnau. Newyddion da. Dwi ddim yn poeni gormod na fydd cofnod ysgrifenedig ar gael yn hwyrach na’r un Saesneg. Y gynffon hir sy’n bwysig gyda’r cofnod.

   Sgen i os gymeran nhw’r cyfle i ddwygio’r dull mae’r cofnod yn cael ei gyhoeddi arlein fel ei fod yn XML neu rywbeth hygyrch ar gyfer adeiladu arno? Werth holi am hynny rwan dwi’n meddwl. Ydi’r grwp trafod MySociety yna’n dal i fynd? Be fase’r anghenion ar gyfer cael cofnod sydd yn hygyrch?

  • Carl Morris 10:33 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   “Y gynffon hir sy’n bwysig gyda’r cofnod. ” O safbwynt corpws, wir. Ond mae’n dibynnu ar dy ddefnydd. Mae rhai o bobol eisiau darllen beth sydd wedi cael ei thrafod a defnyddio dyfyniadau Cymraeg. “A week is a long time in politics” – Harold Wilson. Dw i’n siwr bydd mwy o syniadau hefyd.

   XML – pwynt da, gwnaf i ofyn

  • Carl Morris 10:55 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   ERRRRRM.. o ran y cyfieithu mae Golwg360 yn sôn am Google Translate. Ie, Google Translate. Gobeithio fod Golwg360 yn rong?

  • Carl Morris 11:35 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

  • Rhodri ap Dyfrig 11:51 PM ar 24 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ma hyn bach o mess cyfathrebu dydi. Be yn union ma nhw’n feddwl?

  • Carl Morris 12:22 AM ar 25 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Dw i wedi ebostio pobol yn y Cynulliad.

   Bwydo Google Translate gyda corpws o Google Translate yw B.S.E. deallusol.

 • Carl Morris 12:14 PM ar 28 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ycofnod   

  Pechodau Google Translate #ycofnod 

  Bach yn hwyr gyda’r stori anhygoel yma ond dw i newydd ychwanegu’r Comisiwn y Cynulliad i’r tudalen Troseddau Google Translate a chyfieithu peirianyddol ar Hedyn

  Twitter:

  Doed ‘na un newyddiadurwr Cymreig sy’n deall pa mor dwp mae’r busness Googlo’r #cofnod ?

  @nicdafis

  Nic Dafis

  Her i AC: sgrifennu araith yn Gymraeg, ei chyfieithu i Saesneg efo Google, a darllen y canlyniad allan yn y Senedd i weld pwy sy’n deall.

  @stanno

  Iwan Stanno

  http://t.co/sIuRNW6 os yw’n iawn i’r CYNULLIAD gyfieithu’r cofnod da google translate-pwy neges ma na’n rhoi i bob cwmni arall? #fingrac

  @lowri_fron

  lowri jones

  If it wasn’t for the (actual) bilingual Cofnod, Google Translate prob wldnt work as well as it does.

  @nicdafis

  Nic Dafis

  Be’ am roi #cofnod y cynulliad i blant ysgol cyfiethu fel gwaith cartref? mi fasai’r canlyniadau’n gywirach na google translate #cymrydymic

  @neilwyn

  neil wyn jones

  Yn y newyddion

  Defnyddio Google Translate i gyfieithu’r Cofnod? (Golwg360)

  Cofnod y Cynulliad: ‘Ddim am ddibynnu ar Google Translate’ (Golwg360)

  Anger at proposals to use Google Translate to provide bilingual Assembly records (Western Mail)

  o ran y ffeithiau mae Twitter yn well na’r BBC am y stori hon…:

  Google Translate plan for Welsh assembly ‘ridiculous’ (BBC News)

   
 • Carl Morris 9:42 PM ar 4 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ycofnod   

  Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod 

  Ym mhersonol dw i’n credu bod yr ymgyrch yma i sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y Cofnod yn bwysig iawn. Dw i’n defnyddio’r tag ycofnod o gwmpas y we (neu #ycofnod ar Twitter).

  “Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleideisio am ragor o bwerau. Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed ar ysgwyddau gwleidyddion ein corff democrataidd i ddangos a ydynt o ddifrif am brif-ffrydio’r Gymraeg i bob agwedd ar fywyd y Cynulliad ai peidio. Byddai gwyrdroi penderfyniad y trydydd Cynulliad a sicrhau fod y Cofnod llawn ar gael yn y Gymraeg yn dangos gweledigaeth ac yn symbol clir o naratif Cynulliad Cymru ar gyfer y dyfodol. Pe na baent yn gwyrdroi’r penderfyniad, byddent yn tramgwyddo hawliau iaith pobl Cymru ar lefel gwbl sylfaenol. Byddai parhau â’r sefyllfa fel ag y mae yn gosod cynsail peryglus iawn ar gyfer y dyfodol, ac yn gwbl groes i’r datganiad fod gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru yn dilyn pasio Mesur y Gymraeg, 2011.” (Catrin Dafydd)

  Stori BBC am yr ymgyrch
  Stori Golwg360 am yr ymchwiliad Bwrdd yr Iaith (mis Medi 2010) (Methu ffeindio unrhyw stori newydd ar Golwg360)
  Meddyliau ar fy mlog dan tag ycofnod

  Bydd Cofnod Cymraeg yn buddsoddiad technolegol, sy’n helpu defnyddwyr Cymraeg a phobol di-Gymraeg yn y pen draw, ac mae’r blog Hacio’r Iaith ‘ma yn blog technolegol.

  Felly dyma rhai o’r rhesymau technolegol.

  * 1 Chwilio
  * 2 Cynnwys
  * 3 Newyddion, barn a’r wasg
  * 4 Aildefnydd am democratiaeth
  * 5 Aildefnydd am rhesymau eraill
  * 6 Cyfieithu peirianyddol
  * 7 Termau

  Mwy o fanylion ar Hedyn yma.

  Sgwennais i’r rhan fwyaf o’r tudalen yma yn 2010 (ar yr hen fersiwn Hedyn ar blatfform DokuWiki). Os oes gyda ti unrhyw bwyntiau, manylion, gwybodaeth neu dolenni eraill, plîs golyga’r tudalen neu gadawa sylw isod.

   
 • Carl Morris 3:41 AM ar 16 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , ycofnod   

  Judith Kaufman: democratiaeth a’r mantais o ddwyieithrwydd 

  http://www.clickonwales.org/2010/08/don%E2%80%99t-get-lost-in-translation/

  Un o fy hoff darnau, Y Cofnod:

  Interpreting (and translation) needs to be looked at from the point of view of democracy and ownership, not only in terms of financial cost. If the suggestion to stop translating the Assembly’s Record of Proceedings last summer was acceptable to some, this shows that the close involvement of translation in improving a democratic society has not yet been understood.

   
 • Carl Morris 2:48 PM ar 29 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ycofnod   

  Y Cofnod llawn – angen help a dy feddyliau 

  http://hedyn.net/y_cofnod_llawn

   
 • Carl Morris 11:49 AM ar 20 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ycofnod   

  Y Cofnod Cynulliad, Panel Adolygu “Annibynnol” ar Wasanaethau Dwyeithiog 

  Gwelaist ti’r newyddion siwr o fod.
  http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_8690000/newsid_8691500/8691579.stm
  Dyn ni angen fersiwn Cymraeg yn wlad ddwyieithog yn bendant.

  Ond tynodd rhywbeth arall fy sylw. Dwedodd Dafydd Elis-Thomas yna

  Dyna pam ein bod yn falch o ddilyn argymhellion y panel, yn arbennig ei gynnig ynghylch sicrhau bod cofnodion o Drafodion y Cynulliad yn haws eu defnyddio, a hynny drwy ddefnyddio technoleg fodern mewn ffordd fwy dyfeisgar.

  Felly dw i’n darllen yr adroddiad llawn, maen nhw yn sôn am dechnoleg.
  http://www.cynulliadcymru.org/review-of-bilingual-services-report-english.pdf (Cymraeg)

  O’r cychwyn cyntaf, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi ceisio arwain y ffordd o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau seneddol, ac rydym yn cytuno â’r farn hon…

  Rydym yn argymell bod y Cynulliad yn parhau i adolygu datblygiadau technolegol, er mwyn manteisio ar feddalwedd adnabod llais amlddefnyddiwr cyn gynted ag y bo wedi’i datblygu’n ddigonol i gael ei defnyddio’n effeithlon.

  Does dim lot o fanylion caled neu esboniadau pam dyn ni angen meddalwedd adnabod llais.

  Beth dylai’r Cynulliad yn wneud gyda’r cofnod? Dw i’n gallu meddwl am 1 neu 2 peth.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel