Tagiwyd fel: termau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 9:49 PM ar 6 May 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: BydTermCymru, , termau   

  Holiadur BydTermCymru 

  I’r rhai sy’n licio terminoleg a chyfieithu, Llywodraeth Cymru yn dweud:

  O fis Mehefin ymlaen byddwn yn gweithio ar Gam 2 gwefan BydTermCymru – sef cywiro’r gwallau technegol sy’n weddill ac efallai wneud rhai addasiadau i’r dyluniad.

  Y cam nesaf wedi hynny fydd mynd ati i fireinio’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, a datblygu adnoddau newydd.

  Er mwyn sicrhau y byddwn yn canolbwyntio ar y gwelliannau pwysicaf, ac yn datblygu ein hadnoddau yn y modd mwyaf defnyddiol i gyfieithwyr Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus yn ehangach, rydym wedi lansio holiadur ar wefan SurveyMonkey. Fe’ch anogwn i fanteisio ar y cyfle hwn i ddylanwadu ar ffurf a chynnwys BTC at y dyfodol, gan gofio y caiff eich sylwadau eu casglu’n gwbl ddienw.

  […]

  Ewch i’r eitem am Holiadur BydTermCymru ar eu gwefan am ragor o wybodaeth

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:46 AM ar 3 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , termau   

  Cyfieithu ‘checkin’ i’r Gymraeg 

  Dwi’n chwilio am drosiad o’r ferf ‘to check in’ a’r enw ‘checkin’.

  Mae ‘cofnodi’ / ‘cofnodyn’ yn apelio i fi ar hyn o bryd, ond efallai gallai dryswch godi gyda mwy nag un cofnodyn (cofnodau) sydd yn debyg i gofnod blog.

  Dyma rai o’r syniadau hyd yn hyn. Be di’ch barn chi?

  http://storify.com/nwdls/cyfieithu-r-term-checkin-i-r-gymraeg

   
  • Huw 10:19 AM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Presenoli?

  • Rhodri ap Dyfrig 10:49 AM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Presenoli / Presenoliad?

   chydig mwy o opsiynau…

   Lleoli / Lleoliad
   Marcio lle / Marc lle
   Nodi lle / Nod lle
   Nodi Lleoliad / Nodyn Lleoliad
   Mapnodi / Mapnod

  • Dafydd Tomos 11:06 AM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n hoffi “nodi lle”. Mi fyddai’n bosib trio bathu rhywbeth tebycach i’r arddull saesneg fel lleol-nodi neu cof-leoli ond mae “nodi lle” yn eitha amlwg i rywun sydd heb glywed y term.

  • Neil Shadrach 4:50 PM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dyma beth sydd ar wefan maes awyr Caerdydd:
   ‘cofrestru’ – ‘to check in’
   ‘wedi eu cofrestru’ – ‘checked in’

   Os felly a fyddai ‘man cofrestru’ yn iawn ar gyfer ‘check-in (point)’?

  • ifanceinion 1:54 AM ar 4 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r gair “mapnodi” yn grêt am “sticio pin mewn map Google”. Ond ddim yn swnio fel ‘checkio mewn’ i mi.

   Nodi lle / nodiad lle ydi’r gora mae’n debyg.

   (I osgoi’r dryswch cofnodyn/cofnodau, fyddai rhywbeth fel “cofnodiad” yn gweithio yn lle? Neu ydi hynna’n swnio’n rong?)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:30 PM ar 9 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Nesh i ddefnyddio nod lle / nodi lle yn y diwedd am ei fod yn gryno ac yn esbonio’i hun i raddau. Diolch i bawb nath helpu!

 • Carl Morris 5:33 PM ar 19 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , termau,   

  .@ybwrdd yn gofyn am dermau Twitter #termau 

  Cynigion y Bwrdd ar dermau Cymraeg i Twitter http://t.co/Di5NqOng. Am awgrymu termau eraill? Cysylltwch drwy ddefnyddio #termau.
  @YBwrdd
  BwrddyrIaithGymraeg

  http://www.byig-wlb.org.uk/cymraeg/cyhoeddiadau/pages/publicationitem.aspx?puburl=/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/20111219+D+DG+Termau+Twitter.pdf

  http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120306093556/http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/20111219%20D%20DG%20Termau%20Twitter.pdf

  Fy sylwadau brys i ar awgrymiadau Y Bwrdd:

  • Termau:

  list == rhestr
  mention – beth sy’n bod gyda sôn?
  beth yw API?
  microblog == meicroflog?

  • Cwestiwn. Ydyn ni’n ffafrio Twitter ar draul cystadleuaeth/gwasanaethau eraill? Mae rhaid ystyried y categori, nid un cwmni ar ei ben ei hun. Mae’r Bwrdd yn safoni termau mewn categorïau yn hytrach na chynnyrch – fel yr achos prosesyddion geiriau yn hytrach na Microsoft Word. Wrth gwrs does neb yn gwybod beth fydd yn digwydd yn y maes meicroflogio yn 2012. Siŵr bydd mwy o arloesi a defnydd yn y categori tu hwnt i gwmni Twitter. Er enghraifft mae http://identi.ca/ (sy’n seiliedig ar http://status.net/ , system dan GPL Affero) a Yammer yn bodoli yn yr un categori.
   
  • Rhodri ap Dyfrig 12:28 AM ar 20 Rhagfyr 2011 Dolen Barhaol

   Ydi hwn ar gyfer darlledwyr yn bennaf? Gwybod bod dipyn o anghysondeb terminoleg wedi bod yno yn y misoiedd diwethaf.

   Dwi wedi bod yn defnyddio ‘trydariad/trydariadau’ am ‘tweet’ er mwyn gwahaniaethu berf ac enw. Dyma enghreifftiau eraill: http://cy.umap.eu/trydariad/

   Pam bod TweetDeck yna?

   “native retweet” == “ail-drydar brodorol” ?

   Ddim yn hoffi mensh rhyw lawer chwaith. Heb ei weld yn cael ei ddefnyddio ar Twitter.

   Ond pam bod dim cyfieithiad i hash tag? Dwi wedi setlo am “tag hash” fel y cyfieithiad lleiaf trwsgwl, a mwyaf dealladwy, ond efallai bod gair Cymraeg gwell am “tag”.

   Dwi di bod yn defnyddio “pynciau llosg” ar gyfer “trending topics/trends” ar Umap ers mis Ionawr a di gweld sawl un yn cyfeirio atyn nhw fel hynny. http://cy.umap.eu/llosg/

   Ond mae dy bwynt sylfaenol am roi sgôp llawer ehangach i hyn yn bwysig. Ella ffordd mwy crowdsoruced o wneud y job yma? Da ni’n trafod termau’r we wedi’r cyfan!

  • Elin Haf Gruffydd Jones 9:32 AM ar 20 Rhagfyr 2011 Dolen Barhaol

   Sylwadau brysiog (ychwanegol) gen i:
   Mae angen ‘favourite ‘fel berf hefyd – ffefrynnu?
   Dw i ddim yn licio’r ‘mensh’ chwaith…efallai sôn… pam lai tan fod yna awgrym gwell?
   O ran ‘trydar’, dwi’n falch fod BYIG ddim wedi awgrymu Trydar fel cyfieithiad o Twitter – un fuddugoliaeth yn fan yna @carlmorris!
   Ond dwi YN licio trydar fel tweet ac fel tweetio. (Felly’n anghytuno efo @nwdls). Mae adar yn trydar (berf) ac rydan ni’n clywed trydar (enw) yr adar. Felly dim problem yn y Gymraeg wrth drafod adar fod enw a berf yr un peth, felly pam fod angen gwahaniaethu efo pobl a’u trydar / pobl yn trydar?

   Rydan ni hefyd yn ôlffeminyddol (neu gynffeminyddol!) wrth i ni fod yn drydarwyr/trydawr hefyd 😉

   Un cam arall ar daith ydy hyn wrth gwrs…

  • Rhodri ap Dyfrig 11:02 AM ar 20 Rhagfyr 2011 Dolen Barhaol

   O ran fy sylw am dorfoli, ro’n i’n meddwl amdano fel ffordd dda o ddod o hyd i’r holl ddefnydd a permutations o air yn hytrach na gwneud penderfyniad ar gyfer termiadur. Mae angen i rywun wneud penderfyniad ar y derminoleg ‘swyddogol’ yn y pen draw, sydd ddim yn golygu bod angen i bawb ei ddefnyddio wrth gwrs!

  • Dylan Foster Evans 4:28 PM ar 23 Rhagfyr 2011 Dolen Barhaol

   Mae sawl problem gyda ‘mensh’ am ‘mention’. Beth fyddai’r lluosog – ‘menshys’? Swnio’n od. Hefyd, beth am y ferf ‘to mention’ – ‘menshio’? Byddai hynny’n rhoi pethau fel ‘fe fenshiodd hi fi ddoe’, sy’n lletchwith iawn, i mi o leiaf. Fel arall rhaid cael ymadrodd yn lle un gair, e.e. ‘cael mensh(ys) gan …’, ‘rhoi mensh(ys) i …’

   Mae ‘sôn’ yn well, ond eto mae problemau gan nad oes ffurf luosog fel y cyfryw. Ac nid yw’n enw rhif, hynny yw, does dim modd dweud ‘tri sôn’, mewn gwirionedd. Hefyd, mae’r ffaith fod angen yr arddodiad ‘am’ gyda ‘sôn’ yn creu rhai trafferthion. Does dim modd dweud ‘fe ges i (fy) sôn ddoe’, er enghraifft. Rhaid dweud ‘soniwyd amdana’ i ddoe’, neu ‘roedd sôn amdana’ i ddoe’ etc.

   Mae’r gair ‘crybwyll’ yn gweithio’n well. Mae’n gyffredin fel berf, ond gall fod yn enw (lluosog: ‘crybwyllion’). Felly mae modd dweud: ‘fe ges i fy nghrybwyll ddoe’, ‘dau grybwyll’, ‘llawer o grybwyllion’ , ‘fe grybwyllodd hi fi’, etc. Mae’n air digon cyffredin gan flogwyr, o be wela’i.

 • Carl Morris 12:16 AM ar 5 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Bantylein, , offline, term, termau   

  Bantylein – diffiniad 

  Mae bantylein yn cyflenwi arlein.

  Bantylein – dim mynediad rhyngrwyd, heb signal, wedi cau’r gliniadur, wedi cuddio ffoniau, ayyb

  Mae’r ystyr bantylein yn glir a chywir. Mae’r term yn lot well na’r ‘byd go iawn’ achos mae arlein yn rhan o’r byd go iawn (ti’n gallu torri’r gyfraith yna, prynu stwff, wneud dy fancio yna, cwrdd â chyd-weithwyr neu briod newydd). Dw i’n argymell y gair fel term swyddogol i’r gymuned Hacio’r Iaith.

   
  • Dafydd Tomos 10:38 AM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Ddim yn hoffi’r term o gwbl, sori.

  • Carl Morris 2:29 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Ha ha, beth wyt ti’n dweud am ‘offline’?

  • Dafydd Tomos 2:33 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   ‘oddi ar lein’. Mae ‘bant’ yn ferf a felly mae ‘bantylein’ yn swnio fel ryw scymraeg i fi. Falle fod angen term arall am y byd ‘ddim ar lein’ ond alla’i ddim meddwl am ddim byd addas nawr.

  • Gareth 4:23 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Mae’n swnio fel ‘pantyline’ – Neud fi feddwl am BodyForm…. “Wooooaaahhhhh BodyForm…..”

  • Melys 4:29 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Alla’i weld o’n bogs Paradox “Sandra, sgen ti bantylein ga’i?”

  • Nic Dafis 4:31 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Cigfyd? Ti yw’r ail ganlyniad Google am hwnna, Carl.

  • Sara 4:57 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Rili ddim yn hoffi’r term, siwr gen i
   bo dipyn o ferched yn teimlp run fath ond ddim isho deud, cofn neud ffys. Mae un cam i fyny o ‘zmgtamponsLOLgrooooss’ – digon o hiwmor plentynaidd a blokey ar y we Gymraeg yn barod jolch!

   Be ‘ddarlein?

  • Sara 5:01 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Sori, teipio ar ffôn bach! Be *am* ‘ddarlein!

  • Carl Morris 6:42 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Diolch am y sylwadau. Ymddiheuriadau am unrhyw drosedd.

  • Gareth 7:47 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Oddi ar-lein, i ffwrdd o’r we, off

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel