Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 10:43 AM ar 1 August 2018 Dolen Barhaol  

  Scratch 3.0 Beta’n cael ei ryddhau… 

  Heddiw, Awst 1 yw dyddiad ryddhau Scratch 3, fersiwn beta newydd o Scratch sy’n cynnig amryw o welliannau a chyfleoedd newydd i arbrofi ym myd codio ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n cynnwys gwelliannau fydd yn ei wneud yn fwy addas ar gyfer defnydd ar offer symudol, fel tabledi, yn ogystal â gliniaduron a chyfrifiaduron desg. Mae na fwy o gymeriadau, cefnlenni, synau yn ogystal â dulliau ehangach i gysylltu ag offer eraill a gwasanaethau gwe.

  Bydd Scratch 3.0 yn cael ei lansio’n llawn ym mis Ionawr 2019 a bydd yn cymryd lle’r Scratch 2.0 presennol, bryd hynny. Yn y cyfamser, mae modd arbrofi gyda’r fersiwn newydd a gweld sut mae’n gweithio.

  Mae Scratch yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn ysgolion a chlybiau codio yng Nghymru. Cofiwch ofyn am y rhyngwyneb Cymraeg!

  Os oes gennych sylwadau am y rhyngwyneb Cymraeg, cysylltwch â post@meddal.com.

  Rhagor ar wefan Medium.

   
 • Rhos Prys 8:34 PM ar 12 July 2018 Dolen Barhaol  

  Firefox Focus newydd 

  Firefox Focus

   

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore.
  Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd.
  Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un symudol, hefyd.
  Tabiau Cyfaddas – estyn diogelwch cynhenid Firefox Focus i wefannau sy’n c ael eu darparu gan apiau fel Twitter neu Yelp, gan gadw eu pryd a’u gwedd.
  Nodweddion biometreg iOS – mae modd ei gloi a’i agor gan ddefnyddio dilysu Face neu Touch ID, er mwyn diogelu preifatrwydd eich porwr.
  Mae diogelwch Firefox Focus yn ddigon ar gyfer y Blackberry KEY2, un o’r ffonau mwyaf diogel sydd ar gael. Tipyn o bluen yn het Mozilla

  Rhagor o flog Mozilla

   
 • Rhos Prys 4:12 PM ar 10 July 2018 Dolen Barhaol  

  Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd 

  *Diweddariad* – Cafodd y ddeddfwriaeth ei wrthod. Bydd yn mynd nôl i’r Senedd Ewropeaidd ym mis Medi 2018 wedi’i adolygu.

  Gw. erthygl yn Wired

  Diolch i bawn wnaeth ymateb.

   
 • Rhos Prys 3:56 PM ar 10 July 2018 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19 Cinnamon 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Sgrin Croeso Linux Mint 19

  Mae “Tara” yn yn fersiwn newydd tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’n cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus. Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

   
  • Carl Morris 4:17 PM ar 10 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Dw i ar Mint ers ychydig misoedd ac mae’n wych.

   Diolch Rhos!

  • Rhos Prys 4:53 PM ar 10 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Diolch, mae e’n dda yn dyw e. 🙂 Unrhyw un arall yn defnyddio Linux Mint?

  • Carl Morris 8:22 PM ar 11 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Mae rhai ond dw i’n cael yr argraff bod y rhan fwyaf o Gymry Linux ar Ubuntu.

  • Huw 11:35 PM ar 26 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Neu Debian 😉

   Wedi sylwi ar fwy o Gymraeg yn gwneud ei ffordd i Raspbian as Raspberry Pi.

  • Aled Powell 4:37 PM ar 30 Awst 2018 Dolen Barhaol

   Neis iawn. O’n i am osod Ubuntu ar hen liniadur gyda SSD 300GB newydd, ond mi wna’i roi cynnig ar Mint ŵan. Mae’n edrych yn wych.

 • Rhos Prys 7:10 PM ar 3 July 2018 Dolen Barhaol  

  Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd 

  Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol y bydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg ymhen rhai dyddiau yn pleidleisio ar gyfraith hawlfraint newydd all wneud niwed sylfaenol i’r rhyngrwyd yn Ewrop.

  Mae’r neges yma’n seiliedig ar gais gan Raegan ac Owen ar ran Tîm Polisi Mozilla.

  Rydym wedi brwydro’n galed yn erbyn darpariaethau mwyaf peryglus y gyfraith hon, fyddai, ymhlith pethau eraill yn gorfodi cwmnïau rhyngrwyd i osod hidlau cynhwysfawr ar eu gwasanaethau – i sganio holl lwytho i fyny gan ddefnyddwyr er mwyn chwilio am dorri hawlfraint.

  Os fydd yn cael ei fabwysiadu, bydd y ddeddf yn bygwth y rhyngrwyd creadigol rydym wedi arfer ag ef.

  Dros nos, bydd ffyrdd arferol o fynegiant ar y rhyngrwyd sydd mor ganolog i’n gwaith a’n chwarae – o rannu cod, cysylltu, i hyd yn oed cofnodi memau – yn cael eu bygwth.

  Ar adeg hanfodol fel hyn rydym yn eich annog i gysylltu â’ch Aelod Senedd Ewrop i amlygu iddyn nhw pa mor beryglus yw’r cynnig hwn i’r rhyngrwyd rhydd ag agored yn Ewrop.

  Dyma rhai ffyrdd i gysylltu â nhw:

  Yn Change Copyright mae manylion am y pwyntiau trafod a theclyn galwad er mwyn galw eich Aelod Senedd Ewrop am ddim.

  Mynd i Save Your Internet er mwyn eu trydar neu eu he-bostio.

  Yn olaf, mae modd dod o hyd i’ch Aelod Senedd Ewrop lleol yn fan hyn (defnyddiwch eu rhifau Strasbwrg!), fel bod modd i chi anfon neges fwy personol Cymraeg isod. Mae’r gwreiddiol Saesneg ar gael yma

  Cofiwch fod yn gwrtais gyda phawb rydych yn cysylltu â nhw. Bosib na fyddan nhw’n cytuno gyda ni, na gwybod am beth a’r mater hawlfraint. Pobl ydyn nhw wedi’r cyfan, a bydd bod yn amharchus yn tanseilio ein hymdrechon.

  Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr ymgyrch hwn, am eich amser a’ch egni i gadw’r rhyngrwyd yn agored, creadigol ac arloesol. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiwn neu i ddarparu rhagor o fanylion – cysylltwch â ni yn brussels@mozilla.com 

   

  ——————————————————————————————————-

  Neges bersonol at eich Aelod Senedd Ewrop:

  Annwyl Aelod Senedd Ewrop,

  Rwy’n [ysgrifennu/galw] chi fel pleidleisiwr Ewropeaidd sy’n defnyddio ac yn dibynnu ar ryngrwyd agored bob dydd.

  Rwy’n eich annog i bleidleisio yn erbyn y mandad i gychwyn trialogau ar gyfarwyddeb ar Hawlfraint yn y Farchnad Sengl Ddigidol.

  Gall y gyfarwyddeb fod yn drychineb i sectorau creadigol a digidol Ewrop.

  Mewn gwirionedd yr endidau sy’n debygol o ennill o’r cyfarwyddeb newydd yw labeli recordiau a stiwdios ffilm Americanaidd, yn ogystal â phlatfformau technolegol mawr iawn Americanaidd. Mae’r rhan fwyaf o sector Ewropeaidd, yr SMEs a’r ‘startups’ – y rhai  mae’r gyfarwyddeb i fod i’w hamddiffyn – yn debygol o fod y rhai fydd yn dioddef ohono fwyaf.

   

  Ymhellach, drwy wireddu’r hidlau cyffredinol  ar rannu data ar-lein (Erthygl 13), mae’r gyfarwyddeb  yn debygol o ddifrodi’r rhyngrwyd yn Ewrop yn sylweddol, gyda chanlyniadau byd-eang.

   

  Rwyf yn ei annog i bleidleisio yn erbyn y mandad ar gyfer trialog. Mae’r gyfarwyddeb a’r materion mae’n ymwneud â nhw llawer iawn rhy bwysig i basio heb graffu ychwanegol.

   

  Mae dyfodol rhyngrwyd rhydd ac agored yn Ewrop yn dibynnu ar eich pleidlais chi.

   

  Yn gywir,

   
 • Rhos Prys 11:45 AM ar 9 June 2018 Dolen Barhaol  

  Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018 

  Llongyfarchiadau i Delyth* ar ennill y wobr arbennig yma. Diolch i’r rhai wnaeth ei henwebu, yn gydweithwyr a chyn-gydweithwyr.

   

  Mae broliant llawn i’w weld ar dudalen newyddion Prifysgol Bangor.

   

  *datgan diddordeb 😉

   
 • Rhos Prys 3:50 PM ar 7 June 2018 Dolen Barhaol  

  Rhagor o Leisiau i Common Voice – Blog Mozilla.org 

  Blogiad llawn Mozilla am y diweddaraf ar Common Voice –

  Heddiw mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Common Voice, menter Mozilla i dorfoli set ddata fawr o leisiau dynol ar gyfer eu defnyddio mewn technoleg lleferydd, yn mynd yn mynd i fod ar gael ar gyfer nifer o ieithoedd! Diolch i ymdrechion glew cymunedau lleoleiddio Mozilla a’n partneriaid iaith ymrwymedig gallwch nawr gyfrannu eich llais mewn Cymraeg, Almaeneg a Ffrangeg, ac rydym yn gweithio i lansio 40+ yn ychwanegol cyn bo hir. Ond dim ond y dechrau yw hyn. Rydym eisiau i Common Voice fod yn arf ar gyfer unrhyw gymuned i greu technoleg lleferydd yn eu hiaith eu hun.

  Ers i ni lansio Common Voice fis Gorffennaf diwethaf, rydym wedi casglu cannoedd o filoedd o samplau llais yn Saesneg drwy ein gwefan ac ap iOS. Fis Tachwedd y llynedd, fe wnaethom ni gyhoeddi fersiwn cyntaf set ddata Common Voice. Mae’r  data hyn wedi cael eu llwytho lawr filoedd o weithiau, ac rydym wedi gweld y data yn cael eu defnyddio mewn cynnyrch llais masnachol fel Kaldi yn ogystal â’n meddalwedd cod agored ni ein hunain, Deep Speech.

  Hyd yn hyn, mae Common Voice wedi bod ar gael dim ond ar gyfer cyfraniadau llais yn Saesneg. Ond nod Common Voice o’r dechrau oedd cefnogi llawer o ieithoedd er mwyn gwireddu ein gweledigaeth o wneud technoleg lleferydd yn fwy agored, hygyrch a chynhwysol i bawb. Dyna pam fod ein prif ymdrechion yn ystod y misoedd diwethaf wedi canolbwyntio ar dyfu a grymuso cymunedau iaith unigol i lansio Common Voice yn eu rhannau nhw o’r byd, yn eu hieithoedd a’u tafodieithoedd eu hunain.

  Yn ychwanegol at leoleiddio’r wefan, mae’r cymunedau hyn yn helpu poblogi Common Voice gyda brawddegau i bobl eu darllen. Mae’r brawddegau hyn yn rhydd o hawlfraint, ac mae ganddyn nhw’r nodweddion cywir i greu set ddata o safon uchel. Mae’r cymunedau hyn hefyd yn helpu hyrwyddo’r wefan yn eu gwledydd eu hunain, gan adeiladu cymuned o gyfranwyr gyda’r nod o dyfu’r cyfanswm o oriau o ddata sydd wedi’u casglu ac sydd ar gael ym mhob iaith.

  Yn ychwanegol at Saesneg, rydym nawr yn casglu samplau llais mewn Cymraeg, Ffrangeg ac Almaeneg. Ac mae mwy na 40 iaith arall eisoes ar y ffordd – nid dim ond ieithoedd mawr fel Sbaeneg, Tsieinëeg neu Rwsieg, ond hefyd ieithoedd llai fel Ffriseg, Norwyeg neu Chuvash. I ni, mae’r ieithoedd llai hyn yn bwysig oherwydd eu bod nhw yn aml heb gael digon o sylw gan y gwasanaethau adnabod lleferydd a digidol masnachol presennol. Gall bodolaeth data addas hefyd rymuso entrepreneuriaid a chymunedau i lenwi’r bwlch hwn eu hunain.

  Mae mynd yn amlieithog yn gam mawr i Common Voice a gobeithiwn ei fod hefyd yn gam mawr i dechnoleg lleferydd yn gyffredinol. Bydd democrateiddio technoleg lleferydd nid yn unig yn lleihau’r rhwystr sy’n atal arloesedd byd-eang ond hefyd y rhwystr sy’n atal pobl rhag cael mynediad at y wybodaeth. Yn arbennig felly pobl sydd yn draddodiadol wedi cael llai o fynediad — er enghraifft, pobl â nam ar eu golwg, pobl na wnaeth erioed ddysgu darllen, plant, pobl hŷn, a llawer eraill.

  Rydym yn falch iawn o weld y gefnogaeth gynyddol sydd i ni adeiladu’r set ddata amlieithog gyhoeddus fwyaf yn y byd, a gall pawb ein helpu i’w dyfu drwy gyfrannu eich llais. Os hoffech chi helpu i ddod â Common Voice a thechnoleg lleferydd i’ch iaith chi, ewch i’n tudalen iaith. Ac os ydych yn rhan o sefydliad a bod gennych syniad ar gyfer cymryd rhan yn y project hwn, cysylltwch â ni.

  Mae ein Fforwm yn rhoi mwy o fanylion ar sut i helpu, yn ogystal â bod yn lle gwych i ofyn cwestiynau a chyfarfod â’r cymunedau.

  Diolch Arbennig

  Hoffem ddiolch i’n Grŵp Ymgynghorol Lleferydd, pobl sydd wedi bod yn gyfranwyr ac yn ymgynghorwyr arbenigol i’r project Common Voice:

  • Francis Tyers – Athro Cynorthwyol Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol yn yr Ysgol Economeg Uwch yn Moscow.
  • Gilles Adda – Gwyddonydd lleferydd
  • Thomas Griffiths – Swyddog Gwasanaethau Digidol, Swyddfa’r Cynulliad Deddfwriaethol, Awstralia
  • Joshua Meyer – ymgeisydd PhD mewn Adnabod Lleferydd
  • Delyth Prys – Pennaeth Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor, Cymru
  • Dewi Bryn Jones – Prif Beiriannydd Meddalwedd, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor, Cymru
  • Wael Farhan – MS mewn Dysgu Peiriant o UCSD, ar hyn o bryd yn gwneud ymchwil ar gyfer NLP Arabeg yn Mawdoo3.com.
  • Eren Gölge – Gwyddonydd dysgu peirianyddol sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar destun i leferydd i Mozilla.
  • Alaa Saade – Uwch Wyddonydd Dysgu Peirianyddol yn Snips (Paris)
  • Laurent Besacier – Athro yn Université Grenoble Alpes, NLP, prosesu lleferydd, adnoddau llai eu hadnoddau
  • David van Leeuwen – Technolegydd Lleferydd
  • Benjamin Milde – ymgeisydd PhD mewn NLP/prosesu lleferydd
  • Shay Palachy – M.Sc. mewn Cyfrifiadureg, Gwyddonydd Data Arweiniol mewn cwmni cychwynnol

  ***

  Mae Common Voice yn cefnogi gwaith Mozilla ym maes adnabod lleferydd, sy’n rhedeg dan yr enw project Deep Speech, model peiriant adnabod lleferydd cod agored sy’n dod yn agos at gywirdeb dynol, a ryddhawyd ym mis Tachwedd 2017. Ar y cyd gyda’r set ddata Common Voice rydym yn credu y gall ac y bydd y dechnoleg hon yn galluogi ton o gynnyrch a gwasanaethau arloesol, ac y dylai hyn fod ar gael i bawb.

   
 • Rhos Prys 11:17 AM ar 7 June 2018 Dolen Barhaol  

  Lansio Common Voice Cymraeg 

  Heddiw mae Mozilla‘n lansio eu cynllun Common Voice amlieithog i helpu dysgu peiriannau sut mae pobl go iawn yn siarad. Mae tair iaith yn cael eu hychwanegu i’r platfform Almaeneg, Ffrangeg, ac ie, – y Gymraeg!

  Bydd hyn yn gyfle i ddarparu data llais ar gyfer y Gymraeg ar blatfform byd-eang pwerus fydd yn codi amlygrwydd y Gymraeg ac yn rhoi cyfle i ddarparwyr ddefnyddio set data parod ar gyfer eu cynnyrch.

  Ond mae gennym Paldaruo yn barod, oes angen mwy? Mae’r Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor wedi gweithio’n agos gyda Mozilla i ddatblygu Common Voice. Os ydych chi wedi cyfrannu at Paldaruo, fe welwch nifer o nodweddion cyfarwydd yng nghynllun Common Voice. Ond mae angen llawer iawn mwy o frawddegau a lleisiau na fu yn Paldaruo os ydyn ni am fod yn llwyddiannus yn y gwaith hwn. Mae’r ffaith fod y Gymraeg ar y don gyntaf o ieithoedd ychwanegol yn arwydd o’r parch tuag at waith Delyth, Dewi a’r criw wrth ddatblygu Paldaruo. Diolch yn fawr i chi!

  Ond arhoswch, mae ‘na fwy! Ymhlith yr ieithoedd sydd wedi gofyn i gael eu cynnwys yn Common Voice, ac mae yna tua 45 yn aros ar hyn o bryd, mae’r Wyddeleg, y Llydaweg a’r Gernyweg.

  Mae eich cyfraniad chi nawr yn hollbwysig. A wnewch chi gyfrannu eich llais, adolygu’r cyfraniadau cyfredol a recordio lleisiau eich teulu, ffrindiau a chydnabod er mwyn cynyddu’r swmp o ddata sydd ar gael ar gyfer y Gymraeg.

  Common Voice Cymraeg

   
 • Rhos Prys 8:58 AM ar 18 May 2018 Dolen Barhaol  

  WordPress a’r GDPR 

  Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd!

  Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), dull o drin data personol (Offer>Allforio Data Personol, Dileu Data Personol) a rhai cywiriadau.

  Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd dudalen sy’n amlinellu’r newidiadau i’r rheolau diogelu data.

   
 • Rhos Prys 12:47 PM ar 8 May 2018 Dolen Barhaol  

  Common Voice – technoleg llais Cymraeg 

  Mae rhaglen Common Voice, Mozilla, yn anelu i gynyddu’r data ar gyfer technoleg llais mewn ieithoedd gwahanol ac ar drwyddedau rhydd. Hyd yma mae technolegau llais wedi bod ar gael drwy Alexa, Cortana, Siri ac ati, ond mae cyfyngiadau ar hawlfraint a’r niferoedd yr ieithoedd i’r modelau hyn.

  Er bod y rhaglen wedi cychwyn gyda’r Saesneg, erbyn hyn mae’r rhaglen yn cynnwys dros 45 o ieithoedd o Fengaleg i Wsbeceg, gan gynnwys y Gymraeg, Cernyweg a’r Wyddeleg.

  Drwy arddel trwydded agored a defnyddio dull torfoli mae Mozilla’n gobeithio ehangu’r nifer o ieithoedd a’r setiau data llais sydd ar gael. Y bwriad yw cael swmp sylweddol o ddata drwy wahodd unigolion i recordio eu lleisiau yn darllen brawddegau penodol yn eu hiaith. Mae hefyd galw ar i bobl wirio lleisiau pobl eraill er mwyn sicrhau fod ansawdd y ffeiliau sain yn addas. Bydd Mozilla’n darparu’r setiau data ar gael yn rhad a rhydd fel bod modd datblygu technoleg llais yn eang.

  Os ydych yn gweld cymhariaeth gyda Phaldaruo, gwaith yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr mae’n wir dweud fod yr Uned wedi cydweithio’n agos gyda Mozilla i ddatblygu Common Voice. Mae hwn yn gyfle i ehangu ar waith yr uned ac i bobl gyfrannu rhagor o frawddegau llais tuag at yr amcan o gael technoleg llais yn Gymraeg.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel