Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 9:38 AM ar 16 January 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  Y Microsoft Edge Newydd :-) 

  Diweddariad

  *Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg*

  Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio:

  Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in this language>Restart

  Mae llawer o gyrff yn defnyddio Edge a/neu Internet Explorer oherwydd cydnawsedd â rhaglenni meddalwwedd penodol ac felly mae’n hollbwysig cael Edge i fod ar gael yn Gymraeg.

  Diolch Microsoft!

  ———————————————————————————————————————–

  *Peidiwch ddiweddaru Microsoft Edge os ydych yn ei ddefnyddio fel porwr Cymraeg*

  Cafodd fersiwn newydd o Microsoft Edge ei ryddhau ddoe. Mae’n seiliedig ar Chromium y porwr cod agored sy’n cael ei ddatblygu gan Google. Mae cwmniau eraill yn defnyddio Chromium fel sail, e.e. Opera.

  Roedd yr hen Edge ar gael yn Gymraeg ond does dim golwg o Gymraeg ar y fersiwn newydd. Mae Microsoft yn datgan fod y rhaglen wedi ei ryddhau mewn 90 iaith ond nid yw ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, beth bynnag.

  Felly, os ydych yn defnyddio Edge am ei fod ar gael yn Gymraeg, peidiwch ei ddiweddaru ar hyn o bryd. Mae Microsoft wedi dangos tipyn o gefnogaeth i’r Gymraeg dros y blynyddoedd ac mae’n biti eu gweld yn peidio â gwneud eto gydag Edge. Gobeithio y daw cyfieithiad yn fuan.

  Yn y cyfamser, os medrwch chi, cadwch yr hen Edge neu ddefnyddio Firefox.

   
 • Rhos Prys 10:49 AM ar 8 January 2020 Dolen Barhaol | Ateb  

  Linux Mint 19.3 

  Pob chwech mis mae’r dosbarthiadau mawr Linux yn diweddaru eu hunain, gan gynnig gwelliannau a’r meddalwedd diweddaraf. Yn yr achos yma ryddhaodd Linux Mint eu fersiwn newydd 19.3 “Tricia” ym mis Rhagfyr.

  Mae manylion am y diweddariad i’w gael ar wefan Linux Mint a chyfarwyddiadau ar sut i’w ddiweddaru o 19.2. Fersiwn Cinnamon sy’n cynnwys y mwyaf o ryngwyneb Cymraeg.

   
 • Rhos Prys 4:41 PM ar 18 November 2019 Dolen Barhaol | Ateb  

  WordPress 5.3 

  Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress, fersiwn 5.3 wedi ei ryddhau ac yn ymddangos ar fyrddau gwaith gweinyddwyr WordPress ar draws y byd.

  Dyma’r cyflwyniad:

  Mae 5.3 yn ehangu ac yn mireinio’r golygydd bloc a gyflwynwyd yn WordPress 5.0 gyda blociau newydd, rhyngweithio mwy greddfol, a gwell hygyrchedd. Mae nodweddion newydd yn y golygydd yn cynyddu rhyddid dylunio, yn darparu opsiynau gosodiad ychwanegol ac amrywiadau arddull i ganiatáu i ddylunwyr reoli’n llwyr dros golwg gwefan. Mae’r ryddhad hwn hefyd yn cyflwyno’r thema Twenty Twenty gan roi mwy o hyblygrwydd dylunio ac integreiddio i’r defnyddiwr gyda’r golygydd bloc. Dyw hi erioed wedi bod yn haws i greu tudalennau gwe hardd a chynlluniau datblygedig.

  Mae’r gweddill i’w weld wrth glicio ar eicon WordPress ar chwith uchaf eich tudalen Bwrdd Rheoli.

  Cofiwch wefan Gymraeg WordPress yn https://cy.wordpress.org/

   
 • Rhos Prys 2:12 PM ar 12 November 2019 Dolen Barhaol | Ateb  

  Common Voice Cymraeg – brawddegau newydd! 

  Mae bron i 3500 o frawddegau newydd difyr wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ddiweddar ac yn chwilio am unigolion i’w recordio!

  Diolch am eich cefnogaeth i Common Voice yn y gorffennol. Byddwn yn ddiolchgar petai modd i chi sôn wrth eich ffrindiau, teulu, cydweithwyr am y datblygiad newydd yma a’r cyfle i barhau i gyfrannu.

  Bydd brawddegau newydd o bob math yn ymddangos ar wefan Common Voice Cymraeg o bryd i’w gilydd a’n bwriad yw parhau i ddatblygu’r maes nes bod gennym yr adnoddau angenrheidiol i ddarparu technoleg llais ymarferol yn Gymraeg.

  Mae adnoddau i gefnogi Common Voice Cymraeg ar gael yma ar wefan Meddal.com.

  Dyfal donc…

   
 • Rhos Prys 9:30 AM ar 26 September 2019 Dolen Barhaol  

  @techiaith yn ennill gwobr RCSLT! 

  Neithiwr yn seremoni gwobrwyo’r Royal College of Speech and Language Therapists derbyniodd Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wobr Giving Voice Award am eu gwaith yn datblygu Lleisiwr, project i greu lleisiau synthetig personol i gleifion sydd ar fin colli eu gallu i siarad o ganlyniad i gyflyrau megis Clefyd Niwronau Echddygol a Chanser y Gwddf.

  Dyfarnwyd y wobr yn sgil rhaglen Achub Llais John a welwyd ar S4C yn ystod yr haf eleni. Cynigydd am y wobr oedd Rhian Wyn, Therapydd Iaith a Lleferydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

  Llongyfarchiadau i’r criw, i Rhian ac i Gwion Hallam, luniodd rhaglen Achub Llais John ar gyfer S4C. Mae’r rhaglen i’w gweld ar Clic

   
 • Rhos Prys 4:44 PM ar 14 August 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.3 

  Mae’r fersiwn diweddaraf o LibreOffice wedi ei ryddhau gydag amryw o nodweddion newydd, y pennaf yw gwelliannau i’r Bar Adnoddau newydd sy’n ehangu’r swyddogaethau sydd ar gael ynddo. Dyma restr o’r nodweddion i gyd:

  Nodweddion Newydd i’r Bar Adnoddau!

  Mae rhyngwyneb defnyddiwr y Bar Adnoddau gyflwynwyd yn LibreOffice 6.2 wedi ei ddatblygu ymhellach ar gyfer fersiwn 6.3. Mae’r Modd Tabiedig Cryno, yn y ddewislen Golwg, yn darparu rhagor o ofod ar gyfer eich dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau. Gwyliwch y fideo Saesneg isod i weld sut mae’n gweithio – a dysgu am y nodweddion newydd yn y fersiwn yma.

  https://youtu.be/SIBjmHSHs-w

  Perfformiad sydyn

  Gallwch nawr olygu eich dogfennau i dynnu neu guddio manylion sensitif. Gall hyn gynorthwyo eich gwmni neu gorff i gyd-fynd â rheoliadau lleol. Hefyd, mae modd allforio dogfennau fel templedi .dotx a .xltx, ar gyfer gwell cydnawsedd â Microsoft Office, tra bod cefnogaeth i PDF/A-2 wedi ei gyflwyno.

  Grymuso eich taenlenni

  Yn Calc, mae teclyn cwymplen newydd yn y bar fformiwla yn cymryd lle’r hen declyn Sum, yn cynnig mynediad sydyn i’r defnyddiwr i’r swyddogaethau mwyaf poblogaidd. Hefyd, mae swyddogaeth FOURIER wedi ei ychwanegu i gyfrifo’r trawsnewid Fourier o’r arae mewnbwn.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, ym mhob man

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, gallwch nawr weld ffeiliau Microsoft Visio.  Hefyd, mae nawr yn bosib i ychwanegu nodau dŵr ac mae nodweddion fformatio amodol wedi eu hychwanegu i Calc.

   
 • Rhos Prys 2:08 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod 

  Bydd gan ymgyrch Common Voice bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod eleni. Dewch draw i stondin Common Voice Cymraeg sydd o dan ofal Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr @techiaith yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

  Dewch i glywed am y datblygiad diweddaraf ym myd technoleg llais yn y Gymraeg!

  voice.mozilla.org/cy

   
 • Rhos Prys 2:02 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.2 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Mae Linux Mint 19.1 “Tina” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux Mint 19.0. Mae llinach  Linux Mint 19 yn un tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’r diweddariad yn cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus.

  Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint hefyd yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

  Bydd cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru o Linux Mint 19.1 i Linux Mint 19.2 yn ymddangos ar y wefan yn fuan.

   
 • Rhos Prys 1:50 PM ar 25 June 2019 Dolen Barhaol  

  Mentrau Iaith yn gosod targed o 22 awr i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg 

  Mae Common Voice Cymraeg yn gofyn i siaradwyr y Gymraeg ym mhob cwr o’r byd i chwarae eu rhan wrth ddiogelu dyfodol digidol yr iaith Gymraeg trwy recordio a dilysu lleisiau. Mozilla, y cwmni meddalwedd, sy’n arwain ar y prosiect hwn mewn ymdrech i hybu gwasanaethau digidol yn yr iaith Gymraeg.

  Rhagor…

   

   
 • Rhos Prys 11:22 AM ar 8 June 2019 Dolen Barhaol  

  Dathlu Blwyddyn o Common Voice Cymraeg 

  Mae’n flwyddyn nawr ers i Mozilla ryddhau Common Voice ar gyfer y Gymraeg, gw. Parlez-vous Deutsch? Rhagor o Leisiau i Common Voice

  Mae gennym darged cychwynnol o 100 awr ac rydym wedi cyrraedd 42 awr wedi’u dilysu a 48 awr wedi eu recordio, felly, cynnydd da, ond tipyn o ffordd i fynd!

  Diolchiadau felly i bawb sydd wedi cyfrannu eu llais neu/ac wedi bod yn dilysu – diolch yn fawr!

  Diolch hefyd i Mozilla a’u staff sydd wedi bod yn gefnogol iawn i’r gwaith, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, sydd wedi gweithio’n agos gyda Mozilla ar sail eu profiad gyda’r gwaith o amgylch yr ap casglu lleisiau, Paldaruo.

  Diolch hefyd i Fentrau Iaith Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Mudiad Meithrin am hyrwyddo Common Voice o fewn eu corff.

  Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi trydariad gyda fideo cyfarwyddiadau. Diolch yn fawr 🙂

  Bu Stefano Gizhalli, Uned Technolegau Iaith ar rhaglen radio Ffion Dafis yn sôn am Common Voice.

  A wnewch chi gyfrannu eich llais a dilysu? Beth am drefnu rhywbeth yn yr ysgol neu waith? Beth am gynnal parti Common Voice ar gyfer eich ffrindiau?

  Fel hyn byddwn yn darparu technoleg llais ar gyfer ni ein hunain ac ar gyfer ein cyd siaradwyr Cymraeg.

  Ymlaen, felly!

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel