Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 11:45 AM ar 9 June 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018 

  Llongyfarchiadau i Delyth* ar ennill y wobr arbennig yma. Diolch i’r rhai wnaeth ei henwebu, yn gydweithwyr a chyn-gydweithwyr.

   

  Mae broliant llawn i’w weld ar dudalen newyddion Prifysgol Bangor.

   

  *datgan diddordeb 😉

   
 • Rhos Prys 3:50 PM ar 7 June 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Rhagor o Leisiau i Common Voice – Blog Mozilla.org 

  Blogiad llawn Mozilla am y diweddaraf ar Common Voice –

  Heddiw mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Common Voice, menter Mozilla i dorfoli set ddata fawr o leisiau dynol ar gyfer eu defnyddio mewn technoleg lleferydd, yn mynd yn mynd i fod ar gael ar gyfer nifer o ieithoedd! Diolch i ymdrechion glew cymunedau lleoleiddio Mozilla a’n partneriaid iaith ymrwymedig gallwch nawr gyfrannu eich llais mewn Cymraeg, Almaeneg a Ffrangeg, ac rydym yn gweithio i lansio 40+ yn ychwanegol cyn bo hir. Ond dim ond y dechrau yw hyn. Rydym eisiau i Common Voice fod yn arf ar gyfer unrhyw gymuned i greu technoleg lleferydd yn eu hiaith eu hun.

  Ers i ni lansio Common Voice fis Gorffennaf diwethaf, rydym wedi casglu cannoedd o filoedd o samplau llais yn Saesneg drwy ein gwefan ac ap iOS. Fis Tachwedd y llynedd, fe wnaethom ni gyhoeddi fersiwn cyntaf set ddata Common Voice. Mae’r  data hyn wedi cael eu llwytho lawr filoedd o weithiau, ac rydym wedi gweld y data yn cael eu defnyddio mewn cynnyrch llais masnachol fel Kaldi yn ogystal â’n meddalwedd cod agored ni ein hunain, Deep Speech.

  Hyd yn hyn, mae Common Voice wedi bod ar gael dim ond ar gyfer cyfraniadau llais yn Saesneg. Ond nod Common Voice o’r dechrau oedd cefnogi llawer o ieithoedd er mwyn gwireddu ein gweledigaeth o wneud technoleg lleferydd yn fwy agored, hygyrch a chynhwysol i bawb. Dyna pam fod ein prif ymdrechion yn ystod y misoedd diwethaf wedi canolbwyntio ar dyfu a grymuso cymunedau iaith unigol i lansio Common Voice yn eu rhannau nhw o’r byd, yn eu hieithoedd a’u tafodieithoedd eu hunain.

  Yn ychwanegol at leoleiddio’r wefan, mae’r cymunedau hyn yn helpu poblogi Common Voice gyda brawddegau i bobl eu darllen. Mae’r brawddegau hyn yn rhydd o hawlfraint, ac mae ganddyn nhw’r nodweddion cywir i greu set ddata o safon uchel. Mae’r cymunedau hyn hefyd yn helpu hyrwyddo’r wefan yn eu gwledydd eu hunain, gan adeiladu cymuned o gyfranwyr gyda’r nod o dyfu’r cyfanswm o oriau o ddata sydd wedi’u casglu ac sydd ar gael ym mhob iaith.

  Yn ychwanegol at Saesneg, rydym nawr yn casglu samplau llais mewn Cymraeg, Ffrangeg ac Almaeneg. Ac mae mwy na 40 iaith arall eisoes ar y ffordd – nid dim ond ieithoedd mawr fel Sbaeneg, Tsieinëeg neu Rwsieg, ond hefyd ieithoedd llai fel Ffriseg, Norwyeg neu Chuvash. I ni, mae’r ieithoedd llai hyn yn bwysig oherwydd eu bod nhw yn aml heb gael digon o sylw gan y gwasanaethau adnabod lleferydd a digidol masnachol presennol. Gall bodolaeth data addas hefyd rymuso entrepreneuriaid a chymunedau i lenwi’r bwlch hwn eu hunain.

  Mae mynd yn amlieithog yn gam mawr i Common Voice a gobeithiwn ei fod hefyd yn gam mawr i dechnoleg lleferydd yn gyffredinol. Bydd democrateiddio technoleg lleferydd nid yn unig yn lleihau’r rhwystr sy’n atal arloesedd byd-eang ond hefyd y rhwystr sy’n atal pobl rhag cael mynediad at y wybodaeth. Yn arbennig felly pobl sydd yn draddodiadol wedi cael llai o fynediad — er enghraifft, pobl â nam ar eu golwg, pobl na wnaeth erioed ddysgu darllen, plant, pobl hŷn, a llawer eraill.

  Rydym yn falch iawn o weld y gefnogaeth gynyddol sydd i ni adeiladu’r set ddata amlieithog gyhoeddus fwyaf yn y byd, a gall pawb ein helpu i’w dyfu drwy gyfrannu eich llais. Os hoffech chi helpu i ddod â Common Voice a thechnoleg lleferydd i’ch iaith chi, ewch i’n tudalen iaith. Ac os ydych yn rhan o sefydliad a bod gennych syniad ar gyfer cymryd rhan yn y project hwn, cysylltwch â ni.

  Mae ein Fforwm yn rhoi mwy o fanylion ar sut i helpu, yn ogystal â bod yn lle gwych i ofyn cwestiynau a chyfarfod â’r cymunedau.

  Diolch Arbennig

  Hoffem ddiolch i’n Grŵp Ymgynghorol Lleferydd, pobl sydd wedi bod yn gyfranwyr ac yn ymgynghorwyr arbenigol i’r project Common Voice:

  • Francis Tyers – Athro Cynorthwyol Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol yn yr Ysgol Economeg Uwch yn Moscow.
  • Gilles Adda – Gwyddonydd lleferydd
  • Thomas Griffiths – Swyddog Gwasanaethau Digidol, Swyddfa’r Cynulliad Deddfwriaethol, Awstralia
  • Joshua Meyer – ymgeisydd PhD mewn Adnabod Lleferydd
  • Delyth Prys – Pennaeth Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor, Cymru
  • Dewi Bryn Jones – Prif Beiriannydd Meddalwedd, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor, Cymru
  • Wael Farhan – MS mewn Dysgu Peiriant o UCSD, ar hyn o bryd yn gwneud ymchwil ar gyfer NLP Arabeg yn Mawdoo3.com.
  • Eren Gölge – Gwyddonydd dysgu peirianyddol sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar destun i leferydd i Mozilla.
  • Alaa Saade – Uwch Wyddonydd Dysgu Peirianyddol yn Snips (Paris)
  • Laurent Besacier – Athro yn Université Grenoble Alpes, NLP, prosesu lleferydd, adnoddau llai eu hadnoddau
  • David van Leeuwen – Technolegydd Lleferydd
  • Benjamin Milde – ymgeisydd PhD mewn NLP/prosesu lleferydd
  • Shay Palachy – M.Sc. mewn Cyfrifiadureg, Gwyddonydd Data Arweiniol mewn cwmni cychwynnol

  ***

  Mae Common Voice yn cefnogi gwaith Mozilla ym maes adnabod lleferydd, sy’n rhedeg dan yr enw project Deep Speech, model peiriant adnabod lleferydd cod agored sy’n dod yn agos at gywirdeb dynol, a ryddhawyd ym mis Tachwedd 2017. Ar y cyd gyda’r set ddata Common Voice rydym yn credu y gall ac y bydd y dechnoleg hon yn galluogi ton o gynnyrch a gwasanaethau arloesol, ac y dylai hyn fod ar gael i bawb.

   
 • Rhos Prys 11:17 AM ar 7 June 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Lansio Common Voice Cymraeg 

  Heddiw mae Mozilla‘n lansio eu cynllun Common Voice amlieithog i helpu dysgu peiriannau sut mae pobl go iawn yn siarad. Mae tair iaith yn cael eu hychwanegu i’r platfform Almaeneg, Ffrangeg, ac ie, – y Gymraeg!

  Bydd hyn yn gyfle i ddarparu data llais ar gyfer y Gymraeg ar blatfform byd-eang pwerus fydd yn codi amlygrwydd y Gymraeg ac yn rhoi cyfle i ddarparwyr ddefnyddio set data parod ar gyfer eu cynnyrch.

  Ond mae gennym Paldaruo yn barod, oes angen mwy? Mae’r Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor wedi gweithio’n agos gyda Mozilla i ddatblygu Common Voice. Os ydych chi wedi cyfrannu at Paldaruo, fe welwch nifer o nodweddion cyfarwydd yng nghynllun Common Voice. Ond mae angen llawer iawn mwy o frawddegau a lleisiau na fu yn Paldaruo os ydyn ni am fod yn llwyddiannus yn y gwaith hwn. Mae’r ffaith fod y Gymraeg ar y don gyntaf o ieithoedd ychwanegol yn arwydd o’r parch tuag at waith Delyth, Dewi a’r criw wrth ddatblygu Paldaruo. Diolch yn fawr i chi!

  Ond arhoswch, mae ‘na fwy! Ymhlith yr ieithoedd sydd wedi gofyn i gael eu cynnwys yn Common Voice, ac mae yna tua 45 yn aros ar hyn o bryd, mae’r Wyddeleg, y Llydaweg a’r Gernyweg.

  Mae eich cyfraniad chi nawr yn hollbwysig. A wnewch chi gyfrannu eich llais, adolygu’r cyfraniadau cyfredol a recordio lleisiau eich teulu, ffrindiau a chydnabod er mwyn cynyddu’r swmp o ddata sydd ar gael ar gyfer y Gymraeg.

  Common Voice Cymraeg

   
 • Rhos Prys 8:58 AM ar 18 May 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  WordPress a’r GDPR 

  Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd!

  Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), dull o drin data personol (Offer>Allforio Data Personol, Dileu Data Personol) a rhai cywiriadau.

  Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd dudalen sy’n amlinellu’r newidiadau i’r rheolau diogelu data.

   
 • Rhos Prys 12:47 PM ar 8 May 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Common Voice – technoleg llais Cymraeg 

  Mae rhaglen Common Voice, Mozilla, yn anelu i gynyddu’r data ar gyfer technoleg llais mewn ieithoedd gwahanol ac ar drwyddedau rhydd. Hyd yma mae technolegau llais wedi bod ar gael drwy Alexa, Cortana, Siri ac ati, ond mae cyfyngiadau ar hawlfraint a’r niferoedd yr ieithoedd i’r modelau hyn.

  Er bod y rhaglen wedi cychwyn gyda’r Saesneg, erbyn hyn mae’r rhaglen yn cynnwys dros 45 o ieithoedd o Fengaleg i Wsbeceg, gan gynnwys y Gymraeg, Cernyweg a’r Wyddeleg.

  Drwy arddel trwydded agored a defnyddio dull torfoli mae Mozilla’n gobeithio ehangu’r nifer o ieithoedd a’r setiau data llais sydd ar gael. Y bwriad yw cael swmp sylweddol o ddata drwy wahodd unigolion i recordio eu lleisiau yn darllen brawddegau penodol yn eu hiaith. Mae hefyd galw ar i bobl wirio lleisiau pobl eraill er mwyn sicrhau fod ansawdd y ffeiliau sain yn addas. Bydd Mozilla’n darparu’r setiau data ar gael yn rhad a rhydd fel bod modd datblygu technoleg llais yn eang.

  Os ydych yn gweld cymhariaeth gyda Phaldaruo, gwaith yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr mae’n wir dweud fod yr Uned wedi cydweithio’n agos gyda Mozilla i ddatblygu Common Voice. Mae hwn yn gyfle i ehangu ar waith yr uned ac i bobl gyfrannu rhagor o frawddegau llais tuag at yr amcan o gael technoleg llais yn Gymraeg.

   
 • Rhos Prys 10:39 AM ar 27 April 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Ubuntu 18.04 LTS 

  Croeso i Ubuntu 18.04 – y fersiwn diweddaraf o’r system weithredu poblogaidd Linux. Mae’r newidiadau yn cynnwys defnyddio bwrdd gwaith GNOME yn lle Unity, er, mae yn edrych yn weddol debyg. Mae’n cynnwys cnewyllyn Linux 4.15; Xorg fel y gweinydd dangosydd rhagosodedig, yn lle Wayland; cefnogaeth i emojis lliw (*y nodwedd pwysicaf un* 😉 ); cefnogaeth i Thunderbolt 3 yn GNOME  a lot o feddalwedd wedi ei ddiweddaru.

  Mae tipyn o waith wedi ei wneud ar gyfieithiad Cymraeg rhyngwyneb GNOME, gosodwr Debian, ac i gysoni terminoleg. Bydd hyn yn cael ei fwydo nôl i GNOME a Debian ar gyfer dosbarthiadau eraill. Mae’n bell o fod yn gyfieithiad cyflawn ond yn cynnig y rhan fwyaf o’r rhyngwyneb cyntaf. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu.

  Gosodiadau

   

   
 • Rhos Prys 5:31 PM ar 14 April 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Deiseb Facebook Mozilla 

  Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi.

  Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer tracio ar draws gwefannau heb ofyn – fel y botwm ar wefannau allanol – sy’n targedu hysbysebion ar sail pori pobl.

  Os yw pobl eisiau hysbysebion sydd wedi eu targedu atyn nhw, dylai bod modd iddyn nhw droi’r nodweddion hyn ymlaen. Mae arfer Facebook ar hyn o bryd o ddefnyddio tracio ar draws gwefannau heb ofyn, yn afresymol, gan nad yw llawer o ddefnyddwyr yn deall fod y math yma o gasglu data yn digwydd yn y lle cyntaf.

  A wnewch chi ychwanegu eich enw i’r ddeiseb yn gofyn i Facebook ddiffodd tracio ar draws gwefannau heb ofyn?

   
 • Rhos Prys 10:19 AM ar 9 November 2017 Dolen Barhaol  

  Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! 

  Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016.

  Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf.

  Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho i lawr yn ôl locale’:

  Pecyn Ryddhau: 973 Pecyn Iaith: 13,351.

  Cynnydd o 81% a 219% ers 4.6.

  Ffigyrau blaenorol

  4.6    521 a 4,191

  4.5    446 a 3,356

  4.4    250 a 3,369

  Cyfanswm byd-eang WordPress 4.8 yw 62,967 a 135,229,726

  Paratowch ar gyfer cyffro lansio WordPress 4.9!

   
 • Rhos Prys 10:33 AM ar 2 August 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.4 

  Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau gyda nifer o welliannau defnyddiol. Mae’r manylion i’w gweld isod neu ar wefan Cymraeg LibreOffice: https://cy.libreoffice.org/

  Nodweddion newydd i hybu eich gwaith.

  Mae cydnawsedd fformat ffeiliau wedi ei wella o fewn LibreOffice 5.4, gyda gwell cefnogaeth i ddelweddau fector EMF. Hefyd, mae ffeiliau PDF sydd wedi eu mewnforio wedi eu rendro mewn ansawdd llawer uwch, ac mae palet lliw newydd wedi ei ychwanegu yn ogystal. Ar Linux mae modd defnyddio allweddi OpenPGP ar gyfer llofnodi eich dogfennau.

  Golygu dogfennau’n hawdd

  O fewn Writer mae modd mewnforio AwtoText, o dempledi dotm Microsoft Word. Wrth allforio a gludo rhestrau rhifo neu bwledi fel testun plaen, mae eu strwythur llawn yn cael ei gadw. Hefyd, mae yna nodwedd marc dŵr newydd, i’w gael drwy’r Ddewislen Fformatio, tra bod eitemau dewislen cyd-destun newydd wedi ei ychwanegu ar gyfer gweithio gydag adrannau, troednodiadau, diweddnodau ac arddulliau.

  Gweithio’n glyfrach gyda thaenlenni

  Mae Calc nawr yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer siartiau troi, sy’n defnyddio data o dablau troi – a phan mae’r tabl yn cael ei ddiweddaru, mae’r siart yn cael ei ddiweddaru hefyd. Mae sylwadau hefyd, yn haws eu rheoli, gyda gorchmynion dewislenni ychwanegol ar gyfer dangos, cuddio a dileu sylwadau. Pan fyddwch yn gosod fformatio amodol ar gelloedd, gallwch nawr newid blaenoriaethau’r rheolau, gyda botymau i fyny ac i lawr. Yn ogystal, mae yna ddewisiadau diogelwch ychwanegol i ganiatáu mewnosod neu ddileu rhesi a cholofnau a phan fyddwch y allforio i fformat CSV, bydd eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred allforio nesaf.

  Cyflwyniadau perffaith

  Pan fyddwch y dyblygu gwrthrych o fewn Impress, mae modd pennu onglau ffracsiynol. Hefyd, mae eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred dyblygu nesaf. Yn olaf, mae llwybr byr bysellfwrdd wedi ei greu, Ctrl+M, er mwyn mewnosod sleid newydd.

  LibreOffice Ar-lein – pecyn swyddfa pob man

  Mae LibreOffice Ar-lein hefyd wedi ei wella. Mae perfformiad yn well, tra bod y cynllun yn addasu’n well i ddyfeisiadau symudol. Hefyd mae modd darllen yn unig wedi ei greu, ynghyd â newid cefnogaeth i dracio, rendro a sylwadau cynhenid a chefnogaeth gychwynnol i ddulliau mewnbynnu ieithoedd Asiaidd.

  Manylion pellach

  Mae manylion llawn y nodweddion newydd i’w gweld yma.

   
 • Rhos Prys 11:00 AM ar 1 February 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.3 

  Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg.

  Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3

  Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn.

  • Gall llwybrau byr bysellfwrdd nawr gael eu harddangos o fewn y dewislenni cyd-destun, ac mae nhw wedi eu galluogi yn ragosodedig ar Windows a Linux.
  • I’ch helpu i weithio’n well gyda siapiau llenwi, mae’r deialog Ardal wedi ei symleiddio ac yn cynnwys adran Patrymau newydd, ar gyfer gwell cydnawsedd â meddalwedd swyddfa eraill.
  • Hefyd, os ydych eisiau llenwi siâp gyda delwedd didfap cyfaddas, gallwch nawr fewnforio delwedd newydd yn uniongyrchol o’r bar ochr.
  • Mae nawr yn bosibl i fewnosod dogfennau PDF i’ch dogfennau fel delweddau, gyda’r dudalen gyntaf yn weladwy.
  • Ar ben hynny, gallwch lofnodi ffeiliau PDF cyfredol, a gwirio’r llofnodion hynny hefyd.
  • Mae rheoli’r palet lliw wedi ei symleiddio, a phaletau newydd wedi cael eu hychwanegu ar gyfer llif gwaith graffig a chynllun proffesiynol.
  • Mae eitemau newydd wedi cael eu hychwanegu at y ddewislen Cymorth, gan gynnwys cysylltiadau cyflym i ganllawiau defnyddwyr a fforymau cymorth cymunedol.
  • Mae Modd Diogel ar gael nawr, i’ch helpu i ddod o hyd i a datrys problemau gyda’ch proffil defnyddiwr neu estyniadau.
  • Mae gosodiad testun wedi cael eu huno ar gyfer cysondeb ar draws systemau gweithredu, tra bod cydweddu fformatau ffeil wedi eu gwella hefyd.
  • Yn olaf, LibreOffice 5.3 yw’r ryddhad cyntaf o god ffynhonnell llawn o LibreOffice Ar-lein, fersiwn sy’n seiliedig o fewn porwr o’r pecyn y gallwch ei redeg ar eich seilwaith cwmwl preifat.

  Writer mae gan Writer nodweddion newydd gwych i wneud i’ch dogfennau ddisgleirio.

  • Mae arddulliau Tabl nawr yn cael eu cynnal, sy’n caniatáu i chi gymwys fformatio ar tabl sy’n cael ei gadw pan fyddwch yn gwneud golygiadau iddo.
  • Mae dec Tudalen newydd yn y bar ochr yn caniatáu i chi addasu gosodiadau dudalen yn gyflym heb orfod mynd drwy flwch deialog ar wahân.
  • Ar gyfer llywio’n gyflymach, mae blwch Mynd i Dudalen yn caniatáu i chi neidio i dudalen arall yn y ddogfen wedi dim ond ychydig o bwyso bysellau.
  • Yn yr offer lluniadu, mae saethau a oedd yn flaenorol ar gael yn Draw ac Impress yn unig, nawr ar gael yn Writer.
  • Yn olaf, mae’r bar offer yn cynnwys botwm Priflythrennau Bach newydd, ac mae modd defnyddio’r fformat yma drwy’r macros.

  Calc – mae yna lawer o welliannau yn Calc, i’ch helpu i weithio glyfrach gyda thaenlenni.

  • Mae cyfres newydd o arddulliau cell rhagosodedig ar gael bellach, gyda mwy o amrywiaeth ac enwau gwell nag mewn fersiynau blaenorol.
  • Mewn gosodiadau newydd, “Galluogi cardiau gwyllt mewn fformiwlâu” yw’r dewis ragosodedig, yn hytrach na mynegiadau rheolaidd, er mwyn gwella cydnawsedd â meddalwedd taenlen eraill.
  • Pan fyddwch yn creu tablau colyn, mae swyddogaeth canolrif newydd nawr ar gael.
  • Mae’r nodwedd cyfuno celloedd bellach yn gadael i chi wagio cynnwys y celloedd sy’n cael eu cuddio ar ôl eu cyfuno.
  • Yn olaf, pan fyddwch yn mewnosod swyddogaeth, mae blwch testun newydd yn caniatáu i chi ddewis a dethol y swyddogaethau rydych yn chwilio amdanynt.

  Impress a Draw – mae Impress wedi cael ei ddiweddaru fel bod eich cyflwyniadau’n rhagori.

  • Pan fyddwch yn agor y feddalwedd, mae dewisydd templed nawr yn ymddangos fel eich bod yn gallu cychwyn arni’n syth.
  • Mae dau templedi deniadol newydd wedi cael eu cynnwys yn ragosodedig, tra bod eraill wedi cael eu gwella.
  • Pan fyddwch yn mewnosod delweddau o albwm lluniau, mae bellach yn bosibl i gysylltu’r delweddau hyn fel nad ydynt yn cael eu cadw yn y ddogfen ei hun.
  • Yn olaf, yn y modd prif sleid, mae priodweddau’r sleid ar gael yn awr yn y bar ochr.

  Nodiadau Ryddhau – LibreOffice 5.3

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel