Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 5:33 PM ar 28 December 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg 

  Mae dilysu’r clipiau yn hanfodol i gael y dechnoleg i weithio ar ei orau. Dyma fideo’n dangos sut i gyfrannu tuag at wrando a dilysu clipiau llais Common Voice Cymraeg.

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

  #DefnyddiaDyLais

   

   
 • Rhos Prys 5:05 PM ar 28 December 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  Fideo Recordio Llais i Common Voice Cymraeg 

  Mae angen llawer iawn o bobl gyfrannu eu lleisiau i Common Voice Cymraeg a dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LLAWER IAWN IAWN* o ddata. 🙂

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

  #DefnyddiaDyLais

   
 • Rhos Prys 4:51 PM ar 28 December 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  Ymgyrch #DefnyddiaDyLais Common Voice Cymraeg 

  Mae staff mudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn ymuno mewn her fawr dros y ‘Dolig i  gyfrannu 50 awr o leisiau at Common Voice Cymraeg, sy’n datblygu’r Gymraeg ym maes technoleg clyfar.

  Bydd staff ac aelodau yr Urdd, Comisiynydd y Gymraeg, yr Eisteddfod Genedlaethol, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Nant Gwrtheyrn, Clybiau Ffermwyr Ifanc, Mudiad Meithrin, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith i gyd yn cyfrannu drwy recordio o leiaf 5 clip neu ddilysu o leiaf 5 clip ar wefan Common Voice Cymraeg fel rhan o her ‘Defnyddia Dy Lais’.

  Un o’r rhai fydd yn cyfrannu yw Nia ap Tegwyn, Uwch Swyddog Iaith Menter Gorllewin Sir Gâr. Dywed;

  “Fel gweithwyr sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg mae’n bwysig ac yn fraint i gyfrannu at Common Voice, gan arwain drwy esiampl er mwyn sicrhau bod dyfeisiadau’n gallu deall a chyfathrebu yn y Gymraeg yn y dyfodol.”

  Er mwyn cyrraedd y nod mae’r mudiadau yn gofyn i bobl Cymru, o bob oed, i gymryd rhan yn yr her drwy recordio neu dilysu lleisiau yn adrodd brawddegau Cymraeg.

  Bwriad Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor, Meddal.com a chwmni Mozilla yw defnyddio’r lleisiau hyn i greu cronfa ddata rhydd fydd yn galluogi cwmnïau bach a mawr ym maes technolegau clyfar i gyflwyno’r Gymraeg i’r dyfeisiadau technoleg clyfar. Yn ogystal â chynorthwyo is-deitlo awtomatig yn Gymraeg, bydd y gronfa ddata yn galluogi datblygiad pellach yn nhechnolegau adnabod llais, megis ap Macsen, i ddeall ac ymateb i mwy o gwestiynau yn Gymraeg.

  Mae ap Macsen yn gynorthwyydd personol Cymraeg a grëwyd gan Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor. Ar hyn o bryd mae’r ap yn gallu adrodd y newyddion, y tywydd, chwarae cerddoriaeth Gymraeg a mwy ar alw – i gyd diolch i’r cynllun Common Voice.

  Dywed Rhoslyn Prys o Meddal.com;

  “Mae wedi dod yn amlwg eleni mor fawr yw ein dibyniaeth ar dechnoleg, gyda’r defnydd o dechnolegau clyfar yn dod yn ran ymarferol ym mywydau pob dydd nifer ohonom. Dyma gyfle i ni gyd fel Cymry Cymraeg i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i gael lle yn y byd technoleg. Drwy wneud un peth bach gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth mawr i le’r Gymraeg mewn technolegau adnabod lleferydd.”

  Er mwyn cymryd rhan, ewch i wefan commonvoice.mozilla.com/cy a gallwch ddechrau recordio neu ddilysu mewn eiliadau a chofiwch rannu eich profiad ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #DefnyddiaDyLais.

   
 • Rhos Prys 12:38 PM ar 23 December 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg – Adroddiad Cynnydd 2020 

  Adroddiad gan Lywodraeth Cymru yn cynnig golwg ar gynnydd gyda phecynnau gwaith eu Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg hyd ddiwedd 2020.

  Mae’r Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg yn deillio o strategaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr (2017).

  Ei fwriad yw cynllunio datblygiadau technolegol fel bo’r Gymraeg yn gallu cael ei defnyddio mewn ystod eang o sefyllfaoedd, gan ddefnyddio llais, bysellfwrdd neu ddulliau eraill o ryngweithio rhwng bodau dynol a chyfrifiaduro.

   
 • Rhos Prys 2:08 PM ar 9 December 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  WordPress 5.6 Newydd 

  Mae’r fersiwn diweddaraf newydd ei gyflwyno ac ar gael ar eich gwefan WordPress neu ar wefan WordPress.org. Mae’n cynnig gwelliannau drwy gyfrwng blociau newydd, amrywiol a thema newydd Twenty Twenty One.

  Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth.

  Dyma’r cyflwyniad (mae i’w weld mewn lliw, gyda lluniau drwy’r eicon WordPress ar gornel uchaf ar y chwith ar eich bwrdd gwaith):

  Croeso i WordPress 5.6.

  Mae WordPress 5.6 yn dod â ffyrdd di-ri i chi ryddhau eich syniadau a dod â nhw’n fyw. Gyda thema rhagosodedig newydd sbon fel eich cynfas, mae’n cynnal casgliad cynyddol o flociau fel eich brwsys. Paentiwch gyda geiriau. Lluniau. Sain. Neu gyfryngau cyfoethog wedi’u mewnblannu.

  Mwy o hyblygrwydd cynllunio

  Dewch â’ch straeon yn fyw gyda mwy o offer sy’n caniatáu i chi olygu eich cynllun gyda neu heb god. Blociau colofnau sengl, dyluniadau sy’n defnyddio lled a cholofnau cymysg, penynnau lled llawn, a fideos yn eich bloc clawr – gwnewch newidiadau bach neu ddatganiadau mawr yr un mor rhwydd!

  Rhagor o batrymau bloc

  Mewn themâu penodol, mae patrymau bloc wedi’u ffurfweddu yn golygu bod gosod tudalennau safonol ar eich gwefan yn beth hawdd. Dewch o hyd i bŵer patrymau i symleiddio’ch llif gwaith, neu rannu peth o’r pŵer hwnnw â’ch cleientiaid ac arbed ychydig o gliciau i chi’ch hun.

  Llwythwch gapsiynau fideo yn uniongyrchol yn y golygydd bloc

  Er mwyn eich helpu i ychwanegu is-deitlau neu gapsiynau at eich fideos, gallwch nawr eu llwytho o fewn eich cofnod neu dudalen. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i wneud eich fideos yn hygyrch i unrhyw un sydd angen neu sy’n well ganddyn nhw ddefnyddio is-deitlau.


  Mae Twenty Twenty-One yma!

  Mae Twenty Twenty One yn gynfas wag ar gyfer eich syniadau, a’r golygydd y bloc yw’r brwsh gorau. Mae wedi’i adeiladu ar gyfer y golygydd bloc ac yn llawn patrymau bloc newydd sbon, sydd ddim ond ar gael yn y themâu rhagosodedig. Rhowch gynnig ar wahanol gynlluniau mewn ychydig eiliadau, a gadewch i ddyluniad trawiadol, ond bythol y thema, wneud i’ch gwaith ddisgleirio.  Yn fwy na hynny, mae’r thema rhagosodedig hon yn rhoi hygyrchedd wrth galon eich gwefan. Mae’n cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd WordPress ac yn mynd i’r afael â sawl safon fwy arbenigol o’r Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ar lefel AAA. Bydd yn eich helpu i gyrraedd y lefel uchaf o safonau hygyrchedd rhyngwladol pan fyddwch yn creu cynnwys hygyrch ac yn dewis ategion sy’n hygyrch hefyd!


  Enfys o basteli meddal

  Yn berffaith ar gyfer blwyddyn newydd, mae Twenty Twenty-One yn rhoi ystod o baletau lliw a ddewiswyd ymlaen llaw i chi mewn pastel, pob un ohonynt yn cwrdd â safonau AAA ar gyfer cyferbyniad. Gallwch hefyd ddewis eich lliw cefndir eich hun ar gyfer y thema, ac mae’r thema’n dewis lliwiau testun sy’n sensitif i hygyrchedd ar eich cyfer – yn awtomatig!

  Angen mwy o hyblygrwydd na hynny? Gallwch hefyd ddewis eich palet lliw eich hun o’r dewisydd lliw.  Gwelliannau i bawb

  Ehangu awto-ddiweddariadau

  Am flynyddoedd, dim ond datblygwyr sydd wedi gallu diweddaru WordPress yn awtomatig. Ond nawr, mae gennych chi’r dewis hwnnw, yma yn eich bwrdd gwaith. Os taw hwn yw eich gwefan gyntaf, mae gennych awto-ddiweddariadau ar gael, eisoes! Uwchraddio gwefan sy’n bodoli eisoes? Dim problem! Mae popeth yr un peth ag yr oedd o’r blaen.

  Templed datganiad hygyrchedd

  Hyd yn oed os nad ydych chi’n arbenigwr, gallwch ddechrau i roi gwybod i bobl am ymrwymiad eich gwefan i hygyrchedd trwy glicio un botwm! Mae’r ategyn nodwedd newydd yn cynnwys copi templed i chi ei ddiweddaru a’i gyhoeddi, ac mae wedi’i ysgrifennu i gefnogi gwahanol gyd-destunau ac awdurdodaethau.

  Patrymau mewnol

  Os nad ydych wedi cael cyfle i chwarae gyda phatrymau bloc eto, mae’r holl themâu rhagosodedig bellach yn cynnwys ystod o batrymau bloc sy’n caniatáu i chi feistroli cynlluniau cymhleth heb fawr o ymdrech. Cyfaddaswch y patrymau at eich dant gyda’r testun, y delweddau a’r lliwiau sy’n gweddu i’ch stori neu’ch brand.


  Ar gyfer Datblygwyr

  Dilysiad API REST gyda Chyfrineiriau Rhaglenni

  Diolch i nodwedd awdurdodi Cyfrineiriau Rhaglenni newydd yr API, gall apiau trydydd parti gysylltu â’ch gwefan yn ddi-dor ac yn ddiogel. Mae’r nodwedd REST API newydd hon yn gadael i chi weld pa apiau sy’n cysylltu â’ch gwefan a rheoli’r hyn maen nhw’n ei wneud.

  Mwy o gefnogaeth PHP 8

  Mae 5.6 yn rhan o’r camau cyntaf tuag at gefnogaeth WordPress Core o PHP 8. Mae nawr yn amser gwych i ddechrau cynllunio sut y gall eich cynnyrch, gwasanaethau a gwefannau WordPress gefnogi’r fersiwn PHP ddiweddaraf. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn i’w ddisgwyl nesaf, darllenwch nodyn datblygwr PHP 8.

  jQuery

  Mae diweddariadau i jQuery yn WordPress yn digwydd ar draws tri ryddhad: 5.5, 5.6, a 5.7. Wrth i ni gyrraedd pwynt canol y broses hon, rhedwch yr ategyn prawf diweddaru i wirio’ch gwefannau am wallau i’r dyfodol.

  Os byddwch chi’n dod o hyd i broblemau gyda’r ffordd y mae’ch gwefan yn edrych (ee nid yw llithrydd yn gweithio, mae botwm yn sownd – y math yna o beth), gosodwch yr ategyn jQuery Migrate.


  Darllenwch y Field Guide am ragor o wybodaeth!

  Edrychwch ar y fersiwn ddiweddaraf o’r WordPress Field Guide. Mae’n amlygu’r nodiadau datblygwr ar gyfer pob newid y byddwch angen bod yn ymwybodol ohonyn nhw. WordPress 5.6 Field Guide.


   
 • Rhos Prys 2:26 PM ar 12 August 2020 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.5 Newydd 

  Mae’r fersiwn diweddaraf newydd ei gyflwyno ac ar gael ar eich gwefan WordPress neu ar wefan WoesPress.org. Mae’n cynnig gwelliannau ym meysydd cyflymder, chilio a diogelwch.

  Bydd unrhyw linynnau testun newydd yn cael eu trosglwyddo i WordPress.com ar gyfer defnyddwyr Cymraeg fanna hefyd, Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth.

  Dyma’r cyflwyniad (mae i’w weld mewn lliw, gyda lluniau drwy’r eicon WordPress ar gornel uchaf ar y chwith ar eich bwrdd gwaith):

  Croeso i WordPress 5.5.

  Yn WordPress 5.5, mae eich gwefan yn cael ei rymuso o’r newydd mewn tri phrif faes: cyflymder, chwilio a diogelwch.


  Cyflymder

  Mae cofnodion a thudalennau’n teimlo’n gyflymach, diolch i ddelweddau diog wedi’u llwytho.

  Mae delweddau’n ddylanwadol iawn i’ch stori, ond weithiau gallan nhw wneud i’ch gwefan ymddangos yn araf.

  Yn WordPress 5.5, mae delweddau’n aros i’w llwytho nes eu bod ar fin sgrolio i’r golwg. Y term technegol yw ‘llwytho diog.’

  Ar symudol, mae llwytho diog hefyd yn gallu cadw porwyr rhag llwytho ffeiliau wedi’u bwriadu ar gyfer dyfeisiau eraill. Gall hynny arbed arian i’ch darllenwyr ar ddata – a helpu i arbed bywyd batri.

  Chwilio

  Dwedwch helo wrth y map gwefan newydd

  Mae gwefannau WordPress yn gweithio’n dda gyda pheiriannau chwilio.

  Nawr, yn ragosodedig, mae WordPress 5.5 yn cynnwys map gwefan XML sy’n helpu peiriannau chwilio i ddarganfod eich tudalennau pwysicaf o’r union funud rydych chi’n mynd yn fyw.

  Felly bydd mwy o bobl yn dod o hyd i’ch gwefan yn gynt, gan roi mwy o amser i chi ymgysylltu, eu cadw a’u trosi’n danysgrifwyr, cwsmeriaid neu beth bynnag sy’n gweddu i’ch diffiniad o lwyddiant.


  Diogelwch

  Diweddariadau awtomatig ar gyfer Ategion a Themâu

  Nawr gallwch osod ategion a themâu i’w diweddaru’n awtomatig – neu beidio! – yn y weinyddiaeth WordPress. Felly rydych bob amser yn gwybod bod eich gwefan yn rhedeg y cod diweddaraf sydd ar gael.

  Gallwch hefyd droi diweddariadau awtomatig ymlaen neu i ffwrdd ar gyfer pob ategyn neu thema rydych chi wedi’u gosod – i gyd ar yr un sgriniau rydych chi wedi’u defnyddio erioed.

  Diweddarwch trwy lwytho ffeiliau ZIP

  Os yw diweddaru ategion a themâu â llaw yn bwysig i chi, nawr mae hynny’n haws hefyd – dim ond llwytho ffeil ZIP.

  Fideo: Sgrin ategyn wedi’i osod, sy’n dangos colofn newydd, Diweddariadau Awtomatig. Yn y golofn hon mae botymau sy’n dangos “Galluogi diweddaru awtomatig.” Wrth glicio, mae’r nodwedd diweddariadau awtomatig yn cael ei droi ymlaen ar gyfer yr ategyn hwnnw ac mae’r botwm yn newid i ddangos “Analluogi diweddaru awtomatig”.

  Uchafbwyntiau’r golygyddion bloc

  Unwaith eto, mae’r ryddhad WordPress diweddaraf yn cynnig rhestr hir o nodweddion newydd cyffrous ar gyfer y golygydd bloc.


  Patrymau bloc

  Mae patrymau bloc newydd yn ei gwneud hi’n syml ac yn hwyl i greu cynlluniau cymhleth, hardd, gan ddefnyddio cyfuniadau o destun a chyfryngau y gallwch eu cymysgu a’u paru i gyd-fynd â’ch stori.

  Fe welwch hefyd batrymau bloc mewn amrywiaeth eang o ategion a themâu, gyda mwy yn cael eu hychwanegu trwy’r amser. Dewiswch unrhyw un ohonyn nhw o gwymplen sengl – cliciwch a mynd!

  Golygu delwedd mewn-lin

  Tocio, cylchdroi, a chwyddo’ch lluniau o’r bloc delwedd. Os ydych chi’n treulio llawer o amser ar ddelweddau, gallai hyn arbed oriau i chi!

  Y Cyfeiriadur Bloc Newydd

  Nawr mae’n haws nag erioed i ddod o hyd i’r bloc sydd ei angen arnoch chi. Mae’r cyfeiriadur bloc newydd wedi’i ymgorffori yn y golygydd bloc, felly gallwch osod mathau newydd o flociau i’ch gwefan heb fyth adael y golygydd.

  A llawer iawn mwy.

  Mae’r uchafbwyntiau uchod yn elfen fechan o’r nodweddion golygydd bloc newydd rydych chi newydd eu gosod. Agorwch y golygydd bloc a mwynhewch!


  Hygyrchedd

  Mae pob ryddhad yn ychwanegu gwelliannau i’r profiad cyhoeddi hygyrch, ac mae hynny’n parhau i fod yn wir am WordPress 5.5.

  Nawr gallwch gopïo dolenni mewn sgriniau cyfryngau a deialogau moddol gyda botwm, yn lle ceisio tynnu sylw at linell o destun.

  Gallwch hefyd symud blychau meta gyda’r bysellfwrdd, a golygu delweddau yn WordPress gyda’ch dyfais hygyrchedd, oherwydd gall ddarllen y cyfarwyddiadau yn y golygydd delwedd i chi.


  Ar gyfer Datblygwyr

  Mae 5.5 hefyd yn dod â llwythi o newidiadau dim ond ar gyfer datblygwyr..

  Blociau cofrestredig ar ochr y gweinydd yn yr API REST

  Mae ychwanegu pwyntiau diwedd mathau o flociau yn golygu y gall apiau JavaScript (fel y golygydd bloc) adfer diffiniadau ar gyfer unrhyw flociau sydd wedi’u cofrestru ar y gweinydd.

  Eiconau’r Bwrdd Gwaith (Dashicons)

  Mae llyfrgell Dashicons wedi derbyn ei diweddariad terfynol yn 5.5. Mae’n ychwanegu 39 eicon golygydd bloc ynghyd â 26 arall.

  Diffinio amgylcheddau

  Bellach mae gan WordPress ffordd safonol o ddiffinio’r math o amgylchedd gwefan (llwyfannu, cynhyrchu, ac ati). Adalwch y math hwnnw gyda wp_get_environment_type() a gweithredu’r cod priodol yn unig.

  Pasio data i ffeiliau templedi

  Mae gan y swyddogaethau llwytho templedi (get_header(),get_template_part(), ac ati) ymresymiad newydd $args. Felly nawr gallwch drosglwyddo gwerth arae cyfan o ddata i’r templedi hynny.

  Rhagor o newidiadau ar gyfer datblygwyr

  • Cafodd llyfrgell PHPMailer ddiweddariad mawr, gan fynd o fersiwn 5.2.27 i 6.1.6.
  • Nawr, cewch fwy o reolaeth o redirect_guess_404_permalink().
  • Bydd gwefannau sy’n defnyddio OPcache PHP yn gweld annilysu storfa mwy dibynadwy, diolch i’r swyddogaeth wp_opcache_invalidate() newydd yn ystod diweddariadau (gan gynnwys ategion a themâu).
  • Mae modd i fathau o gocofnod penodol sy’n gysylltiedig â’r tacsonomeg categori nawr gael eu dewis i gefnogi’r term rhagosodedig.
  • Bellach mae modd nodi telerau rhagosodedig ar gyfer tacsonomeg cyfaddas yn register_taxonomy().
  • Mae API REST bellach yn cefnogi’n swyddogol nodi gwerthoedd metadata rhagosodedig trwy register_meta().
  • Fe welwch fersiynau wedi’u diweddaru o’r bwndel o lyfrgelloedd hyn: SimplePie, Twemoji, Masonry, imagesLoaded, getID3, Moment.js, a clipboard.js.

  Darllenwch y Canllaw Maes am fwy!

  Mae yna lawer mwy i ddatblygwyr ei hoffi yn WordPress 5.5. I ddarganfod mwy a dysgu sut i wneud i’r newidiadau hyn ddisgleirio ar eich gwefannau, themâu, ategion a mwy, darllenwch y WordPress 5.5 Field Guide.


   
 • Rhos Prys 4:24 PM ar 5 August 2020 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 7 Newydd 

  Mae LibreOffice wedi ryddhau eu fersiwn diweddaraf o’r pecyn swyddfa. Dyma’r cyflwyniad i’r newidiadau:

  LibreOffice 7.0 yw ein fersiwn mawr diweddaraf, mae’n cynnig gwell perfformiad, gwell cydnawsedd, a llawer o nodweddion newydd i roi hwb i’ch gwaith.

  Technoleg flaengar a chydnawsedd

  Diweddarwyd OpenDocument, fformat ffeil brodorol LibreOffice i fersiwn 1.3. Mae llawer o welliannau hefyd wedi eu gwneud i fod yn fwy cydnaws â dogfennau OOXML, DOCX, XLSX a PPTX Microsoft Office.

  Gwella eich llif gwaith

  Mae LibreOffice 7.0 yn cynnwys amryw o welliannau defnyddioldeb. Mae modd diogelu Nodau Tudalen a meysydd rhag gwneud newidiadau damweiniol iddyn nhw, tra mae modd dangos nodau tudalen mewn-lin mewn testun. Mae gan y Llywiwr lawer o newidiadau er mwyn ei gwneud hi’n haws gweithio gydag ef, tra bod trin dyfynodau a chollnod mewn sawl iaith wedi eu gwella hefyd.

  Disgleirdeb proffesiynol i’ch dogfennau

  Ychwanegwyd orielau siapiau newydd: saethau, diagramau, eiconau a mwy.
  Gall gwrthrychau gael effeithiau disglair ac ymyl meddal, tra’n destun lled-dryloyw. A diolch i’r peiriant graffeg Skia newydd, mae hyn i gyd yn cael ei ddangos gyda’r perfformiad gorau eto

  Manylion pellach

  Am restr lawn o nodweddion newydd LibreOffice 7.0, ewch i’r nodiadau ryddhau

   

  Hefyd, mae Cysgliad – Trwydded am Ddim yn gweithio gyda phob fersiwn o LibreOffice.

   
 • Rhos Prys 4:50 PM ar 16 April 2020 Dolen Barhaol  

  Swydd Peiriannydd Meddalwedd, Uned Technolegau Iaith 

  Unrhyw un awydd ymuno gyda’r tîm technolegau iaith ym Mhrifysgol Bangor?

  Mae ganddyn nhw swydd peiriannydd meddalwedd ar brojectau technoleg iaith a lleferydd yn cael ei hysbysebu ar y funud – gw:

  https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=4871&nPostingTargetID=5225&mask=extcy&lg=CY

   

   
 • Rhos Prys 3:11 PM ar 2 March 2020 Dolen Barhaol  

  Newyddion Common Voice Chwefror 2020 

  Gŵyl Dewi Hapus i bawb!

  Cyfraniadau

  Erbyn heddiw, 2 Mawrth mae’r ffigyrau cyfraniadau fel â ganlyn:

  Recordio: 79 awr Gwrando: 63awr Cyfranwyr: 1172.

  Mae cynnydd o ddwy awr yn yr oriau dilysu wedi bod ond mae’r cyfraniadau recordio wedi aros yr un â diwedd Ionawr.

  Mae’n beth da ein bod yn dechrau cau’r bwlch rhwng y recordio a’r dilysu gan mai’r data dilysu sy’n cael ei ddarparu ar gyfer y dechnoleg llais. Ond, mae angen parhau i gyfrannu, felly rydym yn gofyn i chi barhau i gyfrannu ac annog teulu, ffrindiau, cyd-weithwyr, sefydliadau a chwmniau i gyfrannu.

  Ydy hi’n bosibl i chi ailgychwyn eich ymgyrchoedd Common Voice lleol?

  Mae deunydd ymgyrch i’w cael oddi ar wefan Meddal yn https://www.meddal.com/meddal/?p=1643 ac mae gan Common Voice ddeunydd y mae modd eu haddasu yn https://drive.google.com/drive/folders/1RfgsCI6-rs1crh7OhlxryXO5-zN8JREr

  Cynnydd yn y Brawddegau i’w darllen

  Mae 200 o frawddegau newydd wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ystod y mis, gan ddod a’r cyfanswm i tua 5,000. Mwy fyth o ddifyrrwch darllen!

  Cymhariaeth cyfraniadau data Saesneg a Chymraeg, Rhagfyr 2019 (Gw. Tudalen Setiau Data)

  Saesneg

  Cymraeg

  Maint y data

  38 GB

  1 GB

  Oriau wedi’u Recordio

  1,488 awr

  77 awr

  Oriau wedi’u Dilysu

  1,118 awr

  59 awr

  Cyfranwyr

  51,072

  1,149

  Rhyw (amryw heb gofrestru)

  46% gwryw / 13% benyw

  29% gwryw / 18% benyw

  Mae 91 iaith o fewn system Common Voice erbyn hyn.

  Ap Macsen – Uned technolegau Iaith, Prifysgol Bangor

  Mae fersiwn Beta o ap Macsen, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar gael ar yr App Store ac ar y Play Store ac ApkPure ar gyfer ffonau Android. Mae’r ap yn ymgais i greu ap llais i destun tebyg i Alexa neu OK Google ar y ffôn symudol, gan gychwyn gyda nifer cyfyngedig o orchmynion.

  Mae’r Uned yn chwilio am brofwyr beta i osod y ffonau ar eu dyfeisiau, profi’r gorchmynion a chyfrannu eu lleisiau drwy’r ap. Os oes adborth, gyrrwch nhw at d.prys@bangor.ac.uk

  ————————————————-

  Mozilla – cwmni meddalwedd cod agored, dim-er-elw mozilla.org/cy/ @Mozilla

  Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor @techiaith

  Meddal.com – meddalwedd Cymraeg meddal.com @MeddalCom

   
 • Rhos Prys 1:00 PM ar 14 February 2020 Dolen Barhaol  

  Thunderbird 68 – beth sy’n newydd 

  Mae Thunderbird 68.5.0 wedi ei ryddhau gyda nifer o nodweddion newydd a diweddariadau diogelwch.

  Mae’r rhaglen yn cynnig nodwedd rheoli e-byst, calendr a rheolwr tasgau all-lein. Mae modd trefnu iddo reoli nifer o gyfrifon e-byst ar-lein er mwyn eu diogelu all-lein.

  Mae’r Thunderbird newydd eisoes ar gael drwy’r system diweddaru a hefyd drwy wefan Cymraeg Thunderbird.net. https://www.thunderbird.net/cy/

  Mae modd ychwanegu gwirydd sillafu Cymraeg at y rhaglen, Mae’r ychwanegyn, Geiriadur Cymraeg ar gael drwy’r  Rheolwr Ychwanegion.

  Mae dwy nodwedd newydd yn y fersiwn newydd:

  1. Cefnogaeth i ddilysiad OAuth 2.0 ar gyfer cyfrifon POP3.
  2, Cymorth ar gyfer Estyniad Gwasanaeth Hunaniaeth Cleient IMAP/SMTP

  Mae’r ddau yn ymestyn cydnawsedd ac yn ychwanegiadau at restr y rhaglen e-bost o nodweddion sy’n cael eu cynnal.

  Nid yw’r uwchraddio o Thunderbird 60.x i 68.x yn un llyfn. Nid yw estyniadau wedi’u gosod yn cael eu diweddaru’n awtomatig yn ystod y broses uwchraddio; gall hyn fod yn angenrheidiol at ddibenion cydnawsedd a gall rhai ychwanegiadau gael eu hanalluogi o ganlyniad. Fodd bynnag, bydd y gwiriad diweddaru integredig ar gyfer ychwanegion yn gwirio am fersiynau newydd o estyniadau wedi’u gosod ar ôl yr uwchraddiad.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel