Tagiwyd fel: dotcymru Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 1:33 PM ar 10 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: dotcymru,   

  Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru 

  Dw i newydd symud gwefan Hacio’r Iaith i’r enw parth haciaith.cymru (un o’r pethau sydd wedi bod ar fy rhestr o bethau i’w gwneud ers sbêl!).

  Dylai dolenni at yr hen enw fynd yn awtomatig at yr enw newydd. Hynny yw mae haciaith.com/X yn mynd i haciaith.cymru/X

  Gadewch wybod os ydych chi’n gweld unrhyw wallau neu unrhyw beth amheus.

  x

   
 • Carl Morris 7:16 PM ar 13 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dotcymru, , , ,   

  Datganiad y diweddar dotCYM yn beirniadu Llywodraeth Cymru, Plaid Cymru, Nominet 

  Dw i newydd darllen bod dotCYM yn dod i ben fel menter cymdeithasol:

  […] “Wedi pedair mlynedd o Blaid Cymru mewn grym yn gwneud dim byd positif i’n helpu, daeth Edwina Hart yn Wenidog”, meddai Maredudd ap Gwyndaf, cyn-gyfarwyddwr dotCYM, “Cafodd Nominet y nód i symud i fewn a doedd dim gobaith gyda ni yn erbyn cwmni mawr o’r fath, oedd yn cael cymorth gymaint o Gymry i gymryd adnodd mor bwysig oddi wrth y wlad. Does dim ots punai Llafur neu Plaid Cymru sydd a’r grym, does dim diddordeb mewn mentrau cymdeithasol, yn enwedig os oes sôn am gefnogi iaith neu ddiwylliant fel rhan o’r fenter”.

  Gyda dim ond dau wirfoddolwr yn gweithio yn eu hamser rhydd gyda dotCYM, roedd yn bosib i redeg y fenter ond yn amhosib ymladd yn erbyn Nominet, y gweison sifil yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Darran Hill a’i gwmni PR, a Ieuan Evans ac aelodau eraill Grŵp Yngynghorol Nominet Cymru. […]

  Ŵff.

  Mae’r datganiad llawn yn cynnwys rhagor o sylwadau.

  Mae cyfieithiad Saesneg hefyd.

   
  • Dawn Knight 2:13 PM ar 22 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Rwy’n aelod o dîm sy’n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg a hoffen ni ofyn am eich help. Tybed a fyddai modd i chi anfon eich cyfeiriad ebost ata i fel ‘mod i’n gallu anfon mwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda?
   Cofion,
   Dr Dawn Knight, Prifysgol Newcastle
   CorpwsCymraeg@gmail.com

  • Carl Morris 7:53 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Diolch, wedi ebostio.

 • Carl Morris 9:10 PM ar 27 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dotcymru, , gTLD,   

  Nominet yn camddefnyddio Google Translate i hyrwyddo .cymru a .wales 

  baner Nominet

  baner Nominet

  Cwrddais i rywun o Nominet ddoe – roedd e’n rhedeg stondin marchnata ar ran Nominet mewn cynhadledd yn Abertawe. Mae Nominet wedi dechrau ymgyrch marchnata cynnar er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r posibilrwydd o enwau parth lefel uchaf .cymru a .wales. Mae angen aros tan fis Mehefin 2013 am ateb oddi wrth ICANN ynglŷn â’r ceisiadau.

  Roedd y baneri a’r taflenni yn cyfeirio at wefan: http://domainforwales.org.uk/cy

  Heno ymwelais i a darllenais i’r testun isod yn yr adran Cofrestru parth:

  Nid yw eto’n bosibl i gofrestru. Cymru neu. Enw parth cymru gan fod y ceisiadau yn cael eu hystyried gan ICANN.

  Iawn hyd yn hyn, heblaw y ffaith dyw’r testun ddim yn wneud synnwyr.

  Beth oedd ffynhonnell y testun yma? Dw i bron yn sicr daeth y ‘cyfieithiad’ o Google Translate. Dw i’n derbyn yn union yr un canlyniad pan dw i’n bwydo’r system gyda’r Saesneg.

  It is not yet possible to register a .cymru or .wales domain name as the applications are under consideration by ICANN.

  Dw i newydd tynnu sgrinlun o’r adran heno:
  sgrinlun domainforwales.org.uk

  Mae’r adran Astudiaeth Economaidd yn edrych yn amheus hefyd. Dyma sgrinlun o’r adran heno:

  Fel mae’n digwydd, yn ystod fy sesiwn yn y gynhadledd gwnes i rybuddio pobl am Google Translate a chyfieithu peirianyddol yn gyffredinol – sydd yn ddefnyddiol os wyt ti eisiau awgrym o ystyr pan wyt ti’n darllen ond gwael iawn ar gyfer gwaith cyfieithu proffesiynol (tasai’r cynrychiolydd wedi dod i’r sesiwn…).

  Ces i’r argraff bod y cwmni o Rydychen yn cymryd cyfrifoldeb dros y ceisiadau .cymru a .wales ar ran Cymru oherwydd bod ganddyn nhw ddwylo saff. Ond efallai bydd cwestiynau yn codi mewn meddyliau pobl sydd o blaid .cymru a .wales.

   
  • Dafydd Tomos 9:58 PM ar 27 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwael iawn. Mae rhai eitem newyddion wedi eu sgyfieithu hefyd “Croeswch gefnogaeth ar gyfer parti .cymru & .wales (Cross party support for .cymru & .wales)

   Pan wnes i drafod gyda Nominet am .cymru ym mis Mai, doedd dim sôn am y wefan yma!

  • Leia 4:54 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Warthus! Sut mae’n posib i enill bid heb un siadawyr Cymraeg yn eu plith? Ofnadwy.

  • Carl Morris 5:40 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Hefyd mae’n amlwg dydyn nhw ddim yn darllen Hacio’r Iaith chwaith. 🙂

  • Rhodri ap Dyfrig 10:10 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Sgwn i be mae Ieuan Evans, Aled Eurig, Lisa Francis – sef siaradwyr Cymraeg Grŵp Ymgynghorol Cymru Nominet yn feddwl o hyn? http://www.nominet.org.uk/news/releases/2012/?contentId=9075

   Angen chydig mwy o ymgynghori efo’r grŵp!

  • Aled 8:41 AM ar 29 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae cwestiynau eisoes wedi codi ac yn parhau mewn myddyliau rhai pobl. Cymysg yw fy nheimladau wrth ddarllen cyfathrebaeth rhwng Nominet a Llywodraeth Cymru (1) ac mae’r ffaith bod peth cyfathrebaeth yn cadw yn gyfrinachol yn arwyddocaol yn ei hun: “it was identified that release of [emails between a named Welsh Government official and Nominet] was likely to give rise to negative publicity.” (2)

   Beth bynnag, rydym yn y sefyllfa yma rwan, felly rhaid edrych ymlaen. Mae hyn, o leiaf, yn addawol: “Mae Nominet hefyd yn bwriadu sefydlu presenoldeb barhaol yng Nghymru i ddarparu cefnogaeth ddwyieithog ar gyfer y gofresrfa .cymru a .wales.” (3) Wrth ddweud ‘cefnogaeth’, tybed a ydyn nhw’n gaddo gwasanaeth, h.y. gwefan a phopeth, yn y Gymraeg?

   Faint o bryder sydd y bydd ICANN dim ond yn caniatau un o’r ddau parth ac efallai yn penderfynu ei hunain pa un?

   1. http://wales.gov.uk/docs//decisions/2011/Business/111221dlbus190doc1.pdf
   2. http://wales.gov.uk/publications/accessinfo/disclogs/dr2012/janmar/business/5871952/?lang=cy
   3. http://domainforwales.org.uk/cy/content/pwy-yw-nominet

 • Carl Morris 12:41 PM ar 21 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dotcymru, , , ,   

  Dim cais .cymru o Gymru. Be ddigwyddodd? 

  Cefndir

  Ar y 12fed o fis Ionawr 2012 bydd ICANN (sef, y cwmni nid-ar-elw sy’n cyfrifol am enwau parth ar y rhwngrwyd) yn dechrau’r broses o dderbyn ceisiadau o gwmpas y byd am barthau lefel-uchaf newydd sbon.

  Er enghraifft mae’n debyg bydd cwmni Canon yn ceisio am .canon ac ati. Ac bydd dinas Berlin yn ceisio am .berlin
  Wedyn, os fydd Berlin yn llwyddiannus bydd cofrestru museum.berlin, tresor.berlin neu marlenedietrich.berlin fel enwau parth yn bosib. Bydd cwmni yn Berlin (mwy na thebyg cwmni nid-ar-elw) sy’n gallu rheoli pa gwmnïau sy’n cynnig enwau parth i bobol.

  Er bod lot o bobol yn defnyddio Facebook ac ati fel presenoldeb ar y we, enw parth ydy’r unig gyfeiriad sydd ddim yn dibynnu ar dynged cwmni preifat. Fel gwlad mae’r PLU (parth lefel-uchaf) yn elfen bwysig iawn o ‘frand’, hunaniaeth a diwylliant y wlad/perchenog. (Mae rhaid cyfaddef bod fy agwedd personol tuag at PLU i Gymru wedi newid – mae arwyddion a symbolau yn bwysig i Gymry.)

  Fel rhan o unrhyw cais sy’n cysylltiedig â thiriogaeth mae ICANN eisiau gweld datganiad gan Llywodraeth y tiriogaeth. Mae Llywodraeth Cymru newydd dweud (mis yma) bod nhw yn fodlon cefnogi un cais yn unig am enw(au) parth i Gymru. Mae’r cyfle i sicrhau cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn dod i ben ar y 6ed o fis Ionawr 2012. Does na ddim sôn am ffafrio geisiadau brodorol yn y hysbysiad GwerthiwchiGymru – mewn theori roedd y cyfle yn agored i unrhyw cwmni yn y byd (problem rhif 1?).

  Mae’r gwendid yn y hysbysiad yn codi cwestiynau difrifol am fodlonrwydd y Llywodraeth i helpu cais brodorol ac i:

  Grwp dotCYM oedd yr unig ymdrech brodorol i ymchwilio’r cyfle, datblygu cynllun, hyrwyddo’r syniad o .cymru. (Gyda llaw mae’r enw dotCYM yn dod o’r dyddiau pan roedden nhw eisiau sicrhau .cym i Gymru. Ond aeth y parth lefel-uchaf .cym i’r Cayman Islands.) Roedd y Llywodraeth clymblaid yn fodlon cefnogi ac ariannu dotCYM: mae’r cytundeb Cymru’n Un yn sôn am yr ymgyrch.

  Yr wythnos hon

  Ond mae’r agwedd y Llywodraeth wedi newid ers hynny. Aeth dotCYM i gynllun B trwy ofyn cwmnïau, sefydliadau, prifysgolion ac unigolion yng Nghymru i ariannu a chefnogi’r cais (gwnes i helpu gyda chynllun B). Gwnaethon nhw ddim llwyddo ac mae’r prosiect ar ben.

  Nawr rydyn ni yn y sefyllfa lle mae’r cyfle i redeg .cymru a/neu .wales yng Nghymru bron wedi gorffen. Mae’n debyg bydd Nominet, cwmni yn Rhyduchen sy’n rhedeg .uk, yn anfon eu cais i’r Llywodraeth cyn y 6ed (gyda help Aled Eirug ac eraill) ac yn ennill y datganiad. Cofia bydd un datganiad o gefnogaeth yn unig.

  Cwestiynau

  Mae’r mater yn codi cwestiynau i fi:

  Dyfodol .cymru

  Efallai rydyn ni wedi colli cyfle i redeg ein enwau parth. Ond nawr mae angen ymgyrchu i fynnu bod ni eisiau cais .cymru (yn hytrach na, neu yn ogystal â .wales) os wyt ti’n meddwl bod .cymru yn bwysig.

  Neu… os oes gyda ti £300,000 sbar i’w fuddsoddi cais i ICANN rwyt ti’n gallu helpu. Os mae’r cais yn llwyddiannus rwyt ti’n gallu cael dy arian yn ôl mewn blwyddyn neu dau. Plîs gadewch sylw ar unwaith neu ebostia maredudd@dotcym.org.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel