Diweddariadau Bryn Salisbury Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , ,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , ,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Bryn Salisbury 11:57 AM ar 23 January 2012 Dolen Barhaol  

  Ryff geid Bryn Salisbury i wneud y mwyaf… 

  Ryff geid Bryn Salisbury i wneud y mwyaf o’ch Hacio’r Iaith cyntaf – wedi ei gyhoeddi’n wreiddiol ar ei flog: Persona Non Grata: Hacio’r Iaith – Hacio’r Beth? | Hacking what?” ac ar flog Golwg360.

  Mewn ychydig dan wythnos, bydd Aberystwyth yn leoliad ar gyfer Hacio’r Iaith 2012 (28ain Ionawr 2012). Hwn fydd y trydydd digwyddiad, ac un o’r ‘barcamps’ mwyaf yng Nghymru.

  Mae llawer wedi gofyn i mi esbonio beth yn union ydi ‘bar camp’… wel…

  Mae bar camp yn fath arbennig o gynhadledd sy’n cael ei ddisgrifio yn Saesneg fel ‘unconference’, does dim amserlen, dim digwyddiadau na siaradwyr wedi ei drefnu… mae popeth yn cael ei drefnu ar y diwrnod.

  Ydi, mae’n swnio’n wallgof, ond mae’n gweithio. Mae’r amserlen yn cael ei benderfynu ar y diwrnod gan bawb sy’n troi lan. Mae pawb yn cael ei annog i arwyddo lan a siarad ar unrhyw bwnc maen nhw eisiau. Er bod thema’r digwyddiad ydi technoleg, mae’n bosib dehongli hyn mewn sawl ffordd i siarad am unrhyw bwnc, ac mae’n bosib trafod unrhyw beth o effaith polisi’r llywodraeth ar ddefnydd y we, i hanes ‘memes’ y rhyngrwyd.

  Dwi wedi bod i sawl digwyddiad o’r math ‘ma, ac mae pethau’n gallu bod mor eang â ‘ny… yn ystod Barcamp Llundain 2011, ddaru cannoedd o bobl troi lan i wrando a siarad. Mewn un ystafell, roedd dynes yn disgrifio ei gwaith hi o adolygu siocled ar ei gwefan hi (roedd hi di dod a rhywfaint o siocled hefo hi!), tra mewn ystafell arall, roedd blogiwr wisgi yn rhedeg sesiwn “Absinthe for Beginners”, tra mewn ystafell arall roedd person yn rhedeg sesiwn ar greu gemau ar gyfer yr iPhone. Y peth gwallgof? Roedd hyn i gyd o fewn yr un awr!

  Ar ddechrau’r dydd, fydd y bobl yno yn ymgasglu wrth y ‘grid’ a rhoi lawr pa drafodaeth maen nhw eisiau cynnal. Fel dwi wedi sôn yn barod, mae’n bosib siarad am unrhyw beth (fel i mi ddweud, siocled ag absinthe…). Y cwestiwn nesaf yw, oes *rhaid* i mi siarad?

  Wel, does dim *rhaid* i chi… ond dylsa chi gwneud. Mae pawb sy’n dod eisiau gwrando ar drafodaethau a ballu. Maen nhw *eisiau* clywed gynoch chi. Does neb yn mynd i waeddi, codi cywilydd na gwneud hwyl ohonoch. Maen nhw eisiau clywed gan bobl wybodus gydag angerdd at y pwnc dan sylw. Does dim angen creu Powerpoint, does dim angen wbath technegol, does dim rhaid paratoi dim. Yn llythrennol, dim ond angen i chi arwyddo lan am slot, a siarad. Mae’r holl beth amdanoch chi’n rhannu eich angerdd a’ch gwybodaeth.

  Gallwch drafod rhywbeth sy’n eich diddori chi, dangos prosiect da chi’n gweithio arno, neu gynnal trafodaeth ar bwnc llosg. Jest angen i chi ddewis enw, amser a bant a ni!

  Eisiau syniadau? Cymrwch olwg ar y tudalen ‘ma oddi ar Lanyrd.com, mae ‘na restr o bron i 1000 o sesiynau mewn cannoedd o barcamps dros y byd gan gynnwys “Fancy a Pint?” yn Barcamp Llundain (un o rhai fi! Ddaru mi gyfarfod y cyd-gyflwynydd y bore ‘na, ac erbyn y pnawn mi ddaru ni gyflwyno’r sesiwn trafod gydag ystafell lawn o bobl… dim PowerPoint na dim), neu “How to Podcast for Free” o Barcamp Lerpwl (dim un o rhai fi…). Fel ddaru mi ddweud, *unrhyw beth*.

  Os eich bod chi ddim yn siŵr am wneud sesiwn, fe allwch chi gysylltu gyda fi cyn dydd Sadwrn nesaf (bryn.salisbury@gmail.com, neu @bryns ar twitter), neu ofyn i mi ar y diwrnod. Dwi wedi cael profiadau gwych yn gwneud sesiynau mewn barcamps, a dylsa chi gael hefyd. Mae’n siawns da cael ymarfer siarad yn gyhoeddus o flaen cynulleidfa sydd eisiau clywed gynoch chi, ac eisiau eich cefnogi.

  Heblaw am y sesiynau, fe gewch chi gyfle i wylio Sioned (@llef), Iestyn (@iestynx) a finnau yn recordio’r Haclediad o flaen cynulleidfa fyw. Fydd y peth yn wych. Mae’r flwyddyn ‘ma yn siapio lan yn arbennig o dda, a hwn fydd y flwyddyn fwyaf erioed, a dwi wedi gwirioni. Os eich bod chi heb fod o’r blaen, mae ‘na deimlad gwych o ymgasglu gyda grŵp mawr o bobl sydd gydag angerdd dros bwnc. Fydda chi’n gadael ac eisiau dechrau tomen o brosiectau newydd yn syth bin… a chofiwch, fydd ‘ny yn rhoi digon i chi drafod yn Hacio’r Iaith 2013!

  Gwnai weld chi yno bois!

  B

   
 • Bryn Salisbury 6:53 PM ar 18 July 2011 Dolen Barhaol  

  Taith Tynnu Lluniau 

  Henffych Hacwyr… Nodyn bach i ddweud fy mod i’n ceisio trefnu taith tynnu lluniau o gwmpas maes y ‘steddfod am 10yb ar Awst y 1af. Syniad y daith yw dogfennu bore ar y maes, a rhoi siawns i’r grŵp mawr o ffotograffwyr casglu ar y maes.

  Bydd y sesiwn yma yn agored i bawb o bob lefel profiad, o’r rhai sydd newydd ddechrau gyda’i chamerâu bach ‘point and shoot’, i’r bobl fwy profiadol sy’n mynd gyda’i DSLRs, y syniad yw cwrdd, gwneud ffrindiau a dysgu mwy gyda’n gilydd.

  Dwi’n hefyd yn eich annog wedyn i roi’r gorau i’r lluniau ar y grŵp Flickr ‘Grŵp Lluniau Eisteddfod’ (http://www.flickr.com/groups/lluniaueisteddfod/) (a dim jest o’r daith ar y dydd llun, rhai o’r wythnos gyfan). Bydd y goreuon o’r grŵp yn cael ei chyhoeddi yn y Daily Post wedi’r steddfod dod i ben, a fydd yr un gorau yn cael copi wedi ei fframio gan y Daily Post. Dwi’n ddiolchgar iawn i’r Daily Post am ei chefnogaeth, ac yn enwedig i Debbie James (@debjam) am helpu gyda’r trefniadau.

  Felly, dyma’r cynllun… cwrdd wrth y brif fynedfa am 10, a threulio 2awr yn mynd o gwmpas y maes. Does dim rhaid i chi fod yno am 2awr, ond fysa’n dda os bod chi’n gallu. Wedi’r daith, fydd wedyn siawns mynd draw i babell Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Hacio’r Iaith yn y ‘steddfod. Os eich bod chi eisiau dod ar y daith, plîs ymunwch a’r grŵp, neu yrru e-bost i mi (bryn.salisbury@gmail.com) yn dweud eich bod chi am ddod.

  Diolch o galon i chi!

  Bryn

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel