Tagiwyd fel: euskadi Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 10:49 AM ar 15 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , euskadi, , ,   

  Llywodraeth Euskadi yn fodlon talu am 10,000 erthygl i’r Wikipedia Basgeg 

  Pan ddarllenais y canlynol ar wefan newyddion Eitb;

  Lurdes Auzmendi, Deputy Secretary for Linguistic Policy in the Basque Government, stressed the importance of Microsoft’s support for the Basque language via some of its most recent tools, and highlighted “some of the key projects that will get underway this year” such as “the creation of 10,000 topics in the Basque language to be published in Wikipedia; the activation of an automatic translation system and the creation of a Public Bank of Traslation Recall.”

  ..ro’n i’n meddwl mai rhyw gamgymeriad oedd wedi bod wrth adrodd bod y 100,000fed erthygl wedi ymddangos ar y Wikipedia Basgeg. Ond o holi ymhellach, ces eglurhad bod Llywodraeth Euskadi (Cymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg) newydd osod tendr ar gyfer y gwaith o greu 10,000 erthygl.

  Mae’r manylion yma mewn Basgeg a thrwy GoogleTranslate fan hyn.

  Mae manylion am hyd y cytunedb (5 mis) a’i werth (169,400 Ewro),  ond allai ddim agor y ddogfen pdf.do i wybod mwy. Hoffwn wybod pa erthyglau caiff eu dewis ac o ba iaith byddant yn cyfieithu, neu a fyddant yn cael eu creu o’r newydd. Y rheswm hoffwn wybod yw gan bod erthyglau Wikipedia o mhrofiad o ddarllen rhai Saesneg (a rhai Cymraeg) yn gallu bod yn bell o ddi-duedd. Os darllenwch chi dudalen sgwrs erthyglau am bynciau llosg, megis iaith, gwleidyddiaeth a diffiniadau cenedlaethol yng Ngwlad y Basg a Catalonia, mae ffraeo ffyrnig rhwng cenedlaetholwyr Sbaenaidd/Ffrening a rhai Basgaidd. A thra bod gweinyddwyr yn ceisio dod i gyfaddawd, tydy’r canlyniadau ddim yn foddhaol bob tro. Dychmygaf bod y sefyllfa yr un fath neu’n waeth ar Wicipedai’s Sbaeneg a Ffrangeg a fyddair safbwyntiau hynny ddim yn dderbyniol gan Lywodraeth Euskadi.

  Diweddariad: Er bod y llywodraeth yn bwriadu talu 170K Ewro am y gwaith, ymddengys nad ydyn wedi dod i gysylltiad gyda gweinyddwyr y Wikipedia Basgeg i drafod pa erthyglau sydd eu heisiau. Yr un hen stori!

   
  • Carl Morris 2:48 PM ar 15 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Swydd fel golygydd Wicipedia Cymraeg unrhyw un? 🙂

   Mae’r stori yma yn ddiddorol iawn IAWN, yn enwedig o ran diwylliant rhydd.

  • Rhys Wynne 5:07 PM ar 15 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Swydd fel golygydd Wicipedia Cymraeg unrhyw un?

   Wedi meddwl, fe gyflogdd y Llyfrgell Genedlaethol rhywun am gyfnod dros dro (o dan y cynllun Go Wales falle) i uwchlwytho rhai o’u delweddau ar Wikipedia a’r Wicipedia.

   A rwan, wedi i mi ddarllen y cyfnod blog yma, dw i’n gweld bod y Llywodraeth y Cynulliad wedi lansio cynllun grantiau o’r enw Grantiau Arloesi a Datblygu, a Grantiau Cyfoeth Cymru Gyfan 2011/12.

   Dyma sut mae’r grant yn cael ei ddisgrifio ar y blog:

   Mae CyMAL wedi cynnig cynllun grant yn 2011-12. Pwrpas yr arian yma yw annog amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i weithio mewn partneriaeth agos â grwpiau trydydd sector i greu cynnwys digidol deniadol o ansawdd uchel. Cafwyd dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn ddiweddar, edrychaf ymlaen at ddarganfod pa brosiectau diddorol ac arloesol bydd yn cael ei ariannu’r flwyddyn yma.

   Cyfle i grwpiau (megis Mentrau Iaith?) gyflogi pobl ar brosiectau byr dymor i greu cynnwys Cymraeg am eu hardal nhw dybed? Neu falle cyflogi rhywun i gydlynnu prosiect fel hyn wedi ei ganolbwyntio ar Gymru i annog pobl i greu ac uwchllwytho cynnwys am amguedddfeydd lleol at y Wicipedia.

   Des ar draws gwefan Archifau Cymunedol Cymru yn ddiweddar hefyd sydd efo lot o gynnwys defnyddiol arno (gan gynnwys delweddau), lot ohono o dan drwydded Creative Commons. Arinawyd hwn gan Gymunedau”n Gyntaf.

  • Carl Morris 2:50 PM ar 16 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Ar y dechrau does dim rhaid iddo fe fod yn broject penodol. Dylai pob sefydliad cyhoeddus rhannu lluniau, fideo a thestun dan Creative Commons neu hyd yn oed mas o hawlfraint, bydd e’n dechrau da. Ond mae Rhys yn gwybod y manteision yn barod.

 • Rhys Wynne 9:42 PM ar 5 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Catalonia, euskadi, , Generalitat, , ,   

  Rheoli defnydd iaith mewn rhwydweithiau cymdeithasol gan y llywodraeth 

  Yn dilyn ar thema tebyg i’r cofnod diwetha am WalesHome yn cyhoeddi erthyglau Cymraeg yn ogystal a Saesneg, dyma fi’n darllen cofnod blog o Gatalonia gan MarcG am reoli defnydd iaith mewn rhwydweithiau cymdeithasol gan y llywodraeth (mae cyfieithiad es>en yn fwy darllenadwy na ca>cy). Ynddo mae’n sôn am ddogfen canllaw gan Lywodraeth Catalonia er mwyn cysoni’r defnydd o gyfrifon gwasanaethau rhwydweithiau cymdeithasol y sefydliad.  Dyma’r blyrb swyddogol (yn Saesneg, gan bod y sefydliad yn gweithredu’n dairieithog):

  The Government of Catalonia has prepared the Handbook of writing and style of  the Virtual Procedures Office (VPO) and the Style and usage guide of the Government of Catalonia’s social networks. The handbook explains to the responsibles of VPO the guidelines for the correct way of communicating whereas the guide is published with the intention of providing some common guidelines to enable the Government of Catalonia’s departments, services and brands to present themselves in a coherent, standardised manner.

  Bron i flwyddyn yn ôl, cyhoeddwyd dogfen o’r enw Goblygiadau gwe2.0 ar gyfer gwefannau dwyieithog – tuag at arfer gorau, gan Daniel Cunliffe. Soniodd Daniel amdano ar ei flog, af fe flogiodd Rhodri ap Dyfrig amdano ar Metastwnsh. Pwrpas y ddofgen oedd codi cwestiynnau yn hytrach na chynnig canllawiau.

  Yn ei gofnod blog, mae MarcG yn cymharu sut mae tri sefydliad cyhoeddus yng Nghatalonia a Gwald y Basg yn trin ieithoeddedd ar wahanol wasnaethau Gwe2.0.  Y tri oedd Llywodraeth Catalonia,  Amgueddfa Picasso a gwefan Irekia (gwefan tebyg i Your Freedom ar gyfer Llywodraeth Cymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg (Euskadi) – jyst ddim mor ffaeledig!).

  Beth sy’n ddiddorol yw, tra bod bron pob sefydliad yn Nghymru (sy’n cymryd eu polisi iaith o ddifri) wedi mynd am yr opsiwn o greu cyfrifon cwbl ar wahan ar gyfer Cymraeg a Saesneg, mae’r tri yn astudiaeth MarcG yn cadw un cyfrif yn unig ac yn ei ddefnyddio ar gyfer tair iaith.  Tydy hynny ddim yn golygu bod y dair iaith yn cael eu trin yr un fath – mae Llywodraeth Catalonia yn tueddu cyhoeddi mewn Catalaneg yn bennaf gan mai dyna yw ‘prif iaith’, mae Amgueddfa Picassa yn tueddu i ddefnddio Saesneg yn bennaf gan bod 70% o’r ymwelwyr yn dod o du allan i Sbaen, gan ddefnyddio’r ddwy iaith arall yn dibynnu os yw’r pwnc yn berthnasol i Sbaen gyfan neu i Gatalonia’n benodol.  Yn ôl Llywodgraeth Euskadi, cadwir yr ieithoedd gyda’i gilydd er mwyn (cyfieithiad Google):

  The idea of having multiple profiles (in Facebook and Twitter ) on each language was rejected by “coexistence and normalization”, ie separating not only divided the followers causes and complicates the management but also as pointing from us Euskadi, not promoted the normalization and coexistence of the two co-official languages.

  Beth ydach chi’n feddwl o’r syniad o gymysgu ieithoedd fel hyn? Rhaid i fi ddweud mod i’n blino o weld yr un peth yn cael ei ddweud ddwywaith gan gyfrifon Twitter sy’n postio’n gyfan gwbl ddwyieithog.  Ydy cael cyfrifon ar wahan ar sail iaith yn golygu nad yw yr iaith lleiafrifol yn cael ei ‘phrif-ffrydio’?

   
  • Dafydd Tomos 11:10 PM ar 5 Awst 2010 Dolen Barhaol

   Well gen i gadw pethau ar wahan ar wefannau a Twitter. Dwi ddim yn defnyddio Facebook digon i wybod ond dwi’n amau fod e’n well ar wahan fan yna hefyd. Mae cymysgu iaith ar yr un dudalen yn gwneud hi’n anoddach i chwilotwyr fel Google allu hidlo tudalennau heblaw fod y testun wedi ei farcio gyda cod iaith (sydd ddim yn bosib ar lawer o wefannau rhwydweithio, ond yn bosib iawn mewn CMSes perchnogol).

   Dwi’n gwybod fod dadl fod dangos y Gymraeg yn helpu codi ymwybyddiaeth a normaleiddio yr iaith ond fe ddylai gwasanaethau Cymraeg fod ar gyfer y Cymry Cymraeg yn bennaf nid i addysgu’r di-Gymraeg! Er fod y cwynion ystrydebol o ‘arwyddion dwyieithog’ yn drysu pobl – dwi’n meddwl fod y rhan fwyaf o bobl sy’n byw yng Nghymru yn dysgu hidlo allan testun Cymraeg yn reit rhwydd. Mae e’n anweledig iddyn nhw hyd yn oed pan mae mewn golwg plaen.

   Dwi ddim yn gwybod y sefyllfa mewn gwledydd amlieithog eraill ond mae rhyw ddiwylliant yng Nghymru lle mae pobl yn penderfynu (neu’r penderfyniad yn cael ei wneud drostynt) fod y Gymraeg yn diflannu o’i bywyd ar rhyw oed arbennig a wnewch chi ddim eu denu nhw nôl drwy wthio’r iaith arnyn nhw ar bob cyfle. Mae e fyny i unigolion wneud y dewis o ddysgu neu ail-ddysgu’r iaith a dwi’n gweld fod angen gwneud hynny drwy brosiectau neu ddigwyddiadau diwylliannol. Fel arall dwi jyst yn meddwl fod pobl yn anwybyddu unrhyw destun Cymraeg o’i blaen yn gwbl ddiymwybod felly dyw cyfuno ieithoedd ddim yn cael effaith bositif. (ond barn yw hwn nid canfyddiad o ymchwil empiraidd).

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel